Evnafrøðilig vápn

 

Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)

BKI nr 139 af 02/11/1995 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører

Ingen

Senere ændringer til forskriften

BKI Nr. 96 af 09/10/1997

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)


Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 1. juni 1995 har Danmark, i henhold til kongelig resolution af 30. juni 1995, ratificeret den i Paris den 13. januar 1993 undertegnede FN-konvention om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse. Det danske ratifikationsinstrument blev den 13. juli 1995 deponeret hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

Konventionen, som endnu ikke er trådt i kraft, har følgende ordlyd:

DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM FORBUD MOD UDVIKLING, FREMSTILLING, OPLAGRING OG ANVENDELSE AF KEMISKE VÅBEN OG SÅDANNE VÅBENS TILINTETGØRELSE

PRÆAMBEL De i denne konvention deltagende stater,

som er besluttet på at søge at opnå effektive fremskridt hen imod almindelig og fuldstændig nedrustning under streng og effektiv international kontrol, herunder forbud mod og tilintetgørelse af alle typer masseødelæggelsesvåben,

ønsker at bidrage til opfyldelsen af formålene og principperne i De Forenede Nationers Pagt,

erindrer om, at De Forenede Nationers Generalforsamling gentagne gange har fordømt alle handlinger, der er i modstrid med principperne og målsætningerne i Protokollen om forbud mod anvendelsen til krigsbrug af kvælende, giftige eller lignende gasarter samt af bakteriologiske krigsmidler, undertegnet i Geneve den 17. juni 1925 (Geneve-protokollen af 1925),

erkender, at denne konvention bekræfter principperne og målsætningerne i samt forpligtelserne i henhold til Geneveprotokollen af 1925 og Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse, undertegnet i London, Moskva og Washington den 10. april 1972,

erindrer om målsætningen i artikel IX i Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse,

er besluttet på for hele menneskehedens skyld fuldstændigt at udelukke muligheden for at anvende kemiske våben ved at gennemføre bestemmelserne i denne konvention og såledesudbygge forpligtelserne i henhold til Geneve-protokollen af 1925,

anerkender forbudet nedfældet i de relevante folkeretlige aftaler og principper mod anvendelse af plantegifte som krigsmiddel,

finder, at fremskridt på det kemiske område udelukkende bør anvendes til gavn for menneskeheden,

ønsker at fremme såvel fri handel med kemikalier som internationalt samarbejde og udveksling af videnskabelig og teknisk information, når der er tale om kemisk virksomhed til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, med henblik på at styrke alle de deltagende staters økonomiske og teknologiske udvikling,

er overbevist om, at et fuldstændigt og effektivt forbud mod udvikling, fremstilling, erhvervelse, oplagring, bibeholdelse, overførsel og brug af kemiske våben samt påbud om tilintetgørelse af sådanne våben er et nødvendigt skridt for at nå disse fælles mål,

er blevet enige om følgende: ARTIKEL I

Generelle forpligtelser

     1. Enhver i denne konvention deltagende stat forpligter sig til aldrig under nogen omstændigheder:

     2. Enhver deltagende stat forpligter sig til i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention at tilintetgøre de kemiske våben, som den ejer eller besidder, eller som befinder sig nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol.

     3. Enhver deltagende stat forpligter sig til i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention at tilintetgøre alle kemiske våben, som den har efterladt på en anden deltagende stats territorium.

     4. Enhver deltagende stat forpligter sig til i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention at tilintetgøre ethvert anlæg til fremstilling af kemiske våben, som den ejer eller besidder, eller som befinder sig nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol.

     5. Enhver deltagende stat forpligter sig til ikke at anvende kemikalier bestemt til oprørskontrol som krigsmiddel.

ARTIKEL II

Definitioner og kriterier

Inden for rammerne af denne konvention gælder følgende definitioner og kriterier:

     1. Ved »kemiske våben« forstås følgende elementer, sammen eller adskilt:

     2. Giftige kemikalier' betyder:

ethvert kemikalie, som ved sin indvirkning på de biologiske processer

kan forårsage død, midlertidig arbejdsudygtighed eller varig skade på

mennesker eller dyr. Definitionen omfatter alle sådanne kemikalier

uanset deres oprindelse eller fremstillingsmetode og uanset, om de er

frembragt i anlæg, i ammunition eller andetsteds.

(Med henblik på gennemførelsen af denne konvention er de giftige kemikalier, som skal gøres til genstand for verifikation, opført på lister indeholdt i bilaget over kemikalier.)

     3. Udgangsstof' betyder:

enhver kemisk reaktionsdeltager, som på noget trin indgår i fremstillingen af et giftigt kemikalie uanset metode. Dette indbefatter enhver hovedkomponent i et binært kemisk system eller et system af multikomponenttypen.

(Med henblik på gennemførelsen af denne konvention er de udgangsstoffer, som skal gøres til genstand for verifikation, opført på lister indeholdt i bilaget over kemikalier.)

     4. Hovedkomponent i binære kemiske systemer eller systemer af multikomponenttypen' (herefter kaldet »hovedkomponent«) betyder:

det udgangsstof, som spiller den vigtigste rolle ved bestemmelsen af slutproduktets giftige egenskaber, og som reagerer hurtigt sammen med andre kemikalier i det binære system eller multikomponentsystemet.

     5. Gamle kemiske våben' betyder:

     6. Efterladte kemiske våben' betyder:

kemiske våben, herunder gamle kemiske våben, efterladt af en stat efter den 1. januar 1925 på en anden stats territorium uden sidstnævntes samtykke.

     7. Kemikalier til oprørskontrol' betyder:

ethvert kemikalie, som ikke er opført på en af listerne i bilaget over kemikalier, og som hos mennesker hurtigt kan fremkalde sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

     8. Anlæg til fremstilling af kemiske våben':

     9. Formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention', betyder:

     10. Produktionskapacitet' betyder:

den mængde af et givent kemikalie, som kan fremstilles årligt ved hjælp af den teknologiske fremgangsmåde, som det pågældende anlæg rent faktisk anvender eller, såfremt den endnu ikke er taget i brug, agter at anvende. Den skal anses for at være lig med den nominelle kapacitet eller, hvis denne ikke foreligger, den beregnede kapacitet. Ved nominel kapacitet forstås den mængde, som fremstilles under optimale vilkår for højeste produktionsmængde i produktionsanlægget således som godtgjort ved en eller flere prøvekørsler. Ved beregnet kapacitet forstås den tilsvarende teoretisk beregnede fremstillede mængde.

     11. Organisation' betyder Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben oprettet i henhold til denne konventions artikel VIII.

     12. For så vidt angår artikel VI gælder følgende:

ARTIKEL III

Erklæringer

     1. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, til Organisationen fremsende erklæringer, hvori den:

modtaget udstyr til fremstilling af kemiske våben efter den 1. januar

1946, og nærmere redegøre for overførslen eller modtagelsen af sådant

udstyr, i overensstemmelse med del V, stk. 3 til 5, i

Verifikationsbilaget;

angive den nøjagtige beliggenhed og arten af samt det generelle omfang af virksomheden i ethvert anlæg eller foretagende i dens eje eller besiddelse, eller som befinder sig nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol, og som efter den 1. januar 1946 er blevet indrettet, bygget eller har været anvendt hovedsagelig til udvikling af kemiske våben. Sådanne erklæringer skal blandt andet omfatte laboratorier samt forsøgs- og evalueringsområder.

angive kemisk navn, formel og Chemical Abstracts Service (CAS)

registreringsnummer, hvis et sådant er tildelt, for ethvert kemikalie

til oprørskontrol, den besidder. Denne erklæring skal ajourføres

senest 30 dage efter, at en ændring har fundet sted.

     2. En deltagende stat træffer selv beslutning om, hvorvidt

bestemmelserne i denne artikel og de relevante bestemmelser i del IV

i Verifikationsbilaget skal finde anvendelse på kemiske våben, der er

nedgravet dens territorium inden den 1. januar 1977, og som forbliver

nedgravet, eller som er dumpet i havet før den 1. januar 1985.

ARTIKEL IV

Kemiske våben

     1. Bestemmelserne i denne artikel og de nærmere procedurer for dens gennemførelse skal gælde for alle kemiske våben, som ejes eller besiddes af en deltagende stat, eller som befinder sig nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol, med undtagelse af gamle kemiske våben og efterladte kemiske våben, for hvilke del IV (B) i Verifikationsbilaget gælder.

     2. De nærmere procedurer for gennemførelsen af denne artikel er indeholdt i Verifikationsbilaget.

     3. Alle steder, hvor de i stk. 1 anførte kemiske våben oplagres eller tilintetgøres, skal underkastes systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet, i overensstemmelse med del IV (A) i Verifikationsbilaget.

     4. Enhver deltagende stat skal straks efter, at erklæringsafgivelse i henhold til artikel III, stk. 1 a), har fundet sted, give adgang til de i stk. 1 anførte kemiske våben med henblik på systematisk verifikation af erklæringsindholdet ved inspektion på stedet. Derefter må en deltagende stat udelukkende fjerne sådanne våben med henblik på transport til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben. Den skal give adgang til sådanne kemiske våben med henblik på systematisk verifikation på stedet.

     5. Enhver deltagende stat skal give adgang til ethvert anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben og tilhørende lagerområder, som den ejer eller besidder, eller som er beliggende nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol, med henblik på systematisk verifikation gennem inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet.

     6. Enhver deltagende stat skal tilintetgøre alle de i stk. 1 anførte

kemiske våben i overensstemmelse med Verifikationsbilaget og i den

aftalte takt og rækkefølge for tilintetgørelse (herefter kaldet

»tilintetgørelsesorden«). Tilintetgørelsen skal påbegyndes senest to

år efter, at denne konvention er trådt i kraft for den pågældende

stat, og skal afsluttes senest 10 år efter denne konventions

ikrafttræden. Der er i denne konvention intet til hinder for, at en

deltagende stat tilintetgør sådanne kemiske våben i et hurtigere

tempo.

     7. Enhver deltagende stat skal:

     8. Hvis en stat ratificerer eller tiltræder denne konvention efter udløbet af den i stk. 6 nævnte 10-årige tilintetgørelsesperiode, skal den snarest muligt tilintetgøre de i stk. 1 anførte kemiske våben. For en sådan stats vedkommende skal Eksekutivrådet fastsætte tilintetgørelsesordenen samt procedurer med henblik på streng verifikation.

     9. Kemiske våben, som opdages af en deltagende stat efter afgivelsen af den indledende erklæring om kemiske våben, skal indberettes til Organisationen, anbringes et sikkert sted og tilintetgøres i overensstemmelse med del IV (A) i Verifikationsbilaget.

     10. Enhver deltagende stat skal under transport, prøvetagning, lagring og tilintetgørelse af kemiske våben give sikkerheden for mennesker og beskyttelse af miljøet den højeste prioritet. Enhver deltagende stat skal transportere, udtage prøver, lagre og tilintetgøre kemiske våben i overensstemmelse med sine nationale normer for sikkerhed og udslip.

     11. Enhver deltagende stat, som på sit territorium har kemiske våben,

der ejes eller besiddes af en anden stat, eller som befinder sig

nogetsteds under en anden stats jurisdiktion eller kontrol, skal gøre

sit yderste for at sikre, at disse kemiske våben fjernes fra dens

territorium senest et år efter denne konventions ikrafttræden for

dens vedkommende. Hvis de ikke er fjernet inden et år, kan den

deltagende stat anmode Organisationen og andre deltagende stater om

at yde bistand til tilintetgørelsen af disse kemiske våben.

     12. Enhver deltagende stat påtager sig at samarbejde med andre deltagende stater, som anmoder om oplysninger eller bistand på bilateral basis eller gennem Det Tekniske Sekretariat vedrørende metoder og teknologier til sikker og effektiv tilintetgørelse af kemiske våben.

     13. I forbindelse med Organisationens gennemførelse af verifikationsvirksomhed i henhold til denne artikel og til del IV (A) i Verifikationsbilaget skal den søge at undgå unødig overlapning af bi- eller multilaterale aftaler indgået mellem deltagende stater om verifikation af beholdninger af kemiske våben og disses tilintetgørelse.

Med henblik herpå skal Eksekutivrådet beslutte at begrænse verifikationen til foranstaltninger, som supplerer de i henhold til en sådan bi- eller multilateral aftale foretagne, såfremt det finder, at:

     14. Hvis Eksekutivrådet træffer en beslutning i overensstemmelse med stk. 13, skal Organisationen have ret til at overvåge gennemførelsen af den bi- eller multilaterale aftale.

     15. Intet i stk. 13 og 14 skal indvirke på en deltagende stats forpligtelse til at afgive erklæringer i henhold til artikel III, denne artikel og til del IV (A) i Verifikationsbilaget.

     16. Enhver deltagende stat skal bære udgifterne til tilintetgørelse

af de kemiske våben, den er forpligtet til at tilintetgøre. Den skal

også bære udgifterne til verifikation af oplagringen og

tilintetgørelsen af disse kemiske våben, medmindre Eksekutivrådet

beslutter noget andet. Såfremt Eksekutivrådet beslutter at begrænse

Organisationens verifikationsforanstaltninger i henhold til stk. 13,

skal udgifterne til supplerende verifikation og overvågning udført af

Organisationen betales i overensstemmelse med De Forenede Nations

bidragsskala, således som anført i artikel VIII, stk. 7.

     17. En deltagende stat kan frit vælge at lade eller ikke at lade bestemmelserne i denne artikel og de relevante bestemmelser i del IV i Verifikationsbilaget gælde for kemiske våben, som er nedgravet på dens territorium før den 1. januar 1977, og som forbliver nedgravet, eller som er dumpet i havet før den 1. januar 1985.

ARTIKEL V

Anlæg til fremstilling af kemiske våben

     1. Bestemmelserne i denne artikel og de nærmere procedurer for dens gennemførelse skal gælde for samtlige anlæg til fremstilling af kemiske våben, som ejes eller besiddes af en deltagende stat, eller som befinder sig nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol.

     2. Nærmere procedurer for gennemførelsen af denne artikel er indeholdt i Verifikationsbilaget.

     3. Alle de i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben skal underkastes systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet i overensstemmelse med del V i Verifikationsbilaget.

     4. Enhver deltagende stat skal øjeblikkelig bringe al virksomhed på de i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben til ophør med undtagelse af virksomhed, som er nødvendig med henblik på lukning af anlæggene.

     5. Ingen deltagende stat skal opføre nye anlæg til fremstilling af kemiske våben eller ændre eksisterende anlæg med henblik på fremstilling af kemiske våben eller nogen anden virksomhed, som er forbudt i henhold til denne konvention.

     6. Enhver deltagende stat skal straks efter, at erklæringsafgivelse i henhold til artikel III, stk. 1 c), har fundet sted, give adgang til de i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben med henblik på systematisk verifikation af erklæringsindholdet ved inspektion på stedet.

     7. Enhver deltagende skal:

     8. Enhver deltagende stat skal tilintetgøre alle de i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben samt tilhørende anlæg og udstyr i overensstemmelse med Verifikationsbilaget og i en for tilintetgørelsen vedtaget takt og rækkefølge (herefter kaldet »tilintetgørelsesorden«). En sådan tilintetgørelse skal påbegyndes senest et år efter denne konventions ikrafttræden for vedkommende deltagende stat og skal afsluttes senest 10 år efter, at denne konvention er trådt i kraft. Der er intet til hinder for, at en deltagende stat kan tilintetgøre sådanne anlæg i et hurtigere tempo.

     9. Enhver deltagende stat skal:

     10. Hvis en stat ratificerer eller tiltræder denne konvention efter udløbet af den i stk. 8 nævnte 10-årige tilintetgørelsesperiode, skal den snarest muligt tilintetgøre de i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben. For en sådan stat skal Eksekutivrådet fastsætte tilintetgørelsesordenen samt procedurer med henblik på streng verifikation.

     11. Enhver deltagende stat skal give sikkerheden for mennesker og beskyttelse af miljøet den højeste prioritet i forbindelse med tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben. Enhver deltagende stat skal tilintetgøre anlæg til fremstilling af kemiske våben i overensstemmelse med sine nationale normer for sikkerhed og udslip.

     12. De i stk. 1 anførte anlæg til fremstilling af kemiske våben kan midlertidigt omstilles til anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben i overensstemmelse med del V, stk. 18 til 25, i Verifikationsbilaget. Et sådant omstillet anlæg skal tilintetgøres, så snart det ikke længere er i brug til tilintetgørelse af kemiske våben, men i alle tilfælde senest 10 år efter denne konventions ikrafttræden.

     13. En deltagende stat kan i undtagelsestilfælde, hvor det måtte være bydende nødvendigt, anmode om tilladelse til at anvende et i stk. 1 anført anlæg til fremstilling af kemiske våben til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention. Efter anbefaling fra Eksekutivrådet skal Konferencen af Deltagende Stater afgøre, om anmodningen kan efterkommes eller ej, og fastsætte de betingelser, som godkendelsen er afhængig af, i overensstemmelse med del V, afsnit D, i Verifikationsbilaget.

     14. Anlægget til fremstilling af kemiske våben skal omstilles på en sådan måde, at det omstillede anlæg ikke i højere grad er i stand til igen at blive omstillet til et anlæg til fremstilling af kemiske våben end noget andet anlæg, der anvendes til industrielle, landbrugs-, forsknings-, medicinske, farmaceutiske eller andre fredelige formål, som ikke involverer kemikalier opført på liste 1.

     15. Alle omstillede anlæg skal underkastes systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet i overensstemmelse med del V, afsnit D, i Verifikationsbilaget.

     16. I forbindelse med Organisationens gennemførelse af verifikationsvirksomhed i henhold til denne artikel og del V i Verifikationsbilaget skal den søge at undgå unødig overlapning af bi- eller multilaterale aftaler indgået mellem deltagende stater om verifikation af anlæg til fremstilling af kemiske våben og disses tilintetgørelse.

Med henblik herpå skal Eksekutivrådet beslutte at begrænse verifikationen til foranstaltninger, som supplerer de i henhold til en sådan bi- eller multilateral aftale foretagne foranstaltninger, såfremt det finder, at:

     17. Såfremt Eksekutivrådet træffer en beslutning i overensstemmelse med stk. 16, skal Organisationen have ret til at overvåge gennemførelsen af den bi- eller multilaterale aftale.

     18. Intet i stk. 16 og 17 skal indvirke på en deltagende stats forpligtelse til at afgive erklæringer i henhold til artikel III, denne artikel og del V i Verifikationsbilaget.

     19. Enhver deltagende stat skal bære udgifterne til tilintetgørelse

af de anlæg til fremstilling af kemiske våben, som den er forpligtet

til at tilintetgøre. Den skal også bære udgifterne til verifikation i

henhold til denne artikel, medmindre Eksekutivrådet træffer anden

beslutning. Såfremt Eksekutivrådet beslutter at begrænse Organisatio-

nens verifikationsforanstaltninger i henhold til stk. 16, skal

udgifterne til supplerende verifikation og overvågning udført af

Organisationen betales i overensstemmelse med De Forenede Nationers

bidragsskala, således som anført i artikel VIII, stk. 7.

ARTIKEL VI

Virksomhed, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention

     1. Enhver deltagende stat har ret til, med forbehold af bestemmelserne i denne konvention, at udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, beholde, overføre og anvende giftige kemikalier og disses udgangsstoffer til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention.

     2. Enhver deltagende stat skal træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at giftige kemikalier og deres udgangsstoffer kun udvikles, fremstilles, på anden måde erhverves, beholdes, overføres eller anvendes inden for dens territorium eller andetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention. Med henblik herpå og for at kontrollere, at den udøvede virksomhed er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til denne konvention, skal enhver deltagende stat underkaste de giftige kemikalier og deres udgangsstoffer, som er opført på liste 1, 2 og 3 i bilaget over kemikalier, anlæg i forbindelse med sådanne kemikalier samt andre anlæg som anført i Verifikationsbilaget, der befinder sig på dens territorium eller andetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol, verifikationsforanstaltninger som fastsat i Verifikationsbilaget.

     3. Enhver deltagende stat skal underkaste de på liste 1 opførte kemikalier (herefter kaldet »liste 1-kemikalier«) de forbud mod fremstilling, erhvervelse, bibeholdelse, overførsel og brug, som er anført i del VI i Verifikationsbilaget. Den skal underkaste liste 1-kemikalier og de i del VI i Verifikationsbilaget anførte anlæg systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet i overensstemmelse med den del i Verifikationsbilaget.

     4. Enhver deltagende stat skal underkaste de på liste 2 opførte kemikalier (herefter kaldet »liste 2-kemikalier«) og de i del VII i Verifikationsbilaget anførte anlæg data-overvågning og verifikation på stedet i overensstemmelse med den del i Verifikationsbilaget.

     5. Enhver deltagende stat skal underkaste de på liste 3 opførte kemikalier (herefter kaldet »liste 3-kemikalier«) og de i del VIII i Verifikationsbilaget anførte anlæg data-overvågning og verifikation på stedet i overensstemmelse med den del i Verifikationsbilaget.

     6. Enhver deltagende stat skal underkaste de i del IX i Verifikationsbilaget anførte anlæg data-overvågning samt eventuelt verifikation på stedet i overensstemmelse med den del i Verifikationsbilaget, medmindre Konferencen af Deltagende Stater træffer anden beslutning i overensstemmelse med del IX, stk. 22, i Verifikationsbilaget.

     7. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den, afgive en indledende erklæring om relevante kemikalier og anlæg i overensstemmelse med Verifikationsbilaget.

     8. Enhver deltagende stat skal afgive årlige erklæringer om relevante kemikalier og anlæg i overensstemmelse med Verifikationsbilaget.

     9. Med henblik på verifikation på stedet skal enhver deltagende stat give inspektørerne adgang til sine anlæg, således som anført i Verifikationsbilaget.

     10. Det Tekniske Sekretariat skal i forbindelse med gennemførelsen af sin verifikationsvirksomhed undgå unødig indblanding i en deltagende stats virksomhed på det kemiske område til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, og særligt rette sig efter bestemmelserne i bilaget om beskyttelse af fortrolige oplysninger (herefter kaldet »Fortrolighedsbilaget«).

     11. Bestemmelserne i denne artikel skal gennemføres på en måde, som ikke hæmmer de deltagende staters økonomiske eller teknologiske udvikling og internationalt samarbejde på det kemiske område til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, herunder international udveksling af videnskabelig og teknisk information samt af kemikalier og udstyr med henblik på fremstilling, forarbejdning eller anvendelse af kemikalier til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention.

ARTIKEL VII

Nationale foranstaltninger til gennemførelse

Generelle forpligtelser

     1. Enhver deltagende stat skal i overensstemmelse med sine konstitutionelle procedurer træffe de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dens forpligtelser i henhold til denne konvention, herunder i særdeleshed:

     2. Enhver deltagende stat skal samarbejde med andre deltagende stater og yde en passende form for juridisk bistand med henblik på at lette gennemførelsen af de i stk. 1 anførte forpligtelser.

     3. Enhver deltagende stat skal ved gennemførelsen af sine forpligtelser i henhold til denne konvention give sikkerheden for mennesker og beskyttelse af miljøet den højeste prioritet og skal i denne forbindelse på passende vis samarbejde med andre deltagende stater.

Forbindelserne mellem en deltagende stat og Organisationen

     4. For at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne konvention

skal enhver deltagende stat udpege eller oprette en National

Myndighed, som skal tjene som nationalt kontaktorgan med henblik på

at sikre en effektiv forbindelse til Organisationen og andre

deltagende stater. Enhver deltagende stat skal underrette

Organisationen om sin Nationale Myndighed på tidspunktet for denne

konventions ikrafttræden for dens vedkommende.

     5. Enhver deltagende stat skal underrette Organisationen om de lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger, som er truffet til gennemførelse af konventionen.

     6. Enhver deltagende stat skal gøre de oplysninger og de data, som den modtager i fortrolighed fra Organisationen i forbindelse med gennemførelsen af denne konvention, til genstand for fortrolig og særlig behandling. Den skal alene behandle sådanne oplysninger og data i forbindelse med sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne konvention og i overensstemmelse med bestemmelserne i Fortrolighedsbilaget.

     7. Enhver deltagende stat påtager sig at samarbejde med Organisationen under dennes udførelse af alle sine opgaver og i særdeleshed at bistå Det Tekniske Sekretariat.

ARTIKEL VIII

Organisationen

A. Generelle bestemmelser

     1. De i denne konvention deltagende stater opretter herved Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben for at opfylde formålet og hensigten med denne konvention, for at sikre gennemførelsen af dens bestemmelser, herunder bestemmelserne om international verifikation af konventionens overholdelse, samt for at skabe et forum for samråd og samarbejde mellem de deltagende stater.

     2. Alle de i denne konvention deltagende stater skal være medlemmer af Organisationen. En deltagende stat skal ikke fratages sit medlemskab af Organisationen.

     3. Organisationens hovedsæde skal ligge i Haag, Nederlandene.

     4. Herved oprettes Konferencen af Deltagende Stater, Eksekutivrådet og Det Tekniske Sekretariat, som udgør Organisationens organer.

     5. Organisationen skal udøve sin verifikationsvirksomhed i henhold

til denne konvention på den mindst muligt forstyrrende måde, som er

forenelig med rettidig og effektiv gennemførelse heraf. Den skal kun

anmode om de oplysninger og data, som er nødvendige for at udføre de

opgaver, der påhviler den i henhold til konventionen. Den skal træffe

alle forholdsregler til beskyttelse af den fortrolige karakter af

oplysninger om civil og militær virksomhed og civile og militære

anlæg, som den får kendskab til i forbindelse med gennemførelsen af

denne konvention, og skal særligt rette sig efter de i

Fortrolighedsbilaget indeholdte bestemmelser.

     6. Organisationen skal i forbindelse med sin verifikationsvirksomhed søge at gøre brug af de på det videnskabelige og teknologiske område gjorte fremskridt.

     7. Udgifterne til Organisationens virksomhed skal betales af de deltagende stater i overensstemmelse med De Forenede Nationers bidragsskala, der justeres som følge af forskellen mellem De Forenede Nationers og denne Organisations medlemstal, og med forbehold af bestemmelserne i artikel IV og V. De deltagende staters finansielle bidrag til Den Forberedende Kommission skal på passende vis fratrækkes deres bidrag til det ordinære budget. Organisationens budget skal omfatte to separate kapitler, hvoraf det ene vedrører administrative og andre udgifter og det andet udgifter til gennemførelse af verifikation.

     8. Et medlem af Organisationen, som er bagud med indbetalingen af sit bidrag til Organisationen, skal ikke have stemmeret i Organisationen, hvis den samlede restance svarer til eller overstiger det bidragsbeløb, medlemmet skal betale for de to foregående hele år. Konferencen af Deltagende Stater kan imidlertid tillade et sådant medlem at stemme, hvis det fastslås, at den manglende indbetaling beror på omstændigheder uden for medlemmets kontrol.

B. Konferencen af deltagende stater

Sammensætning, procedurer og beslutningstagning

     9. Konferencen af Deltagende Stater (herefter kaldet »Konferencen«) skal bestå af samtlige Organisationens medlemmer. I Konferencen skal hvert medlem have en repræsentant, som kan ledsages af stedfortrædere og rådgivere.

     10. Konferencens første samling skal sammenkaldes af depositaren senest 30 dage efter denne konventions ikrafttræden.

     11. Konferencen skal holde ordinære, årlige samlinger, medmindre den beslutter noget andet.

     12. Konferencen skal indkaldes til ekstraordinære samlinger:

Undtagen i det under d) anførte tilfælde skal ekstraordinære samlinger sammenkaldes senest 30 dage efter, at Generaldirektøren for Det Tekniske Sekretariat har modtaget anmodning herom, medmindre andet er anført i anmodningen.

     13. Konferencen skal også sammenkaldes i form af en Ændringskonference i henhold til artikel XV, stk. 2.

     14. Konferencens samlinger skal finde sted i Organisationens hovedsæde, medmindre Konferencen træffer anden beslutning.

     15. Konferencen skal vedtage sin egen forretningsorden. I begyndelsen af hver ordinær samling skal den vælge sin formand og sådanne andre bureaumedlemmer, der måtte være behov for. Disse skal beholde deres hverv, indtil en ny formand og nye bureaumedlemmer er valgt på den efterfølgende ordinære samling.

     16. Et flertal af Organisationens medlemmer skal udgøre et beslutningsdygtigt flertal for Konferencen.

     17. Hvert medlem af Organisationen skal have en stemme i Konferencen.

     18. Konferencen skal træffe beslutning om procedurespørgsmål med et

simpelt flertal af de medlemmer, som er til stede, og som afgiver

stemme. Beslutninger i substansspørgsmål skal i videst mulig

udstrækning træffes ved konsensus. Hvis konsensus consensus ikke kan

nås, når et spørgsmål skal afgøres, skal formanden udsætte

afstemningen i 24 timer og i løbet af denne periode gøre sit yderste

for at muliggøre en konsensusbeslutning samt rapportere til

Konferencen inden udløbet af perioden. Hvis det ikke er muligt at

opnå konsensus efter 24 timers forløb, skal Konferencen træffe

beslutning med to tredjedeles flertal af de medlemmer, der er til

stede, og som afgiver stemme, medmindre andet er fastsat i denne

konvention. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et spørgsmål er et

substansspørgsmål eller ej, skal dette spørgsmål behandles som et

substansspørgsmål, medmindre andet besluttes af Konferencen med det

flertal, som er nødvendigt for beslutninger vedrørende

substansspørgsmål.

Beføjelser og opgaver

     19. Konferencen skal være Organisationens øverste organ. Den skal behandle ethvert spørgsmål, enhver sag og ethvert problem inden for rammerne af denne konvention, herunder spørgsmål om Eksekutivrådets og Det Tekniske Sekretariats beføjelser og opgaver. Den kan fremsætte anbefalinger og træffe beslutninger for så vidt angår alle spørgsmål, sager og problemer, der vedrører denne konvention, og som er rejst af en deltagende stat eller bragt til dens kundskab af Eksekutivrådet.

     20. Konferencen skal overvåge gennemførelsen af denne konvention og medvirke til at fremme dens hensigt og formål. Konferencen skal bedømme, hvorledes denne konvention overholdes. Den skal også føre tilsyn med Eksekutivrådets og Det Tekniske Sekretariats virksomhed og kan udstede retningslinier i overensstemmelse med denne konvention for de nævnte to organer for så vidt angår udførelsen af deres opgaver.

     21. Konferencen skal:

     22. Konferencen skal senest et år efter udløbet af det femte og det

tiende år efter denne konventions ikrafttræden samt på andre

tidspunkter i løbet af denne periode, som måtte blive besluttet,

ekstraordinært samles med henblik på at gennemgå, hvordan

konventionen virker. I forbindelse med sådanne gennemgange skal der

tages hensyn til relevant videnskabelig og teknologisk udvikling.

Medmindre andet besluttes, skal Konferencen derefter hvert femte år

samles med samme formål.

C. Eksekutivrådet

Sammensætning, procedure og beslutningsproces

     23. Eksekutivrådet skal bestå af 41 medlemmer. Enhver deltagende stat skal i overensstemmelse med rotationsprincippet have ret til at sidde i Eksekutivrådet. Medlemmerne af Eksekutivrådet skal vælges af Konferencen for en periode af to år. For at sikre en effektiv gennemførelse af konventionen og under behørig hensyntagen navnlig til en ligelig geografisk fordeling, til størrelsen af den kemiske industri samt til politiske og sikkerhedspolitiske interesser skal Eksekutivrådet sammensættes som følger:

stater fra denne region. Udpegelsen sker på grundlag af den

forståelse, at af disse fem deltagende stater skal et medlem som

regel være den deltagende stat, der har den betydeligste nationale

kemiske industri i regionen i henhold til internationalt rapporterede

og offentliggjorte data. Derudover skal den regionale gruppe enes om

også at tage hensyn til andre regionale faktorer i forbindelse med

udpegelsen af dette ene medlem.

af de deltagende stater fra denne region. Udpegelsen sker på grundlag

af den forståelse, at af disse syv deltagende stater skal tre

medlemmer som regel være de deltagende stater, der har den

betydeligste nationale kemiske industri i regionen i henhold til

internationalt rapporterede og offentliggjorte data. Derudover skal

den regionale gruppe enes om også at tage hensyn til andre regionale

faktorer i forbindelse med udpegelsen af disse tre medlemmer.

skal udpeges af de deltagende stater fra denne gruppe. Udpegelsen

sker på grundlag af den forståelse, at af disse 10 deltagende stater

skal fem medlemmer i princippet være de deltagende stater, der har

den betydeligste nationale kemiske industri blandt gruppens lande i

henhold til internationalt rapporterede og offentliggjorte data.

Derudover skal data; den regionale gruppe enes om også at tage hensyn

til andre regionale faktorer i forbindelse med udpegelsen af disse

fem medlemmer.

     24. Ved det første valg til Eksekutivrådet skal der vælges 20 medlemmer for en periode af et år, idet der tages behørigt hensyn til den i stk. 23 anførte forholdsmæssige fordeling.

     25. Når artiklerne IV og V er fuldt ud gennemført, kan Konferencen efter anmodning fra et flertal af medlemmerne af Eksekutivrådet foretage en gennemgang af Eksekutivrådets sammensætning under hensyntagen til udviklingen i relation til de i stk. 23 anførte principper, der ligger til grund for dets sammensætning.

     26. Eksekutivrådet skal udarbejde sin forretningsorden og forelægge den for Konferencen til godkendelse.

     27. Eksekutivrådet skal vælge sin formand blandt sine medlemmer.

     28. Eksekutivrådet skal mødes i ordinære samlinger. Mellem de ordinære samlinger skal Eksekutivrådet mødes så ofte, det er nødvendigt, for at udøve sine beføjelser og udføre sine opgaver.

     29. Hvert medlem af Eksekutivrådet skal have en stemme. Medmindre

andet er anført i denne konvention, skal Eksekutivrådet træffe

beslutning om substansspørgsmål med to tredjedeles flertal af det

samlede antal medlemmer. Eksekutivrådet skal træffe beslutning om

procedurespørgsmål ved et simpelt flertal af det samlede antal

medlemmer. Når der opstår tvivl om, hvorvidt et spørgsmål er et

substansspørgsmål eller ej, skal dette spørgsmål behandles som et

substansspørgsmål, medmindre andet besluttes af Eksekutivrådet med

det flertal, som kræves for beslutninger vedrørende

substansspørgsmål.

Beføjelser og opgaver

     30. Eksekutivrådet skal være Organisationens udøvende organ. Det skal være ansvarlig over for Konferencen. Eksekutivrådet skal udøve de beføjelser og udføre de opgaver, som det er blevet tildelt i henhold til denne konvention, samt de opgaver, som delegeres til det af Konferencen. Under udførelsen af sine opgaver skal Eksekutivrådet handle i overensstemmelse med Konferencens anbefalinger, beslutninger og retningslinier og sikre disses rette og fortsatte gennemførelse.

     31. Eksekutivrådet skal fremme en effektiv gennemførelse og overholdelse af denne konvention. Det skal overvåge Det Tekniske Sekretariats virksomhed, samarbejde med enhver deltagende stats Nationale Myndighed samt lette konsultationer og samarbejde mellem de deltagende stater efter anmodning fra disse herom.

     32. Eksekutivrådet skal:

     33. Eksekutivrådet kan anmode om, at Konferencen indkaldes til en ekstraordinær samling.

     34. Eksekutivrådet skal:

     35. Eksekutivrådet skal inden for sit kompetenceområde behandle ethvert spørgsmål eller enhver sag, som berører denne konvention og dens gennemførelse, herunder sager, der måtte give anledning til bekymring for så vidt angår konventionens overholdelse, og tilfælde af ikke-overholdelse, samt efter behov underrette de deltagende stater og henlede Konferencens opmærksomhed på spørgsmålet eller sagen.

     36. I forbindelse med sin behandling af spørgsmål vedrørende tvivl og

bekymring for så vidt angår konventionens efterlevelse samt af

tilfælde af ikke-overholdelse, herunder blandt andet misbrug af

rettighederne i henhold til konventionen, skal Eksekutivrådet rådføre

sig med de berørte deltagende stater og efter behov anmode den

deltagende stat om at træffe foranstaltninger til at afhjælpe

situationen inden for en bestemt tidsfrist. I det omfang,

Eksekutivrådet finder det nødvendigt at forfølge sagen yderligere,

skal det blandt andet træffe en eller flere af følgende

foranstaltninger:

Eksekutivrådet skal i særligt alvorlige og presserende tilfælde forelægge spørgsmålet eller sagen, herunder relevante oplysninger og konklusioner, direkte for De Forenede Nationers Generalforsamling og for De Forenede Nationers Sikkerhedsråd. Eksekutivrådet skal samtidig underrette alle deltagende stater om dette skridt.

D. Det tekniske sekretariat

     37. Det Tekniske Sekretariat skal bistå Konferencen og Eksekutivrådet i udførelsen af deres opgaver. Det Tekniske Sekretariat skal udføre de verifikationsforanstaltninger, som konventionen foreskriver. Det skal udføre de øvrige opgaver, som det pålægges i henhold til denne konvention, samt de opgaver, som delegeres til det af Konferencen og Eksekutivrådet.

     38. Det Tekniske Sekretariat skal:

     39. Det Tekniske Sekretariat skal:

etableringen og vedligeholdelsen af permanente beredskabslagre

stillet til rådighed af de deltagende stater i henhold til artikel X,

     stk. 7 b) og c), med henblik på krisesituationer og humanitær

bistand. Det Tekniske Sekretariat kan inspicere det oplagrede for at

sikre, at det er brugbart. Lister over de artikler, beredskabslagrene

skal indeholde, skal gennemgås og godkendes af Konferencen i henhold

til stk. 21 i) ovenfor;

     40. Det Tekniske Sekretariat skal underrette Eksekutivrådet om ethvert problem, som er opstået i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, herunder tvivl, uklarheder og usikkerhed med hensyn til konventionens overholdelse, som det har fået kendskab til i forbindelse med gennemførelsen af sin verifikationsvirksomhed, og som det ikke har kunnet løse eller afklare gennem konsultationer med den berørte deltagende stat.

     41. Det Tekniske Sekretariat skal bestå af en generaldirektør, som skal være sekretariatets leder og højeste administrative chef, inspektører samt sådant videnskabeligt, teknisk og andet personale, som der måtte være behov for.

     42. Inspektoratet skal være en del af Det Tekniske Sekretariat og fungere under Generaldirektørens tilsyn.

     43. Generaldirektøren skal udnævnes af Konferencen på anbefaling af Eksekutivrådet for en periode af fire år, som kan forlænges for en tilsvarende periode, men ikke længere.

     44. Generaldirektøren skal være ansvarlig over for Konferencen og Eksekutivrådet for udnævnelsen af personale samt for Det Tekniske Sekretariats organisation og virksomhed. Det vigtigste hensyn ved ansættelsen af personale og fastsættelsen af tjenestevilkår skal være nødvendigheden af at sikre størst mulig effektivitet, kompetence og integritet. Kun statsborgere fra de deltagende stater kan gøre tjeneste som generaldirektør, som inspektører eller som akademisk eller kontorpersonale. Behørigt hensyn skal tages til betydningen af at rekruttere personale på en så bred geografisk basis som muligt. Rekrutteringen skal ske i henhold til princippet om, at staben skal holdes på det minimum, som er nødvendigt for, at Det Tekniske Sekretariat kan udføre sine opgaver på en tilfredsstillende måde.

     45. Generaldirektøren skal være ansvarlig for det i stk. 21 h) nævnte rådgivende videnskabelige råds organisation og funktion. Generaldirektøren skal i samråd med de deltagende stater udnævne det rådgivende videnskabelige råds medlemmer, som skal gøre tjeneste i egenskab af privatpersoner. Medlemmerne af rådet skal udnævnes på grundlag af deres ekspertise inden for de enkelte videnskabelige områder, som er relevante for gennemførelsen af denne konvention. Generaldirektøren kan også efter behov i samråd med rådets medlemmer nedsætte midlertidige arbejdsgrupper bestående af videnskabelige eksperter med det formål at fremkomme med anbefalinger om særlige problemer. Med henblik herpå kan de deltagende stater lade lister over eksperter tilgå Generaldirektøren.

     46. I forbindelse med udførelsen af deres opgaver skal Generaldirektøren, inspektørerne og de øvrige ansatte ikke anmode om eller modtage instruktioner fra nogen regering eller fra andre kilder uden for Organisationen. De skal afstå fra enhver handling, som ville kunne indvirke på deres stilling som internationale funktionærer, der kun er ansvarlige over for Organisationen og Eksekutivrådet.

     47. Enhver deltagende stat skal respektere, at Generaldirektørens, inspektørernes og de øvrige ansattes ansvar udelukkende er af international karakter, og skal ikke forsøge at påvirke dem i udførelsen af deres opgaver.

E. Privilegier og immuniteter

     48. Organisationen skal på en deltagende stats territorium og andre steder under dennes jurisdiktion eller kontrol nyde en sådan retlig status samt de privilegier og immuniteter, som er nødvendige for udførelsen af dens opgaver.

     49. De deltagende staters delegater samt disses stedfortrædere og rådgivere, repræsentanter udpeget til Eksekutivrådet samt disses stedfortrædere og rådgivere, Generaldirektøren og Organisationens personale skal nyde de privilegier og immuniteter, som er nødvendige for den uafhængige udførelse af deres opgaver i forbindelse med Organisationen.

     50. Den retlige status samt de privilegier og immuniteter, som er omtalt i denne artikel, skal defineres i aftaler mellem Organisationen og de deltagende stater samt i en aftale mellem Organisationen og den stat, hvor Organisationens hovedkvarter er beliggende. Disse aftaler skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til stk. 21 i).

     51. Trods stk. 48 og 49 skal Generaldirektøren og personalet i Det Tekniske Sekretariat i forbindelse med gennemførelsen af verifikationsvirksomhed nyde de privilegier og immuniteter, som er anført i Verifikationsbilagets del II, afsnit B.

ARTIKEL IX

Konsultationer, samarbejde og indsamling af fakta

     1. De deltagende stater skal rådføre sig med hinanden og samarbejde enten direkte eller gennem Organisationen eller ved at følge andre passende internationale procedurer, herunder procedurer etableret inden for rammerne af De Forenede Nationer og i overensstemmelse med FN-pagten, om ethvert spørgsmål, som måtte blive rejst, og som vedrører hensigten og formålet med denne konventionen eller gennemførelsen af dens bestemmelser.

     2. Uden præjudice for nogen deltagende stats ret til at kræve en anfægtelsesinspektion skal de deltagende stater, når dette overhovedet er muligt, først gøre deres yderste for gennem udveksling af oplysninger og konsultationer sig imellem at afklare og løse ethvert spørgsmål, som kan skabe tvivl om overholdelsen af denne konvention, eller som giver anledning til bekymring vedrørende et beslægtet spørgsmål, der kan betragtes som uklart. En deltagende stat, som modtager en anmodning fra en anden deltagende stat om afklaring af et spørgsmål, som den anmodende deltagende stat mener skaber en sådan tvivl eller bekymring, skal snarest muligt og i alle tilfælde senest 10 dage efter anmodningens fremsættelse give den anmodende deltagende stat oplysninger, der udgør et tilstrækkeligt svar på den rejste tvivl eller bekymring, samt forklare, hvordan disse oplysninger løser spørgsmålet. Intet i denne konvention skal berøre to eller flere deltagende staters ret til efter fælles overensskomst at aftale inspektioner eller andre foranstaltninger sig imellem med henblik på at afklare og løse spørgsmål, som kan skabe tvivl om konventionens overholdelse eller giver anledning til bekymring vedrørende et beslægtet spørgsmål, der kan betragtes som uklart. Sådanne aftaler skal ikke berøre nogen deltagen de stats rettigheder og forpligtelser i henhold til andre bestemmelser i denne konvention.

Fremgangsmåde i forbindelse med anmodning om afklarende oplysninger

     3. En deltagende stat skal have ret til at anmode Eksekutivrådet om hjælp til afklaring af en situation, som kan betragtes som uklar, eller som giver anledning til bekymring for, at en anden deltagende stat muligvis ikke overholder konventionen. Eksekutivrådet skal fremkomme med de oplysninger, det råder over af relevans for en sådan bekymring.

     4. En deltagende stat skal have ret til at anmode Eksekutivrådet om at indhente afklarende oplysninger fra en anden deltagende stat om enhver situation, som kan betragtes som uklar, eller som giver anledning til bekymring for, at den deltagende stat muligvis ikke overholder konventionen. I sådanne tilfælde skal følgende gælde:

     5. En deltagende stat skal også have ret til at anmode Eksekutivrådet om at afklare enhver situation, som har været betragtet som uklar, eller som har givet anledning til bekymring for dens mulige ikke-efterlevelse af konventionen. Eksekutivrådet skal efterkomme en sådan anmodning ved at yde passende assistance.

     6. Eksekutivrådet skal underrette de deltagende stater om enhver anmodning om afklarende oplysninger fremsat i henhold til denne artikel.

     7. Hvis en deltagende stats tvivl eller bekymring for så vidt angår et tilfælde af eventuel ikke-overholdelse ikke er fjernet inden 60 dage efter fremsendelse af anmodningen om afklaring til Eksekutivrådet, eller såfremt den mener, at dens tvivl berettiger til hastebehandling, kan den uagtet dens ret til at kræve en anfægtelsesinspektion anmode om en ekstraordinær samling af Konferencen i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 12 c). På en sådan ekstraordinær samling skal Konferencen behandle sagen, og den kan anbefale enhver sådan foranstaltning, som den anser for egnet til løsning af spørgsmålet.

Fremgangsmåde i forbindelse med anfægtelsesinspektioner

     8. Enhver deltagende stat har ret til at anmode om en anfægtelsesinspektion på stedet af ethvert anlæg eller sted på enhver anden deltagende stats territorium eller andetsteds under dennes jurisdiktion eller kontrol med det ene formål at afklare og løse ethvert spørgsmål vedrørende eventuel ikke-overholdelse af bestemmelserne i denne konvention samt til at få inspektionen gennemført hvor som helst uden forsinkelse af et inspektionshold udpeget af Generaldirektøren og i overensstemmelse med Verifikationsbilaget.

     9. Enhver deltagende stat er forpligtet til at holde anmodningen om inspektion inden for denne konventions rammer samt til i inspektionsanmodningen at anføre alle de relevante oplysninger, der har givet anledning til bekymringen for eventuel ikke-overholdelse af konventionen, således som anført i Verifikationsbilaget. Enhver deltagende stat skal afstå fra ubegrundede inspektionsanmodninger, idet der drages omsorg for at undgå misbrug. En anfægtelsesinspektion skal gennemføres med det ene formål at fastlå kendsgerninger vedrørende den eventuelle ikke-overholdelse.

     10. Med det formål at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i denne konvention skal enhver deltagende stat tillade Det Tekniske Sekretariat at gennemføre anfægtelsesinspektionen på stedet i henhold til stk. 8.

     11. I overensstemmelse med anmodningen om gennemførelse af en anfægtelsesinspektion af et anlæg eller et sted samt i henhold til de i Verifikationsbilaget indeholdte procedurer skal den inspicerede deltagende stat have:

     12. For så vidt angår en observatørs deltagelse i inspektionen skal følgende gælde:

     13. Den anmodende deltagende stat skal forelægge anmodningen om anfægtelsesinspektion på stedet samtidigt for Eksekutivrådet og for Generaldirektøren med henblik på øjeblikkelig behandling.

     14. Generaldirektøren skal øjeblikkelig forvisse sig om, at inspektionsanmodningen opfylder de i del X, stk. 4, i Verifikationsbilaget anførte krav, og om nødvendigt bistå den anmodende deltagende stat med at formulere inspektionsanmodningen i overensstemmelse hermed. Når inspektionsanmodningen opfylder kravene, skal forberedelserne til anfægtelsesinspektionen begynde.

     15. Generaldirektøren skal fremsende inspektionsanmodningen til den inspicerede deltagende stat senest 12 timer før inspektionsholdets planlagte ankomst til indrejsestedet.

     16. Når Eksekutivrådet har modtaget inspektionsanmodningen, skal det tage de af Generaldirektøren til imødekommelse heraf tagne skridt til efterretning samt holde sagen under overvejelse under hele inspektionsforløbet. Dets behandling heraf skal imidlertid ikke sinke inspektionsprocessen.

     17. Eksekutivrådet kan senest 12 timer efter modtagelsen af inspektionsanmodningen med tre fjerdedeles flertal af samtlige medlemmer beslutte ikke at udføre anfægtelsesinspektionen, hvis det anser inspektionsanmodningen for at være grundløs, urimelig eller klart at falde uden for rammerne af denne konvention, således som beskrevet i stk. 8. Hverken den anmodende eller den inspicerede deltagende stat skal deltage i en sådan beslutning. Hvis Eksekutivrådet modsætter sig gennemførelse af anfægtelsesinspektionen, skal forberedelserne standses, og der skal ikke tages yderligere skridt til efterkommelse af inspektionsanmodningen, ligesom de berørte deltagende stater skal underrettes herom.

     18. Generaldirektøren skal udstede et inspektionsmandat for gennemførelsen af anfægtelsesinspektionen. Inspektionsmandatet skal være den i stk. 8 og 9 omhandlede inspektionsanmodning formuleret i operative vendinger, og det skal være i overensstemmelse med denne anmodning.

     19. Anfægtelsesinspektionen skal gennemføres i overensstemmelse med del X eller, såfremt der er tale om påstået brug, i overensstemmelse med del XI i Verifikationsbilaget. Inspektionsholdet skal følge princippet om gennemførelse af anfægtelsesinspektionen på den mindst mulige forstyrrende måde, som er forenelig med en effektiv og rettidig fuldførelse af dets mission.

     20. Den inspicerede deltagende stat skal bistå inspektionsholdet under hele anfægtelsesinspektionen og lette dets arbejde. Hvis den inspicerede deltagende stat i overensstemmelse med del X, afsnit C, i Verifikationsbilaget som alternativ til hel og fuld adgang foreslår foranstaltninger til at bevise overholdelse af konventionen, skal den gøre alle rimelige anstrengelser for gennem konsultationer med inspektionsholdet at nå til enighed om modaliteterne for tilvejebringelse af fakta med det formål at bevise, at den overholder konventionen.

     21. Den endelige rapport skal indeholde de konstaterede fakta samt inspektionsholdets vurdering af graden og arten af adgang og samarbejde ydet med henblik på en tilfredsstillende gennemførelse af anfægtelsesinspektionen. Generaldirektøren skal straks fremsende inspektionsholdets endelige rapport til den anmodende deltagende stat, til den inspicerede deltagende stat, til Eksekutivrådet samt til alle andre deltagende stater. Generaldirektøren skal endvidere straks til Eksekutivrådet fremsende den anmodende og den inspicerede deltagende stats vurderinger såvel som andre deltagende staters synspunkter, som måtte tilgå Generaldirektøren med henblik herpå, og derefter fremsende dem til samtlige deltagende stater.

     22. Eksekutivrådet skal i overensstemmelse med sine beføjelser og opgaver gennemgå inspektionsholdets endelige rapport, så snart den foreligger, og behandle enhver bekymring med hensyn til:

     23. Hvis Eksekutivrådet inden for rammerne af sine beføjelser og opgaver når til den konklusion, at yderligere skridt kan være nødvendige for så vidt angår stk. 22, skal det træffe de fornødne foranstaltninger til at rette op på situationen og til at sikre overholdelse af konventionen, herunder fremkomme med udtrykkelige anbefalinger til Konferencen. I tilfælde af misbrug skal Eksekutivrådet undersøge, om den anmodende deltagende stat bør bære nogle af udgifterne i forbindelse med anfægtelsesinspektionen.

     24. Den anmodende deltagende stat og den inspicerede deltagende stat skal have ret til at deltage i undersøgelsesprocessen. Eksekutivrådet skal underrette de deltagende stater og Konferencen på dennes førstkommende samling om udfaldet af undersøgelsen.

     25. Hvis Eksekutivrådet er fremkommet med udtrykkelige anbefalinger til Konferencen, skal denne drøfte, hvilke foranstaltninger der skal træffes i henhold til artikel XII.

ARTIKEL X

Bistand og beskyttelse mod kemiske våben

     1. Inden for rammerne af denne artikel betyder »bistand« koordinering og levering til deltagende stater af beskyttelse mod kemiske våben, herunder blandt andet følgende: detektionsudstyr og alarmsystemer; beskyttelsesudstyr; udstyr og midler til rensning; medicinske modgifte og behandlinger; samt vejledning om disse beskyttelsesforanstaltninger.

     2. Intet i denne konvention skal fortolkes som værende til hinder for en deltagende stats ret til at forske i, udvikle, fremstille, erhverve, overføre eller anvende midler til beskyttelse mod kemiske våben til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention.

     3. Enhver deltagende stat forpligter sig til at lette og skal have ret til at deltage i den videst mulige udveksling af udstyr, materiale samt videnskabelige og teknologiske oplysninger vedrørende midler til beskyttelse mod kemiske våben.

     4. Med henblik på at øge gennemsigtigheden af de nationale programmer til beskyttelsesformål skal enhver deltagende stat årligt sende oplysninger til Det Tekniske Sekretariat om sit program i overensstemmelse med procedurer, som skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     5. Det Tekniske Sekretariat skal senest 180 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft, oprette og administrere en database, som enhver deltagende stat, der anmoder herom, kan benytte, og som indeholder frit tilgængelige oplysninger om forskellige midler til beskyttelse mod kemiske våben samt sådanne oplysninger, som de deltagende stater måtte give. Det Tekniske Sekretariat skal også inden for rammerne af de til rådighed for det værende ressourcer og efter anmodning fra en deltagende stat give sagkyndig vejledning og bistå den deltagende stat med at finde ud af, hvorledes dens programmer til udvikling og forbedring af dens muligheder for at beskytte sig mod kemiske våben kan gennemføres.

     6. Intet i denne konvention skal fortolkes som værende til hinder for de deltagende staters ret til at anmode om og yde bilateral bistand samt til at indgå individuelle aftaler med andre deltagende stater om ydelse af krisebistand.

     7. Enhver deltagende stat forpligter sig til at yde bistand gennem Organisationen og med henblik herpå til at vælge at træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

     8. Enhver deltagende stat har ret til at anmode om og med forbehold af de i stk. 9, 10 og 11 indeholdte procedurer at modtage bistand og beskyttelse mod brug af eller truslen om brug af kemiske våben, såfremt den finder at:

     9. Anmodningen dokumenteret med relevante oplysninger skal fremsendes til Generaldirektøren, som straks skal videresende torden til Eksekutivrådet og til alle deltagende stater. Generaldirektøren skal straks fremsende anmodningen til de deltagende stater, som i overensstemmelse med stk. 7 b) og c) har tilbudt at sende krisebistand i tilfælde af brug af kemiske våben eller brug af kemikalier til oprørskontrol som et krigsmiddel eller humanitær bistand i tilfælde af alvorlig trussel om brug af kemiske våben eller alvorlig trussel om brug af kemikalier til oprørskontrol som et krigsmiddel til den berørte deltagende stat senest 12 timer efter modtagelsen af anmodningen herom. Generaldirektøren skal senest 24 timer efter modtagelsen af anmodningen indlede en undersøgelse med henblik på at tilvejebringe grundlaget for yderligere dispositioner. Han skal afslutte undersøgelsen i løbet af 72 timer og fremsende en rapport til Eksekutivrådet. Såfremt yderligere tid er nødvendig for at afslutte undersøgelsen, skal en foreløbig rapport afgives inden for samme tidsfrist. Den tid, der yderligere kræves til undersøgelsen, skal ikke overstige 72 timer. Den kan imidlertid forlænges med yderligere perioder af samme varighed. Ved afslutningen af hver enkelt yderligere periode skal der rapporteres til Eksekutivrådet. Undersøgelsen skal på passende måde og i overensstemmelse med anmodningen og oplysningerne, som følger med anmodningen, påvise kendsgerninger af relevans for anmodningen samt fastslå arten og omfanget af yderligere bistand og beskyttelse, som behøves.

     10. Eksekutivrådet skal træde sammen senest 24 timer efter, at det har modtaget en undersøgelsesrapport, med henblik på at drøfte situationen og skal inden for de næste 24 timer ved simpelt flertal beslutte, hvorvidt Det Tekniske Sekretariat skal instrueres om at sørge for yderligere bistand. Det Tekniske Sekretariat skal øjeblikkelig til alle deltagende stater og relevante internationale organisationer fremsende undersøgelsesrapporten samt Eksekutivrådets beslutning. Når det er besluttet af Eksekutivrådet, skal Generaldirektøren tilvejebringe bistand omgående. Med henblik herpå kan Generaldirektøren samarbejde med den anmodende deltagende stat, andre deltagende stater og relevante internationale organisationer. De deltagende stater skal gøre deres yderste for at yde bistand.

     11. Såfremt de fra den igangværende undersøgelse eller andre pålidelige kilder tilgængelige oplysninger giver tilstrækkeligt bevis for, at der er ofre for brug af kemiske våben, og at øjeblikkelig handling er absolut nødvendig, skal Generaldirektøren underrette alle deltagende stater og træffe foranstaltninger til krisebistand ved at gøre brug af de ressourcer, som Konferencen har stillet til hans rådighed med henblik på sådanne nødstilfælde. Generaldirektøren skal holde Eksekutivrådet underrettet om de foranstaltninger, som træffes i henhold til dette stykke.

ARTIKEL XI

Økonomisk og teknologisk udvikling

     1. Bestemmelserne i denne konvention skal gennemføres på en måde, som ikke hindrer de deltagende staters økonomiske og teknologiske udvikling og internationalt samarbejde på det kemiske område til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, herunder international udveksling af videnskabelige og tekniske oplysninger samt af kemikalier og udstyr til fremstilling, forarbejdning eller brug af kemikalier til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention.

     2. Med forbehold af bestemmelserne i denne konvention og uden præjudice for folkerettens principper og relevante bestemmelser skal de deltagende stater:

ARTIKEL XII

Foranstaltninger til afhjælpning af en situation samt til sikring af overholdelse, herunder sanktioner

     1. Konferencen skal træffe de nødvendige foranstaltninger således som anført i stk. 2, 3 og 4 for at sikre overholdelse af denne konvention og med henblik på at rette op på og afhjælpe enhver situation, som strider imod denne konventions bestemmelser. Konferencen skal, når den overvejer handling i henhold til dette stykke, tage alle oplysninger og anbefalinger, som er forelagt af Eksekutivrådet i sagen, i betragtning.

     2. I tilfælde, hvor en deltagende stat af Eksekutivrådet er blevet anmodet om at træffe foranstaltninger til at afhjælpe en situation, der giver anledning til problemer for så vidt angår dens overholdelse af konventionen, og hvor den deltagende stat undlader at efterkomme anmodningen inden for den fastsatte tidsfrist, kan Konferencen blandt andet på anbefaling af Eksekutivrådet begrænse eller suspendere den deltagende stats rettigheder og privilegier i henhold til denne konvention, indtil den pågældende stat tager de nødvendige skridt til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne konvention.

     3. I tilfælde, hvor virksomhed, som er forbudt i henhold til denne konvention, herunder specielt artikel I, kan være til alvorlig skade for denne konventions hensigt og formål, kan Konferencen anbefale de deltagende stater kollektive foranstaltninger i overensstemmelse med folkeretten.

     4. Konferencen skal i særligt alvorlige tilfælde forelægge sagen, herunder relevante oplysninger og konklusioner, for De Forenede Nationers Generalforsamling og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.

ARTIKEL XIII

Forholdet til andre internationale organisationer

Intet i denne konvention skal fortolkes som på nogen måde indebærende en begrænsning i eller en afvigelse fra de forpligtelser, som en stat har påtaget sig i henhold til Protokollen om forbud mod anvendelsen til krigsbrug af kvælende, giftige eller lignende gasarter samt af bakteriologiske krigsmidler, undertegnet i Geneve den 17. juni 1925, og i henhold til Konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse, undertegnet i London, Moskva og Washington den 10. april 1972.

ARTIKEL XIV

Bilæggelse af tvister

     1. Tvister, som måtte opstå med hensyn til anvendelsen eller fortolkningen af denne konvention, skal afgøres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i konventionen og i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede Nationers Pagt.

     2. Når en tvist opstår mellem to eller flere deltagende stater eller mellem en eller flere deltagende stater og Organisationen vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, skal de berørte parter konferere med henblik på en snarlig løsning af tvisten gennem forhandling eller ved hjælp af andre fredelige midler efter parternes valg, herunder henvendelse til denne konventions rette organer og efter fælles overenskomst til Den Internationale Domstol i overensstemmelse med domstolens statutter. De berørte deltagende stater skal holde Eksekutivrådet underrettet om de foranstaltninger, der træffes.

     3. Eksekutivrådet kan bidrage til løsning af en tvist med alle de midler, som det anser for passende, herunder tilbyde sig som mægler og opfordre de i tvisten implicerede parter til at indlede en forligsprocedure efter deres eget valg samt anbefale en tidsfrist for den valgte procedure.

     4. Konferencen skal behandle spørgsmål vedrørende tvister rejst af de deltagende stater, eller som Eksekutivrådet har henledt dens opmærksomhed på. Konferencen skal, når den finder det nødvendigt, i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 21 f), oprette organer, der har til opgave at bidrage til løsning af disse tvister, eller overdrage denne opgave til allerede eksisterende organer.

     5. Konferencen og Eksekutivrådet er med forbehold af bemyndigelse fra De Forenede Nationers Generalforsamling hver især bemyndiget til at anmode Den Internationale Domstol om et responsum vedrørende ethvert retsligt spørgsmål, der opstår inden for rammerne af Organisationens virksomhed. En aftale mellem Organisationen og De Forenede Nationer skal indgås til dette formål i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 34 a).

     6. Denne artikel er uden præjudice for artikel IX eller for bestemmelserne om foranstaltninger til afhjælpning af en situation og sikring af overholdelse, herunder sanktioner.

ARTIKEL XV

Ændringer

     1. Enhver deltagende stat kan foreslå ændringer til denne konvention. Enhver deltagende stat kan også således som anført i stk. 4 foreslå ændringer til konventionens bilag. Forslag til ændringer skal fremsættes i henhold til de i stk. 2 og 3 anførte procedurer. Forslag til ændringer således som anført i stk. 4 skal fremsættes i henhold til de i stk. 5 anførte procedurer.

     2. Teksten til en foreslået ændring skal fremsendes til Generaldirektøren med henblik på rundsendelse til alle deltagende stater og til depositaren. Den foreslåede ændring skal alene behandles af en ændringskonference. En sådan ændringskonference skal sammenkaldes, såfremt en tredjedel eller mere af de deltagende stater senest 30 dage efter rundsendelsen af ændringsforslaget meddeler Generaldirektøren, at de støtter videre behandling af forslaget. Ændringskonferencen skal afholdes i umiddelbar forlængelse af en af Konferencens ordinære samlinger, medmindre de anmodende deltagende stater anmoder om et møde tidligere. I intet tilfælde skal en ændringskonference afholdes mindre end 60 dage efter rundsendelsen af ændringsforslaget.

     3. Ændringer skal træde i kraft for alle de deltagende stater 30 dage efter, at alle de under b) nedenfor anførte stater har deponeret deres ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter:

     4. For at sikre denne konventions levedygtighed og effektivitet skal bestemmelserne i bilagene ændres i overensstemmelse med stk. 5, såfremt de foreslåede ændringer kun er af administrativ eller teknisk karakter. Alle ændringer i Kemikaliebilaget skal foretages i overensstemmelse med stk. 5. Afsnit A og C i Fortrolighedsbilaget, del X i Verifikationsbilaget samt de definitioner i del I Verifikationsbilaget, som udelukkende vedrører anfægtelsesinspektioner, skal ikke gøres til genstand for ændringer i henhold til stk. 5.

     5. De i stk. 4 omtalte ændringer skal foretages i overensstemmelse med følgende procedurer:

forslaget vedtages, skal det anses for godkendt, såfremt ingen

deltagende stat gør indsigelse herimod inden 90 dage fra modtagelsen

af anbefalingen. Hvis Eksekutivrådet anbefaler, at forslaget

forkastes, skal det betragtes som forkastet, hvis ingen deltagende

stat gør indsigelse herimod inden 90 dage fra modtagelsen af

anbefalingen.

ARTIKEL XVI

Varighed og opsigelse

     1. Denne konvention skal være af ubegrænset varighed.

     2. Enhver deltagende stat skal under udøvelsen af sin nationale

suverænitet have ret til at opsige denne konvention, hvis den

fastslår, at ekstraordinære begivenheder, der står i forbindelse med

denne konventions indhold, har bragt dens eget lands højeste

interesser i fare. Den pågældende deltagende stat skal med 90 dages

varsel give alle de øvrige i konventionen deltagende stater,

Eksekutivrådet, depositaren og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

meddelelse om en sådan opsigelse. Meddelelsen skal indeholde en

redegørelse for de ekstraordinære begivenheder, som den anser for at

have bragt dens højeste interesser i fare.

     3. En deltagende stats opsigelse af denne konvention skal ikke på nogen måde påvirke staternes pligt til fortsat at overholde de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til relevante folkeretlige bestemmelser, herunder i særdeleshed Geneveprotokollen af 1925.

ARTIKEL XVII

Bilagenes status

Bilagene udgør en integreret del af denne konvention. Enhver henvisning til denne konvention inkluderer bilagene.

ARTIKEL XVIII

Undertegnelse

Denne konvention skal være åben for undertegnelse for alle stater, før den træder i kraft.

ARTIKEL XIX

Ratifikation

Denne konvention skal ratificeres af signatarstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige procedurer.

ARTIKEL XX

Tiltrædelse

Enhver stat, som ikke undertegner denne konvention før dens ikrafttræden, kan tiltræde den på et hvilket som helst senere tidspunkt.

ARTIKEL XXI

Ikrafttræden

     1. Denne konvention skal træde i kraft 180 dage efter datoen for deponeringen af det 65. ratifikationsinstrument, men i intet tilfælde tidligere end to år efter, at den åbnedes for undertegnelse.

     2. For stater, hvis ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter deponeres efter denne konventionens ikrafttræden, skal den træde i kraft på den 30. dag efter datoen for deponeringen af deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.

ARTIKEL XXII

Forbehold

Artiklerne i denne konvention skal ikke gøres til genstand for forbehold. Bilagene i denne konvention skal ikke gøres til genstand for forbehold, der er uforenelige med dens hensigt og formål.

ARTIKEL XXIII

Depositar

De Forenede Nationers Generalsekretær udpeges hermed som depositar for denne konvention og skal blandt andet:

ARTIKEL XXIV

Autentiske tekster

Denne konvention, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst har samme gyldighed, skal deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt befuldmægtiget hertil, undertegnet denne konvention.

Udfærdiget i Paris den trettende januar nitten hundrede og treoghalvfems.

KEMIKALIEBILAG

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Retningslinier for lister over kemikalier

B. Lister over kemikalier

A. Retningslinier for lister over kemikalier

Retningslinier for liste 1

     1. Følgende kriterier skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt et giftigt kemikalie eller udgangsstof skal opføres på liste 1:

Retningslinier for liste 2

     2. Følgende kriterier skal tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt et kemikalie, som ikke er opført på liste 1, eller et udgangsstof til et liste 1-kemikalie eller til et kemikalie opført på liste 2, del A, skal opføres på liste 2:

formål, fordi det har en giftighed, som er dødelig eller

invaliderende, såvel som andre egenskaber, der kunne gøre det

anvendeligt som kemisk våben.

Retningslinier for liste 3

     3. Følgende kriterier skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et giftigt kemikalie eller udgangsstof, som ikke er opført på andre lister, skal opføres på liste 3:

B. Lister over kemikalier

De nedenfor anførte lister indeholder en fortegnelse over giftige kemikalier og disses udgangsstoffer. Til brug for gennemførelsen af denne konvention identificeres med disse lister kemikalier, der skal gøres til genstand for verifikationsforanstaltninger i henhold til bestemmelserne i Verifikationsbilaget. I henhold til artikel II, stk. 1 a), udgør disse lister ikke en definition på kemiske våben.

(Når der henvises til grupper af dialkylerede kemikalier efterfulgt

af en fortegnelse over alkylgrupper i parentes, anses alle de

kemikalier, som kan dannes ved alle mulige kombinationer af de i

parentes anførte alkylgrupper, for at være opført på de respektive

lister, så længe de ikke udtrykkeligt er undtaget. For et kemikalie

mærket »*» på liste 2, del A, gælder særlige grænser for så vidt

angår erklæringsafgivelse og verifikation, således som anført i del

VII i tion, Verifikationsbilaget.)

Liste 1

 

                           (CAS. Nr.) 

 A. Toksiske kemikalier: 

 (1) O-Alkyl (<= C10, inkl. cycloalkyl)-alkyl- 

 (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphonfluoridater 

 fx Sarin: O-Isopropyl-methylphosphonfluoridat    (107-44-8) 

 Soman: O-Pinacolyl-methylphosphonfluoridat      (96-64-0) 

 (2) O-Alkyl (<= C10 inkl. cycloalkyl)-N,N-dialkyl- 

 (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidocyanidater 

 fx Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl 

 phosphoramidocyanidate                (77-81-6) 

 (3) O-Alkyl (H eller <= C10 inkl. cycloalkyl) 

 -S-2-dialkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- 

 aminoethylalkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr) 

 -phosphonthioater og tilsvarende 

 alkylerede eller protonerede salte. 

 fx VX: O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethyl- 

 methylphosphonthioat                 (50782-69-9) 

 (4) Svovl-sennepsgasser: 

 2-Chlorethylchlormethylsulfid            (2625-76-5) 

 Sennepsgas: Bis(2-chlorethyl)sulfid         (505-60-2) 

 Bis(2-chlorethylthio)me-than             (63869-13-6) 

 Sesquisennepsgas: 1,2-Bis(2-chlorethylthio)ethan   (3563-36-8) 

 1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan          (63905-10-2) 

 1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan          (142868-93-7) 

 1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan          (142868-94-8) 

 Bis(2-chlorethylthiomethyl)ether           (63918-90-1) 

 O-Sennepsgas: Bis(2-chlorethylthioethyl)ether    (63918-89-8) 

 (5) Lewisiter: 

 Lewisit 1: 2-chlorvinyldichlorarsin         (541-25-3) 

 Lewisit 2: Bis(2-chlorvinyl)chlorarsin        (40334-69-8) 

 Lewisit 3: Tris(2-chlorvinyl)arsin          (40334-70-1) 

 (6) Kvælstof-sennepsgasser: 

 HN1: Bis(2-chlorethyl)ethylamin           (538-07-8) 

 HN2: Bis(2-chlorethyl)methylamin           (51-75-2) 

 HN3: Tris(2-chlorethyl)amin             (555-77-1) 

 (7) Saxitoxin                    (35523-89-8) 

 (8) Ricin                      (9009-86-3) 

 B. Prækursorer: 

 (9) Alkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- 

 phosphonyldifluorider 

 fx DF: Methylphosphonyldifluorid           (676-99-3) 

 (10) O-Alkyl (H eller <= C10, inkl. cycloalkyl) 

 -O-2-dialkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoethyl 

 -alkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoniter 

 og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte 

 fx QL: O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoethyl- 

 methylphosphonit                   (57856-11-8) 

 (11) Chlorsarin: O-Isopropylmethylphosphonchloridat (1445-76-7) 

 (12) Chlorsoman: O-Pinacolylmethylphosphonchloridat (7040-57-5) 

 Liste 2 

 A. Toksiske kemikalier: 

 (1) Amiton: O,O-Diethyl-S-(2-(diethylamino)ethyl) 

 phosphorothioat                   (78-53-5) 

 og tilsvarende alkylerede eller protonerede salte 

 (2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl) 

 -1-propen                      (382-21-8) 

 (3) BZ: 3-Quinuclidinylbenzilat (*)         (6581-06-2) 

 B. Prækursorer: 

 (4) Kemikalier undtagen de i liste 1 nævnte, 

 indeholdende et phosphoratom til hvilket der er 

 bundet en methyl-, ethyl- eller propyl- (normal 

 eller iso) gruppe, men ikke flere carbonatomer, 

 fx Methylphosphonyldichlorid             (676-97-1) 

 Dimethylmethylphosphonat               (756-79-6) 

 Undtagelse: Fonofos: O-Ethyl-S-phenyl- 

 ethylphosphondihionat                (944-22-9) 

 (5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr) 

 -phosphoramiddi-halider 

 (6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl 

 (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-phosphoramidater 

 (7) Arsentrichlorid                 (7784-34-1) 

 (8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyeddikesyre         (76-93-7) 

 (9) Quinuclidin-3-0l                 (1619-34-7) 

 (10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- 

 aminoethyl-2-chlorider og tilsvarende protonerede salte 

 (11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- 

 aminoethan-2-ols og tilsvarende protonerede salte 

 Undtagelser: N,N-Dimethylaminoethanol        (108-01-0) 

 og tilsvarende protonerede salte 

 N,N-Diethylaminoethanol               (100-37-8) 

 og tilsvarende protonerede salte 

 (12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- 

 aminoethan-2-thioler og tilsvarende protonerede salte 

 (13) Thiodiglycol: 

 Bis(2-hydroxyethyl)sulfid              (111-48-8) 

 (14) Pinacolylalcohol: 

 3,3-Dimethylbutan-2-0l                (464-07-3) 

 Liste 3 

 A. Toksiske kemikalier: 

 (1) Phosgen: Carbonyl-dichlorid           (75-44-5) 

 (2) Cyanogenchlorid                 (506-77-4) 

 (3) Hydrogencyanid                  (74-90-8) 

 (4) Chlorpicrin: 

 Trichloronitromethan                 (76-06-2) 

 B. Prækursorer: 

 (5) Phosphoroxychlorid                (10025-87-3) 

 (6) Phosphortrichlorid                (7719-12-2) 

 (7) Phosphorpentachlorid               (10026-13-8) 

 (8) Trimethylphosphit                (121-45-9) 

 (9) Triethylphosphit                 (122-52-1) 

 (10) Dimethylphosphit                (868-85-9) 

 (11) Diethylphosphit                 (762-04-9) 

 (12) Svovlmonochlorid                (10025-67-9) 

 (13) Svovldichlorid                 (10545-99-0) 

 (14) Thionylchlorid                 (7719-09-7) 

 (15) Ethyldiethanolamin               (139-87-7) 

 (16) Methyldiethanolamin               (105-59-9) 

 (17) Triethanolamin                 (102-71-6) 

BILAG VEDRØRENDE GENNEMFØRELSE OG VERIFIKATION

(»VERIFIKATIONSBILAGET«)

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL I: DEFINITIONER

DEL II: GENERELLE VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

A. UDPEGELSE AF INSPEKTØRER OG INSPEKTORASSISTENTER

B. PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

C. STÅENDE FORANSTALTNINGER

Indrejsesteder

Foranstaltninger i forbindelse med anvendelse af ikke-ordinære fly

Administrative foranstaltninger

Godkendt udstyr

D. FORANSTALTNINGER FORUD FOR EN INSPEKTION

Notifikation

Indrejse på den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium og transport til inspektionsstedet

Orientering inden inspektionens påbegyndelse

E. GENNEMFØRELSE AF INSPEKTIONER

Generelle bestemmelser

Sikkerhed

Kommunikation

Inspektionsholdets og den inspicerede deltagende stats rettigheder

Indsamling, håndtering og analyse af prøver

Forlængelse af inspektionens varighed

Afrapportering

F. AFREJSE

G. RAPPORTER

H. ANVENDELSE AF DE GENERELLE BESTEMMELSER

DEL III: GENERELLE BESTEMMELSER FOR VERIFIKATIONSFORANSTALTNINGER I

HENHOLD TIL ARTIKEL IV, V OG VI, STK. 3 PART

A. INDLEDENDE INSPEKTIONER OG ANLÆGSAFTALER

B. STÅENDE FORANSTALTNINGER

C. FORANSTALTNINGER FORUD FOR EN INSPEKTION

DEL IV (A): TILINTETGØRELSE AF KEMISKE VÅBEN OG VERIFIKATION AF SÅDAN TILINTETGØRELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL IV

A. ERKLÆRINGER

Kemiske våben

Erklæringer om kemiske våben i henhold til artikel III, stk. 1 a) iii)

Erklæringer om tidligere overførsler og modtagelser

Fremlæggelse af den generelle plan for tilintetgørelse af kemiske våben

B. FORANSTALTNINGER TIL SIKRING OG FORBEREDELSE AF OPLAGRINGSANLÆGGET

C. TILINTETGØRELSE

Principper for og metoder til tilintetgørelse af kemiske våben

Tilintetgørelsesorden

Ændring af mellemliggende tidsfrister for tilintetgørelse

Forlængelse af tidsfristen for afslutning af tilintetgørelse

Udførlige årlige planer for tilintetgørelse

Årlige rapporter om tilintetgørelse

D. VERIFIKATION

Verifikation af erklæringer om kemiske våben ved inspektion på stedet

Systematisk verifikation af oplagringsanlæg

Inspektioner og besøg

Systematisk verifikation af tilintetgørelsen af kemiske våben

Anlæg til oplagring af kemiske våben i anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

Foranstaltninger til systematisk verifikation på stedet i anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

DEL IV (B): GAMLE KEMISKE VÅBEN OG EFTERLADTE KEMISKE VÅBEN

A. GENERELT

B. BESTEMMELSER FOR GAMLE KEMISKE VÅBEN

C. BESTEMMELSER FOR EFTERLADTE KEMISKE VÅBEN

DEL V: TILINTETGØRELSE AF ANLÆG TIL FREMSTILLING AF KEMISKE VÅBEN OG VERIFIKATION AF SÅDAN TILINTETGØRELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL V

A. ERKLÆRINGER

Erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben

Erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben i henhold til artikel III, stk. 1 c) iii)

Erklæringer om tidligere overførsler og modtagelser

Fremlæggelse af generelle planer for tilintetgørelse

Fremlæggelse af årlige planer for tilintetgørelse og afgivelse af årlige rapporter om tilintetgørelse

B. TILINTETGØRELSE

Generelle principper for tilintetgørelse af anlæg til fremstilling af kemiske våben

Principper for og metoder til lukning af et anlæg til fremstilling af kemiske våben

Teknisk vedligeholdelse af anlæg til fremstilling af kemiske våben inden deres tilintetgørelse

Principper for og metoder til midlertidig omstilling af anlæg til fremstilling af kemiske våben til anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

Principper og metoder i forbindelse med tilintetgørelse af et anlæg til fremstilling af kemiske våben

Tilintetgørelsesorden

Udførlige planer for tilintetgørelse

Gennemgang af de udførlige planer

C. VERIFIKATION

Verifikation af erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben ved inspektion på stedet

Systematisk verifikation af anlæg til fremstilling af kemiske våben og af ophøret af virksomhed i disse

Verifikation af tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben

Verfikation af midlertidig omstilling af et anlæg til fremstilling af kemiske våben til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

D. OMSTILLING AF ANLÆG TIL FREMSTILLING AF KEMISKE VÅBEN TIL FORMÅL,

SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION Procedurer for anmodning om omstilling

Virksomhed i afventen af en afgørelse

Betingelser for omstilling

Beslutninger truffet af Eksekutivrådet og Konferencen

Udførlige planer for omstilling

Gennemgang af de udførlige planer

DEL VI: VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI:

BESTEMMELSER FOR LISTE 1-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. GENERELLE BESTEMMELSER

B. OVERFØRSLER

C. FREMSTILLING

Generelle principper for fremstilling

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

Andre anlæg

D. ERKLÆRINGER

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

Andre anlæg omtalt i stk. 10 og 11 157

E. VERIFIKATION

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

Andre anlæg omtalt i stk. 10 og 11 160

DEL VII: VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI:

BESTEMMELSER FOR LISTE 2-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. ERKLÆRINGER

Erklæringer om samlede nationale data

Erklæringer om fabriksanlæg, der fremstiller, forarbejder eller anvender liste 2-kemikalier

Erklæringer om tidligere fremstilling af liste 2-kemikalier beregnet til kemiske våben

Oplysninger til de deltagende stater

B. VERIFIKATION

Generelt

Formålene med inspektion

Indledende inspektioner

Inspektioner

Inspektionsprocedurer

Notifikation af inspektioner

C. OVERFØRSEL TIL STATER, SOM IKKE ER DELTAGERE I DENNE KONVENTION

DEL VIII: VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI:

BESTEMMELSER FOR LISTE 3-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. ERKLÆRINGER

Erklæringer om samlede nationale data

Erklæringer om fabriksanlæg, der fremstiller liste 3-kemikalier

Erklæringer om tidligere fremstilling af liste 3-kemikalier beregnet til kemiske våben

Oplysninger til de deltagende stater

B. VERIFIKATION

Generelt

Formålene med inspektion Inspektionsprocedurer

Notifikation af inspektioner

C. OVERFØRSEL TIL STATER, SOM IKKE ER DELTAGERE I DENNE KONVENTION

DEL IX: VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI:

BESTEMMELSER FOR ANDRE ANLÆG TIL FREMSTILLING AF KEMISKE PRODUKTER

A. ERKLÆRINGER

Liste over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter

Bistand fra Det Tekniske Sekretariat

Oplysninger til de deltagende stater

B. VERIFIKATION

Generelt

Formålene med inspektion

Inspektionsprocedurer

Notifikation af inspektioner

C. GENNEMFØRELSE OG GENNEMGANG AF AFSNIT B

Gennemførelse

Gennemgang

DEL X: ANFÆGTELSESINSPEKTIONER I HENHOLD TIL ARTIKEL IX

A. UDNÆVNELSE OG UDVÆLGELSE AF INSPEKTØRER OG INSPEKTORASSISTENTER

B. FORANSTALTNINGER FORUD FOR EN INSPEKTION

Notifikation

Indrejse på den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium

Alternativ fastsættelse af den endelige ydergrænse

Verifikation af beliggenheden

Orientering inden inspektionens påbegyndelse og inspektionsplan

Virksomhed ved ydergrænsen

C. GENNEMFØRELSE AF INSPEKTIONER

Generelle bestemmelser

Styret adgang

Observatør

Inspektionens varighed

D. FORANSTALTNINGER EFTER INSPEKTIONEN

Afrejse

Rapporter

DEL XI: EFTERFORSKNING I TILFÆLDE AF PÅSTÅET BRUG AF KEMISKE VÅBEN

A. GENERELT

B. FORANSTALTNINGER FORUD FOR INSPEKTIONEN

Anmodning om efterforskning

Notifikation

Udpegelse af inspektionsholdet

Afsendelse af inspektionsholdet

Orientering

C. GENNEMFØRELSE AF INSPEKTIONER

Adgang

Prøvetagning

Udvidelse af inspektionsstedet

Udvidelse af inspektionens varighed

D. RAPPORTER

Procedurer

Indhold

E. STATER, SOM IKKE ER DELTAGERE I DENNE KONVENTION

DEL I

DEFINITIONER

     1. Godkendt udstyr' betyder de indretninger og instrumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af inspektionsholdets opgaver, og som er godkendt af Det Tekniske Sekretariat i overensstemmelse med bestemmelserne udarbejdet af Det Tekniske Sekretariat i henhold til del II, stk. 27, i dette bilag. Betegnelsen dækker også administrativt tilbehør og registreringsudstyr, som måtte anvendes af inspektionsholdet.

     2. Bygning' som anvendt i definitionen af et anlæg til fremstilling af kemiske våben i artikel II omfatter specialbygninger og standardbygninger.

     3. Anfægtelsesinspektion' betyder inspektion af ethvert anlæg eller sted på en deltagende stats territorium eller andetsteds under dennes jurisdiktion eller kontrol, som en anden deltagende stat har anmodet om i henhold til artikel IX, stk. 8 til 25.

     4. Diskret organisk kemikalie' betyder ethvert kemikalie, som tilhører den gruppe af kemiske forbindelser, der omfatter alle carbonforbindelser undtagen oxider, sulfider og metalcarbonater, og som kan identificeres ved kemisk navn, formel, hvis den er kendt, samt ved Chemical Abstracts Service registreringsnummer, såfremt et sådant er tildelt.

     5. Udstyr' som anvendt i definitionen af anlæg til fremstilling af kemiske våben i artikel II omfatter specialudstyr og standardudstyr.

     6. Anlæg' betyder inden for rammerne af artikel VI ethvert industriområde som defineret nedenfor (»fabriksanlæg«, »fabrik« og »enhed«).

kombinationen af de udstyrsdele, herunder kar og karkonstruktioner,

som er nødvendige til fremstilling, forarbejdning eller anvendelse af

et kemikalie.

     7. Anlægsaftale' betyder en aftale eller ordning indgået mellem en deltagende stat og Organisationen vedrørende et særligt anlæg, som er underkastet verifikation på stedet i henhold til artikel IV, V og VI.

     8. Værtsland' betyder den stat, på hvis territorium der ligger anlæg eller områder, som tilhører en anden stat, der er deltager i denne konvention, og som er underkastet inspektion i henhold til denne konvention.

     9. Eskorte i landet' betyder personer udpeget af den inspicerede deltagende stat og eventuelt af værtslandet, hvis de ønsker det, til at ledsage og bistå inspektionsholdet i den tid, det tilbringer i landet.

     10. Periode tilbragt i landet' betyder tidsrummet fra et inspektionsholds ankomst til et indrejsested til dets afrejse fra staten fra indrejsestedet.

     11. Indledende inspektion' betyder den første inspektion på stedet af anlæg med henblik på at kontrollere rigtigheden af erklæringerne afgivet i henhold til artikel III, IV, V og VI i dette bilag.

     12. Inspicerede deltagende stat' betyder den deltagende stat, på hvis territorium eller andetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol en inspektion i henhold til denne konvention finder sted, eller den deltagende stat, hvis anlæg eller område på et værtslands territorium er underkastet en sådan inspektion. Betegnelsen omfatter imidlertid ikke den i del II, stk. 21, i dette bilag nævnte deltagende stat.

     13. Inspektorassistent' betyder en person, der er udpeget af Det Tekniske Sekretariat i henhold til del II, afsnit A, i dette bilag til at bistå inspektørerne i forbindelse med en inspektion eller et besøg, såsom medicinsk, sikkerheds- og administrativt personale samt tolke.

     14. Inspektionsmandat' betyder de instruktioner, Generaldirektøren har udstedt til inspektionsholdet med henblik på gennemførelse af en bestemt inspektion.

     15. Inspektionshåndbog' betyder den samling af yderligere procedurer for gennemførelsen af inspektioner, som er udarbejdet af Det Tekniske Sekretariat.

     6. Inspektionssted' betyder ethvert anlæg eller område, hvor en

inspektion gennemføres, og som er udtrykkeligt defineret i den

pågældende anlægsaftale eller i inspektionsanmodningen eller

-mandatet eller i den med en alternativ eller endelig ydergrænse

udvidede inspektionsanmodning.

     17. Inspektionshold' betyder den gruppe af inspektører eller inspektorassistenter, som er udpeget af Generaldirektøren til at gennemføre en bestemt inspektion.

     18. Inspektør' betyder en person udpeget af Det Tekniske Sekretariat i overensstemmelse med bestemmelserne i del II, afsnit A, i dette bilag til at gennemføre en inspektion eller et besøg i overensstemmelse med denne konvention.

     19. Standardaftale' betyder et dokument, der angiver den generelle form og det generelle indhold af en aftale indgået mellem en deltagende stat og Organisationen med henblik på opfyldelse af de i dette bilag indeholdte verifikationsbestemmelser.

     20. Observatør' betyder en repræsentant for den anmodende deltagende stat eller en tredje deltagende stat, der har til opgave at deltage i en anfægtelsesinspektion som observatør.

     21. Ydergrænse' betyder i forbindelse med en anfægtelsesinspektion den ydre grænse for inspektionsstedet defineret enten ved hjælp af geografiske koordinater eller kortbeskrivelse.

     22. Inspektionsperiode' betyder for så vidt angår artikel IX tiden

fra det tidspunkt, hvor inspektionsholdet får adgang til

inspektionsstedet, til dens afrejse fra inspektionsstedet eksklusive

den tid, som er anvendt til orienteringsmøder før og efter

verifikationsvirksomheden.

     23. Inspektionsperiode' betyder for så vidt angår artiklerne IV, V og VI tiden fra inspektionsholdets ankomst til inspektionsstedet til dets afrejse fra inspektionsstedet eksklusive den tid, som er anvendt til orienteringsmøder før og efter verifikationsvirksomheden.

     24. Indrejsested'/»udrejsested« betyder et sted udpeget til ankomststed til landet for inspektionshold, der har til opgave at gennemføre inspektioner i henhold til denne konvention, eller til afrejsested for disse efter fuldførelse af deres mission.

     25. Anmodende deltagende stat' betyder en deltagende stat, som har anmodet om gennemførelse af en anfægtelsesinspektion i henhold til artikel IX.

     26. Ton' betyder metrisk ton, d.v.s. 1.000 kg.

DEL II

GENERELLE VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

A. Udpegelse af inspektører og inspektorassistenter

     1. Senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft, skal Det Tekniske Sekretariat skriftligt underrette alle de deltagende stater om navn, nationalitet og rang på de inspektører og inspektorassistenter, som foreslås udpeget. Underretningen skal også indeholde en beskrivelse af deres kvalifikationer og erhvervserfaring.

     2. Enhver deltagende stat skal omgåendeanerkende modtagelsen af den

tilsendte liste over inspektører og inspektorassistenter, som

foreslås udpeget. Den deltagende stat skal skriftligt underrette Det

Tekniske Sekretariat om sin godkendelse af hver enkelt inspektør og

inspektorassistent senest 30 dage efter anerkendelsen af modtagelsen

af listen. Enhver inspektør og inspektorassistent på listen skal

anses for udpeget, medmindre en deltagende stat senest 30 dage efter

anerkendelsen af modtagelsen af listen har gjort skriftlig

indsigelse. Den deltagende stat kan angive grunden til indsigelsen.

Såfremt en deltagende stat gør indsigelse mod en foreslået inspektør

eller inspektorassistent, skal denne inspektør eller

inspektorassistent ikke foretage eller deltage i

verifikationsvirksomhed på den pågældende deltagende stats

territorium eller andetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol.

Det Tekniske Sekretariat skal om nødvendigt fremsætte yderligere

forslag i tillæg til den oprindelige liste.

     3. Verifikationsvirksomhed under denne konvention skal kun foretages af udpegede inspektører og inspektorassistenter.

     4. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 5 har en deltagende stat til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en inspektør eller inspektorassistent, som allerede er udpeget. Den skal skriftligt underrette Det Tekniske Sekretariat om sin indsigelse og kan anføre grunden til indsigelsen. En sådan indsigelse skal træde i kraft 30 dage efter, at Det Tekniske Sekretariat har modtaget den. Det Tekniske Sekretariat skal omgående underrette den berørte deltagende stat om tilbagekaldelsen af udpegelsen af den pågældende inspektør eller inspektorassistent.

     5. En deltagende stat, som er blevet underrettet om en inspektion, skal ikke forsøge fra inspektionsholdet til denne inspektion at få fjernet nogen af de udpegede inspektører eller inspektorassistenter, som er anført i listen over inspektionsholdet.

     6. Det antal inspektører og inspektorassistenter, der er udpeget med henblik på en deltagende stat og accepteret af denne, skal være tilstrækkeligt stort til, at et passende antal inspektører og inspektorassistenter er til rådighed og rotation mulig.

     7. Hvis Generaldirektøren er af den opfattelse, at indsigelsen mod foreslåede inspektører og inspektorassistenter hindrer udnævnelsen af et tilstrækkeligt antal inspektører og inspektorassistenter eller på anden måde hæmmer en effektiv gennemførelse af Det Tekniske Sekretariats opgaver, skal Generaldirektøren forelægge spørgsmålet for Eksekutivrådet.

     8. Når som helst ændringer af de ovennævnte lister over inspektører

og inspektorassistenter er nødvendige eller begæres, skal inspektører

og inspektorassistenter til erstatning udpeges på samme måde som

beskrevet for den oprindelige listes vedkommende.

     9. Medlemmerne af et inspektionshold, som udfører en inspektion af en deltagende stats anlæg, der er beliggende på en anden deltagende stats territorium, skal udnævnes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag med anvendelse både på den inspicerede deltagende stat og det deltagende værtsland.

B. Privilegier og immuniteter

     10. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter anerkendelsen af modtagelsen af listen over inspektører og inspektorassistenter eller af ændringer til denne udstede indrejse-/udrejsevisa og/eller transitvisa gældende for flere rejser og andre dokumenter, der gør det muligt for hver enkelt inspektør og inspektorassistent at indrejse i og opholde sig på den pågældende deltagende stats territorium med henblik på at gennemføre verifikationsvirksomhed. Disse dokumenter skal være gyldige mindst to år efter, at de er overgivet til Det Tekniske Sekretariat.

     11. Med henblik på effektiv udførelse af deres opgaver skal inspektører og inspektorassistenter nyde de privilegier og immuniteter, som er anført nedenfor under a) til i). Privilegier og immuniteter skal tilstås medlemmerne af inspektionsholdet af hensyn til denne konvention og ikke til den enkeltes personlige fordel. Sådanne privilegier og immuniteter skal tilstås dem for hele perioden mellem indrejse i og udrejse fra den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium og derefter for så vidt angår handlinger, som tidligere er udført under udøvelsen af deres officielle funktioner.

inspektionshold, der udfører inspektionsvirksomhed i henhold til

denne konvention, skal nyde samme ukrænkelighed og beskyttelse som

diplomatiske repræsentanters lokaler i henhold til artikel 30, stk.

1, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser.

eller kommerciel virksomhed med henblik på personlig vinding på den

inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium.

     12. Ved transit gennem ikke-inspicerede deltagende staters territorium skal medlemmerne af inspektionsholdet nyde samme privilegier og immuniteter som diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 40, stk. 1, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Dokumenter og korrespondance, herunder akter, samt prøver og godkendt udstyr, som de bringer med sig, skal nyde de privilegier og immuniteter, som er nævnt i stk. 11 c) og d).

     13. Uden præjudice for deres privilegier og immuniteter skal medlemmerne af inspektionsholdet være forpligtet til at respektere den inspicerede deltagende stats eller værtslandets love og bestemmelser og i den udstrækning, det er foreneligt med inspektionsmandatet, være forpligtet til ikke at blande sig i denne stats indre anliggender. Hvis den inspicerede deltagende stat eller det deltagende værtsland finder, at der er sket misbrug af de privilegier og immuniteter, som er beskrevet i dette bilag, skal der gennemføres konsultationer mellem den deltagende stat og Generaldirektøren med henblik på at fastslå, hvorvidt der er sket et sådant misbrug, og, dersom dette konstateres, for at hindre gentagelse af et sådant misbrug.

     14. Den jurisdiktionsimmunitet, som medlemmerne af inspektionsholdet nyder, kan ophæves af Generaldirektøren i de tilfælde, hvor Generaldirektøren er af den opfattelse, at immunitet ville hindre en retfærdig sagsgang, og at den kan ophæves uden skade for gennemførelsen af bestemmelserne i denne konvention. Afkaldet skal altid være udtrykkeligt.

     15. Observatører skal nyde de samme privilegier og immuniteter, som tilstås inspektører i henhold til dette afsnit, med undtagelse af privilegier og immuniteter tilstået i henhold til stk. 11 d).

C. Stående foranstaltninger

Indrejsesteder

     16. Enhver deltagende stat skal udpege indrejsesteder og skal give de

nødvendige oplysninger til Det Tekniske Sekretariat senest 30 dage

efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stats

vedkommende. Disse indrejsesteder skal vælges således, at

inspektionsholdet kan nå til et hvilket som helst inspektionssted fra

mindst et indrejsested inden for 12 timer. Indrejsestedernes

beliggenhed skal meddeles alle de deltagende stater af Det Tekniske

Sekretariat.

     17. Enhver deltagende stat kan ændre indrejsestederne ved at give meddelelse om en sådan ændring til Det Tekniske Sekretariat. Ændringer skal træde i kraft 30 dage efter, at Det Tekniske Sekretariat har modtaget en sådan meddelelse, for at muliggøre behørig underretning af alle deltagende stater.

     18. Hvis Det Tekniske Sekretariat finder, at der ikke er indrejsesteder nok til sikring af en rettidig gennemførelse af inspektionerne, eller at de af en deltagende stat foreslåede ændringer af indrejsestederne ville hindre en sådan rettidig gennemførelse af inspektionerne, skal det indlede konsultationer med den pågældende deltagende stat for at løse problemet.

     19. I tilfælde, hvor en inspiceret deltagendestats anlæg eller

områder er beliggende på et deltagende værtslands territorium eller,

hvor adgangen fra indrejsestedet til anlæggene eller områderne, som

skal inspiceres, kræver transit gennem en anden deltagende stats

territorium, skal den deltagende stat udøve sine rettigheder og

opfylde sine forpligtelser med hensyn til sådanne inspektioner i

overensstemmelse med dette bilag. Det deltagende værtsland skal lette

inspektionen af sådanne anlæg eller områder og skal sørge for den

nødvendige støtte, således at inspektionsholdet kan udføre sine

opgaver rettidigt og effektivt. Deltagende stater, gennem hvis

territorium transit er nødvendig for at inspicere en inspiceret

deltagende stats anlæg eller områder, skal lette sådan transit.

     20. I tilfælde, hvor en inspiceret deltagendestats anlæg eller

områder er beliggende på en stats område, som ikke er deltager i

denne konvention, skal den deltagende stat træffe alle nødvendige

foranstaltninger for at sikre, at inspektion af disse anlæg eller

områder kan udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette

bilag. En deltagende stat, der har et eller flere anlæg eller områder

på en stats territorium, som ikke er deltager i denne konvention,

skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at

værtslandet vil modtage de inspektører og inspektorassistenter, som

er udpeget med henblik på denne deltagende stat. Hvis en inspiceret

deltagende stat ikke er i stand til at sikre adgang, skal den påvise,

at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at

sikre adgang.

     21. I tilfælde, hvor de anlæg eller områder, som skal inspiceres, ligger på en deltagende stats territorium, men på et sted under en stats jurisdiktion eller kontrol, som ikke er deltager i denne konvention, skal den deltagende stat træffe alle nødvendige foranstaltninger, som ville kræves af en inspiceret deltagende stat og et deltagende værtsland, for at sikre, at inspektion af sådanne anlæg og områder kan gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag. Hvis den deltagende stat ikke er i stand til at sikre adgang til disse anlæg eller områder, skal den bevise, at den har truffet alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre adgang. Dette stykke skal ikke gælde, hvis de anlæg eller områder, der skal inspiceres, tilhører den deltagende stat.

Foranstaltninger i forbindelse med anvendelse af ikke-ordinære fly

     22. I forbindelse med inspektioner i henhold til artikel IX samt med

andre inspektioner, hvor det ikke vil være muligt for

inspektionsholdet at nå frem til bestemmelsesstedet i tide ved

anvendelse af ordinære, kommercielle transportmidler, kan det være

nødvendigt at anvende fly ejet eller chartret af Det Tekniske

Sekretariat. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter, at

denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, meddele Det

Tekniske Sekretariat et nummer på diplomatisk landingstilladelse for

ikke-ordinære fly, som transporterer inspektionshold og nødvendigt

inspektionsudstyr til og fra det territorium, hvor et inspektionssted

befinder sig. Ruten, der anvendes til international og fra det

fastsatte indrejsested, skal følge etablerede internationale

flyruter, som de deltagende stater og Det Tekniske Sekretariat er

blevet enige om som grundlag for sådan diplomatisk

landingstilladelse.

     23. Når et ikke-ordinært fly benyttes, skal Det Tekniske Sekretariat

gennem den Nationale Myndighed forsyne den inspicerede deltagende

stat med en fartplan for maskinens flyvning fra den sidste flyveplads

før indflyvningen i den stats luftrum, hvor inspektionsstedet er

beliggende, til indrejsestedet mindst seks timer før den planlagte

afgang fra vedkommende flyveplads. En sådan plan skal registreres i

overensstemmelse med Den Internationale Civile Luftfartsorganisations

(ICAO's) procedurer for civile fly. Når det drejer sig om fly, der

ejes eller er chartret af Det Tekniske Sekretariat, skal

Sekretariatet i bemærkningskolonnen i hvert enkelt fartplan anføre

nummeret på den permanente diplomatiske landingstilladelse og en

passende betegnelse til identifikation af flyet som et

inspektionsfly.

     24. Senest 3 timer før inspektionsholdets planlagte afrejse fra den sidste flyveplads inden indflyvningen i den stats luftrum, hvor inspektionen skal finde sted, skal den inspicerede deltagende stat eller det deltagende værtsland sikre, at den i overensstemmelse med stk. 23 indgivne fartplan godkendes, således at inspektionsholdet kan ankomme til indrejsestedet på det planlagte ankomsttidspunkt.

     25. Den inspicerede deltagende stat skal sørge for, at der på indrejsestedet er parkering, sikkerhedsmæssig beskyttelse, service og brændstof til rådighed for inspektionsholdets fly som krævet af Det Tekniske Sekretariat, hvis et sådant fly ejes eller er chartret af Sekretariatet. Et sådant fly skal ikke betale landingsafgifter, afrejseskat eller lignende afgifter. Det Tekniske Sekretariat skal bære omkostningerne til brændstof, sikkerhedsmæssig beskyttelse og service.

Administrative foranstaltninger

     26. Den inspicerede deltagende stat skal sørge for, at de nødvendige

faciliteter er til rådighed for inspektionsholdet såsom

kommunikationsmidler, tolkeservice i det omfang, det er nødvendigt

for gennemførelsen af samtaler og andre opgaver, transport,

arbejdslokaler, indkvartering, måltider og lægebehandling. I denne

forbindelse skal den inspicerede deltagende stat modtage godtgørelse

fra Organisationen for sådanne udgifter, som inspektionshol det har

forårsaget.

Godkendt udstyr

     27. Med forbehold af stk. 29 skal den inspicerede deltagende stat ikke pålægge inspektionsholdet nogen restriktioner hvad angår medbringelse til inspektionsstedet af sådant udstyr, som er godkendt i overensstemmelse med stk. 28, og som Det Tekniske Sekretariat har besluttet er nødvendigt til opfyldelse af inspektionskravene. Det Tekniske Sekretariat skal forberede og efter behov ajourføre en liste over godkendt udstyr, som kan være nødvendigt til de ovenfor nævnte formål, samt bestemmelser for sådant udstyr, som skal være i overensstemmelse med dette bilag. Ved udarbejdelsen af listen over godkendt udstyr og de nævnte bestemmelser skal Det Tekniske Sekretariat sørge for, at hensynet til sikkerheden tages fuldt ud i betragtning for så vidt angår alle de typer anlæg, hvor sådant udstyr kan tænkes anvendt. En liste over godkendt udstyr skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     28. Udstyret skal være i Det Tekniske Sekretariats varetægt og skal udvælges, justeres og godkendes af Det Tekniske Sekretariat. Det Tekniske Sekretariat skal i det omfang, det er muligt, udvælge det udstyr, som er specielt beregnet til den særlige type inspektion, der er tale om. Udvalgt og godkendt udstyr skal særligt beskyttes mod ikke tilladte ændringer.

     29. Den inspicerede deltagende stat skal, uden at dette påvirker de foreskrevne tidsfrister, have ret til på indrejsestedet at inspicere timeudstyret i nærværelse af medlemmer af inspektionsholdet, d.v.s. kontrollere identiteten af det udstyr, som medtages til eller fra den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium. Med henblik på at lette en sådan identifikation skal Det Tekniske Sekretariat vedlægge dokumenter og indretninger til bekræftelse af, at det har udvalgt og godkendt udstyret. Inspektionen af udstyret skal også til den inspicerede deltagende stats tilfredshed fastslå, at udstyret svarer til beskrivelsen af det til denne særlige type inspektion godkendte udstyr. Den inspicerede deltagende stat kan udelukke udstyr, som ikke svarer til den pågældende beskrivelse, eller udstyr, hvormed ikke følger de ovennævnte bekræftende dokumenter og indretninger. Procedurer for inspektion af udstyret skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     30. I tilfælde, hvor inspektionsholdet finder det nødvendigt at anvende udstyr, der forefindes på stedet, og som ikke tilhører Det Tekniske Sekretariat, og anmoder den inspicerede deltagende stat om at lade holdet anvende sådant udstyr, skal den inspicerede deltagende stat efterkomme anmodningen i den udstrækning, det er muligt.

D. Foranstaltninger forud for en inspektion

Notifikation

     31. Generaldirektøren skal inden inspektionsholdets planlagte ankomst til indrejsestedet og inden for de foreskrevne tidsfrister, hvis sådanne findes, underrette den deltagende stat om, at det agter at gennemføre en inspektion.

     32. Notifikationer foretaget af Generaldirektøren skal indeholde følgende oplysninger:

     33. Den inspicerede deltagende stat skal anerkende modtagelsen af notifikationen fra Det Tekniske Sekretariat om, at en inspektion agtes gennemført, senest en time efter modtagelsen af en sådan notifikation.

     34. I tilfælde af inspektion af en deltagende stats anlæg beliggende på en anden deltagende stats territorium skal begge deltagende stater notificeres samtidig i overensstemmelse med stk. 31 og 32.

Indrejse på den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium og transport til inspektionsstedet

     35. Den inspicerede deltagende stat eller det deltagende værtsland, som er blevet underrettet om et inspektionsholds ankomst, skal sikre, at dette omgående kan rejse ind på territoriet, og skal ved hjælp af ledsagepersonel eller på anden måde gøre alt, hvad der står i dens magt, for at sikre sikker transport af inspektionsholdet samt af udstyr og forsyninger fra indrejsestedet til inspektionsstedet (stederne) og til et udrejsested.

     36. Den inspicerede deltagende stat eller det deltagende værtsland skal om nødvendigt bistå inspektionsholdet med at nå inspektionsstedet senest 12 timer efter ankomsten til indrejsestedet.

Orientering inden inspektionens påbegyndelse

     37. Ved ankomsten til inspektionsstedet og inden, inspektionen påbegyndes, skal repræsentanter for anlægget ved hjælp af kort og anden dokumentation efter behov orientere inspektionsholdet om anlægget, den virksomhed, der foregår der, sikkerhedsforanstaltninger samt administrative og logistiske foranstaltninger, som er nødvendige for inspektionen. Den tid, der anvendes til orienteringen, skal begrænses til det nødvendige minimum og under ingen omstændigheder overskride tre timer.

E. Gennemførelse af inspektioner

Generelle bestemmelser

     38. Medlemmerne af inspektionsholdet skal udføre deres opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention såvel som med de af Generaldirektøren fastsatte regler og anlægsaftalerne, der er indgået mellem de deltagende stater og Organisationen.

     39. Inspektionsholdet skal nøje overholde det af Generaldirektøren udstedte inspektionsmandat. Det skal afstå fra virksomhed, som går ud over dette mandat.

     40. Inspektionsholdets virksomhed skal organiseres på en måde, der sikrer rettidig og effektiv gennemførelse af dets opgaver samt, at den inspicerede deltagende stat eller værtslandet generes og det inspicerede anlæg eller område forstyrres mindst muligt. Inspektionsholdet skal undgå unødigt at hindre eller forsinke driften af et anlæg og undgå at påvirke dets sikkerhed. Inspektionsholdet skal navnlig ikke overtage driften af noget anlæg. Hvis inspektørerne finder, at særlige operationer bør udføres i et anlæg, for at de kan opfylde deres mandat, skal de anmode den udpegede repræsentant for det inspicerede anlæg om at lade dem udføre. Repræsentanten skal efterkomme anmodningen i den udstrækning, det er muligt.

     41. Under udførelsen af deres opgaver på en inspiceret deltagende stats eller et værtslands territorium skal medlemmerne af inspektionsholdet, såfremt den inspicerede deltagende stat forlanger det, ledsages af repræsentanter for den inspicerede deltagende stat, men inspektionsholdet må ikke af den grund forsinkes eller på anden måde hindres i udførelsen af sine opgaver.

     42. Det Tekniske Sekretariat skal udarbejde nærmere procedurer for gennemførelsen af inspektioner, som skal indføjes i inspektionshåndbogen, under hensyntagen til de retningslinier, som skal behandles og godkendes af Konferencen i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 21 i).

Sikkerhed

     43. Under udøvelsen af deres virksomhed skal inspektørerne og inspektorassistenterne overholde de sikkerhedsbestemmelser, som er fastsat for inspektionsstedet, herunder sådanne, der vedrører beskyttelse af kontrollerede områder inden for et anlæg samt personalets sikkerhed. Med henblik på gennemførelsen af disse krav skal passende nærmere procedurer behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

Kommunikation

     44. Inpektørerne skal under hele perioden tilbragt i landet have ret til at kommunikere med Det Tekniske Sekretariats hovedkvarter. Til dette formål kan de anvende deres eget behørigt kontrollerede, godkendte udstyr og kan anmode den inspicerede deltagende stat eller det deltagende værtsland om at skaffe sig adgang til andre telekommunikationsmidler. Inspektionsholdet skal have ret til at anvende sit eget tovejs radiokommunikationssystem mellem radio bragt i landet have ret til at kommunikere personale, som patruljerer ved områdets ydergrænse, og andre medlemmer af inspektionsholdet.

Inspektionsholdets og den inspicerede deltagende stats rettigheder

     45. Inspektionsholdet skal i overensstemmelse med denne konventions relevante artikler og bilag samt med anlægsaftalerne og med procedurerne indeholdt i inspektionshåndbogen have ret til uhindret adgang til inspektionsstedet. De enheder, der skal inspiceres, udvælges af inspektørerne.

     46. Inspektørerne skal have ret til at interviewe alt anlægspersonale i nærværelse af repræsentanter for den inspicerede deltagende stat med det formål at tilvejebringe relevante kendsgerninger. Inspektørerne skal kun anmode om oplysninger og data, som er nødvendige for gennemførelsen af inspektionen, og den inspicerede deltagende stat skal give sådanne oplysninger efter anmodning. Den inspicerede deltagende stat skal have ret til at protestere imod spørgsmål, som stilles anlægspersonalet, hvis sådanne spørgsmål betragtes som værende irrelevante for inspektionen. Hvis lederen af inspektionsholdet gør indsigelse og redegør for deres relevans, skal spørgsmålet forelægges skriftligt for den inspicerede deltagende stat med henblik på besvarelse. Inspektionsholdet kan notere ethvert afslag på at tillade samtaler eller tillade, at spørgsmål besvares og forklaringer gives, i den del af inspektionsrapporten, der omhandler samarbejdet med den inspicerede deltagende stat.

     47. Inspektørerne skal have ret til at inspicere dokumenter og akter, som de anser for relevante for gennemførelsen af deres mission.

     48. Inspektørerne skal have ret til på forlangende at få repræsentanter for den inspicerede deltagende stat eller det inspicerede anlæg til at tage fotografier. Der skal være mulighed for at tage polaroidfotos. Inspektionsholdet skal afgøre, om fotografierne svarer til de udbedte, og hvis det ikke er tilfældet, skal der tages nye fotografier. Inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat skal hver især beholde en kopi af hvert fotografi.

     49. Repræsentanterne for den inspicerede deltagende stat skal have ret til at overvære al verifikationsvirksomhed, som udføres af inspektionsholdet.

     50. Den inspicerede deltagende stat skal på forlangende modtage kopier af oplysninger og data, som Det Tekniske Sekretariat har indsamlet om dens anlæg.

     51. Inspektørerne skal have ret til at anmode om afklaring i forbindelse med uklarheder, som opstår under inspektionen. Sådanne anmodninger skal fremsættes omgående gennem repræsentanten for den inspicerede deltagende stat. Den inspicerede deltagende stats repræsentant skal under inspektionen give inspektionsholdet sådan nærmere forklaring, som er nødvendig for at fjerne uklarheden. Hvis spørgsmål vedrørende en genstand eller en bygning beliggende inden for inspektionsområdet ikke afklares, skal genstanden eller bygningen, hvis der anmodes herom, fotograferes med henblik på at afklare dens art og funktion. Hvis uklarheden ikke kan ryddes af vejen under inspektionen, skal inspektørerne øjeblikkelig underrette Det Tekniske Sekretariat. Inspektørerne skal i inspektionsrapporten medtage alle sådanne uløste spørgsmål, relevante afklaringer samt en kopi af alle tagne fotografier.

Indsamling, håndtering og analyse af prøver

     52. Repræsentanterne for den inspicerede deltagende stat eller det inspicerede anlæg skal på inspektionsholdets anmodning tage prøver i nærværelse af inspektørerne. Hvis det er aftalt på forhånd med repræsentanterne for den inspicerede deltagende stat eller det inspicerede anlæg, kan inspektionsholdet selv tage prøver.

     53. Hvor det er muligt, skal analyse af prøverne foregå på stedet. Inspektionsholdet skal have ret til at foretage analyse af prøverne på stedet ved at benytte godkendt udstyr, som det har medbragt. På inspektionsholdets anmodning skal den inspicerede deltagende stat i overensstemmelse med de aftalte procedurer yde bistand til analyse af prøverne på stedet. Alternativt kan inspektionsholdet anmode om, at behørig analyse på stedet foretages i dets nærværelse.

     54. Den inspicerede deltagende stat har ret til at beholde en del af alle tagne prøver eller tage et ekstra sæt prøver og være til stede, når prøverne analyseres på stedet.

     55. Inspektionsholdet skal, hvis det anser det for nødvendigt, overføre prøver til analyse uden for inspektionsstedet på laboratorier udpeget af Organisationen.

     56. Generaldirektøren skal have hovedansvaret for sikkerheden, integriteten og opbevaringen af prøverne og skal sikre, at den fortrolige karakter af prøverne, der overføres med henblik på analyse uden for inspektionsstedet, beskyttes. Generaldirektøren skal gøre dette i overensstemmelse med de procedurer, som skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i), med henblik på indføjelse i inspektionshåndbogen. Han skal:

     57. Når analyse skal foretages uden for inspektionsstedet, skal prøverne analyseres i mindst to udpegede laboratorier. Det Tekniske Sekretariat skal sikre hurtig bearbejdelse af analyseresultaterne. Det Tekniske Sekretariat skal føre regnskab med prøverne, og alle ubrugte prøver eller dele heraf skal returneres til Det Tekniske Sekretariat.

     58. Det Tekniske Sekretariat skal samle de resultater af

laboratorieanalysen af prøverne, som er relevante for overholdelsen

af denne konvention, og medtage dem i den endelige

inspektionsrapport. Det Tekniske Sekretariat skal i rapporten medtage

udførlige oplysninger om det udstyr og den metode, der er anvendt af

de udpegede laboratorier.

Forlængelse af inspektionens varighed

     59. Inspektionsperioden kan forlænges efter aftale med repræsentanten for den inspicerede deltagende stat.

Afrapportering

     60. Ved afslutningen af en inspektion skal inspektionsholdet mødes med repræsentanter for den inspicerede deltagende stat og det for inspektionsstedet ansvarlige personale for at gennemgå inspektionsholdets foreløbige resultater og afklare eventuelle uklarheder. Inspektionsholdet skal give repræsentanterne for den inspicerede deltagende stat sine foreløbige resultater i skriftlig form i overensstemmelse med nærmere forskrifter tillige med en liste over alle prøver og kopi af skriftlige oplysninger og indsamlede data samt andet materiale, der skal fjernes fra inspektionsstedet. Dokumentet skal underskrives af lederen af inspektionsholdet. Dokumentet skal kontrasigneres af repræsentanten for den inspicerede deltagende stat for at angive, at han har taget dets indhold til efterretning. Dette møde skal være afsluttet senest 24 timer efter inspektionens afslutning.

F. Afrejse

     61. Efter afslutningen af de forskellige foranstaltninger, der skal gennemføres efter inspektionen, skal inspektionsholdet snarest muligt forlade den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium.

G. Rapporter

     62. Senest 10 dage efter inspektionen skal inspektørerne udarbejde en faktuel, endelig rapport om den af dem udførte virksomhed og resultaterne heraf. Den skal kun indeholde fakta af relevans for overholdelsen af denne konvention, således som foreskrevet i inspektionsmandatet. Rapporten skal også indeholde oplysninger om den måde, hvorpå den inspicerede deltagende stat samarbejdede med inspektionsholdet. Divergerende iagttagelser gjort af inspektørerne kan vedlægges rapporten. Rapporten skal være fortrolig.

     63. Den endelige rapport skal straks fremsendes til den inspicerede deltagende stat. Alle skriftlige kommentarer, som den inspicerede deltagende stat straks måtte fremkomme med vedrørende resultaterne, skal vedlægges rapporten. Den endelige rapport tillige med den inspicerede deltagende stats bilagte kommentarer skal fremsendes til Generaldirektøren senest 30 dage efter inspektionen.

     64. Skulle rapporten indeholde uklarheder, eller skulle samarbejdet mellem den Nationale Myndighed og inspektørerne ikke stå mål med den krævede standard, skal Generaldirektøren kontakte den deltagende stat med henblik på en afklaring.

     65. Dersom uklarhederne ikke kan bringes af vejen, eller de konstaterede fakta er af en art, der antyder, at de i henhold til denne konvention påtagne forpligtelser ikke er opfyldt, skal Generaldirektøren straks informere Eksekutivrådet herom.

H. Anvendelse af de generelle bestemmelser

     66. Bestemmelserne i denne del skal gælde for alle inspektioner udført i henhold til denne konvention undtagen i tilfælde, hvor bestemmelserne i denne del er forskellige fra de bestemmelser, der er anført for særlige typer inspektion i del III til XI i dette bilag, i hvilket tilfælde sidstnævnte bestemmelser skal have forrang.

DEL III

GENERELLE BESTEMMELSER FOR VERIFIKATIONSFORANSTALTNINGER

I HENHOLD TIL ARTIKEL IV, V OG VI, STK. 3

A. Indledende inspektioner og anlægsaftaler

     1. Ethvert deklareret anlæg, som er underkastet inspektion på stedet i henhold til artikel IV, V og VI, stk. 3, skal gøres til genstand for en indledende inspektion straks efter, at anlægget er deklareret. Formålet med denne inspektion af anlægget skal være at kontrollere de afgivne oplysninger og at indhente yderligere oplysninger, som er nødvendige for planlægningen af fremtidig verifikationsvirksomhed i forbindelse med anlægget, herunder inspektioner på stedet og kontinuerlig overvågning med instrumenter på stedet, samt at forberede anlægsaftalen.

     2. De deltagende stater skal sikre, at verifikation af erklæringerne og iværksættelsen af de systematiske verifikationsforanstaltninger kan gennemføres af Det Tekniske Sekretariat i alle anlæg inden for de fastsatte tidsrammer efter denne konventions ikrafttræden for deres vedkommende.

     3. Enhver deltagende stat skal indgå en anlægsaftale med Organisationen for ethvert anlæg, som er deklareret og underkastet inspektion på stedet i henhold til artikel IV, V og VI, stk. 3.

     4. Anlægsaftalerne skal indgås senest 180 dage efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat eller efter, at anlægget er deklareret første gang, med undtagelse af anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, for hvilke stk. 5 til 7 skal gælde.

     5. For så vidt angår et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, som sættes i drift mere end et år efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stat, skal anlægsaftalen afsluttes senest 180 dage før, anlægget sættes i drift.

     6. For så vidt angår et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, der er i drift, når denne konvention træder i kraft for den deltagende stat, eller sættes i drift senest et år derefter, skal anlægsaftalen afsluttes senest 210 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stat. Dog kan Eksekutivrådet beslutte, at midlertidige verifikationsordninger, som er godkendt i overensstemmelse med del IV (A), stk. 51, i dette bilag, og som omfatter en midlertidig anlægsaftale, bestemmelser for verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet samt en tidsramme for anvendelse af ordningerne, er tilstrækkelige.

     7. For så vidt angår et anlæg af den i stk. 6 7. omhandlede type, der vil indstille driften senest to år efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stat, kan Eksekutivrådet beslutte, at midlertidige verifikationsordninger, som er godkendt i overensstemmelse med del IV (A), stk. 51, i dette bilag, og som omfatter en midlertidig anlægsaftale, bestemmelser for verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet samt en tidsramme for anvendelse af ordningerne, er tilstrækkelige.

     8. Anlægsaftalerne skal baseres på standardaftaler og omfatte udførlige foranstaltninger, som skal gælde for inspektionerne ved hvert enkelt anlæg. Standardaftalerne skal omfatte bestemmelser om at tage fremtidig teknologisk udvikling i betragtning og skal behandles og godkendes af Konferencen i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 21 i).

     9. Det Tekniske Sekretariat kan ved hvert anlæg opbevare en forseglet kasse til fotografier, planer og andre oplysninger, som det måtte ønske at henholde sig til i forbindelse med efterfølgende inspektioner.

B. Stående foranstaltninger

     10. Det Tekniske Sekretariat skal, hvis der er grund hertil, have ret til at lade instrumenter og systemer til kontinuerlig overvågning og segl installere og til at anvende disse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne konvention og anlægsaftalerne mellem de deltagende stater og Organisationen.

     11. Den inspicerede deltagende stat skal i overensstemmelse med aftalte procedurer have ret til at inspicere ethvert instrument, som anvendes eller installeres af inspektionsholdet, samt til at få det testet i nærværelse af repræsentanter for den inspicerede deltagende stat. Inspektionsholdet skal have ret til at anvende de instrumenter, som måtte være installeret af den inspicerede deltagende stat til brug for dens egen overvågning af den teknologiske proces til tilintetgørelse af kemiske våben. Til dette formål skal inspektionsholdet have ret til at inspicere de instrumenter, som det har til hensigt at anvende i forbindelse med verifikationen af tilintetgørelsen af kemiske våben, samt til at få disse testet i dets nærværelse.

     12. Den inspicerede deltagende stat skal sørge for nødvendig forberedelse af og støtte til installeringen af instrumenter og systemer til kontinuerlig overvågning.

     13. Med henblik på gennemførelsen af stk. 11 og 12 skal passende nærmere procedurer behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     14. Den inspicerede deltagende stat skal omgående underrette Det Tekniske Sekretariat, hvis en begivenhed, som kan have indvirkning på overvågningssystemet, indtræffer eller kan indtræffe i et anlæg, hvor der er installeret overvågningsinstrumenter. Den inspicerede deltagende stat skal koordinere efterfølgende tiltag med Det Tekniske Sekretariat med henblik på at sætte overvågningssystemet i gang igen og om nødvendigt træffe midlertidige foranstaltninger så hurtigt som muligt.

     15. Inspektionsholdet skal i forbindelse med hver inspektion kontrollere, at overvågningssystemet fungerer korrekt, og at der ikke er pillet ved anbragte segl. Derudover kan besøg for at efterse overvågningssystemet være påkrævet med henblik på at foretage nødvendig vedligeholdelse eller udskiftning af udstyr eller for at justere overvågningssystemets dækningsområde.

     16. Hvis overvågningssystemet udviser nogen uregelmæssighed, skal Det Tekniske Sekretariat omgående skride til handling med henblik på at afgøre, hvorvidt dette skyldes en funktionsfejl ved udstyret eller virksomhed udført i anlægget. Hvis problemet fortsat er uløst efter denne undersøgelse, skal Det Tekniske Sekretariat omgående forvisse sig om den faktiske situation, herunder om nødvendigt omgående foretage en inspektion på stedet af eller et besøg i anlægget. Det Tekniske Sekretariat skal, så snart et sådant problem er opdaget, bringe det til den inspicerede deltagende stats kundskab, og denne skal medvirke til at løse det.

C. Foranstaltninger forud for en inspektion

     17. Bortset fra i det i stk. 18 omhandlede tilfælde skal den inspicerede deltagende stat underrettes om en inspektion senest 24 timer før inspektionsholdets planlagte ankomst til indrejsestedet.

     18. Den inspicerede deltagende stat skal underrettes om den indledende inspektion senest 72 timer før inspektionsholdets forventede ankomst til indrejsestedet.

DEL IV (A)

TILINTETGØRELSE AF KEMISKE VÅBEN OG VERIFIKATION

AF SÅDAN TILINTETGØRELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL IV

A. Erklæringer

Kemiske våben

     1. Den erklæring om kemiske våben, som en deltagende stat skal afgive i henhold til artikel III, stk. 1 a) ii), skal omfatte følgende:

     2. For så vidt angår afgivelse af erklæring om de kemikalier, der henvises til i stk. 1 c i), skal følgende gælde:

     3. For hver enkelt type ikke-fyldt ammunition, subammunition, indretning eller materiel, som er nævnt i stk. 1 c) ii), skal oplysningerne omfatte:

Erklæringer om kemiske våben i henhold til artikel III, stk. 1 a) iii)

     4. Erklæringen, som skal afgives om kemiske våben i henhold til artikel III, stk. 1 a) iii), skal indeholde alle de i stk. 1 til 3 ovenfor anførte oplysninger. Den deltagende stat, på hvis territorium de kemiske våben befinder sig, er ansvarlig for, at der med den anden stat træffes passende foranstaltninger til sikring af, at erklæringerne afgives. Hvis den deltagende stat, på hvis territorium de kemiske våben findes, ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til dette stykke, skal den anføre grundene hertil.

Erklæringer om tidligere overførsler og modtagelser

     5. En deltagende stat, som efter den 1. januar 1946 har overført eller modtaget kemiske våben, skal deklarere disse overførsler eller modtagelser i henhold til artikel III, stk. 1 a) iv), under forudsætning af, at den overførte eller modtagne mængde oversteg 1 ton pr. kemikalie pr. år i bulk- og/eller i ammunitionsform. Denne erklæring skal afgives i overensstemmelse med de i stk. 1 og 2 anførte krav. Erklæringen skal også indeholde oplysning om leverandør- og modtagerlande, datoerne for overførslerne eller modtagelserne samt så nøjagtig oplysning som muligt om, hvor det overførte nu befinder sig. Hvis ikke alle de nævnte oplysninger er tilgængelige for overførsler eller modtagelser af kemiske våben, der har fundet sted i perioden 1. januar 1946 til 1. januar 1970, skal den deltagende stat give alle sådanne oplysninger, som den fortsat måtte være i besiddelse af, samt fremkomme med en forklaring på, hvorfor den ikke kan afgive en fuldstændig erklæring.

Fremlæggelse af den generelle plan for tilintetgørelse af kemiske våben

     6. Den generelle plan for tilintetgørelse af kemiske våben, som skal afgives i henhold til artikel III, stk. 1 a) v), skal indeholde en oversigt over den deltagende stats samlede nationale tilintetgørelsesprogram for kemiske våben og oplysninger om den deltagende stats bestræbelser for at opfylde de i denne konvention indeholdte tilintetgørelseskrav. Planen skal omfatte:

B. Foranstaltninger til sikring og forberedelse af oplagringsanlægget

     7. Senest når den deltagende stat afgiver sin erklæring om kemiske våben, skal den træffe sådanne foranstaltninger, som den anser for passende til sikring af sine oplagringsanlæg, og skal forhindre enhver flytning ud af anlæggene af sine kemiske våben med undtagelse af flytning med henblik på tilintetgørelse.

     8. En deltagende stat skal sikre, at de kemiske våben i dens oplagringsanlæg er anbragt på en sådan måde, at der er let adgang til verifikation i overensstemmelse med stk. 37 til 49.

     9. Medens et oplagringsanlæg forbliver lukket for enhver flytning af kemiske våben ud af anlægget bortset fra flytning med henblik på tilintetgørelse, kan en deltagende stat fortsat foretage normal vedligeholdelsesvirksomhed i anlægget, herunder normal vedligeholdelse af kemiske våben, sikkerhedskontrol og virksomhed knyttet til den fysiske sikkerhed samt forberedelse af kemiske våben med henblik på tilintetgørelse.

     10. Vedligeholdelse af kemiske våben skal ikke omfatte:

     11. Al vedligeholdelsesvirksomhed skal gøres til genstand for overvågning fra Det Tekniske Sekretariats side.

C. Tilintetgørelse

Principper for og metoder til tilintetgørelse af kemiske våben

     12. Tilintetgørelse af kemiske våben' betyder en proces, hvorved kemikalier omdannes på en i alt væsentligt uigenkaldelig måde til en form, som er uegnet til fremstilling af kemiske våben, og som på uigenkaldelig måde gør ammunition og andre indretninger ubrugelige som kemiske våben.

     13. Enhver deltagende stat skal bestemme, hvordan den skal tilintetgøre de kemiske våben. Dog må følgende metoder ikke anvendes: dumpning i nogen form for vand, nedgravning på land eller åben forbrænding. Den skal kun tilintetgøre kemiske våben i særligt udpegede samt hensigtsmæssigt udformede og udstyrede anlæg.

     14. Enhver deltagende stat skal sørge for, at dens anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben er konstrueret og drives på en måde, der sikrer tilintetgørelsen af de kemiske våben, og at tilintetgørelsesmetoden kan kontrolleres i henhold til bestemmelserne i denne konvention.

Tilintetgørelsesorden

     15. Tilintetgørelsesordenen for kemiske våben er baseret på forpligtelserne i henhold til artikel I og konventionens øvrige artikler, herunder forpligtelserne vedrørende systematisk verifikation på stedet. Den tager hensyn til de deltagende staters interesse i uformindsket sikkerhed i tilintetgørelsesperioden, tillidsskabelse i begyndelsen af tilintetgørelsesfasen, gradvis erhvervelse af erfaring under tilintetgørelsen af kemiske våben samt princippet om anvendelighed uanset lagrenes faktiske sammensætning og de til tilintetgørelse af de kemiske våben valgte metoder. Tilintetgørelsesordenen hviler på princippet om udjævning.

     16. Med henblik på tilintetgørelsen skal de kemiske våben, som deklareres af hver enkelt deltagende stat, inddeles i tre kategorier:

Kategori 1: Kemiske våben fremstillet ved hjælp af liste 1-kemikalier samt disses dele og komponenter.

Kategori 2: Kemiske våben fremstillet ved hjælp af alle andre kemikalier samt disses dele og komponenter.

Kategori 3: Ikke-fyldt(e) ammunition og indretninger samt udstyr specielt konstrueret til brug direkte i forbindelse med anvendelse af kemiske våben.

     17. En deltagende stat skal:

     18. For tilintetgørelsen af binære kemiske våben skal følgende gælde:

     19. For kemiske våben af flerkomponenttypen skal tilintetgørelsesordenen være analog med den for binære kemiske våben forudsete.

Ændring af mellemliggende tidsfrister for tilintetgørelse

     20. Eksekutivrådet skal gennemgå de generelle planer for tilintetgørelse af kemiske våben, som fremlægges i henhold til artikel III, stk. 1 a) v), og i overensstemmelse med stk. 6, med henblik på blandt andet at vurdere disses overensstemmelse med den i stk. 15-19 beskrevne tilintetgørelsesorden. Eksekutivrådet skal konferere med enhver deltagende stat, hvis plan ikke er i overensstemmelse med tilintetgørelsesordenen, med det formål af bringe planen i overensstemmelse hermed. 21. Hvis en deltagende stat på grund af ekstraordinære omstændigheder uden for dens kontrol mener ikke at kunne nå det for henholdsvis fase 1, fase 2 og fase 3 i tilintetgørelsesordenen for kemiske våben i kategori 1 fastsatte tilintetgørelsesniveau, kan den foreslå ændringer i disse niveauer. Et sådant forslag skal fremsættes senest 120 dage efter denne konventions ikrafttræden og skal indeholde en udførlig forklaring på årsagerne til forslagets fremsættelse.

     22. Enhver deltagende stat skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til sikring af tilintetgørelse af de kemiske våben i kategori 1 i overensstemmelse med tilintetgørelsesfristerne således som anført i stk. 17 a) og ændret i henhold til stk. 21. Hvis en deltagende stat imidlertid mener, at den ikke vil være i stand til at sikre tilintetgørelse af den procentdel af våben i kategori 1, som kræves inden for den tidsfrist, der er fastsat for en af de mellemliggende tilintetgørelsesfaser, kan den anmode Eksekutivrådet om at anbefale Konferencen at bevilge en forlængelse af fristen for overholdelse af forpligtelsen. En sådan anmodning skal fremsættes senest 180 dage inden udløbet af den mellemliggende tilintetgørelsesfrist og skal indeholde en udførlig forklaring på årsagerne til anmodningens fremsættelse samt planer for, hvorledes den deltagende stat vil sikre, at den vil være i stand til at opfylde sin forpligtelse til at overholde den næste mellemliggende tilintetgørelsesfrist. 23. Hvis en forlængelse bevilges, skal den deltagende stat fortsat være forpligtet til at opfylde de kumulative tilintetgørelseskrav, der er foreskrevet for den næste tilintetgørelsesfrist. Forlængelser bevilget i henhold til dette stykke skal ikke på nogen måde ændre den deltagende stats forpligtelse til at tilintetgøre alle kemiske våben i kategori 1 senest 10 år efter denne konventions ikrafttræden.

Forlængelse af tidsfristen for afslutning af tilintetgørelse

     24. Hvis en deltagende stat mener, at den ikke vil være i stand til at sikre tilintetgørelse af alle kemiske våben i kategori 1 senest 10 år efter denne konventions ikrafttræden, kan den fremsætte en anmodning til Eksekutivrådet om en forlængelse af fristen for afslutning af tilintetgørelsen af sådanne kemiske våben. En sådan anmodning skal fremsættes senest ni år efter denne konventions ikrafttræden.

     25. Anmodningen skal indeholde:

     26. Konferencen skal tage stilling til anmodningen på sin førstkommende samling efter anbefaling fra Eksekutivrådet. Enhver forlængelse skal begrænses til det nødvendige minimum, men i intet tilfælde skal fristen for en deltagende stat til at bringe sin tilintetgørelse af kemiske våben til afslutning forlænges ud over 15 år efter denne konventions ikrafttræden. Eksekutivrådet skal fastsætte betingelser for bevilling af forlængelsen, herunder de særlige verifikationsforanstaltninger, som anses for nødvendige, såvel som de særlige foranstaltninger, den deltagende stat skal tage for at løse problemerne i forbindelse med dens tilintetgørelsesprogram. Omkostningerne til verifikation i forlængelsesperioden skal fordeles i overensstemmelse med artikel IV, stk. 16.

     27. Hvis en forlængelse bevilges, skal den deltagende stat træffe passende foranstaltninger med henblik på overholdelse af alle efterfølgende tidsfrister.

     28. Den deltagende stat skal fortsat fremlægge udførlige årlige planer for tilintetgørelse i overensstemmelse med stk. 29 samt afgive årlige rapporter om tilintetgørelsen af kemiske våben i kategori 1 i overensstemmelse med stk. 36, indtil alle kemiske våben i kategori 1 er tilintetgjort. Derudover skal den deltagende stat med højst 90 dages mellemrum i forlængelsesperioden rapportere til Eksekutivrådet om sin tilintetgørelsesvirksomhed. Eksekutivrådet skal vurdere de fremskridt, der er sket i retning af fuldførelse af tilintetgørelsen, og træffe de nødvendige foranstaltninger til dokumentering heraf. Eksekutivrådet skal på forlangende give de deltagende stater alle oplysninger om tilintetgørelsesvirksomheden i forlængelsesperioden.

Udførlige årlige planer for tilintetgørelse

     29. De udførlige årlige tilintetgørelsesplaner skal indgives til Det Tekniske Sekretariat senest 60 dage før hver årlig tilintetgørelsesperiodes begyndelse i overensstemmelse med artikel IV, stk. 7 a), og skal omfatte følgende:

     30. En deltagende stat skal for hvert enkelt af sine anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben give udførlige oplysninger om anlægget med det formål at bistå Det Teknisk Sekretariat i udarbejdelsen af foreløbige inspektionsprocedurer til brug for det pågældende anlæg.

     31. De udførlige oplysninger om hvert enkelt tilintetgørelsesanlæg skal omfatte følgende:

     32. En deltagende stat skal for hvert af sine anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben fremlægge driftshåndbøger for fabrikken, sikkerheds- og sanitetsplaner, håndbøger vedrørende driften samt kvalitetssikring og -kontrol i laboratorierne tillige med indhentede miljøtilladelser. Oplysninger, der allerede måtte være afgivet tidligere på disse områder, vil være undtaget.

     33. En deltagende stat skal omgående underrette Det Tekniske Sekretariat om enhver udvikling, der måtte kunne indvirke på inspektionsvirksomheden i dens tilintetgørelsesanlæg.

     34. Tidsfristerne for afgivelse af de i stk. 30 til 32 anførte oplysninger skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     35. Efter gennemgang af de udførlige anlægsoplysninger for hvert enkelt tilintetgørelsesanlæg skal Det Tekniske Sekretariat, såfremt der er behov herfor, indlede konsultationer med den pågældende deltagende stat med henblik på at sikre, at dennes anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben er konstrueret på en måde, der sikrer tilintetgørelsen af de kemiske våben, tillader forhåndsplanlægning af, hvorledes verifikationsforanstaltningerne kan anvendes, og sikrer, at anvendelsen af verifikationsforanstaltningerne er forenelig med en forsvarlig drift af anlægget, og at driften af anlægget tillader passende verifikation.

Årlige rapporter om tilintetgørelse

     36. Oplysninger om gennemførelsen af planerne for tilintetgørelse af kemiske våben skal afgives til Det Tekniske Sekretariat i overensstemmelse med artikel IV, stk. 7 b), senest 60 dage efter afslutningen af hver årlig tilintetgørelsesperiode og skal angive de faktiske mængder af kemiske våben, som er tilintetgjort i løbet af det foregående år i hvert enkelt tilintetgørelsesanlæg. Hvis der er grund hertil, skal årsagerne til, at målene for tilintetgørelse ikke er nået, anføres.

D. Verifikation

Verifikation af erklæringer om kemiske våben ved inspektion på stedet

     37. Formålet med verifikation af erklæringerne om kemiske våben skal være ved inspektion på stedet at bekræfte nøjagtigheden af de relevante erklæringer afgivet i henhold til artikel III.

     38. Inspektørerne skal gennemføre denne verifikation straks efter, at en erklæring er afgivet. De skal blandt andet kontrollere mængden og identiteten af kemikalierne samt typen og antallet for så vidt angår ammunition, indretninger og andet udstyr.

     39. Inspektørerne skal efter behov anvende aftalte segl, mærker eller andre metoder til lagerkontrol for at lette en korrekt opgørelse af de kemiske våben i ethvert oplagringsanlæg.

     40. Efterhånden som lageropgørelsen skrider frem, skal inspektørerne anbringe sådanne aftalte segl, som måtte være nødvendige med henblik på klart at kunne påvise eventuel fjernelse af noget af det oplagrede og garantere sikringen af oplagringsanlægget, medens lageropgørelsen pågår. Sådanne segl fjernes efter afslutningen af lageropgørelsen, medmindre der er opnået enighed om noget andet.

Systematisk verifikation af oplagringsanlæg

     41. Formålet med den systematiske verifikation af oplagringsanlæggene skal være at sikre, at ingen kemiske våben uopdaget fjernes fra sådanne anlæg.

     42. Den systematiske verifikation skal indledes så hurtigt som muligt efter, at erklæringen om de kemiske våben er afgivet, og skal fortsætte, indtil alle kemiske våben er fjernet fra oplagringsanlægget. Den skal i overensstemmelse med anlægsaftalen omfatte såvel inspektion på stedet som overvågning med instrumenter på stedet.

     43. Når alle kemiske våben er fjernet fra oplagringsanlægget, skal Det Tekniske Sekretariat bekræfte den deltagende stats erklæring herom. Efter sådan bekræftelse har fundet sted, skal Det Tekniske Sekretariat afslutte den systematiske verifikation af oplagringsanlægget og straks fjerne alle overvågningsinstrumenter, der er installeret af inspektørerne.

Inspektioner og besøg

     44. Det bestemte oplagringsanlæg, der skal inspiceres, skal udvælges af Det Tekniske Sekretariat på en sådan måde, at det ikke er muligt at forudsige nøjagtigt hvornår, anlægget vil blive inspiceret. Retningslinierne for fastsættelse af hyppigheden af systematiske inspektioner på stedet skal udarbejdes af Det Tekniske Sekretariat under hensyntagen til de anbefalinger, som skalbehandles og godkendes af Konferencen i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 21 i).

     45. Det Tekniske Sekretariat skal underrette den inspicerede deltagende stat om sin beslutning om at inspicere eller besøge oplagringsanlægget 48 timer inden inspektionsholdets planlagte ankomst til anlægget med henblik på systematisk inspektion eller besøg. I tilfælde af inspektioner eller besøg med det formål at løse presserende problemer kan denne tidsfrist forkortes. Det Tekniske Sekretariat skal angive formålet med inspektionen eller besøget.

     46. Den inspicerede deltagende stat skal træffe alle nødvendige forberedelser til inspektørernes ankomst og skal sikre dem hurtig transport fra deres indrejsested til oplagringsanlægget. Anlægsaftalen vil indeholde nærmere administrative forholdsregler for inspektørerne.

     47. Den inspicerede deltagende stat skal ved inspektionsholdets ankomst til anlægget til oplagring af kemiske våben med henblik på gennemførelse af en inspektion give det følgende oplysninger om anlægget:

     48. Under udarbejdelsen af lageropgørelsen skal inspektørerne inden for den til rådighed værende tid have ret til:

     49. Inspektørerne skal i overensstemmelse med anlægsaftalerne:

Systematisk verifikation af tilintetgørelsen af kemiske våben

     50. Formålet med verifikation af tilintetgørelsen af kemiske våben skal være:

     51. Virksomhed i forbindelse med tilintetgørelse af kemiske våben skal de første 390 dage efter denne konventions ikrafttræden styres af overgangsordninger for verifikation. Sådanne ordninger, der omfatter midlertidig anlægsaftale, bestemmelser for verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet samt tidsrammen for anvendelse af ordningerne, skal aftales mellem Organisationen og den inspicerede deltagende stat. Disse ordninger skal godkendes af Eksekutivrådet senest 60 dage efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat under hensyntagen til Det Tekniske Sekretariats anbefalinger, som skal baseres på en vurdering af de udførlige anlægsoplysninger, der er afgivet i henhold til stk. 31, samt et besøg i anlægget. Eksekutivrådet skal på sin første samling fastsætte retningslinier for sådanne overgangsordninger for verifikation på grundlag af anbefalinger, der er behandlet og godkendt af Konferencen i overensstemmelse med artikel VIII, stk. 21 i). Overgangsordningerne for verifikation skal udformes med henblik på i hele overgangsperioden atkontrollere tilintetgørelsen af kemiske våben i overensstemmelse med de i stk. 50 anførte formål samt for at undgå at hæmme igangværende tilintetgørelsesvirksomhed.

     52. Bestemmelserne i stk. 53 til 61 skal gælde for virksomhed i forbindelse med tilintetgørelse af kemiske våben, som skal påbegyndes tidligst 390 dage efter denne konventions ikrafttræden.

     53. På grundlag af denne konvention og de udførlige oplysninger om tilintetgørelsesanlægget samt alt efter omstændighederne på baggrund af erfaringerne fra tidligere inspektioner skal Det Tekniske Sekretariat udarbejde udkast til en plan for inspektion af tilintetgørelsen af kemiske våben ved hvert enkelt tilintetgørelsesanlæg. Planen skal være færdig og overgives til den inspicerede deltagende stat med henblik på kommentarer senest 270 dage inden, anlægget påbegynder tilintetgørelsesvirksomhed i henhold til denne konvention. Enhver uenighed mellem Det Tekniske Sekretariat og den inspicerede deltagende stat bør løses gennem konsultationer. Alle uløste spørgsmål skal forelægges for Eksekutivrådet med henblik på at træffe passende foranstaltninger til lettelse af denne konventions fulde gennemførelse.

     54. Det Tekniske Sekretariat skal gennemføre et indledende besøg i hvert enkelt af den deltagende stats anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben senest 240 dage inden, hvert enkelt anlæg påbegynder tilintetgørelsesvirksomheden i henhold til denne konvention, for at gøre sig bekendt med anlægget og vurdere tilstrækkeligheden af inspektionsplanen.

     55. Når det drejer sig om et eksisterende anlæg, hvor virksomheden med tilintetgørelse af kemiske våben allerede er indledt, skal det ikke kræves, at den deltagende stat renser anlægget, inden Det Tekniske Sekretariat foretager et indledende besøg. Varigheden af besøget skal ikke overstige fem dage, og antallet af besøgende personale skal ikke overstige 15.

     56. De aftalte udførlige planer for verifikation skal sammen med en behørig anbefaling fra Det Tekniske Sekretariat videregives til Eksekutivrådet til behandling. Eksekutivrådet skal gennemgå planerne med henblik på godkendelse heraf under hensyntagen til målsætningerne for og forpligtelserne vedrørende verifikation i denne konvention. Det bør også bekræfte, at planerne for verifikation af tilintetgørelsen stemmer overens med verifikationsmålsætningerne, og at de er effektive og praktiske. Denne behandling bør være tilendebragt senest 180 dage inden tilintetgørelsesperiodens begyndelse.

     57. Ethvert medlem af Eksekutivrådet kan konferere med Det Tekniske Sekretariat om alle spørgsmål vedrørende tilstrækkeligheden af verifikationsplanen. Hvis der ikke er indvendinger fra noget medlem af Eksekutivrådet, skal planen iværksættes.

     58. Hvis der opstår problemer, skal Eksekutivrådet indlede konsultationer med den deltagende stat for at løse dem. Forbliver problemerne uløste, skal de forelægges Konferencen.

     59. De udførlige anlægsaftaler for anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben skal under hensyntagen til tilintetgørelsesanlæggets særlige karakteristika og dets driftsmåde omfatte:

     60. Inspektørerne skal gives adgang til ethvert anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben senest 60 dage inden, tilintetgørelsen i henhold til denne konvention påbegyndes i anlægget. Formålet med en sådan adgang skal være at overvåge installeringen af inspektionsudstyret, at inspicere dette udstyr installation og afprøve dets funktion såvel som at foretage en sidste teknisk gennemgang af anlægget. Såfremt det drejer sig om et eksisterende anlæg, hvor virksomheden med tilintetgørelse af kemiske våben allerede er indledt, skal tilintetgørelsesvirksomheden afbrydes i den kortest mulige tid, der er nødvendig med henblik på installation og afprøvning af inspektionsudstyret, dog højst 60 dage. Alt afhængig af resultaterne af afprøvningen og gennemgangen kan den deltagende stat og Det Tekniske Sekretariat aftale tilføjelser til eller ændringer i den udførlige anlægsaftale for anlægget.

     61. Den inspicerede deltagende stat skal skriftligt underrette lederen af inspektionsholdet i et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben senest fire timer inden enhver afsendelse af kemiske våben fra et anlæg til oplagring af kemiske våben til det pågældende tilintetgørelsesanlæg. Denne meddelelse skal indeholde oplysning om navnet på oplagringsanlægget, de forventede tidspunkter for afsendelse og ankomst, de specifikke typer og mængder af kemiske våben, der transporteres, hvorvidt mærkede enheder flyttes, samt om transportmåde. Meddelelsen kan indeholde oplysning om mere end en forsendelse. Lederen af inspektionsholdet skal omgående underrettes skriftligt om enhver ændring i disse oplysninger.

Anlæg til oplagring af kemiske våben i anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

     62. Inspektørerne skal kontrollere ankomsten af de kemiske våben til tilintetgørelsesanlægget og oplagringen af disse kemiske våben. Inspektørerne skal, inden tilintetgørelsen af de kemiske våben påbegyndes, kontrollere fortegnelsen over hver enkelt forsendelse ved anvendelse af aftalte procedurer, der er forenelige med sikkerhedsbestemmelserne for anlægget. De skal efter behov anvende segl, mærker eller andre procedurer, hvorom der er opnået enighed, til kontrol af beholdningerne med henblik på at lette korrekt opgørelse af de kemiske våben forud for tilintetgørelsen.

     63. Så snart og så længe kemiske våben er oplagret i anlæg til oplagring af kemiske våben, der befinder sig inden for anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal disse oplagringsanlæg gøres til genstand for systematisk verifikation i overensstemmelse med de relevante anlægsaftaler.

     64. Ved afslutningen af en aktiv tilintetgørelsesfase skal inspektørerne udarbejde en opgørelse over de kemiske våben, der er blevet flyttet fra oplagringsanlægget med henblik på tilintetgørelse. De skal kontrollere nøjagtigheden af opgørelsen over de resterende kemiske våben ved anvendelse af de i stk. 62 anførte kontrolprocedurer.

Foranstaltninger til systematisk verifikation på stedet i anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

     65. Inspektørerne skal i hele den aktive tilintetgørelsesfase gives adgang til at udføre deres virksomhed i anlæggene til tilintetgørelse af kemiske våben samt i de anlæg til oplagring af kemiske våben, der befinder sig inden for sådanne anlæg.

     66. I hvert enkelt anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben skal inspektørerne for at sikre, at ingen kemiske våben omdirigeres, og at tilintetgørelsesprocessen er tilendebragt, have ret til ved fysisk tilstedeværelse og overvågning med instrumenter på stedet at kontrollere:

     67. Inspektørerne skal have ret til med henblik på prøvetagning at mærke ammunition, indretninger eller beholdere, der befinder sig på de midlertidige opbevaringsområder inden for anlæggene til tilintetgørelse af kemiske våben.

     68. I det omfang, de opfylder inspektionskravene, skal oplysninger stammende fra den rutinemæssige drift af et anlæg med passende bevis for disse datas ægthed anvendes til inspektionsformål.

     69. Efter afslutningen af hver enkelt tilintetgørelsesperiode skal Det Tekniske Sekretariat bekræfte den deltagende stats erklæring om afslutningen af tilintetgørelsen af det forudsete antal kemiske våben.

     70. Inspektørerne skal i overensstemmelse med anlægsaftalerne:

DEL IV (B)

GAMLE KEMISKE VÅBEN OG EFTERLADTE KEMISKE VÅBEN

A. Generelt

     1. Gamle kemiske våben skal tilintetgøres som foreskrevet i afsnit B.

     2. Efterladte kemiske våben, herunder sådanne, som falder ind under definitionen i artikel II, stk. 5 b), skal tilintetgøres som foreskrevet i afsnit C.

B. Bestemmelser for gamle kemiske våben

     3. En deltagende stat, som på sit territorium har gamle kemiske våben således som defineret i artikel II, stk. 5 a), skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, afgive alle tilgængelige relevante oplysninger til Det Tekniske Sekretariat, herunder så vidt muligt oplysninger om disse gamle kemiske våbens beliggenhed, type, mængde og nuværende stand. For så vidt angår gamle kemiske våben således som defineret i artikel II, stk. 5 b), skal den deltagende stat til Det Tekniske Sekretariat afgive en erklæring herom i overensstemmelse med artikel III, stk. 1 b) i), hvori så vidt muligt medtages de i del IV (A), stk. 1 til 3, i dette bilag anførte oplysninger.

     4. En deltagende stat, som opdager gamle kemiske våben efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, skal til Det Tekniske Sekretariat afgive de i stk. 3 anførte oplysninger senest 180 dage efter at have opdaget de gamle kemiske våben.

     5. Det Tekniske Sekretariat skal foretage en indledende inspektion og sådanne yderligere inspektioner, som måtte være nødvendige for at kontrollere oplysningerne afgivet i henhold til stk. 3 og 4 og navnlig for at konstatere, om de kemiske våben opfylder definitionen på gamle kemiske våben som anført i artikel II, stk. 5. Retningslinier til brug for afgørelsen af, om kemiske våben fremstillet mellem 1925 og 1946 stadig kan anvendes som kemiske våben, skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     6. En deltagende stat skal behandle gamle kemiske våben, som Det Tekniske Sekretariat har bekræftet falder ind under definitionen i artikel II, stk. 5 a), som giftigt affald. Den skal informere Det Tekniske Sekretariat om de skridt, der tages for at tilintetgøre eller på anden måde bortskaffe sådanne gamle kemiske våben som giftigt affald i overensstemmelse med den deltagende stats nationale lovgivning.

     7. Med forbehold af stk. 3 til 5 skal en deltagende stat tilintetgøre gamle kemiske våben, som Det Tekniske Sekretariat har bekræftet falder ind under definitionen i artikel II, stk. 5 b), i overensstemmelse med artikel IV og del IV (A) i dette bilag. Efter anmodning fra en deltagende stat kan Eksekutivrådet imidlertid ændre bestemmelserne vedrørende tidsfrist og tilintetgørelsesorden for disse gamle kemiske våben, hvis det finder, at dette ikke ville udgøre en risiko for denne konventions hensigt og formål. Anmodningen skal indeholde konkrete forslag til ændring af bestemmelserne og en udførlig forklaring på årsagerne til den foreslåede ændring.

C. Bestemmelser for efterladte kemiske våben

     8. En deltagende stat, som har efterladte kemiske våben på sit territorium (herefter kaldet »den deltagende territorialstat«), skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, til Det Tekniske Sekretariat afgive alle foreliggende relevante oplysninger vedrørende de efterladte kemiske våben. Disse oplysninger skal så vidt muligt omfatte oplysning om de efterladte kemiske våbens beliggenhed, type, mængde og nuværende stand såvel som oplysning om efterladelsen.

     9. En deltagende stat, som opdager efterladte kemiske våben efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, skal senest 180 dage efter opdagelsen til Det Tekniske Sekretariat afgive alle tilgængelige relevante oplysninger vedrørende de opdagede efterladte kemiske våben. Disse oplysninger skal så vidt muligt omfatte oplysning om de efterladte kemiske våbens beliggenhed, type, mængde og nuværende stand såvel som oplysning om efterladelsen.

     10. En deltagende stat, som har efterladt kemiske våben på en anden deltagende stats territorium (herefter kaldet »den efterladende deltagende stat«), skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, til Det Tekniske Sekretariat afgive alle tilgængelige relevante oplysninger vedrørende de efterladte kemiske våben. Disse oplysninger skal så vidt muligt omfatte oplysning om de efterladte kemiske våbens beliggenhed, type og mængde såvel som oplysning om efterladelsen og de efterladte kemiske våbens stand.

     11. Det Tekniske Sekretariat skal foretage en indledende inspektion og sådanne yderligere inspektioner, som måtte være nødvendige for at kontrollere alle tilgængelige relevante oplysninger afgivet i henhold til stk. 8 til 10 og afgøre, hvorvidt systematisk verifikation i overensstemmelse med del IV (A), stk. 41 til 43, i dette bilag er påkrævet. Det skal om nødvendigt kontrollere de efterladte kemiske våbens oprindelse samt tilvejebringe beviser vedrørende efterladelsen og den efterladende deltagende stats identitet.

     12. Det Tekniske Sekretariats rapport skal forelægges Eksekutivrådet, den deltagende territorialstat og den efterladende deltagende stat eller den deltagende stat, som er opgivet af den deltagende territorialstat eller identificeret af Det Tekniske Sekretariat som den, der har efterladt de kemiske våben. Hvis en af de direkte berørte deltagende stater ikke er tilfreds med rapporten, skal den have ret til at løse spørgsmålet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne konvention eller forelægge sagen for Eksekutivrådet med henblik på en hurtig løsning heraf.

     13. I henhold til artikel I, stk. 3, skal den deltagende territorialstat have ret til at anmode den deltagende stat, som er blevet udpeget til at være den efterladende deltagende stat i henhold til stk. 8 til 12, om at indlede konsultationer med henblik på tilintetgørelse af de efterladte kemiske våben i samarbejde med den deltagende territorialstat. Den skal omgående underrette Det Tekniske Sekretariat om denne anmodning.

     14. Konsultationer mellem den deltagende territorialstat og den efterladende deltagende stat med henblik på at nå til enighed om en plan for tilintetgørelse skal indledes senest 30 dage efter, at Det Tekniske Sekretariat er blevet underrettet om den i stk. 13 nævnte anmodning. Den af begge parter godkendte tilintetgørelsesplan skal overgives til Det Tekniske Sekretariat senest 180 dage efter, at Det Tekniske Sekretariat er blevet underrettet om den i stk. 13 nævnte anmodning. Efter anmodning fra den efterladende deltagende stat og den deltagende territorialstat kan Eksekutivrådet forlænge tidsfristen for overgivelsen af den af begge parter godkendte tilintetgørelsesplan.

     15. Den efterladende deltagende stat skal tilvejebringe alle de for tilintetgørelsen af de efterladte kemiske våben nødvendige ressourcer såsom finansielle og tekniske midler, ekspertise, anlæg og andre ressourcer. Den territoriale deltagende stat skal samarbejde på behørig vis.

     16. Hvis den efterladende stat ikke kan identificeres eller ikke er deltager i konventionen, kan den deltagende territorialstat med henblik på at sikre tilintetgørelsen af de efterladte kemiske våben anmode Organisationen og andre deltagende stater om at yde bistand til tilintetgørelsen af disse efterladte kemiske våben.

     17. Med forbehold af stk. 8 til 16 skal artikel IV og del IV (A) i dette bilag også gælde for tilintetgørelsen af efterladte kemiske våben. Når det drejer sig om efterladte kemiske våben, som også falder ind under definitionen på gamle kemiske våben i artikel II, stk. 5 b), kan Eksekutivrådet, hvis den deltagende territorialstat anmoder herom, alene eller sammen med den efterladende deltagende stat, ændre eller i undtagelsestilfælde suspendere anvendelsen af bestemmelserne vedrørende tilintetgørelse, hvis det finder, at dette ikke ville udgøre en risiko for denne konventions hensigt og formål. Såfremt der er tale om efterladte kemiske våben, som ikke falder ind under definitionen på gamle kemiske våben i artikel II, stk. 5 b), kan Eksekutivrådet, hvis den deltagende territorialstat anmoder herom, alene eller sammen med den efterladende deltagende stat, i undtagelsestilfælde ændre bestemmelserne vedrørende tidsfrist og tilintetgørelsesorden, hvis det finder, at dette ikke ville udgøre en risiko for denne konventions hensigt og formål. Enhver anmodning fremsat i henhold til dette stykke skal indeholde konkrete forslag til ændring af bestemmelserne og en udførlig forklaring på årsagerne til den foreslåede ændring.

     18. Deltagende stater kan indgå aftaler eller overenskomster sig imellem vedrørende tilintetgørelsen af efterladte kemiske våben. Eksekutivrådet kan, hvis den deltagende territorialstat anmoder herom, alene eller sammen med den efterladende deltagende stat, beslutte, at udvalgte bestemmelser i sådanne aftaler eller overenskomster har forrang for bestemmelserne i dette afsnit, hvis det finder, at aftalen eller overenskomsten sikrer tilintetgørelse af de efterladte kemiske våben i overensstemmelse med stk. 17.

DEL V

TILINTETGØRELSE AF ANLÆG TIL FREMSTILLING AF KEMISKE VÅBEN OG VERIFIKATION AF SÅDAN TILINTETGØRELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL V

A. Erklæringer

Erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben

     1. Den erklæring om anlæg til fremstilling af kemiske våben, som en deltagende stat skal afgive i henhold til artikel III, stk. 1 c) ii), skal for hvert enkelt anlæg indeholde:

Erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben i henhold til artikel III, stk. 1 c) iii)

     2. Den erklæring om anlæg til fremstilling af kemiske våben, der skal afgives i henhold til artikel III, stk. 1 c) iii), skal indeholde alle de i stk. 1 ovenfor anførte oplysninger. Den deltagende stat, på hvis territorium anlægget er eller har været beliggende, har ansvaret for sammen med den anden stat at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at erklæringsafgivelse finder sted. Hvis den deltagende stat, på hvis territorium anlægget er eller har været beliggende, ikke er i stand til at opfylde denne forpligtelse, skal den anføre årsagerne hertil.

Erklæringer om tidligere overførsler og modtagelser

     3. En deltagende stat, som har overført eller modtaget udstyr til fremstilling af kemiske våben efter den 1. januar 1946, skal deklarere disse overførsler og modtagelser i henhold til artikel III, stk. 1 c) iv), og i overensstemmelse med stk. 5 nedenfor. Hvis ikke alle de anførte oplysninger er til rådighed vedrørende overførsel og modtagelse af sådant udstyr for perioden mellem 1. januar 1946 og 1. januar 1970, skal den deltagende stat afgive alle sådanne oplysninger, som den fortsat måtte være i besiddelse af, og fremkomme med en forklaring på, hvorfor den ikke kan afgive en fuldstændig erklæring.

     4. Det i stykke 3 nævnte udstyr til fremstilling af kemiske våben betyder:

     5. Erklæringen om overførsel og modtagelse af udstyr til fremstilling af kemiske våben skal indeholde oplysning om:

Fremlæggelse af generelle planer for tilintetgørelse

     6. For hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben skal en deltagende stat fremkomme med følgende oplysninger:

     7. For hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben, som en deltagende stat har til hensigt midlertidigt at omstille til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal den deltagende stat fremkomme med følgende oplysninger:

Fremlæggelse af årlige planer for tilintetgørelse og afgivelse af årlige rapporter om tilintetgørelse

     8. Den deltagende stat skal fremlægge en årlig plan for tilintetgørelse senest 90 dage inden begyndelsen af det kommende tilintetgørelsesår. Den årlige plan skal indeholde oplysning om:

     9. En deltagende stat skal afgive en årlig rapport om tilintetgørelsen senest 90 dage efter afslutningen af det foregående tilintetgørelsesår. Den årlige rapport skal indeholde oplysning om:

     10. For så vidt angår et anlæg til fremstilling af kemiske våben, hvorom erklæring er afgivet i overensstemmelse med artikel III, stk. 1 c) iii), er det den deltagende stats ansvar, på hvis territorium anlægget er eller har været beliggende, at foretage det fornødne til sikring af, at de i stk. 6 til 9 ovenfor anførte erklæringer afgives. Hvis den deltagende stat, på hvis territorium anlægget er eller har været beliggende, ikke er i stand til at opfylde denne forpligtelse, skal den anføre årsagerne hertil.

B. Tilintetgørelse

Generelle principper for tilintetgørelse af anlæg til fremstilling af kemiske våben

     11. Enhver deltagende stat skal bestemme de metoder, der skal anvendes til tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben, i overensstemmelse med de principper, som er fastsat i artikel V og i denne del.

Principper for og metoder til lukning af et anlæg til fremstilling af kemiske våben

     12. Formålet med lukning af et anlæg til fremstilling af kemiske våben er at sætte det ud af drift.

     13. En deltagende stat skal træffe de aftalte foranstaltninger til lukning under behørig hensyntagen til hvert enkelt anlægs særlige karakteristika. Sådanne foranstaltninger skal blandt andet omfatte:

     14. I den tid, anlægget til fremstilling af kemiske våben forbliver lukket, kan en deltagende stat fortsat i anlægget udøve virksomhed, der vedrører beskyttelse og den fysiske sikkerhed.

Teknisk vedligeholdelse af anlæg til fremstilling af kemiske våben inden deres tilintetgørelse

     15. En deltagende stat kan alene af sikkerhedsmæssige grunde udføre normal vedligeholdelsesvirksomhed i et anlæg til fremstilling af kemiske våben, herunder visuel inspektion, præventiv vedligeholdelse og rutinemæssige reparationer.

     16. Al planlagt vedligeholdelsesvirksomhed skal specificeres i de generelle og udførlige planer for tilintetgørelse. Vedligeholdelsesvirksomhed skal ikke omfatte:

     17. Al vedligeholdelsesvirksomhed skal være genstand for overvågning fra Det Tekniske Sekretariats side.

Principper for og metoder til midlertidig omstilling af anlæg til fremstilling af kemiske våben til anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

     18. Foranstaltningerne vedrørende midlertidig omstilling af anlæg til fremstilling af kemiske våben til anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben skal sikre, at bestemmelserne for de midlertidigt omstillede anlæg er mindst lige så strenge som bestemmelserne for anlæg til fremstilling af kemiske våben, som ikke er blevet omstillet.

     19. Anlæg til fremstilling af kemiske våben, som er omstillet til anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben før denne konventions ikrafttræden, skal deklareres under kategorien anlæg til fremstilling af kemiske våben.

De skal gøres til genstand for et indledende inspektionsbesøg, der skal have til formål at bekræfte rigtigheden af de om disse anlæg afgivne oplysninger. Der skal også kræves verifikation af, at omstillingen af disse anlæg er udført på en sådan måde, at de er gjort uanvendelige som anlæg til fremstilling af kemiske våben, og denne verifikation skal falde inden for rammerne af foranstaltningerne foreskrevet for anlæg, som skal gøres uanvendelige senest 90 dage efter denne konventions ikrafttræden.

     20. En deltagende stat, som har til hensigt at foretage en omstilling af anlæg til fremstilling af kemiske våben, skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den, eller senest 30 dage efter, at beslutning er truffet om midlertidig omstilling, til Det Tekniske Sekretariat indsende en general omstillingsplan for anlæggene og derefter fremlægge årlige planer. 21. Skulle en deltagende stat have behov for at omstille endnu et anlæg til fremstilling af kemiske våben, som er blevet lukket efter denne konventions ikrafttræden for dens vedkommende, til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal den underrette Det Tekniske Sekretariat herom senest 150 dage inden omstillingen. Det Tekniske Sekretariat skal i samarbejde med den deltagende stat sikre sig, at de nødvendige foranstaltninger træffes med henblik på at gøre dette anlæg uanvendeligt som anlæg til fremstilling af kemiske våben efter det omstilling.

     22. Et anlæg omstillet til tilintetgørelse af kemiske våben skal ikke være mere egnet til genoptagelse af fremstilling af kemiske våben end et anlæg til fremstilling af kemiske våben, som er blevet lukket og er genstand for vedligeholdelse. Reaktivering af anlægget skal ikke kunne ske på kortere tid end den, der er nødvendig for så vidt angår et anlæg til fremstilling af kemiske våben, som er blevet lukket og er genstand for vedligeholdelse.

     23. Anlæg til fremstilling af kemiske våben, der er omstillet, skal tilintetgøres senest 10 år efter denne konventions ikrafttræden.

     24. Enhver foranstaltning til omstilling af et givent anlæg til fremstilling af kemiske våben skal være anlægsspecifik og skal afhænge af anlæggets individuelle karakteristika.

     25. De foranstaltninger, der gennemføres med henblik på at omstille et anlæg til fremstilling af kemiske våben til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal ikke være mindre omfattende end de foranstaltninger, der er forudset med henblik på at gøre andre anlæg til fremstilling af kemiske våben uanvendelige senest 90 dage efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat.

Principper og metoder i forbindelse med tilintetgørelse af et anlæg til fremstilling af kemiske våben

     26. En deltagende stat skal tilintetgøre udstyr og bygninger, der er omfattet af definitionen på anlæg til fremstilling af kemiske våben, som følger:

     27. En deltagende stat skal tilintetgøre anlæg til fremstilling af ikke-fyldt kemisk ammunition og udstyr til anvendelse af kemiske våben som følger:

Tilintetgørelsesorden

     28. Rækkefølgen for tilintetgørelse af anlæg til fremstilling af kemiske våben er baseret på de forpligtelser, der er anført i artikel I og de øvrige artikler i denne konvention, herunder forpligtelserne vedrørende systematisk verifikation på stedet. Den tager hensyn til de deltagende staters interesse i uformindsket sikkerhed i tilintetgørelsesperioden, tillidsskabelse i begyndelsen af tilintetgørelsesfasen, gradvis erhvervelse af erfaring under tilintetgørelsen af anlæggene til fremstilling af kemiske våben samt princippet om anvendelighed uanset anlæggenes faktiske karakteristika og de til tilintetgørelse heraf valgte metoder. Tilintetgørelsesordenen hviler på princippet om udjævning.

     29. En deltagende stat skal for hver enkelt tilintetgørelsesperiode fastlægge, hvilke anlæg til fremstilling af kemiske våben der skal tilintetgøres, og gennemføre tilintetgørelsen på en sådan måde, at ikke mere end det i stk. 30 til 31 anførte bliver tilbage ved slutningen af hver tilintetgørelsesperiode. En deltagende stat er ikke afskåret fra at tilintetgøre sine anlæg i et hurtigere tempo.

     30. Følgende bestemmelser skal gælde for anlæg til fremstilling af kemiske våben, som fremstiller liste 1-kemikalier:

     31. En deltagende stat skal påbegynde tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben, som ikke er omfattet af stk. 30, senest et år efter denne konventions ikrafttræden for dens vedkommende og afslutte den senest fem år efter denne konventions ikrafttræden.

Udførlige planer for tilintetgørelse

     32. Senest 180 dage inden, tilintetgørelsen af et anlæg til fremstilling af kemiske våben påbegyndes, skal en deltagende stat for Det Tekniske Sekretariat fremlægge udførlige planer for tilintetgørelsen af anlægget, herunder forslag til foranstaltninger til verifikation af tilintetgørelsen som anført i stk. 33 f), blandt andet med hensyn til:

     33. De udførlige planer for tilintetgørelse af hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben skal omfatte følgende:

     34. Hvis en deltagende stat har til hensigt midlertidigt at omstille et anlæg til fremstilling af kemiske våben til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal den underrette Det Tekniske Sekretariat herom senest 150 dage inden, den foretager nogen omstillingsvirksomhed. Meddelelsen skal:

     35. I forbindelse med tilintetgørelsen af et anlæg, som midlertidigt har været omstillet til tilintetgørelse af kemiske våben, skal der afgives oplysninger i overensstemmelse med stk. 32 og 33.

Gennemgang af de udførlige planer

     36. På grundlag af de udførlige planer for tilintetgørelse og de foreslåede foranstaltninger til verifikation, som den deltagende stat har forelagt, samt på baggrund af erfaring fra tidligere inspektioner skal Det Tekniske Sekretariat i tæt samarbejde med plan for den deltagende stat udarbejde en plan for verifikation af tilintetgørelsen af anlægget. Enhver uenighed mellem Det Tekniske Sekretariat og den deltagende stat vedrørende passende foranstaltninger bør løses gennem konsultationer. Uløste problemer skal forelægges Eksekutivrådet, der skal træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at lette den fulde gennemførelse af denne konvention.

     37. Med henblik på at sikre, at bestemmelserne i artikel V og denne del opfyldes, skal de kombinerede planer for tilintetgørelse og verifikation aftales mellem Eksekutivrådet og den deltagende stat. Denne aftale skal afsluttes senest 60 dage inden den planlagte påbegyndelse af tilintetgørelsen.

     38. Ethvert medlem af Eksekutivrådet kan konferere med Det Tekniske Sekretariat vedrørende ethvert spørgsmål om tilstrækkeligheden af den kombinerede plan for tilintetgørelse og verifikation. Hvis der ikke er nogen indvendinger fra noget medlem af Eksekutivrådet, skal planen iværksættes.

     39. I tilfælde af problemer skal Eksekutivrådet indlede konsultationer med den deltagende stat med henblik på at rydde dem af vejen. Eventuelt uløste problemer skal forelægges Konferencen. Løsningen af enhver tvist om tilintetgørelsesmetoder skal ikke forsinke gennemførelsen af andre dele af tilintetgørelsesplanen, som kan accepteres.

     40. Hvis der ikke opnås enighed med Eksekutivrådet om visse aspekter af verifikationen, eller hvis den godkendte verifikationsplan ikke kan iværksættes, skal verifikation af tilintetgørelsen ske ved kontinuerlig overvågning med instrumenter på stedet og fysisk tilstedeværelse af inspektører.

     41. Tilintetgørelse og verifikation skal foregå i overensstemmelse med den aftalte plan. Verifikationen skal ikke på utilbørlig vis gribe ind i tilintetgørelsesprocessen og skal ske ved tilstedeværelse af inspektører på stedet til at bevidne tilintetgørelsen.

     42. Hvis den nødvendige verifikations- eller tilintetgørelsesvirksomhed ikke gennemføres som planlagt, skal alle deltagende stater underrettes herom.

C. Verifikation

Verifikation af erklæringer om anlæg til fremstilling af kemiske våben ved inspektion på stedet

     43. Det Tekniske Sekretariat skal foretage en indledende inspektion af hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben i tiden mellem den 90. og 120. dag efter denne konventions ikrafttræden for vedkommende deltagende stat.

     44. Formålet med den indledende inspektion skal være:

     45. Inspektørerne skal efter behov anvende aftalte segl, mærker eller andre procedurer til lagerkontrol med henblik på at lette korrekt opgørelse af de deklarerede enheder i hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben.

     46. Inspektørerne skal installere sådanne aftalte indretninger, som måtte være nødvendige for at påvise, om en genoptagelse af fremstillingen af kemiske våben har fundet sted, eller om nogen deklareret enhed er fjernet. De skal træffe de nødvendige forholdsregler for ikke at hæmme den inspicerede deltagende stats virksomhed med henblik på lukning af anlægget. Inspektørerne kan vende tilbage for at vedligeholde og kontrollere indretningernes integritet.

     47. Hvis Generaldirektøren på grundlag af den indledende inspektion finder, at yderligere foranstaltninger er nødvendige for at sætte anlægget ud af drift i overensstemmelse med denne konvention, kan Generaldirektøren senest 135 dage efter denne konventions ikrafttræden for en deltagende stat anmode om, at sådanne foranstaltninger gennemføres af den inspicerede deltagende stat senest 180 dage efter denne konventions ikrafttræden for dens vedkommende. Det står den inspicerede deltagende stat frit for at efterkomme anmodningen. Hvis den ikke efterkommer anmodningen, skal den inspicerede deltagen de stat og Generaldirektøren drøfte sagen med henblik på at nå til en løsning.

Systematisk verifikation af anlæg til fremstilling af kemiske våben og af ophøret af virksomhed i disse

     48. Formålet med den systematiske verifikation af anlæg til fremstilling af kemiske våben skal være at sikre, at enhver genoptagelse af fremstillingen af kemiske våben eller fjernelse af deklarerede enheder vil blive opdaget i anlægget.

     49. Den nærmere anlægsaftale for hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben skal omfatte:

     50. Segl eller andet godkendt udstyr foreskrevet i en nærmere aftale om inspektionsforanstaltninger for et anlæg skal være anbragt senest 240 dage efter denne konventions ikrafttræden for en deltagende stat. Inspektørerne skal have adgang til hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben med henblik på at anbringe sådanne segl eller installere sådant udstyr.

     51. I løbet af hvert kalenderår skal Det Tekniske Sekretariat have lov til at foretage op til fire inspektioner af hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben.

     52. Generaldirektøren skal underrette den inspicerede deltagende stat om sin beslutning om at inspicere eller besøge et anlæg til fremstilling af kemiske våben 48 timer inden inspektionsholdets planlagte ankomst til anlægget med henblik på systematisk inspektion eller besøg. Hvis det drejer sig om inspektioner eller besøg med det formål at løse presserende problemer, kan denne periode forkortes. Generaldirektøren skal angive formålet med inspektionen eller besøget.

     53. Inspektørerne skal i overensstemmelse med anlægsaftalerne have uhindret adgang til alle dele af anlæggene til fremstilling af kemiske våben. De enheder i den deklarerede opgørelse, som skal inspiceres, skal udvælges af inspektørerne.

     54. Retningslinierne for fastsættelse af hyppigheden af systematiske inspektioner på stedet skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i). Det bestemte anlæg til fremstilling af kemiske våben, der skal inspiceres, skal udvælges af Det Tekniske Sekretariat på en sådan måde, at det er umuligt at forudsige, nøjagtigt hvornår anlægget skal inspiceres.

Verifikation af tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben

     55. Formålet med systematisk verifikation af tilintetgørelsen af anlæg til fremstilling af kemiske våben skal være at bekræfte, at anlægget er tilintetgjort i overensstemmelse med forpligtelserne i denne konvention, og at enhver enhed i den deklarerede opgørelse er tilintetgjort i overensstemmelse med den aftalte udførlige tilintetgørelsesplan.

     56. Når alle enheder i den deklarerede opgørelse er blevet tilintetgjort, skal Det Tekniske Sekretariat bekræfte den deltagende stats erklæring herom. Efter en sådan bekræftelse er givet, skal Det Tekniske Sekretariat afslutte den systematiske verifikation af anlægget til fremstilling af kemiske våben og straks fjerne alle indretninger og overvågningsinstrumenter installeret af inspektørerne.

     57. Efter denne bekræftelse skal den deltagende stat afgive erklæring om, at anlægget er tilintetgjort.

Verifikation af midlertidig omstilling af et anlæg til fremstilling af kemiske våben til et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben

     58. Senest 90 dage efter modtagelsen af den første meddelelse om, at en deltagende stat har til hensigt midlertidigt at omstille et anlæg til fremstilling, skal inspektørerne have adgang til anlægget med henblik på at gøre sig bekendt med den foreslåede midlertidige omstilling og for at undersøge eventuelle inspektionsforanstaltninger, der vil være nødvendige under omstillingen.

     59. Senest 60 dage efter et sådant besøg skal Det Tekniske Sekretariat og den inspicerede deltagende stat afslutte en overgangsaftale, der indeholder yderligere inspektionsforanstaltninger for den midlertidige omstillingsperiode. Overgangsaftalen skal indeholde oplysning om inspektionsprocedurerne, herunder anvendelsen af segl, overvågningsudstyr og inspektioner, som vil skabe tillid til, at fremstilling af kemiske våben ikke finder sted i løbet af omstillingsprocessen. Denne aftale skal forblive i kraft fra påbegyndelsen af den midlertidige omstillingsvirksomhed, og indtil anlægget tages i brug som et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben.

     60. Den inspicerede deltagende stat skal ikke fjerne eller omstille nogen del af anlægget eller fjerne eller ændre noget segl eller andet aftalt inspektionsudstyr, som måtte være installeret i overensstemmelse med denne konvention, før overgangsaftalen er afsluttet.

     61. Fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug som et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal det være underlagt bestemmelserne i del IV (A) i dette bilag, som gælder for anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben. Foranstaltninger for perioden før driftens påbegyndelse skal reguleres af overgangsaftalen.

     62. Under tilintetgørelsesvirksomheden skal inspektørerne have adgang til alle dele af de midlertidigt omstillede anlæg til fremstilling af kemiske våben, herunder sådanne, som ikke er direkte inddraget i tilintetgørelsen af kemiske våben.

     63. Inden arbejdet med at omstille anlægget midlertidigt til tilintetgørelse af kemiske våben påbegyndes, og efter at anlægget er ophørt med at fungere som et anlæg til tilintetgørelse af kemiske våben, skal anlægget være underlagt bestemmelserne i denne del, som gælder for anlæg til fremstilling af kemiske våben.

D. Omstilling af anlæg til fremstilling af kemiske våben til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention

Procedurer for anmodning om omstilling

     64. En anmodning om at anvende et anlæg til fremstilling af kemiske våben til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, kan fremsættes for ethvert anlæg, som en deltagende stat allerede har anvendt til sådanne formål inden denne konventions ikrafttræden for dens vedkommende, eller som den deltagende stat planlægger at anvende til sådanne formål.

     65. For et anlæg til fremstilling af kemiske våben, som anvendes til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, når denne konvention træder i kraft for dens vedkommende, skal anmodningen fremsættes til Generaldirektøren senest 30 dage efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat. Anmodningen skal ud over oplysningerne afgivet i henhold til stk. 1 h) iii), indeholde følgende oplysninger:

     66. For et anlæg til fremstilling af kemiske våben, som ikke anvendes til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, når denne konvention træder i kraft for den deltagende stat, skal anmodningen fremsættes til Generaldirektøren senest 30 dage efter, at beslutningen om omstilling er taget, men i intet tilfælde senere end fire år efter denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

     67. Den deltagende stat kan i sin anmodning foreslå andre foranstaltninger, som den anser for egnede til at skabe tillid.

Virksomhed i afventen af en afgørelse

     68. Indtil Konferencens afgørelse foreligger, kan en deltagende stat fortsætte med til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, at anvende et anlæg, der anvendtes til sådanne formål før denne konventions ikrafttræden for dens vedkommende, men kun såfremt den deltagende stat i sin anmodning bekræfter, at intet specialudstyr og ingen specialbygninger er i anvendelse, og at specialudstyret og specialbygningerne er sat ud af drift ved hjælp af de i stk. 13 anførte metoder.

     69. Hvis det anlæg, som er genstand for anmodningen, ikke anvendtes til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, før denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat, eller hvis den i stk. 68 krævede bekræftelse ikke afgives, skal den deltagende stat øjeblikkelig ophøre med al virksomhed i henhold til artikel V, stk. 4. Den deltagende stat skal lukke anlægget i overensstemmelse med stk. 13 senest 90 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkom mende.

Betingelser for omstilling

     70. Som en betingelse for omstilling af et anlæg til fremstilling af kemiske våben til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, skal alt specialudstyr i anlægget tilintetgøres, og alle særlige kendetegn ved bygninger og konstruktioner, der adskiller dem fra bygninger og konstruktioner, der normalt anvendes til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, og som ikke medfører brug af liste 1-kemikalier, skal fjernes.

     71. Et omstillet anlæg skal ikke anvendes:

     72. Omstillingen af et anlæg til fremstilling af kemiske våben skal være afsluttet senest seks år efter denne konventionens ikrafttræden.

Beslutninger truffet af Eksekutivrådet og Konferencen

     73. Senest 90 dage efter, at Generaldirektøren har modtaget anmodningen, skal Det Tekniske Sekretariat foretage en indledende inspektion af anlægget. Formålet med denne inspektion skal være at afgøre nøjagtigheden af de i anmodningen indeholdte oplysninger, at skaffe oplysninger om de tekniske karakteristika ved det anlæg, der foreslås omstillet, og at vurdere, på hvilke betingelser anvendelse til formål, der ikke er forbudt i henhold til denne konvention, måtte kunne tillades. Generaldirektøren skal straks forelægge en rapport for Eksekutivrådet, Konferencen og alle de deltagende stater indeholdende hans anbefalinger vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at omstille anlægget til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, og for at sikre, at det omstillede anlæg kun vil blive anvendt til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention.

     74. Hvis anlægget har været anvendt til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention, før denne konventions ikrafttræden for den deltagende stat, og hvis det fortsætter med at være i drift, men uden, at de foranstaltninger, som kræves garanteret i henhold til stk. 68, er blevet truffet, skal Generaldirektøren øjeblikkelig underrette Eksekutivrådet, som kan kræve de foranstaltninger gennemført, som det anser for passende, blandt andet lukning af anlægget og fjernelse af specialudstyr samt ændring af bygninger og konstruktioner. Eksekutivrådet skal fastsætte en frist for gennemførelsen af disse foranstaltninger og skal suspendere behandlingen af anmodningen, indtil en tilfredsstillende gennemførelse af foranstaltningerne har fundet sted. Anlægget skal inspiceres straks efter udløbet af fristen med henblik på at fastlå, om foranstaltningerne er gennemført. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det kræves, at den deltagende stat helt standser al virksomhed i anlægget.

     75. Så snart som muligt efter modtagelsen af Generaldirektørens rapport skal Konferencen på Eksekutivrådets anbefaling og under hensyntagen til rapporten og synspunkter tilkendegivet af de deltagende stater afgøre, om anmodningen skal imødekommes, og fastsætte de betingelser, som imødekommelsen er betinget af. Hvis nogen deltagende stat modsætter sig imødekommelse af anmodningen og de dertil knyttede betingelser, skal konsultationer indledes mellem de berørte deltagende stater i op til 90 dage med henblik på at finde en for alle parter acceptbel løsning. En beslutning om anmodningen og de dertil knyttede betingelser tillige med alle foreslåede ændringer hertil skal træffes snarest muligt efter konsultationsperiodens udløb og i overensstemmelse med de for afgørelse af substansspørgsmål gældende regler.

     76. Hvis anmodningen imødekommes, skal en anlægsaftale afsluttes senest 90 dage efter, at en sådan beslutning er truffet. Anlægsaftalen skal indeholde de betingelser, på hvilke omstillingen og anvendelsen af anlægget er tilladt, herunder foranstaltninger til verifikation. Omstillingen skal ikke påbegyndes, før anlægsaftalen er afsluttet.

Udførlige planer for omstilling

     77. Senest 180 dage inden, omstillingen af et anlæg til fremstilling af kemiske våben er planlagt at skulle begynde, skal den deltagende stat forsyne Det Tekniske Sekretariat med udførlige planer for omstilling af anlægget, herunder forslag til foranstaltninger til verifikation af omstillingen, blandt andet med hensyn til:

     78. Den nærmere plan for omstilling af hvert enkelt anlæg til fremstilling af kemiske våben skal indeholde:

Gennemgang af de udførlige planer

     79. På grundlag af den udførlige plan for omstillingen og de foreslåede foranstaltninger til verifikation, som den deltagende stat har forelagt, samt på baggrund af erfaring fra tidligere inspektioner skal Det Tekniske Sekretariat i tæt samarbejde med den deltagende stat udarbejde en plan for verifikation af omstillingen af anlægget. Enhver uenighed mellem Det Tekniske Sekretariat og den deltagende stat vedrørende passende foranstaltninger skal løses gennem konsultationer. Uløste problemer skal forelægges Eksekutivrådet, der skal træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at lette den fulde gennemførelse af denne konvention.

     80. Med henblik på at sikre, at bestemmelserne i artikel V og denne del opfyldes, skal de kombinerede planer for omstilling og verifikation aftales mellem Eksekutivrådet og den deltagende stat. Denne aftale skal afsluttes mindst 60 dage inden den planlagte påbegyndelse af omstillingen.

     81. Ethvert medlem af Eksekutivrådet kan konferere med Det Tekniske Sekretariat vedrørende ethvert spørgsmål om tilstrækkeligheden af den kombinerede plan for omstilling og verifikation. Hvis der ikke er nogen indvendinger fra noget medlem af Eksekutivrådet, skal planen iværksættes.

     82. I tilfælde af problemer bør Eksekutivrådet indlede konsultationer med den deltagende stat med henblik på at rydde dem af vejen. Eventuelle uløste problemer bør forelægges Konferencen. Løsningen af enhver tvist om omstillingsmetoder bør ikke forsinke gennemførelsen af andre dele af omstillingsplanen, som kan accepteres.

     83. Hvis der ikke opnås enighed med Eksekutivrådet om visse aspekter af verifikationen, eller hvis den godkendte verifikationsplan ikke kan iværksættes, skal verifikation af omstillingen ske ved kontinuerlig overvågning med instrumenter på stedet og fysisk tilstedeværelse af inspektører.

     84. Omstilling og verifikation skal foregå i overensstemmelse med den aftalte plan. Verifikationen skal ikke på utilbørlig vis gribe ind i omstillingsprocessen og skal ske ved tilstedeværelse af inspektører til bekræftelse af omstillingen.

     85. I 10 år efter, at Generaldirektøren har bekræftet, at omstillingen er fuldført, skal den deltagende stat give inspektører uhindret adgang til anlægget når som helst. Inspektørerne skal have ret til at inspicere alle områder, al virksomhed og alle udstyrsenheder i anlægget. Inspektørerne skal have ret til at kontrollere, at virksomheden i anlægget er i overensstemmelse med betingelserne fastsat af Eksekutivrådet og Konferencen i henhold til dette afsnit. Inspektørerne skal også have ret til i overensstemmelse med bestemmelserne i del II, afsnit E, i dette bilag at modtage prøver fra et hvilket som helst område i anlægget og analysere dem med henblik på at kontrollere fraværet af liste 1-kemikalier, stabile biprodukter og nedbrydningsprodukter fra disse og af liste 2-kemikalier samt for at kontrollere, at virksomheden i anlægget er i overensstemmelse med alle andre betingelser for kemisk virksomhed fastsat af Eksekutivrådet og Konferencen i henhold til dette afsnit. Inspektørerne skal også have ret til reguleret adgang til det fabriksområde, hvor anlægget er beliggende, i overensstemmelse med del X, afsnit C, i dette bilag. I 10-års perioden skal den deltagende stat afgive årlige rapporter om virksomheden i det omstillede anlæg. Ved udløbet af 10-års perioden skal Eksekutivrådet under hensyntagen til Det Tekniske Sekretariats anbefalinger træffe beslutning om arten af de fortsatte verifikationsforanstaltninger.

     86. Udgifterne til verifikation af det omstillede anlæg skal fordeles i overensstemmelse med artikel V, stk. 19.

DEL VI

VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I HENHOLD TIL ARTIKEL VI

BESTEMMELSER FOR LISTE 1-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. Generelle bestemmelser

     1. En deltagende stat skal ikke fremstille, erhverve, beholde eller anvende liste 1-kemikalier uden for de deltagende staters territorier og skal ikke overføre sådanne kemikalier uden for sit territorium undtagen til en anden deltagende stat.

     2. En deltagende stat skal ikke fremstille, erhverve, beholde, overføre eller anvende liste 1-kemikalier medmindre:

B. Overførsler

     3. En deltagende stat må kun overføre liste 1-kemikalier uden for sit territorium til en anden deltagende stat og kun til forsknings-, medicinske, farmaceutiske eller beskyttelsesformål i overensstemmelse med stk. 2.

     4. Overførte kemikalier skal ikke videreoverføres til et tredjeland.

     5. Senest 30 dage inden en overførsel til en anden deltagende stat skal begge deltagende stater underrette Det Tekniske Sekretariat om overførslen.

     6. Enhver deltagende stat skal udarbejde en udførlig årlig erklæring om overførslerne i det foregående år. Erklæringen skal afgives senest 90 dage efter afslutningen af det pågældende år og skal for hvert liste 1-kemikalie, som er blevet overført, indeholde følgende oplysninger:

C. Fremstilling

Generelle principper for fremstilling

     7. Enhver deltagende stat skal i forbindelse med fremstillingsvirksomhed i henhold til stk. 8 til 12 give den højeste prioritet til personers sikkerhed og beskyttelse af miljøet. Enhver deltagende stat skal udøve sådan fremstillingsvirksomhed i overensstemmelse med sine nationale normer for sikkerhed og udslip.

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

     8. Enhver deltagende stat, som fremstiller liste 1-kemikalier til forsknings-, medicinske, farmaceutiske eller beskyttelsesformål, skal gøre dette i et enkelt produktionsbegrænset anlæg godkendt af den deltagende stat, bortset fra i de i stk. 10, 11 og 12 anførte tilfælde.

     9. Fremstillingen i et enkelt produktionsbegrænset anlæg skal finde sted i reaktionsbeholdere, der indgår i produktionslinjer, som ikke er konstrueret med henblik på kontinuerlig drift. En sådan reaktionsbeholders volumen skal ikke overstige 100 liter, og det samlede volumen af alle reaktionsbeholdere med et volumen på over fem liter skal ikke være mere end 500 liter.

Andre anlæg

     10. Fremstilling af liste 1-kemikalier i samlede mængder, der ikke overstiger 10 kg pr. år, kan finde sted til beskyttelsesformål i et anlæg uden for det enkelte produktionsbegrænsede anlæg. Dette anlæg skal være godkendt af den deltagende stat.

     11. Fremstilling af liste 1-kemikalier i mængder på mere end 100 g pr. år kan finde sted til forsknings-, medicinske eller farmaceutiske formål uden for det enkelte produktionsbegrænsede anlæg i samlede mængder, der ikke overstiger 10 kg pr. år pr. anlæg. Disse anlæg skal være godkendt af den deltagende stat.

     12. Syntese af liste 1-kemikalier til forsknings-, medicinske eller farmaceutiske formål, men ikke til beskyttelsesformål, kan finde sted i laboratorier i samlede mængder på mindre end 100 g pr. år pr. anlæg. Disse anlæg skal ikke være underkastet nogen af de i afsnit D og E anførte forpligtelser vedrørende erklæringsafgivelse og verifikation.

D. Erklæringer

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

     13. Enhver deltagende stat, som planlægger at drive et enkelt produktionsbegrænset anlæg, skal oplyse Det Tekniske Sekretariat om anlæggets nøjagtige beliggenhed og fremlægge en udførlig teknisk beskrivelse af anlægget, inklusive en opgørelse over udstyr og udførlige skematiske tegninger. For så vidt angår eksisterende anlæg skal denne indledende erklæring afgives senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stat. Indledende erklæringer om nye anlæg skal afgives senest 180 dage inden, driften skal påbegyndes.

     14. Enhver deltagende stat skal på forhånd underrette Det Tekniske Sekretariat om planlagte ændringer i forhold til den indledende erklæring. Underretning skal ske senest 180 dage inden, ændringerne skal finde sted.

     15. En deltagende stat, som fremstiller liste 1-kemikalier i et enkelt produktionsbegrænset anlæg, skal udarbejde en udførlig årlig erklæring om virksomheden i anlægget det foregående år. Erklæringen skal afgives senest 90 dage efter afslutningen af det pågældende år og skal indeholde:

     16. Enhver deltagende stat, som fremstiller liste 1-kemikalier i et enkelt produktionsbegrænset anlæg, skal udarbejde en udførlig årlig erklæring om planlagt virksomhed og den forventede produktion i anlægget i det kommende år. Erklæringen skal afgives senest 90 dage inden det pågældende års begyndelse og skal indeholde:

Andre anlæg omtalt i stk. 10 og 11

     17. For hvert enkelt anlæg skal en deltagende stat efter anmodning fra Det Tekniske Sekretariat forsyne dette med oplysning om navnet på og beliggenheden af anlægget samt med en udførlig teknisk beskrivelse af anlægget eller dets relevante del(e). Det anlæg, der fremstiller liste 1-kemikalier til beskyttelsesformål, skal identificeres som sådan. For så vidt angår eksisterende anlæg skal denne indledende erklæring afgives senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stat. Indledende erklæringer om nye anlæg skal afgives senest 180 dage inden, driften skal påbegyndes.

     18. Enhver deltagende stat skal på forhånd underrette Det Tekniske Sekretariat om planlagte ændringer i forhold til den indledende erklæring. Underretning skal ske senest 180 dage inden, ændringerne skal finde sted.

     19. Enhver deltagende stat skal for hvert enkelt anlæg udarbejde en udførlig årlig erklæring om virksomheden i anlægget det foregående år. Erklæringen skal afgives senest 90 dage efter det pågældende års afslutning og skal indeholde:

     20. Enhver deltagende stat skal for hvert enkelt anlæg udarbejde en udførlig årlig erklæring om planlagt virksomhed og den forventede produktion i anlægget i det kommende år. Erklæringen skal afgives senest 90 dage før årets begyndelse og skal indeholde:

E. Verifikation

Enkelt produktionsbegrænset anlæg

     21. Formålet med verifikationsvirksomheden i det enkelte produktionsbegrænsede anlæg skal være at kontrollere, at mængderne af fremstillede liste 1-kemikalier er korrekt opgivet og navnlig, at den samlede mængde ikke overstiger et ton.

     22. Anlægget skal være genstand for systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet.

     23. Inspektionernes antal, omfang, varighed samt tidspunktet og måden for disses gennemførelse for så vidt angår et bestemt anlæg skal baseres på den risiko, de pågældende kemikalier, anlæggets karakteristika og arten af den der udøvede virksomhed udgør for denne konventions hensigt og formål. Passende retningslinier skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     24. Formålet med den indledende inspektion skal være at kontrollere de afgivne oplysninger om anlægget, herunder verifikation af de i stk. 9 nævnte volumengrænser for reaktionsbeholdere.

     25. Senest 180 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for en deltagende stat, skal den med Organisationen afslutte en anlægsaftale baseret på en standardaftale, der omfatter udførlige inspektionsprocedurer for anlægget.

     26. Enhver deltagende stat, som planlægger at oprette et enkelt produktionsbegrænset anlæg efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, skal, inden dette tages i brug eller anvendes, med Organisationen afslutte en anlægsaftale baseret på en standardaftale, der omfatter udførlige inspektionsprocedurer for anlægget.

     27. En standardaftale skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

Andre anlæg omtalt i stk. 10 og 11

     28. Formålet med verifikationsvirksomheden i alle de i stk. 10 og 11 nævnte anlæg skal være at kontrollere at:

     29. Anlægget skal være genstand for systematisk verifikation ved inspektion på stedet og overvågning med instrumenter på stedet.

     30. Inspektionernes antal, omfang og varighed samt tidspunktet og måden for disses gennemførelse for så vidt angår et bestemt anlæg skal baseres på den risiko, som mængden af de fremstillede kemikalier, anlæggets karakteristika og arten af den der udøvede virksomhed udgør for denne konventions hensigt og formål. Passende retningslinier skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     31. Senest 180 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for en deltagende stat, skal den med Organisationen afslutte en anlægsaftale baseret på en standardaftale, der omfatter udførlige inspektionsprocedurer for hvert enkelt anlæg.

     32. Enhver deltagende stat, som planlægger at oprette et sådant anlæg efter denne konventions ikrafttræden, skal afslutte en anlægsaftale med Organisationen, inden anlægget tages i brug eller anvendes.

DEL VII

VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI

BESTEMMELSER FOR LISTE 2-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. Erklæringer

Erklæringer om samlede nationale data

     1. De indledende og årlige erklæringer, som enhver deltagende stat skal afgive i henhold til artikel VI, stk. 7 og 8, skal indeholde de samlede nationale data for det foregående kalenderår vedrørende de mængder, der er fremstillet, forarbejdet, anvendt, importeret og eksporteret af hvert enkelt liste 2-kemikalie, såvel som mængdemæssig specifikation af importen og eksporten for hvert enkelt berørt lands vedkommende.

     2. Enhver deltagende stat skal afgive:

Erklæringer om fabriksanlæg, der fremstiller, forarbejder eller anvender liste 2-kemikalier

     3. Indledende og årlige erklæringer kræves for alle fabriksanlæg, der omfatter en eller flere fabrikker, som i et af de tre foregående kalenderår fremstillede, forarbejdede eller anvendte eller i det næste kalenderår forventes at fremstille, forarbejde eller anvende mere end:

     4. Enhver deltagende stat skal afgive:

     5. Erklæringer i henhold til stk. 3 kræves i reglen ikke for blandinger, der indeholder en lav koncentration af et liste 2-kemikalie. De kræves kun, i overensstemmelse med nærmere retningslinier, i tilfælde, hvor muligheden for at genindvinde liste 2-kemikaliet fra blandingen samt dettes samlede vægt skønnes at udgøre en risiko for denne konventions hensigt og formål. De nævnte retningslinier skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     6. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal indeholde oplysning om:

     7. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal endvidere for hver enkelt fabrik, der er beliggende inden for fabriksanlægget, og som falder ind under de i stk. 3 anførte specifikationer, indeholde følgende oplysninger:

     8. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal også indeholde følgende oplysninger for ethvert liste 2-kemikalie over deklarationstærsklen:

Erklæringer om tidligere fremstilling af liste 2-kemikalier beregnet til kemiske våben

     9. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, afgive erklæring om alle fabriksanlæg, der omfatter fabrikker, som på noget tidspunkt efter den 1. januar 1946 har fremstillet et liste 2-kemikalie beregnet til kemiske våben.

     10. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 9 skal indeholde:

Oplysninger til de deltagende stater

     11. Det Tekniske Sekretariat skal til de deltagende stater, som anmoder herom, overgiveen liste over de fabriksanlæg, hvorom erklæring er afgivet i henhold til dette afsnit, tillige med oplysningerne afgivet i henhold til stk. 6, 7 a), 7 c), 7 d) i), 7 d) iii), 8 a) og 10.

B. Verifikation

Generelt

     12. Den i artikel VI, stk. 4, forudsete verifikation skal gennemføres ved inspektion på stedet af de deklarerede fabriksanlæg, som omfatter en eller flere fabrikker, der i et af de foregående tre kalenderår har fremstillet, forarbejdet eller anvendt eller i det følgende kalenderår forventes at fremstille, forarbejde eller anvende mere end:

     13. Organisationens program og budget, der skal vedtages af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 a), skal som et særskilt punkt indeholde program og budget for verifikation i henhold til dette afsnit. Ved fordelingen af de ressourcer, der er stillet til rådighed til verifikation i henhold til artikel VI, skal Det Tekniske Sekretariat i de første tre år efter denne konventions ikrafttræden give prioritet til indledende inspektioner af fabriksanlæg, hvorom erklæring er afgivet i henhold til afsnit A. Fordelingen skal herefter tages op til fornyet vurdering på grundlag af de indhøstede erfaringer.

     14. Det Tekniske Sekretariat skal gennemføre de indledende og de efterfølgende inspektioner i overensstemmelse med stk. 15 til 22.

Formålene med inspektion

     15. Det generelle formål med inspektionerne skal være at kontrollere, at den udøvede virksomhed er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til denne konvention og samstemmende med de i erklæringerne afgivne oplysninger. Inspektionen af fabriksanlæg, hvorom erklæring er afgivet i henhold til afsnit A, skal særligt have til formål at kontrollere:

Indledende inspektioner

     16. Ethvert fabriksanlæg, der skal inspiceres i henhold til stk. 12, skal modtage en indledende inspektion så snart som muligt, men helst ikke senere end tre år efter denne konventions ikrafttræden. Fabriksanlæg, hvorom erklæring afgives efter denne periode, skal modtage en indledende inspektion senest et år efter, at den første erklæring om fremstilling, forarbejdning eller anvendelse er afgivet. Udvælgelse af fabriksanlæg, der skal gøres til genstand for en indledende inspektion, skal foretages af Det Tekniske Sekretariat på en sådan måde, at det er udelukket nøjagtigt at forudsige, hvornår fabriksanlægget skal inspiceres.

     17. Under den indledende inspektion skal et udkast til anlægsaftale udarbejdes for fabriksanlægget, medmindre den inspicerede deltagende stat og Det Tekniske Sekretariat bliver enige om, at det ikke er nødvendigt.

     18. Med hensyn til hyppigheden og omfanget af de efterfølgende inspektioner skal inspektørerne under den indledende inspektion vurdere den risiko, som de pågældende kemikalier, fabriksanlæggets karakteristika og arten af den der udøvede virksomhed udgør for denne konventions hensigt og formål, under hensyntagen til blandt andet følgende kriterier:

Inspektioner

     19. Efter den indledende inspektion skal ethvert fabriksanlæg, der skal inspiceres i henhold til stk. 12, gøres til genstand for efterfølgende inspektioner.

     20. Ved udvælgelsen af bestemte fabriksanlæg med henblik på inspektion og fastsættelsen af inspektionernes hyppighed og omfang skal Det Tekniske Sekretariat tage behørigt hensyn til den risiko, som det pågældende kemikalie, fabriksanlæggets karakteristika og arten af den der udøvede virksomhed udgør for denne konventions hensigt og formål, idet den pågældende anlægsaftale såvel som resultaterne af den indledende og de efterfølgende inspektioner tages i betragtning.

     21. Det Tekniske Sekretariat skal udvælge et bestemt fabriksanlæg med henblik på inspektion på en sådan måde, at det er udelukket nøjagtigt at forudsige, hvornår det vil blive inspiceret.

     22. Intet fabriksanlæg skal gøres til genstand for mere end to inspektioner pr. kalenderår i henhold til bestemmelserne i dette afsnit. Dette skal imidlertid ikke begrænse inspektionerne i henhold til artikel IX.

Inspektionsprocedurer

     23. Udover aftalte retningslinier samt andre relevante bestemmelser i dette bilag og i Fortrolighedsbilaget skal stk. 24 til 30 nedenfor gælde.

     24. For et fabriksanlæg, hvorom erklæring afgives, skal der senest 90 dage efter afslutningen af den indledende inspektion mellem den inspicerede deltagende stat og Organisationen indgås en anlægsaftale, medmindre den inspicerede deltagende stat og Det Tekniske Sekretariat bliver enige om, at det ikke er nødvendigt. Den skal baseres på en standardaftale og styre gennemførelsen af inspektionerne i det deklarerede fabriksanlæg. Aftalen skal præcisere hyppigheden og omfanget af inspektionerne såvel som indeholde udførlige inspektionsprocedurer i overensstemmelse med stk. 25 til 29.

     25. Fokus for inspektionen skal være de(n) deklarerede liste 2fabrik(ker) inden for det deklarerede fabriksanlæg. Hvis inspektionsholdet anmoder om adgang til andre dele af fabriksanlægget, skal der gives adgang til disse områder i overensstemmelse med forpligtelsen til at medvirke til afklaring af tvivlsspørgsmål i henhold til del II, stk. 51, i dette bilag og i overensstemmelse med anlægsaftalen eller, såfremt en anlægsaftale ikke foreligger, i overensstemmelse med de i del X, afsnit C, i dette bilag anførte regler for styret adgang.

     26. Adgang til dokumentation skal gives efter behov med henblik på at tilvejebringe vished om, at der ikke er sket en omdirigering af det deklarerede kemikalie, og at produktionen er i overensstemmelse med det deklarerede.

     27. Prøvetagning og analyser skal foretages for at kontrollere fraværet af ikke-deklarerede, listede kemikalier.

     28. Områder, som skal gøres til genstand for inspektion, kan omfatte:

     29. Inspektionen skal ikke vare længere end 96 timer. Forlængelse kan dog aftales mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat.

Notifikation af inspektioner

     30. En deltagende stat skal underrettes om inspektionen af Det Tekniske Sekretariat senest 48 timer før inspektionsholdets ankomst til fabriksanlægget, som skal inspiceres.

C. Overførsel til stater, som ikke er deltagere i denne konvention

     31. Liste 2-kemikalier skal kun overføres til eller modtages fra stater, der er deltagere i konventionen. Denne forpligtelse skal træde i kraft tre år efter denne konventions ikrafttræden.

     32. I den mellemliggende treårige periode skal enhver deltagende stat kræve et slutbrugscertifikat som nærmere beskrevet nedenfor for overførsler af liste 2-kemikalier til stater, som ikke er deltagere i denne konvention. For sådanne overførslers vedkommende skal enhver deltagende stat træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at de overførte kemikalier kun anvendes til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention. Den deltagende stat skal blandt andet af modtagerstaten kræve et certifikat, der for så vidt angår de overførte kemikalier angiver:

DEL VIII

VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI

BESTEMMELSER FOR LISTE 3-KEMIKALIER OG ANLÆG I FORBINDELSE MED SÅDANNE KEMIKALIER

A. Erklæringer

Erklæringer om samlede nationale data

     1. De indledende og årlige erklæringer, som en deltagende stat skal afgive i henhold tilartikel VI, stk. 7 og 8, skal indeholde de samlede nationale data for det foregående kalenderår vedrørende de mængder, der er fremstillet, importeret eller eksporteret af hvert enkelt liste 3-kemikalie, såvel som mængdemæssig specifikation af importen og eksporten for hvert enkelt berørt lands vedkommende.

     2. Enhver deltagende skal afgive:

Erklæringer om fabriksanlæg, der fremstiller liste 3-kemikalier

     3. Indledende og årlige erklæringer kræves for alle fabriksanlæg, der omfatter en eller flere fabrikker, som i det foregående kalenderår fremstillede eller i det næste kalenderår forventes at fremstille mere end 30 tons af et liste 3-kemikalie.

     4. Enhver deltagende stat skal afgive:

     5. Erklæringer i henhold til stk. 3 kræves i reglen ikke for blandinger, der indeholder en lav koncentration af et liste 3-kemikalie. De kræves kun, i overensstemmelse med nærmere retningslinier, i sådanne tilfælde, hvor muligheden for at genindvinde liste 3-kemikaliet fra blandingen samt dettes samlede vægt skønnes at udgøre en risiko for denne konventions hensigt og formål. De nævnte retningslinier skal behandles og godkendes af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 i).

     6. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal indeholde oplysning om:

     7. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal endvidere for hver enkelt fabrik, der er beliggende inden for fabriksanlægget, og som falder ind under de i stk. 3 anførte specifikationer, indeholde følgende oplysninger:

     8. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 3 skal også indeholde følgende oplysninger om ethvert liste 3-kemikalie over deklarationstærsklen:

foregående kalenderår, eller, såfremt der er tale om erklæringer om

forventet virksomhed, som forventes fremstillet i det følgende

kalenderår, udtrykt inden for grænserne: 30 til 200 tons, 200 til

1.000 tons, 1.000 til 10.000 tons, 10.000 til 100.000, tons og over

100.000 tons; og

Erklæringer om tidligere fremstilling af liste 3-kemikalier beregnet til kemiske våben

     9. Enhver deltagende stat skal senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for dens vedkommende, afgive erklæring om alle fabriksanlæg, der omfatter fabrikker, som på noget tidspunkt efter den 1. januar 1946 har fremstillet et liste 3-kemikalie beregnet til kemiske våben.

     10. Erklæringer om et fabriksanlæg afgivet i henhold til stk. 9 skal indeholde:

Oplysninger til de deltagende stater

     11. Det Tekniske Sekretariat skal til de deltagende stater, som

anmoder herom, overgive en liste over de fabriksanlæg, hvorom

erklæring er afgivet i henhold til dette afsnit, tillige med

oplysningerne afgivet i henhold til stk. 6, 7 a), 7 c), 8 a), og 10.

B. Verifikation

Generelt

     12. Den i artikel VI, stk. 5, forudsete verifikation skal gennemføres ved inspektion på stedet af de deklarerede fabriksanlæg, som i det foregående kalenderår har fremstillet eller i det følgende kalenderår forventes at fremstille sammenlagt over 200 tons af noget liste 3-kemikalie over deklarationstærsklen på 30 tons.

     13. Organisationens program og budget, der skal vedtages af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 a), skal som et særskilt punkt indeholde program og budget for verifikation i henhold til dette afsnit, idet der tages hensyn til del VII, stk. 13, i dette bilag.

     14. I henhold til dette afsnit skal Det Tekniske Sekretariat foretage en vilkårlig udvælgelse af fabriksanlæg med henblik på inspektion ved hjælp af passende mekanismer, såsom særligt udformede dataprogrammer, og på grundlag af følgende vægtige faktorer:

     15. Intet fabriksanlæg skal gøres til genstand for mere end to inspektioner pr. år i henhold til bestemmelserne i dette afsnit. Dette skal imidlertid ikke begrænse inspektionerne i henhold til artikel IX.

     16. Ved udvælgelsen af fabriksanlæg med henblik på inspektion i henhold til dette afsnit skal Det Tekniske Sekretariat overholde følgende begrænsning for så vidt angår det samlede antal inspektioner, som en deltagende stat skal gøres til genstand for pr. kalenderår i henhold til denne del og del IX i dette bilag: Det samlede antal inspektioner skal ikke overstige tre plus 5% af det samlede antal fabriksanlæg, hvorom en deltagende stat har afgivet erklæring i henhold til såvel denne del som del IX i dette bilag, eller 20 inspektioner alt efter, hvilket af disse to tal der er lavest.

Formålene med inspektion

     17. For så vidt angår fabriksanlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til afsnit A, skal det generelle formål med inspektionerne være at kontrollere, at virksomheden stemmer overens med de i erklæringerne afgivne oplysninger. Inspektionerne skal særligt have til formål at kontrollere fraværet af ethvert liste 1-kemikalie, især fremstilling heraf, medmindre denne er i overensstemmelse med del VI i dette bilag.

Inspektionsprocedurer

     18. Udover aftalte retningslinier samt andre relevante bestemmelser i dette bilag og i Fortrolighedsbilaget skal stk. 19 til 25 nedenfor gælde.

     19. Der skal ikke indgås nogen anlægsaftale, medmindre den inspicerede deltagende stat anmoder herom.

     20. Fokus for inspektionen skal være de(n) deklarerede liste 3fabrik(ker) inden for det deklarerede fabriksanlæg. Hvis inspektionsholdet i overensstemmelse med del II, stk. 51, i dette bilag anmoder om adgang til andre dele af fabriksanlægget med henblik på afklaring af uklarheder, skal omfanget af sådan adgang aftales mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat.

     21. Inspektionsholdet kan få adgang til akter i situationer, hvor inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat er enige om, at sådan adgang vil bidrage til at opfylde formålene med inspektionen.

     22. Prøvetagning og analyser på stedet kan foretages med henblik på at kontrollere fraværet af ikke-deklarerede, listede kemikalier. I tilfælde af fortsat uklarhed og under forudsætning af den inspicerede deltagende stats samtykke kan prøverne analyseres i et udpeget laboratorium andetsteds.

     23. Områder, der skal gøres til genstand for inspektion, kan omfatte:

     24. Inspektionen skal ikke vare længere end 24 timer. Forlængelse kan dog aftales mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat.

Notifikation af inspektioner

     25. En deltagende stat skal underrettes om inspektionen af Det Tekniske Sekretariat senest 120 timer før inspektionsholdets ankomst til fabriksanlægget, som skal inspiceres.

C. Overførsel til stater, som ikke er deltagere i denne konvention

     26. Ved overførsel af liste 3-kemikalier til stater, som ikke er deltagere i denne konvention, skal enhver deltagende stat træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at de overførte kemikalier kun anvendes til formål, som ikke er forbudt i henhold til denne konvention. Den deltagende stat skal blandt andet af modtagerstaten kræve et certifikat, der for så vidt angår de overførte kemikalier angiver:

     27. Fem år efter denne konventions ikrafttræden skal Konferencen drøfte behovet for at træffe andre forholdsregler vedrørende overførsel af liste 3-kemikalier til stater, som ikke er deltagere i denne konvention.

DEL IX

VIRKSOMHED, SOM IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL DENNE KONVENTION, UDØVET I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL VI

BESTEMMELSER FOR ANDRE ANLÆG TIL FREMSTILLING AF KEMISKE PRODUKTER

A. Erklæringer

Liste over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter

     1. Den indledende erklæring, som enhver deltagende stat skal afgive i henhold til artikel VI, stk. 7, skal indeholde en liste over alle fabriksanlæg, som:

     2. Listen over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter, der skal fremlægges i henhold til stk. 1, skal ikke omfatte fabriksanlæg, som udelukkende fremstillede sprængstoffer eller carbonhydrider.

     3. Enhver deltagende stat skal fremlægge sin liste over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter i henhold til stk. 1 som en del af sin indledende erklæring senest 30 dage efter, at denne konvention er trådt i kraft for den deltagende stats vedkommende. Enhver deltagende stat skal senest 90 dage efter hvert efterfølgende kalenderårs begyndelse årligt afgive de til ajourføring af listen nødvendige oplysninger.

     4. Listen over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter, der skal fremlægges i henhold til stk. 1, skal for hvert enkelt fabriksanlæg indeholde følgende oplysninger:

     5. For så vidt angår de i henhold til stk. 1 a) på liste opførte fabriksanlæg skal listen også indeholde oplysning om den omtrentlige samlede produktionsmængde af ulistede, diskrete organiske kemikalier i det foregående kalenderår, udtrykt inden for følgende grænser: under 1.000 tons, fra 1.000 til 10.000 tons og over 10.000 tons.

     6. For så vidt angår de i henhold til stk. 1 b) på liste opførte fabriksanlæg skal listen også angive antallet af PSF-fabrikker inden for fabriksanlægget samt omfatte oplysning om den omtrentlige samlede produktionsmængde af PSF-kemikalier fremstillet af hver enkelt PSF-fabrik i det foregående kalenderår, udtrykt inden for følgende grænser: under 200 tons, fra 200 til 1.000 tons, fra 1.000 til 10.000 tons og over 10.000 tons.

Bistand fra Det Tekniske Sekretariat

     7. Hvis en deltagende stat af administrative grunde anser det for nødvendigt at anmode om bistand til udarbejdelse af sin liste over anlæg til fremstilling af kemiske produkter i henhold til stk. 1, kan den anmode Det Tekniske Sekretariat om at yde sådan bistand. Spørgsmål vedrørende listens fuldstændighed skal derefter løses gennem konsultationer mellem den deltagende stat og Det Tekniske Sekretariat.

Oplysninger til de deltagende stater

     8. Listerne over andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter fremlagt i henhold til stk. 1, herunder de i henhold til stk. 4 afgivne oplysninger, skal af Det Tekniske Sekretariat overgives til de deltagende stater, som anmoder herom.

B. Verifikation

Generelt

     9. Med forbehold af bestemmelserne i afsnit C skal den i artikel VI, stk. 6, foreskrevne verifikation foretages ved inspektion på stedet af:

     10. Organisationens program og budget, der skal vedtages af Konferencen i henhold til artikel VIII, stk. 21 a), skal som et særskilt punkt indeholde program og budget for verifikation i henhold til dette afsnit efter, at gennemførelsen heraf er påbegyndt.

     11. I henhold til dette afsnit skal Det Tekniske Sekretariat foretage en vilkårlig udvælgelse af fabriksanlæg med henblik på inspektion ved hjælp af passende mekanismer, såsom særligt udformede dataprogrammer, og på grundlag af følgende vægtige faktorer:

     12. Intet fabriksanlæg skal gøres til genstand for mere end to inspektioner per år i henhold til bestemmelserne i dette afsnit. Dette skal imidlertid ikke begrænse inspektionerne i henhold til artikel IX.

     13. Ved udvælgelsen af fabriksanlæg med henblik på inspektion i henhold til dette afsnit skal Det Tekniske Sekretariat overholde følgende begrænsning for så vidt angår det samlede antal inspektioner, som en deltagende stat skal gøres til genstand for pr. kalenderår i henhold til denne del og del VIII i dette bilag: Det samlede antal inspektioner skal ikke overstige tre plus 5% af det samlede antal fabriksanlæg, hvorom en deltagende stat har afgivet erklæring i henhold til såvel denne del som del VIII i dette bilag, eller 20 inspektioner alt efter, hvilket af disse to tal der er lavest.

Formålene med inspektion

     14. For så vidt angår de i henhold til afsnit A på liste opførte fabriksanlæg skal det generelle formål med inspektionerne være at kontrollere, at virksomheden stemmer overens med de i erklæringerne afgivne oplysninger. Inspektionerne skal særligt have til formål at kontrollere fraværet af ethvert liste 1-kemikalie, især fremstilling heraf, medmindre denne er i overensstemmelse med del VI i dette bilag.

Inspektionsprocedurer

     15. Udover aftalte retningslinier samt de relevante bestemmelser i dette bilag og i Fortrolighedsbilaget skal stk. 16 til 20 nedenfor gælde.

     16. Der skal ikke indgås nogen anlægsaftale, medmindre den inspicerede deltagende stat anmoder herom.

     17. Ved inspektion af et fabriksanlæg, som er udvalgt med henblik på inspektion, skal der fokuseres på de(n) fabrik(ker), som fremstiller de i stk. 1 anførte kemikalier, i særdeleshed de i henhold til stk. 1 b) på liste opførte PSF-fabrikker. Den inspicerede deltagende stat skal have ret til at styre adgangen til disse fabrikker i overensstemmelse med de i del X, afsnit C, i dette bilag anførte regler for styret adgang. Hvis inspektionsholdet i overensstemmelse med del II, stk. 51, i dette bilag anmoder om adgang til andre dele af fabriksanlægget med henblik på afklaring af uklarheder, skal omfanget af sådan adgang aftales mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat.

     18. Inspektionsholdet kan få adgang til akter i situationer, hvor inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat er enige om, at sådan adgang vil bidrage til at opfylde formålene med inspektionen.

     19. Prøvetagning og analyse på stedet kan foretages for at kontrollere fraværet af ikke-deklarerede, listede kemikalier. I tilfælde af fortsat uklarhed og under forudsætning af den inspicerede deltagende stats samtykke kan prøverne analyseres i et udpeget laboratorium andetsteds.

     20. Inspektionen skal ikke vare mere end 24 timer. Forlængelse kan dog aftales mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat.

Notifikation af inspektioner

     21. En deltagende stat skal underrettes om inspektionen af Det

Tekniske Sekretariat senest 120 timer før inspektionsholdets ankomst

til fabriksanlægget, som skal inspiceres.

C. Gennemførelse og gennemgang af afsnit B

Gennemførelse

     22. Bestemmelserne i afsnit B skal træde i kraft fra begyndelsen af det fjerde år efter denne konventions ikrafttræden, medmindre Konferencen på sin ordinære samling det tredje år efter denne konventions ikrafttræden beslutter noget andet.

     23. Generaldirektøren skal til Konferencens ordinære samling det tredje år efter denne konventions ikrafttræden udarbejde en rapport, hvori der i hovedtræk redegøres for Det Tekniske Sekretariats erfaringer med gennemførelsen af bestemmelserne i del VII og VIII i dette bilag såvel som i afsnit A i denne del.

     24. På sin ordinære samling det tredje år efter denne konventions ikrafttræden kan Konferencen på grundlag af en rapport udarbejdet af Generaldirektøren også træffe beslutning om fordelingen af de til verifikation i henhold til afsnit B til rådighed værende ressourcer mellem »PSF-fabrikker« og andre anlæg til fremstilling af kemiske produkter. I modsat fald skal denne fordeling overlades til Det Tekniske Sekretariats ekspertise og føjes til de i stk. 11 anførte vægtige faktorer.

     25. På sin ordinære samling det tredje år efter denne konventions ikrafttræden skal Konferencen på baggrund af råd fra Eksekutivrådet beslutte, på hvilket grundlag (f.eks. regionalt) forslag om inspektion fremsat af de deltagende stater skal fremføres for at komme i betragtning som en vægtig faktor i den i stk. 11 omhandlede udvælgelsesproces.

Gennemgang

     26. På Konferencens første ekstraordinære samling indkaldt i henhold til artikel VIII, stk. 22, skal bestemmelserne i denne del af Verifikationsbilaget gøres til genstand for fornyet behandling i lyset af en omfattende gennemgang af de samlede verifikationsbestemmelser gældende for den kemiske industri (artikel VI, del VII til IX i dette bilag) og på grundlag af de indhøstede erfaringer. Konferencen skal derefter fremkomme med anbefalinger med henblik på at forbedre verifikationsbestemmelsernes effektivitet.

DEL X

ANFÆGTELSESINSPEKTIONER I HENHOLD TIL ARTIKEL IX

A. Udnævnelse og udvælgelse af inspektører og inspektorassistenter

     1. Anfægtelsesinspektioner i henhold til artikel IX skal kun udføres af inspektører og inspektorassistenter specielt udnævnt til denne opgave. Med henblik på udnævnelse af inspektører og inspektorassistenter til anfægtelsesinspektioner i henhold til artikel IX skal Generaldirektøren udarbejde en liste over foreslåede inspektører og inspektorassistenter udvalgt blandt de inspektører og inspektorassistenter, der varetager rutineinspektioner. Listen skal indeholde et tilstrækkeligt stort antal inspektører og inspektorassistenter med de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige erfaring, kompetence og uddannelse med henblik på at tillade fleksibilitet i udvælgelsen af inspektører, idet der tages hensyn til deres disponibilitet samt behovet for rotation. Der skal også tages behørigt hensyn til vigtigheden af at udvælge inspektører og inspektorassistenter på så bredt et geografisk grundlag som muligt. Udnævnelsen af inspektører og inspektorassistenter skal ske i overensstemmelse med de i del II, afsnit A, i dette bilag foreskrevne procedurer.

     2. Generaldirektøren skal bestemme inspektionsholdets størrelse og udvælge dets medlemmer under hensyntagen til omstændighederne omkring den konkrete anmodning. Inspektionsholdets størrelse skal begrænses til det minimum, der er nødvendigt for en korrekt opfyldelse af inspektionsmandatet. Ingen statsborger i den anmodende deltagende stat eller den inspicerede deltagende stat skal være medlem af inspektionsholdet.

B. Foranstaltninger forud for en inspektion

     3. Inden fremsættelse af en anmodning om gennemførelse af en

anfægtelsesinspektion kan den deltagende stat søge Generaldirektørens

bekræftelse på, at Det Tekniske Sekretariat vil være i stand til

straks at efterkomme anmodningen. Såfremt Generaldirektøren ikke er i

stand til at give en sådan bekræftelse straks, skal han gøre det

snarest muligt og i den rækkefølge, anmodningerne om bekræftelse er

modtaget. Han skal også holde den deltagende stat underrettet om,

hvornår det er sandsynligt, at øjeblikkelig efterkommelse af

anmodningen vil kunne ske. Skulle Generaldirektøren komme til den

konklusion, at det ikke længere er muligt at efterkomme anmodningerne

i rette tid, kan han bede Eksekutivrådet om at tage passende skridt

med henblik på forbedring af situationen i fremtiden.

Notifikation

     4. Anmodningen om gennemførelse af en anfægtelsesinspektion, som skal tilstilles Eksekutivrådet og Generaldirektøren, skal indeholde i det mindste følgende oplysninger:

Den anmodende deltagende stat kan fremkomme med alle sådanne yderligere oplysninger, som den måtte anse for nødvendige.

     5. Generaldirektøren skal inden for en time over for den anmodende deltagende stat anerkende modtagelsen af anmodningen.

     6. Den anmodende deltagende stat skal underrette Generaldirektøren om

inspektionsstedets beliggenhed i så god tid, at Generaldirektøren vil

være i stand til at give den inspicerede deltagende stat oplysning

herom senest 12 timer før inspektionsholdets planlagte ankomst til

indrejsestedet.

     7. Inspektionsstedet skal udpeges af den anmodende deltagende stat så nøjagtigt som muligt ved tilvejebringelse af en skematisk tegning over stedet sat i forhold til et referencepunkt med geografiske koordinater, der om muligt præciseres til nærmeste sekund. Den anmodende deltagende stat skal om muligt også tilvejebringe et kort indeholdende en generel angivelse af inspektionsstedet og en skematisk tegning, der så nøjagtigt som muligt angiver inspektionsstedets begærede ydergrænse.

     8. Den begærede ydergrænse skal:

     9. Hvis den begærede ydergrænse ikke er i overensstemmelse med specifikationerne i stk. 8, skal en ny afstikkes af inspektionsholdet således, at den bliver det.

     10. Generaldirektøren skal senest 12 timer inden inspektionholdets planlagte ankomst til indrejsestedet underrette Eksekutivrådet om inspektionsstedets beliggenhed i overensstemmelse med det i stk. 7 anførte.

     11. Samtidig med at Generaldirektøren underretter Eksekutivrådet i overensstemmelse med stk. 10, skal han fremsende inspektionsanmodningen til den inspicerede deltagende stat, inklusive oplysning om inspektionsstedets beliggenhed i overensstemmelse med det i stk. 7 anførte. Denne notifikation skal også indeholde de i del II, stk. 32, i dette bilag anførte oplysninger.

     12. Ved inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet skal den inspicerede deltagende stat underrettes om inspektionsmandatet af inspektionsholdet.

Indrejse på den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium

     13. Generaldirektøren skal i overensstemmelse med artikel IX, stk. 13

til 18, afsende et inspektionshold så hurtigt som muligt efter

modtagelsen af en anmodning om inspektion. Inspektionsholdet skal

ankomme til det i anmodningen angivne indrejsested på kortest mulig

tid, i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 10 og 11.

     14. Hvis den begærede ydergrænse er acceptabel for den inspicerede deltagende stat, skal den udpeges som den endelige ydergrænse så tidligt som muligt, men i intet tilfælde senere end 24 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet. Den inspicerede deltagende stat skal transportere inspektionsholdet til inspektionsstedets endelige ydergrænse. Såfremt den inspicerede deltagende stat måtte anse det for nødvendigt, kan sådan transport påbegyndes op til 12 timer før udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i dette stykke med henblik på fastlæggelse af den endelige ydergrænse. Transporten skal under alle omstændigheder være tilendebragt senest 36 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet.

     15. For så vidt angår alle deklarerede anlæg skal de under a) og b) anførte procedurer gælde. (Inden for rammerne af denne del betyder »deklareret anlæg« alle anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til artikel III, IV og V. Med hensyn til artikel VI betyder »deklareret anlæg« kun anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til del VI i dette bilag, såvel som de fabrikker, der er specificeret i erklæringerne afgivet i henhold til del VII, stk. 7 og 10 c), og del VIII, stk. 7 og 10 c), i dette bilag.)

inspektionsholdet til den endelige ydergrænse så hurtigt som muligt,

men under alle omstændigheder sikre dets ankomst til ydergrænsen

senest 24 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet.

Alternativ fastsættelse af den endelige ydergrænse

     16. Hvis den inspicerede deltagende stat ikke kan acceptere den begærede ydergrænse ved indrejsestedet, skal den foreslå en alternativ ydergrænse så hurtigt som muligt, men i alle tilfælde ikke senere end 24 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet. I tilfælde af uenighed skal den inspicerede deltagende stat og inspektionsholdet indlede forhandlinger med henblik på at nå til enighed om en endelig ydergrænse.

     17. Den alternative ydergrænse bør fastsættes så nøjagtigt som muligt i overensstemmelse med stk. 8. Den skal omfatte hele den begærede ydergrænse og bør i almindelighed være tæt forbundet med denne, under hensyntagen til naturlige terrænforhold og kunstige grænser. Den bør normalt ligge tæt op ad den omgivende sikkerhedsafspærring, hvis en sådan afspærring findes. Den inspicerede deltagende stat bør søge at etablere et sådant forhold mellem ydergrænserne ved kombination af mindst to af følgende metoder:

     18. Hvis den alternative ydergrænse er acceptabel for inspektionsholdet, skal den være den endelige ydergrænse, og inspektionsholdet skal transporteres fra indrejsestedet til denne ydergrænse. Såfremt den inspicerede deltagende stat anser det for nødvendigt, kan sådan transport påbegyndes op til 12 timer før udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i stk. 16 til at foreslå en alternativ ydergrænse. Transporten skal under alle omstændigheder være tilendebragt senest 36 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet.

     19. Hvis der ikke opnås enighed om en endelig ydergrænse, skal forhandlinger herom afsluttes så hurtigt som muligt, men de skal i intet tilfælde fortsætte mere end 24 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet. Hvis der ikke opnås enighed, skal den inspicerede deltagende stat transportere inspektionsholdet til et sted på den alternative ydergrænse. Såfremt den inspicerede deltagende stat anser det for nødvendigt, kan sådan transport påbegyndes op til 12 timer før udløbet af den tidsfrist, der er fastsat i stk. 16 til at foreslå en alternativ ydergrænse. Transporten skal under alle omstændigheder være tilendebragt senest 36 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet.

     20. Efter ankomsten til stedet skal den inspicerede deltagende stat straks give inspektionsholdet adgang til den alternative ydergrænse med henblik på at fremme forhandlingerne og enighed om den endelige ydergrænse samt adgang til området inden for den endelige ydergrænse.

     21. Hvis enighed ikke opnås inden for 72 timer efter inspektionsholdets ankomst til stedet, skal den alternative ydergrænse fastsættes som den endelige ydergrænse.

Verifikation af beliggenheden

     22. Med henblik på at fastslå, at inspektionsstedet, hvortil inspektionsholdet er blevet transporteret, svarer til det af den anmodende deltagende stat angivne, skal inspektionsholdet have ret til at anvende godkendt lokaliseringsudstyr samt til at få sådant udstyr installeret i overensstemmelse med dets anvisninger. Inspektionsholdet kan kontrollere dets beliggenhed ved hjælp af lokale landemærker identificeret på grundlag af kort. Den inspicerede deltagende stat skal bistå inspektionsholdet i dette arbejde.

Sikring af stedet, overvågning af udgangene

     23. Senest 12 timer efter inspektionsholdets ankomst til

indrejsestedet skal den inspicerede deltagende stat begynde at

indsamle faktuelle oplysninger om al udgående transportvirksomhed fra

alle de steder på den begærede ydergrænse, hvorfra et

befordringsmiddel beregnet til land-, luft- eller vandtransport kan

forlade stedet. Den skal give disse oplysninger til inspektions

holdet ved dettes ankomst til den alternative eller endelige

ydergrænse afhængigt af, hvilken af disse der først nås.

     24. Denne forpligtelse kan opfyldes ved at indsamle faktuelle oplysninger i form af trafikjournaler, fotografier, videooptagelser eller data fra udstyr til påvisning af kemikalier stillet til rådighed af inspektionsholdet med henblik på overvågning af sådan udgangsaktivitet. Alternativt kan den inspicerede deltagende stat også opfylde forpligtelsen ved at tillade et eller flere medlemmer af inspektionsholdet selv at føre trafikjournaler, tage fotografier, lave video-optagelser af den udgående trafik eller anvende udstyr til påvisning af kemikalier samt udøve sådan anden virksomhed, hvorom den inspicerede deltagende stat og inspektionsholdet måtte nå til enighed.

     25. Ved inspektionsholdets ankomst til den alternative ydergrænse eller den endelige ydergrænse afhængigt af, hvilken af disse der først nås, skal sikring af stedet, hvilket vil sige inspektionsholdets gennemførelse af foranstaltninger til overvågning af udgangene, påbegyndes.

     26. Sådanne foranstaltninger skal omfatte: identifikation af den udgående trafik, udfærdigelse af trafikjournaler, fotografering og video-optagelser af udgangene og den udgående trafik foretaget af inspektionsholdet. Inspektionsholdet har ret til, under eskorte, at begive sig til ethvert andet sted på ydergrænsen for at kontrollere, at der ikke foregår nogen anden udgangsaktivitet.

     27. Yderligere foranstaltninger til overvågning af udgangene aftalt mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat kan blandt andet omfatte:

     28. Al virksomhed til sikring af stedet og overvågning af udgangene skal finde sted inden for et bælte, der løber uden for ydergrænsen, og som ikke er bredere end 50 meter målt fra ydergrænsen.

     29. Inspektionsholdet har på grundlag af bestemmelserne om reguleret

adgang ret til at inspicere kørende trafik fra stedet. Den

inspicerede deltagende stat skal gøre alle rimelige anstrengelser for

over for inspektionsholdet at bevise, at ethvert befordringsmiddel,

der er underkastet inspektion, og hvortil inspektionsholdet ikke får

fuld adgang, ikke anvendes til formål, der har forbindelse til de i

inspektionsanmodningen fremførte bekymringer for eventuel

ikke-overholdelse af konventionen.

     30. Personel og befordringsmidler, der ankommer til, samt personel og private passagertransportmidler, der forlader stedet, er ikke underkastet inspektion.

     31. Anvendelsen af ovennævnte foranstaltninger kan fortsætte, så længe inspektionen varer, men må ikke på urimelig vis hindre eller forsinke anlæggets normale drift.

Orientering inden inspektionens påbegyndelse og inspektionsplan

     32. For at lette udarbejdelsen af en inspektionsplan skal den inspicerede deltagende stat orientere inspektionsholdet om spørgsmål af sikkerhedsmæssig og logistisk karakter forud for adgangen.

     33. Orienteringen forud for inspektionen skal ske i overensstemmelse med del II, stk. 37, i dette bilag. Under denne orientering kan den inspicerede deltagende stat over for inspektionsholdet anføre, hvilket udstyr, hvilken dokumentation eller hvilke områder den anser for at være af sensitiv karakter og uden forbindelse til formålet med anfægtelsesinspektionen. Derudover skal det for stedet ansvarlige personale orientere inspektionsholdet om den fysiske indretning af og andre relevante karakteristika ved stedet. Inspektionsholdet skal forsynes med et kort eller en skitse med målestok, der viser alle konstruktioner og væsentlige geografiske karakteristika på stedet. Inspektionsholdet skal også orienteres om, hvilke ansatte ved anlægget og hvilke akter vedrørende dette der vil være til rådighed.

     34. Efter orienteringen forud for inspektionen skal inspektionsholdet

på grundlag af de tilgængelige og relevante oplysninger udarbejde en

første inspektionsplan, hvori specificeres den virksomhed, der skal

udføres af inspektionsholdet, herunder de bestemte områder på stedet,

hvortil adgang ønskes. Inspektionsplanen skal også angive, om

inspektionsholdet vil blive opdelt i undergrupper. Inspektionsplanen

skal gøres tilgængelig for repræsentanterne for den inspicerede

deltagende stat og inspektionsstedet. Dens gennemførelse skal være i

overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit C, herunder

bestemmelserne vedrørende adgang og virksomhed.

Virksomhed ved ydergrænsen

     35. Ved inspektionsholdets ankomst til den endelige eller alternative ydergrænse afhængigt af, hvilken der først nås, skal holdet have ret til straks at påbegynde virksomhed ved ydergrænsen i overensstemmelse med de i dette afsnit anførte procedurer og at fortsætte denne virksomhed, indtil anfægtelsesinspektionen er fuldført.

     36. Ved gennemførelsen af virksomheden ved ydergrænsen skal inspektionsholdet have ret til at:

     37. Inspektionsholdets virksomhed ved ydergrænsen kan gennemføres inden for et bælte, der løber uden for ydergrænsen, og som ikke er bredere end 50 meter målt fra ydergrænsen. Hvis den inspicerede deltagende stat er indforstået hermed, kan inspektionsholdet også få adgang til enhver bygning eller konstruktion, der er beliggende inden for det bælte, der omgiver ydergrænsen. Al retningsovervågning skal rettes indad. For så vidt angår anlæg, hvorom der er afgivet erklæring, kan bæltet efter den inspicerede deltagende stats ønske løbe inden for, uden for eller på begge sider af den deklarerede ydergrænse.

C. Gennemførelse af inspektioner

Generelle bestemmelser

     38. Den inspicerede deltagende stat skal give adgang inden for den

begærede ydergrænse såvel som den endelige ydergrænse, hvis denne er

forskellig fra den førstnævnte. Omfanget og arten af adgang til et

bestemt sted eller bestemte steder inden for disse ydergrænser skal

gøres til genstand for forhandling mellem inspektionsholdet og den

inspicerede deltagende stat i overensstemmelse med bestemmelserne

vedrørende styret adgang.

     39. Den inspicerede deltagende stat skal give adgang inden for den begærede ydergrænse så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder ikke senere end 108 timer efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet med henblik på at afklare den i inspektionsanmodningen anførte bekymring for eventuel ikke-overholdelse af denne konvention.

     40. På inspektionsholdets anmodning kan den inspicerede deltagende stat give adgang til inspektionsstedet ad luftvejen.

     41. Ved opfyldelsen af det i stk. 38 anførte krav om at give adgang skal den inspicerede deltagende stat være forpligtet til at tillade videst mulig adgang under hensyntagen til alle konstitutionelle forpligtelser, den måtte have for så vidt angår ejendomsrettigheder eller ransagninger og beslaglæggelser. Den inspicerede deltagende stat har i forbindelse med reguleret adgang ret til at træffe sådanne forholdsregler, som er nødvendige for at beskytte den nationale sikkerhed. Den inspicerede deltagende stat kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i dette stykke for at skjule omgåelsen af sin forpligtelse til ikke at indlade sig på virksomhed, der er forbudt i henhold til denne konvention.

     42. Hvis den inspicerede deltagende stat ikke giver fuld adgang til steder, virksomhed eller oplysninger, skal den være forpligtet til at gøre alle rimelige anstrengelser for at stille alternative midler til rådighed til afklaring af bekymringen for eventuel ikke-overholdelse, som har affødt anfægtelsesinspektionen.

     43. Ved ankomsten til den endelige ydergrænse for anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til artikel IV, V og VI, skal der gives adgang efter afholdelsen af orienteringen forud for inspektionen og drøftelsen af inspektionsplanen, som skal begrænses til det nødvendige minimum og i alt fald ikke vare længere end tre timer. For anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til artikel III, stk. 1 d), skal forhandlingerne gennemføres og reguleret adgang påbegyndes senest 12 timer efter ankomsten til den endelige ydergrænse.

     44. Under udførelsen af anfægtelsesinspektionen i overensstemmelse med inspektionsanmodningen skal inspektionsholdet kun anvende de metoder, der er nødvendige for at tilvejebringe tilstrækkelige relevante kendsgerninger med henblik på afklaring af bekymringen for eventuel ikke-overholdelse af bestemmelserne i denne konvention, og skal afstå fra virksomhed, der ikke er relevant i denne forbindelse. Det skal indsamle og dokumentere sådanne kendsgerninger, som har forbindelse til den inspicerede deltagende stats eventuelle ikke-overholdelse af denne konvention, men skal hverken søge eller dokumentere oplysninger, som klart ikke har forbindelse hertil, medmindre den inspicerede deltagende stat udtrykkelig anmoder herom. Alt materiale, der er indsamlet, og som efterfølgende vurderes som ikke værende relevant, skal ikke bevares.

     45. Inspektionsholdet skal lade sig lede af princippet om at gennemføre anfægtelsesinspektionen på den mindst muligt forstyrrende måde, der er forenelig med en effektiv og rettidig fuldførelse af dets mission. Når det er muligt, skal inspektionsholdet begynde med de mindst forstyrrende foranstaltninger, som det anser for acceptable, og kun gå videre til mere forstyrrende foranstaltninger, hvis det anses for nødvendigt.

Styret adgang

     46. Inspektionsholdet skal tage forslag til ændringer af inspektionsplanen og forslag, som den inspicerede deltagende stat måtte fremsætte på noget som helst stadium af inspektionen, herunder også i forbindelse med orienteringen forud for inspektionen, i betragtning for at sikre, at udstyr, oplysninger eller områder af sensitiv karakter, der ikke har forbindelse med kemiske våben, beskyttes.

     47. Den inspicerede deltagende stat skal udpege de steder, hvorfra

adgang til og fra området inden for ydergrænsen skal finde for sted.

Inspektionsholdet og den inspicerede deltagende stat skal forhandle

om: omfanget af adgangen til ethvert bestemt sted eller steder inden

for den endelige og den begærede ydergrænse, således som anført i

stk. 48; de nærmere inspektionsaktiviteter, herunder prøvetagning,

der skal udføres af inspektionsholdet; de bestemte aktiviteter, som

det påhviler den inspicerede deltagende stat at gennemføre; og de

særlige oplysninger, som den inspicerede deltagende stat skal

tilvejebringe.

     48. I overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Fortrolighedsbilaget skal den inspicerede deltagende stat have ret til at træffe forholdsregler til at beskytte sensitive installationer og forhindre afsløring af fortrolige oplysninger og data, der ikke har forbindelse med kemiske våben. Sådanne forholdsregler kan blandt andet bestå i:

     49. Den inspicerede deltagende stat skal gøre alle rimelige

anstrengelser for over for inspektionsholdet at påvise, at en

genstand, bygning, konstruktion, beholder eller ikke har haft fuld

adgang, eller som er ble stk. 48, ikke anvendes til formål, der står

forbindelse med de i inspektionsanmodningen fremførte bekymringer for

eventuel ikke-overholdelse af konventionen.

     50. Dette kan blandt andet ske ved delvis fjernelse af en tildækning eller overdækning til beskyttelse af det ydre miljø efter den inspicerede deltagende stats ønske, ved visuel inspektion af det indre af et lukket område fra indgangen til dette eller ved hjælp af andre metoder.

     51. For anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til artikel IV, V og VI, skal følgende gælde:

     52. For anlæg, hvorom der er afgivet erklæring i henhold til artikel II, stk. 1 d), skal følgende gælde: Hvis den inspicerede deltagende stat, der anvender de i stk. 47 og 48 omhandlede foranstaltninger, ikke har givet fuld adgang til områder eller konstruktioner, der ikke har forbindelse med kemiske våben, skal den gøre alle rimelige anstrengelser for over for inspektionsholdet at påvise, at sådanne områder eller konstruktioner ikke anvendes til formål, der står i forbindelse med de i inspektionsanmodningen fremførte bekymringer for eventuel ikke-overholdelse af konventionen.

Observatør

     53. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel IX, stk. 12,

vedrørende deltagelse af en observatør i anfægtelsesinspektionen skal

den anmodende deltagende stat holde sig i kontakt med Det Tekniske

Sekretariat med henblik på at koordinere observatørens ankomst til

det samme indrejsested som inspektionsholdet inden for en rimelig tid

efter inspektionsholdets ankomst.

     54. Observatøren skal have ret til i hele inspektionsperioden at være i forbindelse med den anmodende deltagende stats ambassade i den inspicerede deltagende stat eller i værtslandet eller, såfremt en ambassade ikke findes, med den anmodende deltagende stat selv. Den inspicerede deltagende stat skal stille kommunikationsmidler til rådighed for observatøren.

     55. Observatøren skal have ret til at ankomme til den alternative eller den endelige ydergrænse for inspektionsstedet afhængigt af, til hvilken af disse inspektionsholdet først ankommer, samt til at få den adgang til inspektionsstedet, som bevilges af den inspicerede deltagende stat. Observatøren skal have ret til at fremkomme med anbefalinger til inspektionsholdet, som holdet skal tage i betragtning i det omfang, det skønner for passende. Under hele inspektionen skal inspektionsholdet holde observatøren underrettet om inspektionen og resultaterne heraf.

     56. Under hele opholdet i landet skal den inspicerede deltagende stat sørge for, at de nødvendige faciliteter er til rådighed for observatøren såsom kommunikationsmidler, oversættelsesbistand, transport, kontorfaciliteter, logi, kost og lægebehandling. Alle omkostningerne i forbindelse med observatørens ophold på den inspicerede deltagende stats eller værtslandets territorium skal bæres af den anmodende deltagende stat.

Inspektionens varighed

     57. Inspektionen skal ikke vare mere end 84 timer, medmindre den forlænges efter aftale med den inspicerede deltagende stat.

D. Foranstaltninger efter inspektionen

Afrejse

     58. Efter fuldførelsen af foranstaltningerne på inspektionsstedet efter inspektionens gennemførelse skal inspektionsholdet og den anmodende deltagende stats observatør straks begive sig til et indrejsested og derefter snarest muligt forlade den inspicerede deltagende stats territorium.

Rapporter

     59. Inspektionsrapporten skal give en generel opsummering af den af inspektionsholdet udførte virksomhed samt af de af holdet konstaterede forhold, især vedrørende de i anmodningen om gennemførelse af anfægtelsesinspektionen anførte bekymringer for eventuel ikke-overholdelse af denne konvention, og skal begrænses til oplysninger, der har direkte forbindelse til denne konvention. Den skal også indeholde inspektionsholdets vurdering af omfanget og arten af adgang og samarbejde ydet inspektørerne samt af, i hvilket omfang dette satte dem i stand til at opfylde inspektionsmandatet. Udførlige oplysninger, der angår de i anmodningen om gennemførelse af anfægtelsesinspektionen anførte bekymringer for eventuel ikke-overholdelse af konventionen, skal fremlægges som bilag til den endelige rapport og opbevares i Det Tekniske Sekretariat i henhold til passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af sensitive oplysninger.

     60. Inspektionsholdet skal senest 72 timer efter tilbagekomsten til sit primære arbejdssted afgive en foreløbig inspektionsrapport til Generaldirektøren under hensyntagen til blandt andet stk. 17 i Fortrolighedsbilaget. Generaldirektøren skal straks videregive den foreløbige inspektionsrapport til den anmodende deltagende stat, den inspicerede deltagende stat og til Eksekutivrådet.

     61. Et udkast til endelig inspektionsrapport skal være til rådighed for den inspicerede deltagende stat senest 20 dage efter fuldførelsen af anfægtelsesinspektionen. Den inspicerede deltagende stat har ret til at identificere alle oplysninger og data, der ikke vedrører kemiske våben, og som efter den deltagende stats opfattelse som følge af disses fortrolige karakter ikke bør udbredes uden for Det Tekniske Sekretariat. Det Tekniske Sekretariat skal behandle forslag til ændring af udkastet til den endelige inspektionsrapport fremsat af den inspicerede deltagende stat og efter eget skøn tiltræde dem, hvor det er muligt. Den endelige rapport skal derefter senest 30 dage efter fuldførelsen af anfægtelsesinspektionen overgives til Generaldirektøren med henblik på videre fordeling og behandling i overensstemmelse med artikel IX, stk. 21 til 25.

DEL XI

EFTERFORSKNING I TILFÆLDE AF PÅSTÅET BRUG AF KEMISKE VÅBEN

A. Generelt

     1. Efterforskning af påstået brug af kemiske våben eller påstået brug af kemikalier bestemt til oprørskontrol som krigsmiddel, der indledes i henhold til artikel IX eller X, skal gennemføres i overensstemmelse med dette bilag og nærmere procedurer, der skal fastsættes af Generaldirektøren.

     2. Nedenstående tillægsbestemmelser vedrører særlige procedurer, som skal følges i tilfælde af påstået brug af kemiske våben.

B. Foranstaltninger forud for en inspektion

Anmodning om efterforskning

     3. Anmodningen om efterforskning af påstået brug af kemiske våben, der skal indgives til Generaldirektøren, bør så vidt muligt indeholde oplysning om:

     4. Den deltagende stat, der har anmodet om efterforskning, kan når som helst fremkomme med yderligere oplysninger, som den anser for nødvendige.

Notifikation

     5. Generaldirektøren skal øjeblikkelig over for den anmodende

deltagende stat anerkende modtagelsen af anmodningen samt underrette

Eksekutivrådet og alle deltagende stater.

     6. Generaldirektøren skal i givet fald underrette den deltagende stat, på hvis territorium der er blevet anmodet om efterforskning. Generaldirektøren skal også underrette andre deltagende stater, hvis der måtte kunne blive behov for adgang til deres territorier i forbindelse med efterforskningen.

Udpegelse af inspektionsholdet

     7. Generaldirektøren skal udarbejde en liste over kvalificerede eksperter, for hvis særlige erfaringsområde der kunne blive behov i forbindelse med efterforskning af påstået brug af kemiske våben, og løbende føre denne liste a jour. Listen skal tilstilles enhver deltagende stat senest 30 dage efter denne konventions ikrafttræden og efter enhver ændring af listen. Enhver kvalificeret ekspert, der er opført på denne liste, skal betragtes som værende udpeget, medmindre en deltagende stat senest 30 dage efter listens modtagelse skriftligt modsætter sig dette.

     8. Generaldirektøren skal udvælge lederen og medlemmerne af et inspektionshold blandt de inspektører og inspektorassistenter, der allerede er udpeget med henblik på gennemførelse af anfægtelsesinspektioner, under hensyntagen til omstændighederne omkring en given anmodning og dennes særlige karakter. Derudover kan medlemmer af inspektionsholdet vælges fra listen over kvalificerede eksperter, hvis der efter Generaldirektørens opfattelse blandt de allerede udnævnte inspektører ikke forefindes den ekspertise, der kræves til den korrekte gennemførelse af en bestemt undersøgelse.

     9. Når Generaldirektøren orienterer inspektionsholdet, skal han medtage alle yderligere oplysninger tilvejebragt af den anmodende deltagende stat eller fra andre kilder for at sikre, at inspektionen gennemføres så effektivt og hurtigt som muligt.

Afsendelse af inspektionsholdet:

     10. Straks efter modtagelsen af en anmodning om efterforskning af

påstået brug af kemiske våben skal Generaldirektøren gennem kontakt

til de relevante deltagende stater anmode om og bekræfte, at der

træffes foranstaltninger til sikker modtagelse af holdet.

     11. Generaldirektøren skal afsende holdet hurtigst muligt under hensyntagen til dets sikkerhed.

     12. Hvis inspektionsholdet ikke er afsendt inden 24 timer fra tidspunktet for anmodningens modtagelse, skal Generaldirektøren underrette Eksekutivrådet og de berørte deltagende stater om årsagerne til forsinkelsen.

Orientering

     13. Inspektionsholdet skal have ret til at blive orienteret af repræsentanter for den inspicerede deltagende stat ved ankomsten og når som helst i løbet af inspektionen.

     14. Før påbegyndelsen af inspektionen skal inspektionsholdet udarbejde en inspektionsplan, der blandt andet skal tjene som grundlag for foranstaltninger af logistisk og sikkerhedsmæssig art. Inspektionsplanen skal ajourføres efter behov.

C. Gennemførelse af inspektioner

Adgang

     15. Inspektionsholdet skal uden undtagelse have ret til adgang til alle områder, som kunne være berørt af den påståede brug af kemiske våben. Det skal også have ret til adgang til hospitaler, flygtningelejre og andre steder, som det anser for relevante for en effektiv efterforskning af den påståede brug af kemiske våben. Med henblik på sådan adgang skal inspektionsholdet konferere med den inspicerede deltagende stat.

Prøvetagning

     16. Inspektionsholdet skal have ret til at indsamle prøver af den art

og i de mængder, det anser for nødvendige. Hvis inspektionsholdet

anser det for nødvendigt, og såfremt det anmoder herom, skal den

inspicerede deltagende stat bistå ved indsamlingen af prøver under

inspektørernes eller inspektorassistenternes opsyn. Den inspicerede

deltagende stat skal også tillade og samarbejde i forbindelse med

indsamlingen af passende kontrolprøver fra områder, der støder op til

stedet for den påståede brug, og fra andre områder efter

inspektionsholdets ønske.

     17. Prøver af betydning for efterforskningen af påstået brug omfatter giftige kemikalier, ammunition og indretninger, rester af ammunition og indretninger, miljøprøver (luft, jord, vegetation, vand, sne o.s.v.) samt biomedicinske prøver stammende fra mennesker eller dyr (blod, urin, ekskrementer, væv o.s.v.).

     18. Hvis der ikke kan tages to eksemplarer af hver prøve, og analysen udføres på laboratorier uden for området, skal enhver tilbageværende prøve returneres til den inspicerede deltagende stat efter gennemførelse af analysen, såfremt denne anmoder herom.

Udvidelse af inspektionsstedet

     19. Hvis inspektionsholdet under en inspektion finder det nødvendigt at udvide efterforskningen til en nabostat, der er deltager i konventionen, skal Generaldirektøren underrette denne deltagende stat om behovet for adgang til dens territorium og anmode om samt bekræfte, at der træffes foranstaltninger til sikker modtagelse af holdet.

Udvidelse af inspektionens varighed

     20. Hvis inspektionsholdet finder, at sikker adgang til et bestemt område, der er relevant for efterforskningen, ikke er mulig, skal den anmodende deltagende stat omgående underrettes. Inspektionstiden skal om nødvendigt forlænges, indtil der kan skaffes sikker adgang, og inspektionsholdet vil have fuldført sin mission.

Interviews

     21. Inspektionsholdet skal have ret til at interviewe og undersøge

personer, som kan være blevet berørt af den påståede brug af kemiske

våben. Den skal også have ret til at interviewe øjenvidner til den

påståede brug af kemiske våben samt medicinsk personale og andre

personer, som har behandlet eller været i kontakt med personer, som

kan være blevet berørt af den påståede brug af kemiske våben.

Inspektionsholdet skal have adgang til sygejournaler, såfremt sådanne

er disponible, samt, om det måtte være relevant, have lov til at

deltage i obduktion af personer, som kan være blevet berørt af den

påståede brug af kemiske våben.

D. Rapporter

Procedurer

     22. Inspektionsholdet skal senest 24 timer efter ankomsten til den

inspicerede deltagende stats territorium sende en situationsrapport

til Generaldirektøren. Det skal endvidere under hele

efterforskningsforløbet fremsende fremskridtsrapporter efter behov.

     23. Inspektionsholdet skal senest 72 timer efter tilbagekomsten til sit primære arbejdssted afgive en foreløbig rapport til Generaldirektøren. Den endelige rapport skal afgives til Generaldirektøren senest 30 dage efter tilbagekomsten til det primære arbejdssted. Generaldirektøren skal straks videregive den foreløbige og den endelige rapport til Eksekutivrådet og til alle deltagende stater.

Indhold

     24. Situationsrapporten skal oplyse om ethvert presserende behov for bistand og give andre relevante oplysninger. Fremskridtsrapporterne skal oplyse om yderligere behov for bistand, som måtte identificeres i løbet af efterforskningen.

     25. Den endelige rapport skal opsummere de under inspektionen konstaterede forhold, især vedrørende den i anmodningen anførte påståede brug. Derudover skal en rapport om efterforskning af påstået brug indeholde en beskrivelse af undersøgelsesforløbet, idet der redegøres for de forskellige faser, især med hensyn til:

     26. Hvis inspektionsholdet - blandt andet ved identifikation af urenheder eller andre substanser under laboratorieanalysen af de udtagne prøver - under efterforskningen indsamler oplysninger, som kunne tjene til at identificere kilden til noget anvendt kemisk våben, skal disse oplysninger medtages i rapporten.

E. Stater, som ikke er deltagere i denne konvention

     27. I tilfælde, hvor påstået brug af kemiske våben involverer en stat, som ikke er deltager i denne konvention, eller et territorium, som ikke kontrolleres af den deltagende stat, skal Organisationen arbejde tæt sammen med De Forenede Nationers Generalsekretær. Organisationen skal, såfremt den anmodes herom, stille sine ressourcer til rådighed for De Forenede Nationers Generalsekretær.

BILAG VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER

(»FORTROLIGHEDSBILAGET«)

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Generelle principper for behandling af fortrolige oplysninger

B. Ansættelse af personale i Det Tekniske Sekretariat og dettes adfærd

C. Foranstaltninger til beskyttelse af sensitive installationer og forhindring af afsløring af fortrolige data i forbindelse med verifikationsvirksomhed på stedet

D. Foranstaltninger i tilfælde af brud eller påstået brud på fortrolighedsbestemmelserne

A. Generelle principper for behandling af fortrolige oplysninger

     1. Forpligtelsen til at beskytte fortrolige oplysninger skal gælde for verifikationen af virksomhed og anlæg af såvel civil som militær art. I overensstemmelse med de i artikel VIII anførte almindelige forpligtelser skal Organisationen:

     2. Generaldirektøren skal have det primære ansvar for at sikre

beskyttelsen af fortrolige oplysninger. Generaldirektøren skal

fastsætte strenge regler for Det Tekniske Sekretariats behandling af

fortrolige oplysninger og skal i denne forbindelse iagttage følgende

retningslinier:

     3. Generaldirektøren skal årligt aflægge rapport til Konferencen om gennemførelsen af bestemmelserne vedrørende Det Tekniske Sekretariats behandling af fortrolige oplysninger.

     4. Enhver deltagende stat skal behandle oplysninger, som det modtager fra Organisationen, i overensstemmelse med den fortrolighedsgrad, der er fastsat for den pågældende oplysning. En deltagende stat skal give nærmere oplysning om behandlingen af de oplysninger, den har modtaget fra Organisationen, såfremt den anmodes herom.

B. Ansættelse af personale i det tekniske sekretariat og dettes adfærd

     5. Betingelserne for ansættelse af personale skal være sådan, at det sikres, at adgang til og behandling af fortrolige oplysninger vil ske i overensstemmelse med de af Generaldirektøren i henhold til afsnit A fastsatte procedurer.

     6. Enhver stilling i Det Tekniske Sekretariat skal gøres til genstand for en officiel stillingsbeskrivelse, hvori præciseres omfanget af adgangen til fortrolige oplysninger, der eventuelt måtte være nødvendig for bestridelsen af den pågældende stilling.

     7. Generaldirektøren, inspektørerne og de øvrige ansatte skal ikke selv efter endt tjeneste til ikke bemyndigede personer afsløre fortrolige oplysninger, der er kommet til deres kundskab i forbindelse med varetagelsen af deres officielle pligter. De skal ikke til nogen stat, organisation eller person uden for Det Tekniske Sekretariat kommunikere nogen oplysning, som de har adgang til i forbindelse med deres virksomhed i relation til en deltagende stat.

     8. I forbindelse med varetagelsen af deres opgaver skal inspektørerne kun anmode om de oplysninger og data, som er nødvendige for at opfylde deres mandat. De skal ikke registrere tilfældigt indsamlede oplysninger, som ikke har forbindelse med verifikationen af denne konventions overholdelse.

     9. Personalet skal indgå individuelle aftaler om tavshedspligt med Det Tekniske Sekretariat gældende for deres ansættelsesperiode samt en periode på fem år efter dennes afslutning.

     10. For at undgå utilbørlige afsløringer skal inspektørerne og andre ansatte behørigt underrettes og erindres om sikkerhedshensynene og de eventuelle straffe, som de ville pådrage sig i tilfælde af utilbørlig afsløring.

     11. Senest 30 dage inden en ansat bemyndiges til adgang til fortrolige oplysninger, som vedrører virksomheden på en deltagende stats territorium eller andetsteds under dennes jurisdiktion eller kontrol, skal den pågældende deltagende stat underrettes om den foreslåede bemyndigelse. For så vidt angår inspektører skal notifikationen af en foreslået udpegelse opfylde dette krav.

     12. Ved bedømmelsen af inspektørers og andre i Det Tekniske Sekretariat ansattes arbejdsmæssige præstationer skal der lægges særlig vægt på den ansattes adfærd for så vidt angår beskyttelse af fortrolige oplysninger.

C. Foranstaltninger til beskyttelse af sensitive installationer og forhindring af afsløring af fortrolige data i forbindelse med verifikationsvirksomhed på stedet

     13. De deltagende stater kan træffe sådanne foranstaltninger, som de skønner nødvendige til beskyttelse af fortrolige forhold, forudsat, at de opfylder deres forpligtelse med hensyn til at påvise efterlevelse i overensstemmelse med de relevante artikler og Verifikationsbilaget. Når en deltagende stat gøres til genstand for inspektion kan den over for inspektionsholdet tilkendegive, hvilket udstyr, hvilken dokumentation og hvilke områder den betragter som værende af sensitiv karakter og uden forbindelse til inspektionens formål.

     14. Inspektionsholdet skal følge princippet om at gennemføre inspektioner på stedet på den mindst forstyrrende måde, som er forenelig med effektiv og rettidig gennemførelse af deres mission. De skal tage hensyn til de forslag, som den deltagende stat, der er genstand for inspektionen, måtte fremsætte på noget som helst tidspunkt i løbet af inspektionen for at sikre, at udstyr eller oplysninger af sensitiv karakter, der ikke vedrører kemiske våben, beskyttes.

     15. Inspektionsholdene skal nøje overholde de bestemmelser, der er indeholdt i de relevante artikler og bilag vedrørende gennemførelsen af inspektioner. De skal fuldt ud respektere de procedurer, der er udarbejdet med henblik på beskyttelse af sensitive installationer og hindring af afsløring af fortrolige data.

     16. Ved udarbejdelsen af overenskomster og anlægsaftaler skal der tages tilbørligt hensyn til behovet for beskyttelse af fortrolige oplysninger. Aftaler om inspektionsprocedurer for individuelle anlæg skal også indeholde specifikke og udførlige aftaler med hensyn til fastsættelsen af de områder inden for anlægget, hvortil inspektørerne har adgang, opbevaringen af fortrolige oplysninger på stedet, omfanget af inspek-tionen inden for de aftalte områder, indsamlingen og analyse af prøver, adgangen til akter og anvendelsen af instrumenter og udstyr til kontinuerlig overvågning.

     17. Rapporten, som skal udarbejdes efter hver inspektion, skal kun indeholde fakta, der er relevante for overholdelsen af denne konvention. Rapporten skal behandles i overensstemmelse med reglerne fastsat af Organisationen for behandling af fortrolige oplysninger. Om nødvendigt skal de i rapporten indeholdte oplysninger bearbejdes således, at de bliver mindre sensitive, før de udsendes til en kreds uden for Det Tekniske Sekretariat og den inspicerede deltagende stat.

D. Foranstaltninger i tilfælde af brud eller påstået brud på fortroligheden

     18. Generaldirektøren skal fastsætte de nødvendige procedurer, der skal følges i tilfælde af brud eller påstået brud på fortroligheden, under hensyntagen til de anbefalinger, der skal behandles og vedtages af Konferencen i overensstemmelse med artikel VII, stk. 21 i).

     19. Generaldirektøren skal overvåge gennemførelsen af de individuelle aftaler om tavshedspligt. Generaldirektøren skal straks indlede en undersøgelse, hvis der efter hans skøn er tilstrækkelige tegn på, at forpligtelserne vedrørende beskyttelse af fortrolige oplysninger er blevet krænket. Generaldirektøren skal også straks indlede en undersøgelse, hvis en påstand om brud på fortroligheden fremsættes af en deltagende stat.

     20. Generaldirektøren skal iværksætte behørige straffeforanstaltninger og disciplinære foranstaltninger over for ansatte, som har overtrådt deres forpligtelser med hensyn til beskyttelse af fortrolige oplysninger. I tilfælde af alvorlige brud kan Generaldirektøren ophæve jurisdiktionsimmuniteten.

     21. De deltagende stater skal i videst muligt omfang samarbejde med og støtte Generaldirektøren i forbindelse med undersøgelsen af brud eller påstået brud på bestemmelserne om fortrolighed og med iværksættelsen af passende foranstaltninger i tilfælde, hvor brud er konstateret.

     22. Organisationen skal ikke holdes ansvarlig for noget brud på bestemmelserne om fortrolighed begået af ansatte i Det Tekniske Sekretariat.

     23. For så vidt angår brud, hvor såvel en deltagende stat som Organisationen er indblandet, skal en »kommission til afgørelse af tvister vedrørende fortrolig behandling af oplysninger«, nedsat som et underordnet organ under Konferencen, behandle sagen. Medlemmerne af denne kommission skal udpeges af Konferencen. Reglerne for dens sammensætning og virke skal vedtages af Konferencen på dennes første samling.

Konventionen var pr. 17. juli 1995 undertegnet af:

Afghanistan - Albanien - Algeriet - Amerikas Forenede Stater - Argentina - Armenien - Australien - Azerbajdzhan - Bahama-øerne - Bahrain - Bangladesh - Belgien - Benin - Bolivia - Brasilien - Brunei - Bulgarien - Burkina Faso - Burundi - Cambodia - Cameroun - Canada - Den Centralafrikanske Republik - Chile - Colombia - Comorerne - Congo (Brazzaville) - Cook-øerne - Costa Rica - Cuba - Cypern - Danmark - Djibouti - Dominica - Den Dominikanske Republik - Ecuador - Elfenbenskysten - El Salvador - Estland - Etiopien - Fiji - Filippinerne - Finland - Frankrig - Forenede Arabiske Emirater - Gabon -Gambia - Georgien - Ghana - Grækenland - Guatemala - Guinea - Guinea-Bissau -Guyana - Haiti - Honduras - Hviderusland - Indien - Indonesien - Iran - Irland - Island - Israel - Italien - Japan - Kapverdiske Øer - Kazakhstan - Kenya - Kina - Kirgizstan -Republikken Korea - Kroatien - Kuwait -Laos - Lesotho - Letland - Liberia - Liechtenstein - Litauen - Luxembourg - Madagaskar - Malawi - Malaysia - Maldiverne - Mali - Malta - Marokko - Marshall-øerne - Mauretanien - Mauritius - Mexico - Mikronesien - Moldova - Monaco - Mongoliet - Myanmar - Namibia - Nauru - Nederlandene (for kongeriget i Europa) - Nepal - New Zealand - Nicaragua -Niger - Nigeria - Norge - Oman - Pakistan - Panama - Papua New Guinea - Paraguay -Peru - Polen - Portugal - Qatar - Rumænien - Rusland - Rwanda - Samoa - St. Kitts-Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent og Grenadinerne - San Marino - Saudi Arabien - Schweiz - Senegal - Seychellerne - Sierra Leone - Singapore - Den Slovakiske Republik - Slovenien - Spanien - Sri Lanka - Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - Sverige - Swaziland - Sydafrika - Tadzhikistan - Tanzania - Tchad - Thailand - Den Tjekkiske Republik - Togo - Tunesien - Turkmenistan - Tyrkiet - Tyskland - Uganda - Ukraine - Ungarn - Uruguay -Vatikanstaten - Venezuela - Vietnam - Yemen - Zaire - Zambia - Zimbabwe - Ækvatorial Guinea - Østrig.

I forbindelse med Danmarks undertegnelse af konventionen afgaves følgende erklæring til depositaren:

»Som en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab vil den danske regering gennemføre bestemmelserne i »Konventionen om forbud mod kemiske våben« i overenstemmelse med de forpligtelser, der er forbundet med reglerne i de traktater, der etablerer De Europæiske Fællesskaber, i det omfang disse regler finder anvendelse.'

Tilsvarende erklæringer afgaves, mutatis mutandis, ved de øvrige 11 EF-medlemsstaters, Belgien, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Tyskland, undertegnelse af konventionen.

Danmarks ratifikationsinstrument blev den 13. juli 1995 deponeret hos depositaren, De Forenede Nationers Generalsekretær.

Foruden Danmark havde følgende 30 lande pr. 17. juli 1995 deponeret deres ratifikationsinstrumenter:

Albanien - Armenien - Australien - Bulgarien - Cook-øerne - Fiji - Finland - Frankrig - Grækenland - Kroatien - Lesotho - Maldiverne - Mauritius - Mexico - Monaco - Mongoliet - Nederlandene - Norge - Oman - Paraguay - Rumænien - Schweiz - Seychellerne - Spanien - Sri Lanka - Sverige - Tadzhikistan - Turkmenistan - Tyskland - Uruguay.

Opmærksomheden henledes på, at traktaten ifølge art. XXI først træder i kraft 180 dage efter deponeringen af det 65. ratifikationsinstrument.

Datoen for ikrafttræden vil til sin tid blive offentliggjort gennem ny bekendtgørelse.

Udenrigsministeriet, den 2. november 1995

Niels Helveg Petersen

Redaktionelle noter

(* 1) Andre landes tiltrædelse:

U BEK nr 114 af 12/09/1996

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse

BKI nr 114 af 12/09/1996 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører

Ingen

Senere ændringer til forskriften

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 2. november 1995, Lovtidende C, meddeles det, at nedennævnte lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt eller er succederet i konventionen af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse:

 

 Peru ..................... 20. juli 1995 

 Algeriet ................. 14. august 1995 

 Østrig ................... 17. august 1995 

 Polen .................... 23. august 1995 

 Ecuador .................. 6. september 1995 

 Japan .................... 12. september 1995 

 Sydafrika ................ 13. september 1995 

 Canada ................... 26. september 1995 

 Argentina ................ 2. oktober 1995 

 Den Slovakiske Republik .. 27. oktober 1995 

 El Salvador .............. 30. oktober 1995 

 Uzbekistan ............... 24. november 1995 

 Namibia .................. 24. november 1995 

 Georgien ................. 27. november 1995 

 Italien .................. 8. december 1995 

 Elfenbenskysten .......... 18. december 1995 

 Marokko .................. 28. december 1995 

 Den Tjekkiske Republik ... 6. marts 1996 

 Brasilien ................ 13. marts 1996 

 Papua New Guinea ......... 17. april 1996 

 Etiopien ................. 13. maj 1996 

 Storbritannien ........... 13. maj 1996 

 Costa Rica ............... 31. maj 1996 

 Irland ................... 24. juni 1996 

Udenrigsministeriet, den 12. september 1996

F.M.

H. Wøhlk

Officielle noter

Ingen

Bekendtgørelse om ikrafttræden af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse

BKI nr 96 af 09/10/1997 (Gældende)

Lovgivning som forskriften vedrører

Ingen

Senere ændringer til forskriften

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 2. november 1995, Lovtidende C, 1995, side 397, meddeles det herved, at De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse i medfør af artikel XXI, trådte i kraft den 29. april 1997.

Foruden landene medtaget i bekendtgørelse nr. 139 af 2. november 1995 - herunder Danmark - har følgende lande pr. 29. april 1997 ratificeret konventionen:

Algeriet, Amerikas Forenede Stater, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Cameroun, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, Elfenbenskysten, El Salvador, Etiopien, Filippinerne, Georgien, Indien, Irland, Island, Italien, Japan, Kenya, Kina, Republikken Korea, Laos, Letland, Luxembourg, Mali, Malta, Marokko, Moldova, Namibia, New Zealand, Niger, Papua New Guinea, Peru, Polen, Portugal, St. Lucia, Saudi Arabien, Den Slovakiske Republik, Storbritannien og Nordirland, Suriname, Swaziland, Sydafrika, Den Tjekkiske Republik, Togo, Tunesien, Ungarn, Uzbekistan, Zimbabwe, Ækvatorial Guinea og Østrig.

Udenrigsministeriet, den 9. oktober 1997

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen