Fjølmiðlaábyrgdarlóg

 

55  Uppskot til ríkislógartilmæli um fjølmiðlaábyrgdarlóg

A. Upprunauppskot
B. 1. viðgerð
C. Orðaskifti við 1. viðgerð
D. Nevndarskjøl
E. Álit
F. 2. viðgerð
G. Orðaskifti við 2. viðgerð

Ár 2003, 28. januar, legði Alfred Olsen, løgtingsmaður, vegna Sambandsflokkin fram soljóðandi  

U p p s k o t

til

ríkislógartilmæli um fjølmiðlaábyrgdarlóg

Mælt verður ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar soljóðandi kongliga fyriskipan:

"Anordning om ikrafttræden for Færøerne af medieansvarsloven

I henhold til § 59 i lov nr. 348 af 6. juni 1991, medieansvarslov, og § 34, stk. 2 i lov nr. 433 af 31. mai 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v., fastsættes, at medieansvarloven skal være gældende for Færøerne i følgende affattelse:  

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven gælder for følgende massemedier:

  1. Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres.
  2. Lyd- og billedprogrammer, der spredes eller fordeles af Útvarp Føroya (Færøernes Radio) og Sjónvarp Føroya (Færøernes Fjernsyn) og foretagender, der har tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed.
  3. Tekster, billeder og lydprogrammer, der periodisk udbredes til offentligheden, såfremt de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den formidling, der er omfattet af nr. 1 eller 2, jf. dog § 8, stk. 1.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser
Indenlandske periodiske skrifter

§ 2. Ved udgiver af et skrift forstås den, for hvis regning skriftet udgives.
Stk. 2. Et skrift anses for indenlandsk, såfremt udgiverens virksomhed udøves på Færøerne.
Stk. 3. Et skrift anses ikke for periodisk, medmindre det er bestemt til at udkomme mindst to gange årligt.

§ 3. I ethvert indenlandsk periodisk skrift skal det være angivet, hvem der efter stk. 2 er skriftets ansvarshavende redaktør, herefter kaldet redaktøren.
Stk. 2. Ved redaktør forstås den, der er beføjet til at træffe endelig afgørelse om skriftets indhold. Der kan kun være een redaktør.
Stk. 3. Ansvar for manglende eller urigtig angivelse af redaktør påhviler udgiveren og redaktøren. En urigtigt angiven person er tillige ansvarlig, såfremt angivelsen er sket med den pågældendes samtykke.

§ 4. Redaktøren skal efter anmodning give enhver, der har retlig interesse heri, oplysning om identiteten af de personer, der er omfattet af § 10, § 10, jf. § 9, stk. 2 og 3, § 14 og § 27, stk. 1.

Radio og fjernsyn

§ 5. Útvarp Føroya (Færøernes Radio) og Sjónvarp Føroya (Færøernes Fjernsyn) og foretagender, der har tilladelse til lokal radio- eller fjernsynsvirksomhed, skal over for Pressenævnet angive, hvem der efter stk. 2 er redaktør.
Stk. 2. Ved redaktør forstås den, der er beføjet til at træffe endelig beslutning om at udsende et program eller indslag. Der kan kun være een redaktør.
Stk. 3. Ethvert radio- eller fjernsynsforetagende skal på begæring oplyse, hvem der er redaktør.
Stk. 4. Ansvar for manglende eller urigtig angivelse af redaktør påhviler radio- eller fjernsynsforetagendet og redaktøren. En urigtigt angiven person er tillige ansvarlig, såfremt angivelsen er sket med den pågældendes samtykke.

§ 6. Redaktøren skal efter anmodning give enhver, der har retlig interesse heri, oplysninger, der kan identificere nærmere angivne udsendte programmer og identificere de personer, der er ansvarlige efter reglerne i § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, § 20, stk. 1 og § 27, stk. 1.

§ 7. Redaktøren skal sikre, at der på forsvarlig måde opbevares en kopi af alle udsendelser i 3 måneder.
Stk. 2. Uanset at den i stk. 1 nævnte frist er udløbet, skal kopi af udsendelser, om hvis indhold der er indgivet klage eller rejst sag, opbevares, indtil sagen er endeligt afgjort.

Andre massemedier

§ 8. Foretagender, der udgiver de i § 1, nr. 3 nævnte massemedier, skal for at være omfattet af lovens regler have indgivet anmeldelse til Pressenævnet.
Stk. 2. For anmeldte foretagender gælder reglerne i §§ 5-7.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelsens indhold og form.

Kapitel 3

Strafansvar for mediernes indhold
Indenlandske periodiske skrifter

§ 9. Strafansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift kan kun pålægges forfatteren til en artikel i skriftet, redaktøren og udgiveren, jf. dog §§ 14, 25 og 27.
Stk. 2. Reglerne om ansvaret for artikler finder tilsvarende anvendelse på billeder og lignende fremstillinger.
Stk. 3. Løbesedler, plakater og opslag m.v. anses for bestanddele af det skrift, hvortil de henviser, eller hvorfra de hidrører.

§ 10. Forfatteren til en navngiven artikel i skriftet er ansvarlig for indholdet af artiklen efter lovgivningens almindelige regler.
Stk. 2. En artikel anses for navngiven, såfremt den med forfatterens samtykke offentliggøres under dennes eget navn eller billede. Det samme gælder, når artiklen offentliggøres under forfatterens pseudonym eller mærke, og det er alment kendt, hvilken person der anvender det pågældende pseudonym eller mærke.
Stk. 3. Er der angivet flere forfattere til en navngiven artikel, uden at det fremgår, hvilken del de hver især er forfatter af, er de alle ansvarlige for artiklens indhold efter lovgivningens almindelige regler.
Stk. 4. Er forfatteren til en navngiven artikel et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, er den pågældende juridiske persons ledelse ansvarlig for artiklens indhold efter lovgivningens almindelige regler.
Stk. 5. I de i stk. 4 nævnte tilfælde kan ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar.
Stk. 6. En tekst, der offentliggøres med angivelse af et nyhedsbureau som kilde, anses ikke for at være navngiven.

§ 11. Redaktøren er ansvarlig for indholdet af en unavngiven artikel i skriftet, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.
Stk. 2. Redaktøren er tillige ansvarlig for indholdet af en navngiven artikel i skriftet, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod forfatteren efter § 10 på grund af den pågældendes manglende tilknytning til riget, eller fordi den pågældende mangler den til pådragelse af strafansvar fornødne tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.

§ 12. Redaktøren er endvidere ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Hvis forfatteren har givet sit samtykke til gengivelsen, omfattes artiklen eller udtalelsen af reglerne i §§ 10 og 14.

§ 13. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af en navngiven artikel i skriftet, hvis den med redaktørens vidende er skrevet af en fast medarbejder ved skriftet, hvis den er skrevet efter opfordring af eller under anden medvirken af redaktøren, eller hvis redaktøren vidste, at indholdet var urigtigt eller indebar en krænkelse af privatlivets fred.

§ 14. Den, der i en artikel citeres for en navngiven udtalelse, er medansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, såfremt udtalelsen er gengivet korrekt og den pågældende har godkendt, at udtalelsen gengives navngiven.

§ 15. Udgiveren er ansvarlig for skriftets indhold, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod redaktøren efter §§ 11-13 enten på grund af manglende eller ukorrekt angivelse af redaktøren eller på grund af redaktørens manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes udgiveren som forsætlig eller uagtsom.
Stk. 2. Er udgiveren et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan det i stk. 1 nævnte ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar. Er udgiveren staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges staten, hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Radio- og fjernsynsudsendelser

§ 16. Strafansvar for indholdet af radio- og fjernsynsudsendelser, som nævnt i § 1, nr. 2, kan kun pålægges forfatteren til en tekst, den, der fremsætter en udtalelse, redaktøren og radio eller fjernsynsforetagendet, jf. dog § 20, stk. 2, § 25 og § 27.
Stk. 2. Reglerne om ansvaret for tekster og udtalelser finder tilsvarende anvendelse på film, billeder og lignende.

§ 17. Forfatteren til en tekst, der udsendes, er ansvarlig for indholdet efter lovgivningens almindelige regler, såfremt den pågældende har givet samtykke til tekstens udsendelse. Dette gælder dog ikke, når der er givet forfatteren tilsagn om anonymitet, jf. dog § 20, stk. 2.
Stk. 2. I det i stk. 1, 2. pkt. nævnte tilfælde er redaktøren ansvarlig for tekstens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.
Stk. 3. I forskudte udsendelser er redaktøren endvidere ansvarlig for indholdet af en tekst, såfremt forfatteren ikke har givet samtykke til, at teksten udsendes, eller ansvar ikke kan gøres gældende mod forfatteren på grund af dennes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.

§ 18. Den, der fremsætter en udtalelse i en forskudt udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, medmindre

1) den pågældendes identitet ikke fremgår af udsendelsen eller

2) den pågældende ikke har givet samtykke til, at udtalelsen udsendes, eller

3) der er givet den pågældende tilsagn om at medvirke uden at kunne identificeres og der er truffet rimelige foranstaltninger til sikring
    heraf.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 1-3 nævnte tilfælde er redaktøren ansvarlig for udtalelsens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Det samme gælder, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod den, der har fremsat udtalelsen, på grund af den pågældendes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed.

§ 19. Redaktøren er endvidere ansvarlig for indholdet af en tekst eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i en udsendelse fra det pågældende radio- eller fjernsynsforetagende. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Hvis forfatteren eller den, der har fremsat udtalelsen, har givet sit samtykke til gengivelsen, omfattes den pågældende af reglerne i §§ 17, 18 og 20. En tekst, der offentliggøres med angivelse af et nyhedsbureau som kilde, anses ikke for at være navngiven.

§ 20. Den, der fremsætter en udtalelse i en direkte udsendelse, er ansvarlig for udtalelsens indhold efter lovgivningens almindelige regler, medmindre der er givet den pågældende tilsagn om at medvirke uden at kunne identificeres, og der er truffet rimelige foranstaltninger til sikring heraf. I dette tilfælde er redaktøren ansvarlig for udtalelsens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom. Det samme gælder, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod den, der fremsætter en udtalelse, på grund af dennes urigtige oplysninger om sin identitet, manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed.
Stk. 2. Strafansvar for indholdet af tekster eller udtalelser, der fremføres eller fremsættes i direkte transmissioner i radio og fjernsyn af offentlige møder eller andre aktuelle begivenheder, ifaldes efter lovgivningens almindelige regler.

§ 21. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse, som nævnt i § 17, stk. 1, § 18, stk. 1, og § 20, stk. 1, hvis

1) den med redaktørens vidende er forfattet eller fremsat af en fast medarbejder ved radio- eller fjernsynsforetagendet, eller

2) hvis den er forfattet eller fremsat efter opfordring af eller under anden medvirken af redaktøren, eller

3) hvis redaktøren vidste, at indholdet var urigtigt eller indebar en krænkelse af privatlivets fred, samt ved direkte udsendelser vidste, at
    teksten ville blive udsendt eller udtalelsen ville blive fremsat,

Stk. 2. Redaktøren er endvidere medansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse, hvis der trods tilsagn om anonymitet, som nævnt i § 18, stk. 1 og § 20, stk. 1, ikke er truffet rimelige foranstaltninger til sikring heraf. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.

§ 22. Den, der oplæser eller på anden måde formidler en tekst eller udtalelse, er ikke ansvarlig for tekstens eller udtalelsens indhold.

§ 23. Radio- eller fjernsynsforetagendet som sådant er ansvarlig for indholdet af en tekst eller en udtalelse, såfremt ansvar ikke kan gøres gældende mod redaktøren på grund af manglende eller ukorrekt angivelse af denne eller på grund af redaktørens manglende tilknytning til riget eller manglende tilregnelighed. Dette gælder, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes radio eller fjernsynsforetagendet som forsætlig eller uagtsom.
Stk. 2. Er radio- eller fjernsynsforetagendet et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan det i stk. 1 nævnte ansvar pålægges den juridiske person som sådan som bødeansvar. Er radio eller fjernsynsforetagende staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges staten, hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Andre massemedier

§ 24. Strafansvar for indholdet af de massemedier, der er nævnt i § 1, nr. 3, ifaldes efter reglerne i §§ 9-15 eller §§ 16-23, afhængig af massemediets karakter.

Fælles bestemmelser

§ 25. Lovgivningens almindelige ansvarsregler finder anvendelse for lovovertrædelser, der begås gennem indholdet af et massemedie, og som kan medføre straf af fængsel i 6 år eller derover.

§ 26. Et medieforetagende hæfter umiddelbart for bøder og sagsomkostninger, der idømmes efter reglerne i §§ 9-25.
Stk. 2. Retten skal ved fastsættelse af bøde, der idømmes efter reglerne i §§ 9-25, navnlig lægge vægt på lovovertrædelsens karakter og grovhed, det pågældende massemedies udbredelse samt den fortjeneste for massemediet, som er eller kunne være opnået ved lovovertrædelsen. Retten kan i stedet for dagbøder anvende anden straf af bøde.

§ 27. Den, der har ladet en annonce indrykke, er ansvarlig for indholdet heraf efter lovgivningens almindelige regler. Det samme gælder den, der har bistået hermed.
Stk. 2. Redaktøren er medansvarlig for indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler. Opfylder redaktøren ikke sin oplysningspligt efter §§ 4 og 6, er denne ansvarlig for annoncens indhold, selv om lovovertrædelsen ikke kan tilregnes redaktøren som forsætlig eller uagtsom.

§ 28. Rigsadvokaten bestemmer, om der af det offentlige skal rejses tiltale i anledning af indholdet af et massemedie, der er omfattet af loven.

Kapitel 4

Erstatningsansvar for mediernes indhold
Indenlandske periodiske skrifter

§ 29. Erstatningsansvar for indholdet af et indenlandsk periodisk skrift påhviler dem, der efter reglerne i §§ 9-15 og §§ 25 og 27 kan ifalde strafansvar.

§ 30. Udgiveren af et indenlandsk periodisk skrift hæfter umiddelbart for de erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter § 29.

Radio- og fjernsynsudsendelser

§ 31. Erstatningsansvar for indholdet af radio- og fjernsynsudsendelser som nævnt i § 1, nr. 2, påhviler dem, der efter reglerne i §§ 16-25 og 27 kan ifalde strafansvar.

§ 32. Útvarp Føroya (Færøernes Radio), Sjónvarp Føroya (Færøernes Fjernsyn) og virksomheder og foretagender, der har tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed, hæfter umiddelbart for erstatninger og sagsomkostninger, der idømmes efter § 31.
Stk. 2. Hæftelsen omfatter dog ikke erstatning for skade forvoldt ved direkte transmission af offentlige møder eller af aktuelle begivenheder, medmindre skaden er forvoldt i tjenesten af en ansat i den pågældende institution eller virksomhed.

Andre massemedier

§ 33. Erstatningsansvar for indholdet og udbredelsen af de i § 1, nr. 3 nævnte massemedier ifaldes efter reglerne i §§ 29-32.  

Kapitel 5

Presseetik

§ 34. Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik.
Stk. 2. Klager over overtrædelse af stk. 1 kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet, jf. dog stk. 3. I begge tilfælde er klagefristen 4 uger efter offentliggørelsen. Massemediets afgørelse kan senest 4 uger efter, at den er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.
Stk. 3. Klager over Útvarp Føroya (Færøernes Radio) og Sjónvarp Føroya (Færøernes Fjernsyn) overtrædelse af stk. 1 skal senest 4 uger efter offentliggørelsen indgives til disse. De pågældende virksomheders afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

§ 35. (Ikke sat i kraft)

Kapitel 6

Genmæle

§ 36. Anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Stk. 2. Anmodning om genmæle kan fremsættes af den, oplysningerne vedrører, eller efter dennes død af de nærmeste pårørende.
Stk. 3. Anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået.

§ 37. Pligten til at offentliggøre et genmæle påhviler redaktøren.

§ 38. Genmælets indhold skal i alt væsentligt være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, og indholdet må ikke være retsstridigt.
Stk. 2. Genmælet kan af vedkommende massemedie kræves udformet af den, der anmoder om genmæle.

§ 39. Genmælet skal offentliggøres vederlagsfrit uden unødig forsinkelse og skal bringes på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges.
Stk. 2. Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilslutning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger.

§ 40. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Nævnets adresse skal samtidig oplyses.
Stk. 2. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Kapitel 7

Pressenævnet

§ 41. Der oprettes et særligt færøsk pressenævn bestående af en formand og en næstformand og 6 andre medlemmer, der beskikkes af justitsministeren. Formanden og næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra sorenskriveren, 2 medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Blaðmannafelagið (Færøernes journalistforbund), 2 medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse, radio og fjernsyn på Færøerne efter udtalelse fra disse, og 2 medlemmer beskikkes som offentlighedens repræsentanter i nævnet blandt de personer, der er optaget på nævningelisten.
Stk. 2. Medlemmerne og stedfortrædere for disse, der udpeges efter samme regler, beskikkes for 4 år. Genbeskikkelse kan finde sted.

§ 42. Ved nævnets behandling af en sag medvirker foruden formanden eller næstformanden 3 andre medlemmer, heraf et af de efter udtalelse fra Blaðmannafelagið (Færøernes journalistforbund) beskikkede medlemmer og et medlem beskikket til at repræsentere de redaktionelle ledelser samt et medlem beskikket som offentlighedens repræsentant.

§ 43. Pressenævnet træffer afgørelse i sager om,

1) hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, jf. § 34, og

2) hvorvidt et massemedie efter reglerne i kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og
    placering.

Stk. 2. Formanden kan afvise

1) klager, som åbenbart ikke hører under nævnets kompetence, jf. stk. 1, eller som er åbenbart grundløse, og

2) klager fra personer, virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold.

Stk. 3. Formanden afviser sager, hvor klagefristen i § 34, stk. 2 eller 3, eller § 40 ikke er overholdt.

§ 44. Klage til nævnet skal indgives skriftligt.
Stk. 2. Nævnet kan af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. I tilfælde heraf indhentes en udtalelse fra den forurettede. Den forurettedes navn nævnes kun, såfremt tilladelse hertil foreligger.

§ 45. Nævnet indhenter en skriftlig udtalelse fra det massemedie, som klagen vedrører, og kan under sagens behandling indhente supplerende oplysninger hos parterne.
Stk. 2. Nævnet kan endvidere kræve udleveret et eksemplar af skriftet og en båndoptagelse af den radio- eller fjernsynsudsendelse, som klagen vedrører.

§ 46. Sager for nævnet skal fremmes mest muligt.
Stk. 2. Undlader vedkommende massemedie inden 7 dage efter modtagelsen af nævnets henvendelse at fremsende sine kommentarer til nævnet, kan sagen behandles på det foreliggende grundlag.
Stk. 3. Nævnet kan indkalde sagens parter til mundtlig forhandling. Såfremt klageren uden lovligt forfald udebliver fra sådan forhandling, kan nævnet afvise klagen eller behandle den på det foreliggende grundlag. Hvis det indklagede massemedie udebliver, behandles sagen på det foreliggende grundlag.

§ 47. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en klage, der vedrører det massemedie, den pågældende er tilknyttet, eller når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 48. Nævnets afgørelse træffes efter stemmeflerhed ved begrundet kendelse, medmindre en forligsmæssig løsning er opnået mellem parterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis en kendelse ikke er enstemmig, skal dissensen anføres i kendelsen.

§ 49. Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

§ 50. Nævnets kendelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 51. Nævnet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til justitsministeren og landsstyret. Beretningen skal offentliggøres.

§ 52. Justitsministeren fastsætter Pressenævnets forretningsorden efter forhandling med nævnet.
Stk. 2. Nævnet bistås af et sekretariat.
Stk. 3. Justitsministeren kan bestemme, at udgifterne til nævnets virksomhed skal afholdes af massemedierne efter en fordeling, som fastsættes i nævnets forretningsorden.

Kapitel 8

Straf m.v.

§ 53. Overtrædelse af § 3, stk. 1, jf. stk. 3, § 4, § 5, stk. 1, jf. stk. 4, § 5, stk. 3, §§ 6, 7 og 8, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 2. Undladelse af at efterkomme pålæg om offentliggørelse efter § 49 og § 54 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges staten, hjemmestyret, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 54. I en dom, hvorved nogen findes skyldig til straf, erstatning eller mortifikation for indholdet af et massemedie, kan retten bestemme, at indholdet af dommen snarest muligt skal offentliggøres i mediet i et af retten nærmere fastlagt omfang. Pligten til offentliggørelsen påhviler redaktøren.
Stk. 2. Offentliggørelsen skal ske uden vederlag og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.  

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 55. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 147 af 13. april 1938 om pressens brug, som senest ændret ved lov nr. 524 af 28.november 1969, jfr. kongelig anordning nr. 152 af 21. marts 1988.

-----

§ 59 i lov nr. 348 af 6. juni 1991, medieansvarslov, er sålydende: "§ 59. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. §§ 1-54 og § 58 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. "

§ 34 i lov nr. 433 af 31. mai 2000 om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. er sålydende: "§ 34 Loven gælder ikke for Færøerne eller Grønland. Stk. 2. §§ 1, 3, 5-8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 og 27 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. "

Viðmerkingar:
Sambandsflokkurin hevur áður lagt sama uppskot fyri tingið, millum annað í sambandi við, at landsstýrismaðurin í lógamálum, (við løgtingsmálum nr. 50 og 51/1999) mælti Løgtinginum til at taka av ríkislógartilmæli frá 23. mai 1997 um fjølmiðlaábyrgdarlóg og í staðin at seta í gildi løgtingslóg um sama evni.

Sambandsflokkurin metti ikki, at lógarheimild var fyri at gera løgtingslóg á umrødda øki, tí málsøkið stendur ikki á lista A ella B í heimastýrislógini og kann tí ikki yvirtakast. Skal løgtingslóg gerast á økinum, er neyðugt, at tað fæst at vita frá Ríkisumboðnum, at heimastýrið hevur heimild til tess.

Slíka váttan frá ríkismyndugleikunum noktaði Høgni Hoydal at útvega rættarnevndini við teirri grundgeving, at eitt uppskot til fjølmiðlaløgtingslóg fór at verða klárt at leggja fyri Løgtingið síðst í ár 2000. Til ta tíð væntaði hann, at ríkisrættarliga støða Føroya fór at vera avgreidd. Sambandsflokkurin gjørdi vart við, at útgangsstøðið hjá landsstýrismanninum ikki var galdandi lóggáva, men bert ein meting av tí, sum møguliga fór at galda í framtíðini. Slíkt ber ikki til, tí Løgtingið má og skal altíð halda seg til galdandi lóggávu.

Nú vita vit, at ríkisrættarliga støða Føroya er framvegis óbroytt, og einki bendir á, at broytingar fara at verða gjørdar á hesum øki í nærmastu framtíð.

Um landsstýrismaðurin hevði viljað spurt ríkisumboðsmannin, um lógarheimildin fyri eini serstakari føroyskari lóg var í lagi, og svarið varð játtandi, so var einki at ivast í, og so kundu vit farið undir at gjørt løgtingslóggávu um evnið.

Tað ber ikki til, at eingin fjølmiðlaábyrgdarlóg er, sum hóskar til okkara umstøður. Tí sær Sambandsflokkurin onga aðra loysn enn av nýggjum at seta fram ríkislógartilmæli soleiðis, at løgmálaráðharranum verður tilmælt at seta lógina í gildi fyri Føroyar.

Samsvarandi hesum verður tí hetta uppskot sett fram.

1. viðgerð 4. februar 2003. Málið beint í rættarnevndina, sum tann 21. februar 2003 legði fram soljóðandi

Á l i t

Sambandsflokkurin legði málið fram tann 28. januar 2003, og varð málið eftir 1. viðgerð tann 4. februar 2003 beint rættarnevndini.

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 10., 13. og 20. februar 2003 og hevur undir viðgerðini havt fund við Høgna Hoydal, landsstýrismann.

Nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta.

Meirilutin (Jógvan á Lakjuni, Jógvan Arge, Niklái Petersen, Poul Michelsen og Kristian Magnussen) ger hesar viðmerkingar:

Á fundi í rættarnevndini hevur landsstýrismaðurin í lógamálum greitt frá, at landsstýrismaðurin hevur gjørt semju við danska løgmálaráðharran um, at miðast skal ímóti, at fjølmiðlaábyrgdarøkið kemur á føroyskar hendur. Løgmálaráðharrin hevur boðað frá, at hann fer at fyrireika málið í Danmark við atliti til "fornøden politisk afklaring og beslutning snarest muligt og så vidt muligt inden udgangen af 2003." Vísandi hertil roknar landsstýrismaðurin við, at hann er til reiðar at leggja eitt uppskot um nýggja fjølmiðlaábyrgdarløgtingslóg fyri Løgtingið í tingsetuni 2003.

Út frá hesum mælir meirilutin tinginum til at fella uppskot Sambandsfloksins.

Minnilutin (Heðin Mortensen og Bárður Nielsen) tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað og hevur hesar viðmerkingar: Hóast føroyska lógin um kringvarp nú hevur fimm ár á baki, og hóast hon í fleiri førum vísir til eina fjølmiðlaábyrgdarlóg, so er framvegis eingin fjølmiðlaábyrgdarlóg sett í gildi fyri Føroyar.

Hvørja ferð, okkurt andstøðuuppskot er komið á tingborð um eina fjølmiðlaábyrgdarlóg, hevur landsstýrismaðurin, sum umsitur hetta økið, melda út, at tingmenn mugu ikki atkvøða fyri uppskotinum, tí nú fer landsstýrið sjálvt um heilt stutta tíð at gera okkurt við málið.

Í mars 2000 var undanførslan, at tað tók so langa tíð at fáa ríkislógartilmæli sett í gildi í Føroyum, og tað tí var betur at bíða, til Føroyar gjørdust fullveldi seinni sama ár. Í mars 2001 varð sagt, at nú skuldi málsøkið yvirtakast, og føroysk lóg leggjast fyri tingið í ólavsøkutingsetuni sama ár. Men framvegis er púrt einki hent.

Nú hevur Sambandsflokkurin enn einaferð lagt uppskot um fjølmiðlaábyrgdarlóg fyri tingið, og aftur hesa ferð fáa vit at vita, at nú verður arbeitt við at yvirtaka málsøkið.

Tað, at landsstýrismaðurin og danski løgmálaráðharrin hava sent út felagsfráboðan 3. februar 2003, er eingin trygd fyri, at málsøkið verður yvirtikið í bræði. Arbeiðið við slíkum yvirtøkum hevur mangan tikið munandi longri tíð, enn upprunaliga ætlað. Sum dømi um hetta kann nevnast, at í løgtingssamtyktini um sjálvstýri Føroya fólks standa fleiri málsøki nevnd, sum skuldu fara undir føroyskt málsræði í seinasta lagi 1. januar 2002, men sum framvegis ikki eru yvirtikin.

Vit kunnu ikki liva við, at fjølmiðlaábyrgdarlógin møguliga enn einaferð verður útsett. Tí er tað einasta rætta, at uppskot Sambandsfloksins til ríkislógartilmæli verður samtykt, annaðhvørt sum endalig loysn, ella sum fyribils loysn, meðan bíðað verður eftir eini møguligari føroyskari lóggávu. Um so verður, at málsøkið verður yvirtikið seinni í ár, so fer ríkislógartilmælið av sær sjálvum úr gildi aftur.

Eftir uppskotinum til § 52 skal kostnaðurin av pressunevndini berast av fjølmiðlunum sjálvum eftir ávísum býti, sum løgmálaráðharrin ásetir. Hesum tekur minnilutin ikki undir við, tí fjølmiðlarnir, sum nú er, hava tað tungt fíggjarliga. Minnilutin mælir til, at landskassin ber kostnaðin av hesum, men at møguleiki verður fyri, at pressunevndin kann gera av, at tann fjølmiðil, sum verður klagaður fyri nevndina, kann - ikki skal - áleggjast at bera kostnaðin av eini nevndarviðgerð. Hetta kann hugsast t.d. í førum, har ávísur fjølmiðil ferð eftir ferð hevur fingið átalu frá nevndini.

Út frá hesum mælir minnilutin til, at tingið samtykkir uppskotið og setir fram soljóðandi

b r o y t i n g a r u p p s k o t

§ 52, stk. 3 verður orðað soleiðis:

"Stk. 3. Udgifterne til nævnets virksomhed afholdes af landskassen. Nævnet kan bestemme, at udgifterne ved en sags behandling for nævnet skal refunderes landskassen af det indklagede massemedie. Udgifterne kan indhentes ved udpantning."

2. viðgerð 25. februar 2003. Broytingaruppskotið fall 6-0-19. Uppskot til ríkislógartilmæli fall 6-0-19. Málið sostatt fallið. Málið avgreitt.