Kjarnorkuroyndarspreingingar

 13   Góðkenning av ST sáttmála um forboð móti kjarnorkuroyndarspreingingum

A. Uppskot landsstýrisins
B. Traktat
C. Skjal 1 til traktatina
D. Skjal 2 til traktatina
E. Protokol
F. Bræv frá Uttanríkismálaráðnum
G. 1. viðgerð
H. Álit
I. 2. viðgerð

Ár 1998, 30. september, legði Anfinn Kallsberg, løgmaður, vegna landsstýrið fram soljóðandi:

Uppskot
til
samtyktar

Løgtingið góðkennir, at landsstýrið mælir ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri Føroyar ST sáttmála um altfevnandi forboð móti kjarnorkuroyndarspreingingum.

Viðmerkingar:
Danmark hevur undirskrivað sáttmálan tann 24. september 1996. Við sáttmálanum bindur Danmark seg til ikki at gera royndarspreingingar av kjarnorkubumbum ella øðrum kjarnorkuløðingum.

Enn er óvist, um tørvur er á fylgilóggávu til tess at lúka treytirnar í sáttmálanum. Hetta verður nú kannað av donsku myndugleikunum, og vísir tað seg, at lóggáva skal gerast, verður løgtingið tikið við í hetta arbeiðið.

Fólkatingið hevur givið stjórnini heimild at góðkenna sáttmálan, og við tilsøgnini frá løgtinginum, kann Danmark góðkenna sáttmálan uttan fyrivarni fyri Føroyar.

Við hesum, og vísandi til viðmerkingarnar annars í hjáløgdu skjølum, verður málið lagt fyri løgtingið.

+ skjøl.

Avrit

UDENRIGSMINISTERIET

Rigsombudsmanden på Færøerne
Postboks 12
FR-110 Tórshavn
Færøerne

 

Bilag         Kontor Journal nr.            Dato
div         N.2         119.K.4.c/l.a.   11. november 1997

 

De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger

Hoslagt fremsendes FN’s traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger, som Danmark undertegnede den 24. september 1996. Endvidere vedlægges en protokol til traktaten med to bilag på engelsk.

Ved traktatens indgåelse forpligter Danmark sig til ikke at foretage prøvesprængninger af atombomber eller andre nukleare sprængninger.

Et beslutningsforslag om ratifikation forventes fremsat i Folketingen den 26. november 1997.

Rigsombudsmanden anmodes om at gøre Færøernes Landsstyre bekendt med traktaten og dens indhold.

Traktaten kan tidligst træde i kraft den 24. september 1998, to år efter uderskrivelsen. Ikrafttrædelsen kræver imidlertid, at 44 i traktaten navngivne stater - der endten er i besiddelse af atomvåben eller anses for at være i stand til at producere dem - underskriver og ratificerer traktaten. Af disse 44 stater har Indien, Pakistan og Nordkorea endnu ikke underskrevet aftalen. Udsigten til traktatens ikrafttrædelse er derfor lang.

Regeringen læger imidlertid vægt på, at man fra dansk side sender det positive politiske signal, som en tidlig dansk ratifikation af traktaten vil udgøre, uanset at traktatens ikrafttrædelse ikke er nært forestående.

Spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang ny lovgivning til opfyldelse af traktatens forpligtelser vil være nødvendig, er blevet sendt til de relevante myndigheder med anmodning om bemærkninger. Regeringen skønner imidlertid, at dansk ratifikation af traktaten ikke bør afvente afslutningen af disse teknisk prægede overvejelser, idet spørgsmålet under alle omstændigheder vil være afklaret i god tid, inden traktaten træder i kraft.

Blandt de spørgsmål, der i den forbindelse særligt vil blive gjort til gendstand for undersøgelse, kan nævnes:

Ifølge artikel II skal oplysninger og data, som modtages i fortrolighed i forbindelse med gennemførelsen af traktaten, gøres til genstand for en særlig behandling. Organisationen for traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøveprængninger skal nyde en retslig status samt de privilegier og immuniteter, som er nødvendige for udførelsen af dens oppgaver. Det samme skal personer, knyttet til Organisationen, herunder de personer, der vil skulle udføre verifikationsvirksomhed.

Ifølge artikel III skal Danmark træffe de nøvendige foranstaltninger for at forbyde fysiske eller juridiske personer at udøve nogen form for virksomhed, der er forbudt i henhold til traktaten, det være sig på dansk territorium eller på andre steder under dansk juristdiktion eller kontrol. Man vil fra dansk side i overensstemmelse med folkeretten skulle forbyde danske statsborgere at udøve en sådan virksomhed et hvilket som helst sted. Danmark vil skulle udpege en national myndighed, der skal fungere som nationalt kontaktorgan for forbindelsen til de andre deltagerstater og den internationale kontrolorganisation.

Ifølge artikel IV skal bestemmelser om kontrol, opklaring og inspektion gennemføres, for at Organisationen for traktaten om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger kan gennemføre inspektioner på dansk territorium eller på andre steder under dansk jurisdiktion eller kontrol. Desuden er bestemmelser vedrørende oprettelse og drift af overvågningsanlæg af relevans for Danmark.

Hjemmestyret vil selvsagt blive inddraget i arbejdet med følgelovginging, såfremt en sådan skulle vise sig nødvendig.

Skiftende danske regeringer har siden begyndelsen af 1960erne i forbindelse med forhandlingerne om en altomfattende prøvestopaftale tilbudt, at der kunne blive opstillet målefaciliteter i Grønland. Danmark forpligter sig ifølge traktaten til at være vært for to sådanne målestationer, begge placeret i Grønland.

Udenrigsministeriet imødeser eventuelle færøske bemærkninger i sagen.

P.M.V.
E.B.
Carsten Søndergaard (sign.)


TRAKTAT OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER

PRÆAMBEL

De i denne traktat deltagende stater (i det følgende betegnet "deltagerstaterne"),

som hilser de internationale aftaler og andre positive foranstaltninger i de senere år inden for nuklear nedrustning velkommen, herunder såvel reduktioner i beholdninger af atomvåben som inden for forhindringen af nuklear spredning i alle henseender,

understreger vigtigheden af fuldstændig og øjeblikkelig gennemførelse af sådanne aftaler og foranstaltninger,

er overbevist om, at den nuværende internationale situation frembyder mulighed for at iværksætte yderligere effektive foranstaltninger med henblik på nuklear nedrustning og imod spredningen af atomvåben i alle henseender, og erklærer deres hensigt om at iværksætte sådanne foranstaltninger,

fremhæver derfor behovet for fortsatte, systematiske og fremadskridende bestræbelser på at reducere atomvåben globalt med afskaffelse af disse våben samt almindelig og fuldstændig nedrustning under streng og effektiv international kontrol som endemål,

erkender, at ophøret af alle prøvesprængninger af atomvåben og alle andre nukleare sprængninger ved at begrænse udviklingen og den kvalitative forbedring af atomvåben og afslutte udviklingen af avancerede, nye typer af atomvåben udgør en effektiv foranstaltning med sigte på nuklear nedrustning og ikke-spredning i alle henseender,

erkender yderligere, at ophør af alle sådanne nukleare sprængninger således vil udgøre et meningsfuldt skridt i virkeliggørelsen af en systematisk proces med henblik på at opnå nuklear nedrustning,

er overbevist om, at den mest effektive måde, hvorpå ophør af atomforsøg kan opnås, er gennem indgåelse af en universel og internationalt og effektivt verificerbar traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger, som længe har været ét af det internationale samfunds højest prioriterede mål inden for nedrustning og ikke-spredning,

noterer sig de forhåbninger, som deltagerne i Traktaten af 1963 om Forbud mod Kernevåbenforsøg i Atmosfæren, det Ydre Rum og Under Vandet har givet udtryk for om at søge at opnå et ophør af alle prøvesprængninger af atomvåben til alle tider,

noterer sig ligeledes de tilkendegivne synspunkter om, at denne traktat vil kunne bidrage til beskyttelsen af miljøet,

bekræfter hensigten om at tiltrække alle staters tilslutning til denne traktat og dens formål om at bidrage effektivt til forhindring af spredningen af atomvåben i alle henseender, til processen vedrørende nuklear nedrustning og derfor til styrkelsen af international fred og sikkerhed,

er blevet enige om følgende:

 ARTIKEL I
GRUNDLÆGGENDE FORPLIGTELSER

1. Enhver deltagerstat forpligter sig til ikke at foretage nogen prøvesprængning af atomvåben eller nogen som helst anden nuklear sprængning, og at forbyde og forhindre enhver sådan nuklear  sprængning på et hvilket som helst sted under dens jurisdiktion eller kontrol.

2. Enhver deltagerstat forpligter sig endvidere til at afstå fra at forårsage, opmuntre til eller på nogen som helst måde medvirke i gennemførelsen af nogen prøvesprængning af atomvåben eller nogen som helst anden nuklear sprængning.

 ARTIKEL II
ORGANISATIONEN
A. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Deltagerstaterne opretter herved Organisationen for Traktaten om et Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger (i det følgende betegnet "Organisationen") med henblik på at opfylde denne traktats formål og hensigt, at sikre gennemførelsen af dens bestemmelser, herunder bestemmelserne vedrørende international verifikation af dens efterlevelse, samt at skabe et forum for samråd og samarbejde mellem deltagerstaterne.

2. Alle deltagerstaterne skal være medlemmer af Organisationen. En deltagerstat skal ikke fratages sit medlemskab af Organisationen.

3. Organisationens hovedsæde skal ligge i Wien, Republikken Østrig.

4. Herved oprettes som Organisationens organer: Konferencen af Deltagerstater, Eksekutivrådet og Det Tekniske Sekretariat, som skal omfatte Det Internationale Datacenter.

5. Enhver deltagerstat skal samarbejde med Organisationen i udførelsen af dens funktioner i overensstemmelse med denne traktat. Deltagerstaterne skal rådføre sig direkte med hinanden eller gennem Organisationen eller ved at følge andre passende internationale procedurer, herunder procedurer etableret inden for rammerne af De Forenede Nationer og i overensstemmelse med FN's Pagt, om ethvert spørgsmål, som måtte blive rejst, vedrørende formålet og hensigten med denne traktat eller gennemførelsen af dens bestemmelser.

6. Organisationen skal udøve sin verifikationsvirksomhed i henhold til denne traktat på den mindst muligt forstyrrende måde, som er forenelig med rettidig og effektiv gennemførelse af dens formål. Den skal kun anmode om de oplysninger og data, som er nødvendige for at udføre de opgaver, der påhviler den i henhold til traktaten. Den skal træffe alle forholdsregler til beskyttelse af den fortrolige karakter af oplysninger om civil og militær virksomhed og civile og militære anlæg, som den får kendskab til i forbindelse med gennemførelsen af denne traktat, og skal særligt rette sig efter fortrolighedsbestemmelserne i denne traktat.

7. Enhver deltagerstat skal behandle oplysninger og data, som den modtager i fortrolighed fra Organisationen i forbindelse med gennemførelsen af denne traktat, som fortrolige og gøre dem til genstand for særlig behandling. Deltagerstaten skal behandle sådanne oplysninger og data udelukkende i forbindelse med dens rettigheder og forpligtelser i henhold til traktaten.

8. Organisationen skal som et uafhængigt organ bestræbe sig på at gøre brug af eksisterende sagkundskab og faciliteter på passende måde, og på at opnå størst mulig omkostningseffektivitet gennem samarbejdsarrangementer med andre internationale organisationer såsom Den Internationale Atomenergiorganisation. Disse arrangementer skal, bortset fra sådanne, som er af mindre og sædvanlig forretningsmæssig og kontraktlig slags, nedfældes i aftaler, som skal forelægges Konferencen af Deltagerstater til godkendelse.

 9. Udgifterne til Organisationens virksomhed skal dækkes årligt af deltagerstaterne overensstemmelse med De Forenede Nationers bidragsskala, der justeres med henblik på at tage højde for forskellen mellem De Forenede Nationers og Organisationens medlemskreds.

10. Deltagerstaternes finansielle bidrag til Den Forberedende Kommission skal på passende måde fratrækkes deres bidrag til det ordinære budget.

11. Et medlem af Organisationen, som er bagud med indbetalingen af sit pålignede bidrag til Organisationen, skal ikke have stemmeret i Organisationen, hvis den samlede restance svarer til eller overstiger det bidragsbeløb, som medlemmet skal betale for de to foregående hele år. Konferencen af Deltagerstater kan imidlertid tillade et sådant medlem at stemme, hvis det fastslås, at den manglende indbetaling beror på omstændigheder uden for medlemmets kontrol.

 B. KONFERENCEN AF DELTAGERSTATER
Sammensætning, procedurer og beslutningstagning

12. Konferencen af Deltagerstater (i det følgende betegnet "Konferencen") skal bestå af alle deltagerstaterne. Hver deltager- stat skal have én repræsentant i Konferencen, som kan ledsages af stedfortrædere og rådgivere.

13. Konferencens første samling skal indkaldes af depositaren senest 30 dage efter denne traktats ikrafttræden.

14. Konferencen skal holde ordinære, årlige samlinger, medmindre den beslutter noget andet.

15. Konferencen skal indkaldes til en ekstraordinær samling:

a) når det besluttes af Konferencen;

b) efter anmodning fra Eksekutivrådet; eller

c) efter anmodning fra en deltagerstat og med støtte fra et flertal af deltagerstaterne.

Den ekstraordinære samling skal indkaldes senest 30 dage efter Konferencens beslutning, Eksekutivrådets anmodning eller opnåelsen af den nødvendige støtte, medmindre andet er anført i beslutningen eller anmodningen.

16. Konferencen kan også indkaldes i form af en Ændringskonference i henhold til artikel VII.

17. Konferencen kan også indkaldes i form af en Gennemgangskonference i henhold til artikel VIII.

18. Samlingerne skal finde sted i Organisationens hovedsæde, medmindre Konferencen træffer anden beslutning.

19. Konferencen skal vedtage sin egen forretningsorden. I begyndelsen af hver samling skal Konferencen vælge sin formand og sådanne andre bureaumedlemmer, der måtte være behov for. Disse skal beholde deres hverv, indtil en ny formand og nye bureaumedlemmer er valgt på den efterfølgende samling.

20. Et flertal af deltagerstaterne skal udgøre et beslutningsdygtigt flertal.

21. Hver deltagerstat skal have én stemme.

22. Konferencen skal træffe beslutning om procedurespørgsmål med et simpelt flertal af de medlemmer, som er til stede, og som afgiver stemme. Beslutninger i substansspørgsmål skal i videst mulig udstrækning træffes ved konsensus. Hvis konsensus ikke kan opnås, når et spørgsmål skal afgøres, skal Konferencens formand udsætte afstemningen i 24 timer og i løbet af denne udsættelsesperiode gøre sit yderste for at muliggøre opnåelse af konsensus samt rapportere til Konferencen inden udløbet af perioden. Hvis det ikke er muligt at opnå konsensus efter 24 timers forløb, skal Konferencen træffe beslutning med to tredjedeles flertal af de melemmer, der er til stede, og som afgiver stemme, medmindre andet er fastsat i denne traktat. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et spørgsmål er et substansspørgsmål eller ej, skal dette spørgsmål behandles som et substansspørgsmål, medmindre andet besluttes af det flertal, som er nødvendigt for beslutninger vedrørende substansspørgsmål.

23. I varetagelsen af sin opgave i henhold til paragraf 26 k) skal Konferencen træffe beslutning om at tilføje en stat til den i bilag 1 til denne traktat indeholdte liste over stater, i overensstemmelse med den procedure for beslutninger vedrørende substansspørgsmål, der er anført i paragraf 22. Uanset paragraf 22 skal Konferencen træffe beslutninger om enhver anden ændring i bilag 1 til denne traktat ved konsensus.

 Beføjelser og opgaver

24. Konferencen skal være Organisationens øverste organ. Den skal behandle ethvert spørgsmål, enhver sag og ethvert problem inden for rammerne af denne traktat, herunder spørgsmål om Eksekutivrådets og Det Tekniske Sekretariats beføjelser og opgaver, i overensstemmelse med denne traktat. Den kan fremsætte anbefalinger og træffe beslutninger for så vidt angår alle spørgsmål, sager og problemer, der ligger inden for rammerne af denne traktat, og som er rejst af en deltagerstat eller bragt til dens kundskab af Eksekutivrådet.

25. Konferencen skal overvåge gennemførelsen af og gennemgå overholdelsen af denne traktat samt medvirke til at fremme dens hensigt og formål. Den skal også føre tilsyn med Eksekutivrådets og Det Tekniske Sekretariats virksomhed og kan udstede retningslinier for de to organer for så vidt angår udførelsen af deres opgaver.

26. Konferencen skal:

a) behandle og vedtage Organisationens rapport om gennemførelsen af denne traktat og Organisationens årlige program og budget, som forelægges af Eksekutivrådet, ligesom den skal behandle andre rapporter;

b) træffe beslutning om, hvilken skala der skal gælde for de finansielle bidrag, som deltagerstaterne skal indbetale i overensstemmelse med paragraf 9;

c) vælge medlemmerne af Eksekutivrådet;

d) udnævne Generaldirektøren for Det Tekniske Sekretariat (i det følgende betegnet "Generaldirektøren");

e) behandle og godkende Eksekutivrådets procedureregler, som forelægges af dette;

f) behandle og gennemgå den videnskabelige og teknologiske udvikling, som kunne berøre gennemførelsen af denne traktat. I denne sammenhæng kan Konferencen pålægge Generaldirektøren at oprette et Rådgivende Videnskabeligt Råd, således at han eller hun i forbindelse med udførelsen af sine opgaver kan give sagkyndige råd til Konferencen, Eksekutivrådet eller deltagerstaterne på videnskabelige og tekniske områder, som er relevante for denne traktat. I så fald skal det Rådgivende Videnskabelige Råd sammensættes af uafhængige eksperter, som udfører deres hverv i individuel egenskab, og som er udnævnt i overensstemmelse med kriterier vedtaget af Konferencen på grundlag af deres sagkundskab og erfaring inden for de særlige videnskabelige områder, som er relevante for gennemførelsen af denne traktat;

g) træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at denne traktat overholdes, samt til genoprettelse og afhjælpning af enhver situation, som strider imod denne traktats bestemmelser, i overensstemmelse med artikel V;

h) på sin første samling behandle og godkende udkast til aftaler, arrangementer, bestemmelser, procedurer, operationelle vejledninger, retningslinier og hvilke som helst andre dokumenter, som er udarbejdet og anbefalet af Den Forberedende Kommission;

i) behandle og godkende aftaler og arrangementer, som er forhandlet af Det Tekniske Sekretariat med deltagerstater, andre stater og internationale organisationer med henblik på at blive indgået af Eksekutivrådet på vegne af Organisationen i overensstemmelse med paragraf 38 h);

j) oprette sådanne underordnede organer, som Konferencen finder nødvendige for at udføre dens opgaver i henhold til denne traktat;
samt
k) behørigt opdatere bilag 1 til denne traktat i overensstemmelse med paragraf 23.

 C. EKSEKUTIVRÅDET
Sammensætning, procedurer og beslutningstagning

27. Eksekutivrådet skal bestå af 51 medlemmer. Hver deltagerstat skal i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel have ret til at sidde i Eksekutivrådet.

28. Under hensyntagen til behovet for en ligelig geografisk fordeling skal Eksekutivrådet omfatte:

a) ti deltagerstater fra Afrika;

b) syv deltagerstater fra Østeuropa;

c) ni deltagerstater fra Latinamerika og Caribien;

d) syv deltagerstater fra Mellemøsten og Sydasien;

e) ti deltagerstater fra Nordamerika og Vesteuropa; og

f) otte deltagerstater fra Sydøstasien, Stillehavsområdet og Det Fjerne Østen.

Alle stater i hver af de ovennævnte geografiske regioner er opregnet i bilag 1 til denne traktat. Bilag 1 til denne traktat skal behørigt opdateres af Konferencen i overensstemmelse med paragraf 23 og 26 k). Bilaget skal ikke være genstand for tilføjelser eller ændringer i henhold til procedurerne i artikel VII.

29. Medlemmerne af Eksekutivrådet skal vælges af Konferencen. I denne forbindelse skal hver geografisk region udpege deltagerstater fra den pågældende region til valg som medlemmer af Eksekutivrådet på følgende måde:

a) mindst en tredjedel af de pladser, som er tildelt hver geografisk region, skal under hensyn til politiske og sikkerhedsmæssige interesser besættes af deltagerstater i den pågældende region, som er udpeget på grundlag af nuklear formåen relevant for traktaten, således som fastslået på grundlag af såvel internationale data som af alle eller hvilket som helst af følgende retningsgivende kriterier i den prioritetsorden, som bestemmes af hver region:

i) antal overvågningsanlæg i det Internationale Overvågningssystem;

ii) sagkundskab og erfaring inden for overvågningsteknologi; og

iii) bidrag til Organisationens årsbudget;

b) Én af de pladser, som er tildelt hver geografisk region skal besættes på rotationsbasis af den deltagerstat, som kommer først i den engelske, alfabetiske orden blandt de deltagerstater i den pågældende region, som ikke har siddet som medlemmer af Eksekutivrådet i den længste tidsperiode, enten siden de blev deltagerstater eller siden deres sidste medlemsperiode, således at den korteste af de to tidsperioder lægges til grund. En deltagerstat, som er udpeget på dette grundlag, kan beslutte at give afkald på sin plads. I dette tilfælde skal den pågældende deltagerstat sende et brev om afkaldet til Generalsekretæren, og pladsen skal besættes af den deltagerstat, som er den næste i rækkefølgen i overensstemmelse med denne paragraf; og

c) de resterende pladser, som er tildelt hver geografisk region, skal besættes af deltagerstater, som er udpeget ved rotation eller valg blandt alle deltagerstaterne i den pågældende region.

30. Hvert medlem af Eksekutivrådet skal have én repræsentant i Eksekutivrådet, som kan ledsages af stedfortrædere og rådgivere.

31. Hvert medlem af Eksekutivrådet skal besætte sin plads fra slutningen af den samling af Konferencen, på hvilken det pågældende medlem blev valgt og indtil slutningen af den anden ordinære årlige samling af Konferencen derefter, bortset fra det første valg til Eksekutivrådet, hvor 26 medlemmer skal vælges til at besætte deres pladser, indtil slutningen af den tredje ordinære, årlige samling af Konferencen, idet der skal tages behørigt hensyn til de fastlagte talmæssige forhold, som er beskrevet i paragraf 28.

32. Eksekutivrådet skal udarbejde sine procedureregler og forelægge dem for Konferencen til godkendelse.

33. Eksekutivrådet skal vælge sin formand blandt sine medlemmer.

34. Eksekutivrådet skal mødes i ordinære samlinger. Mellem de ordinære samlinger skal Eksekutivrådet mødes, når det er nødvendigt for at udøve sine beføjelser og udføre sine opgaver.

35. Hvert medlem af Eksekutivrådet skal have én stemme.

36. Eksekutivrådet skal træffe beslutning om procedurespørgsmål ved et flertal blandt alle dets medlemmer. Eksekutivrådet skal træffe beslutning om substansspørgsmål med to tredjedeles flertal af alle dets medlemmer, medmindre andet er anført i denne traktat. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et spørgsmål er et substansspørgsmål eller ej, skal dette spørgsmål behandles som et substansspørgsmål, medmindre andet besluttes af det flertal, som er nødvendigt for beslutninger vedrørende substansspørgsmål.

Beføjelser og opgaver

37. Eksekutivrådet skal være Organisationens udøvende organ. Det skal være ansvarligt over for Konferencen. Det skal udøve de beføjelser og udføre de opgaver, som det er blevet tildelt i overensstemmelse med denne Traktat. Under udførelsen af sine opgaver skal det handle i overensstemmelse med Konferencens anbefalinger, beslutninger og retningslinier og sikre disses fortsatte og rette gennemførelse.

38. Eksekutivrådet skal

a) fremme effektiv gennemførelse og overholdelse af denne traktat;

b) overvåge Det Tekniske Sekretariats virksomhed;

c) fremsætte anbefalinger, om nødvendigt, til Konferencen med henblik på behandling af yderligere forslag til fremme af denne traktats formål og hensigt;

d) samarbejde med hver deltagerstats Nationale Myndighed;

e) behandle og for Konferencen forelægge udkastet til Organisationens årlige program og budget, udkastet til Organisationens rapport om gennemførelsen af denne traktat, rapporten om udførelsen af dets egen virksomhed samt sådanne andre rapporter, som det finder nødvendige, eller som Konferencen måtte anmode om;

f) forberede Konferencens samlinger, herunder udarbejde forslag til dagsorden;

g) undersøge forslag om ændringer vedrørende spørgsmål af administrativ eller teknisk karakter til Protokollen eller bilagene dertil, i henhold til artikel VII, og fremsætte anbefalinger til deltagerstaterne vedrørende deres vedtagelse;

h) indgå aftaler eller overenskomster med deltagerstater, andre stater og internationale organisationer på vegne af Organisationen og efter dennes forudgående godkendelse samt overvåge deres gennemførelse med undtagelse af de aftaler eller overenskomster, som der henvises til under i);

i) godkende og overvåge funktionen af aftaler eller overenskomster med deltagerstater og andre stater vedrørende gennemførelsen af verifikationsvirksomhed; og

j) godkende alle nye operationelle vejledninger og ændringer til de eksisterende operationelle vejledninger, som måtte blive foreslået af Det Tekniske Sekretariat.

39. Eksekutivrådet kan anmode om, at Konferencen indkaldes til en ekstraordinær samling.

40. Eksekutivrådet skal:

a) lette samarbejdet mellem deltagerstater og mellem deltagerstater og Det Tekniske Sekretariat vedrørende gennemførelsen af denne traktat ved hjælp af udveksling af information;

b) lette konsultation og opklaring mellem deltagerstater i overensstemmelse med artikel IV; og

c) modtage, behandle og reagere aktivt på anmodninger om og rapporter vedrørende inspektioner på stedet i overensstemmelse med artikel IV.

41. Eksekutivrådet skal behandle enhver forespørgsel, som en deltagerstat stiller vedrørende mulig ikke-efterlevelse ef denne traktat og misbrug af rettighederne i henhold til denne traktat. I behandlingen heraf skal Eksekutivrådet rådføre sig med de berørte deltagerstater og efter behov anmode en deltagerstat om at træffe foranstaltninger til afhjælpning af situationen inden for en bestemt tidsfrist. I det omfang Eksekutivrådet finder det nødvendigt, at sagen forfølges yderligere, skal Eksekutivrådet blandt andet træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

a) underrette alle deltagerstater om spørgsmålet eller sagen;

b) henlede Konferencens opmærksomhed på spørgsmålet eller sagen;

c) fremsætte anbefalinger til Konferencen eller efter behov træffe foranstaltninger til afhjælpning af situationen og til sikring af efterlevelse i overensstemmelse med artikel V.

D. DET TEKNISKE SEKRETARIAT

42. Det Tekniske Sekretariat skal bistå deltagerstaterne med hensyn til gennemførelsen af denne traktat. Det Tekniske Sekretariat skal bistå Konferencen og Eksekutivrådet med udførelsen af deres opgaver. Det Tekniske Sekretariat skal udføre verifikationen og andre opgaver, som det pålægges ved denne traktat, samt de opgaver, som er blevet overdraget til det af Konferencen eller Eksekutivrådet i overensstemmelse med denne traktat. Det Tekniske Sekretariat skal som en hermed sammenhørende del omfatte Det Internationale Datacenter.

43. Det Tekniske Sekretariats opgaver med hensyn til verifikation af overholdelse af denne traktat skal i overensstemmelse med artikel IV og Protokollen blandt andet omfatte:

a) ansvar for kontrol med og koordination af Det Internationale Overvågningssystems drift;

b) drift af Det Internationale Datacenter;

c) rutinemæssig modtagelse, behandling, analyse og rapportering vedrørende Det Internationale Overvågningssystems data;

d) ydelse af teknisk bistand og støtte til oprettelsen og driften af overvågningsstationer;

e) bistand til Eksekutivrådet i forbindelse med lettelse af konsultation og opklaring mellem deltagerstater;

f) modtagelse og behandling af anmodninger om inspektioner på stedet, lettelse af Eksekutivrådets behandling af sådanne anmodninger, udførelse af forberedelserne til og ydelse af teknisk bistand under gennemførelsen af inspektioner på stedet samt rapportering til Eksekutivrådet;

g) forhandling af aftaler eller overenskomster med deltagerstater, andre stater og internationale organisationer samt efter forudgående godkendelse af Eksekutivrådet indgåelse af alle sådanne aftaler eller overenskomster, som vedrører verifikationsvirksomhed med deltagerstater eller andre stater; og

h) bistand til deltagerstaterne gennem deres Nationale Myndigheder vedrørende andre verifikationspørgsmål i henhold til denne traktat.

44. Efter godkendelse af Eksekutivrådet skal Det Tekniske Sekretariat udvikle og opretholde operationelle vejledninger med henblik på at være vejledende for driften af de forskellige dele af verifikationssystemet i overensstemmelse med artikel IV og Protokollen. Disse vejledninger skal ikke udgøre integrerede dele af denne traktat eller af Protokollen og vil kunne ændres af Det Tekniske Sekretariat efter godkendelse af Eksekutivrådet. Det Tekniske Sekretatiat skal straks oplyse deltagerstaterne om enhver ændring i de operationelle vejledninger.

45. Det Tekniske Sekretariats opgaver vedrørende administrative sager skal omfatte:

a) forberedelse og forelæggelse for Eksekutivrådet af udkast til Organisationens program og budget;

b) forberedelse og forelæggelse for Eksekutivrådet af udkast til Organisationens rapport om gennemførelsen af denne traktat og sådanne andre rapporter, som Konferencen eller Eksekutivrådet måtte anmode om;

c) ydelse af administrativ og teknisk bistand til Konferencen, Eksekutivrådet og andre underordnede organer;

d) afsendelse og modtagelse af meddelelser på Organisationens vegne vedrørende gennemførelsen af denne traktat; samt

e) udførelse af de administrative forpligtelser i forbindelse med enhver aftale mellem Organisationen og andre internationale organisationer.

46. Alle anmodninger og notifikationer fra deltagerstater til Organisationen skal sendes gennem deres Nationale Myndighed til Generaldirektøren. Anmodninger og notifikationer skal være affattet på ét af denne traktats officielle sprog. I besvarelsen skal Generaldirektøren anvende det samme sprog som i den fremsendte anmodning eller notifikation.

47. Med hensyn til Det Tekniske Sekretariats forpligtelser vedrørende forberedelse og forelæggelse for Eksekutivrådet af udkast til Organisationens program og budget skal Det Tekniske Sekretariat fastlægge og opretholde en klar bogføring af alle omkostninger for hvert anlæg, der er oprettet som en del af Det Internationale Overvågningssystem. Alle Organisationens øvrige aktiviteter skal gøres til genstand for en tilsvarende behandling i udkastet til program og budget.

48. Det Tekniske Sekretariat skal straks underrette Eksekutivrådet om ethvert problem, som er opstået i forbindelse med udførelsen af dets opgaver, som det har fået kendskab til i forbindelse med gennemførelsen af sin virksomhed, og som det ikke har kunnet løse gennem konsultationer med den berørte deltagerstat.

49. Det Tekniske Sekretatiat skal bestå af en Generaldirektør, som skal være dets leder og højeste administrative chef, samt sådant videnskabeligt, teknisk og andet personale, som der måtte være behov for. Generaldirektøren skal udnævnes af Konferencen efter anbefaling af Eksekutivrådet for en periode af fire år, som kan forlænges for en tilsvarende periode, men ikke derefter. Den første Generaldirektør skal udnævnes af Konferencen på dens indledende samling efter anbefaling af Den Forberedende Kommission.

50. Generaldirektøren skal være ansvarlig over for Konferencen og Eksekutivrådet for udnævnelsen af personale samt for Det Tekniske Sekretariats organisation og virksomhed. Det vigtigste hensyn ved ansættelsen af personale og ved fastsættelsen af tjenestevilkår skal være nødvendigheden af at sikre størst mulig professionel ekspertise, erfaring, effektivitet, kompetence og integritet. Kun statsborgere fra deltagerstater kan gøre tjeneste som Generaldirektør, som inspektører eller som akademisk og kontorpersonale. Behørigt hensyn skal tages til vigtigheden af at rekruttere personale på så bred en geografisk basis som muligt. Rekrutteringen skal ske i henhold til princippet om, at staben skal holdes på det minimum, som er nødvendigt for, at Det Tekniske Sekretariat kan udføre sine opgaver på en tilfredsstillende måde.

51. Generaldirektøren kan efter behov og i samråd med Eksekutivrådet nedsætte midlertidige arbejdsgrupper bestående af videnskabelige eksperter med henblik på at fremkomme med anbefalinger om særlige spørgsmål.

52. I forbindelse med udførelsen af deres opgaver skal Generaldirektøren, inspektørerne, inspektionsassistenterne og de ansatte ikke anmode om eller modtage instruktioner fra nogen regering eller fra andre kilder uden for Organisationen. De skal afstå fra enhver handling, som ville kunne indvirke modsat på deres stilling som internationale funktionærer, der alene er ansvarlige over for Organisationen. Generaldirektøren skal have ansvaret for et inspektionsholds virksomhed.

53. Enhver deltagerstat skal respektere, at Generaldirektørens, inspektørernes, inspektionsassistenternes og de ansattes ansvar udelukkende er af international karakter, og skal ikke forsøge at påvirke dem i udførelsen af deres opgaver. 

E. PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

54. Organisationen skal på en deltagerstats territorium og andre steder under dennes jurisdiktion eller kontrol nyde en sådan retlig status samt de privilegier og immuniteter, som er nødvendige for udførelsen af dens opgaver.

55. Deltagerstaters delegater samt disses stedfortrædere og rådgivere, repræsentanter for medlemmer valgt til Eksekutivrådet samt disses stedfortrædere og rådgivere, Generaldirektøren, inspektørerne, inspektionsassistenterne og medlemmerne af Organisationens stab skal nyde de privilegier og immuniteter, som er nødvendige for den uafhængige udførelse af deres opgaver i forbindelse med Organisationen.

56. Den retlige status samt de privilegier og immuniteter, som er omtalt i denne artikel, skal defineres i aftaler mellem Organisationen og deltagerstaterne samt i en aftale mellem Organisationen og den stat, hvori Organisationen er beliggende. Sådanne aftaler skal behandles og godkendes i overensstemmelse med paragraf 26 h) og i).

57. Uanset paragraf 54 og 55 skal Generaldirektøren, inspektørerne, inspektionsassistenterne og medlemmerne af Det Tekniske Sekretariats stab i forbindelse med udførelsen af verifikationsvirksomhed nyde de privilegier og immuniteter, som er anført i Protokollen.

 ARTIKEL III
NATIONALE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER

1. Enhver deltagerstat skal i overensstemmelse med sine forfat-ningsmæssige procedurer træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at gennemføre sine forpligtelser i henhold til denne traktat. Den skal især træffe de nødvendige foranstaltninger til:

a) at forbyde fysiske og juridiske personer overalt på dens territorium eller andre steder under dens folkeretligt anerkendte ju-risdiktion at udøve nogen form for virksomhed, som er forbudt for en deltagerstat i henhold til denne traktat;

b) at forbyde fysiske og juridiske personer at udøve sådan virksomhed et hvilket som helst sted under dens kontrol; og

c) i overensstemmelse med folkeretten at forbyde fysiske personer, der er i besiddelse af dens statsborgerskab, at udøve sådan virksomhed et hvilket som helst sted.

2. Enhver deltagerstat skal samarbejde med andre deltagerstater og yde en passende form for juridisk bistand med henblik på at lette gennemførelsen af de i paragraf 1 anførte forpligtelser.

3. Enhver deltagerstat skal underrette Organisationen om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne artikel.

4. Med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne traktat skal enhver deltagerstat udpege eller oprette en National Myndighed og underrette Organisationen herom på tidspunktet for traktatens ikrafttræden for dens vedkommende. Den Nationale Myndighed skal tjene som nationalt kontaktorgan for forbindelser med Organisationen og med andre deltagerstater.

ARTIKEL IV
VERIFIKATION
A. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Med henblik på at verificere overholdelsen af denne traktat skal der etableres et verifikationssystem bestående af følgende bestanddele:

a) et Internationalt Overvågningssystem;

b) konsultation og opklaring;

c) inspektioner på stedet; og

d) tillidsskabende foranstaltninger.

Ved denne traktats ikrafttrædelse skal verifikationssystemet være i stand til at opfylde verifikationskravene i denne traktat.

2. Verifikationsvirksomhed skal være baseret på objektiv information, skal være begrænset til denne traktats emne og skal udføres på grundlag af fuld respekt for deltagerstaters suverænitet og på den mindst muligt forstyrrende måde, som er i overensstemmelse med effektiv gennemførelse i rette tid af formålene med virksomheden. Enhver deltagerstat skal afholde sig fra ethvert misbrug af retten til verifikation.

3. Enhver deltagerstat forpligter sig til i overensstemmelse med denne traktat at samarbejde gennem dens Nationale Myndighed, etableret i henhold til artikel III, paragraf 4, med Organisationen og med andre deltagerstater med henblik på at lette verifikationen af overholdelsen af denne traktat, ved blandt andet at:

a) etablere de nødvendige faciliteter til at deltage i disse verifikationsforanstaltninger og etablere den nødvendige kommunikation;

b) stille data til rådighed tilvejebragt fra nationale stationer, som er en del af Det Internationale Overvågningssystem;

c) deltage efter behov i en konsultations- og opklaringsproces;

d) tillade gennemførelsen af inspektioner på stedet; og

e) deltage efter behov i tillidsskabende foranstaltninger.

4. Alle deltagerstater skal uanset deres tekniske og finansielle muligheder have den samme ret til verifikation og påtage sig den samme forpligtelse til at acceptere verifikation.

5. Inden for rammerne af denne traktat skal ingen deltagerstat være udelukket fra at anvende oplysninger, som er opnået ved hjælp af nationale, tekniske verifikationsmidler på en måde, som er i overensstemmelse med generelt anerkendte folkeretlige principper, herunder princippet om respekt for staters suverænitet.

6. Uden præjudice for deltagerstaters ret til at beskytte sensitive anlæg, aktiviteter eller lokaliteter, som ikke har forbindelse med denne traktat, skal deltagerstater ikke gribe forstyrrende ind over for dele af denne traktats verifikationssystem eller over for nationale, tekniske verifikationsmidler, som fungerer i overensstemmelse med paragraf 5.

7. Enhver deltagerstat skal have ret til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af sensitive anlæg og til at forhindre afslø-ring af fortrolige oplysninger og data, som ikke vedrører denne traktat.

8. Endvidere skal alle nødvendige forholdsregler tages med henblik på at beskytte fortroligheden af enhver information vedrørende civile og militære aktiviteter og faciliteter, som er opnået under verifikationsvirksomhed.

9. Med forbehold af paragraf 8 skal information, som Organisationen har opnået gennem verifikationssystemet i henhold til denne traktat, gøres tilgængelig for alle deltagerstater i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne traktat og Protokollen.

10. Bestemmelserne i denne traktat skal ikke fortolkes som en indskrænkning af den internationale udveksling af data til videnskabelige formål.

11. Enhver deltagerstat forpligter sig til at samarbejde med Organisationen og med andre deltagerstater med hensyn til forbedringen af verifikationssystemet, samt vedrørende undersøgelse af verifikationspotentialet for så vidt angår yderligere verifikationsteknologier såsom elektromagnetisk impulsovervågning eller satellitovervågning, med henblik på til sin tid at udvikle specifikke foranstaltninger til at styrke en effektiv, herunder omkostningseffektiv verifikation af denne traktat. Sådanne foranstaltninger skal, når der er blevet opnået enighed herom, indarbejdes i eksisterende bestemmelser i denne traktat, i Protokollen eller som yderligere afsnit i Protokollen, i overensstemmelse med artikel VII, eller hvis det er hensigtsmæssigt afspejles i de operationelle vejledninger i overensstemmelse med artikel II, paragraf 44.

12. Deltagerstaterne forpligter sig til at fremme indbyrdes samarbejde med henblik på at lette og deltage i den bredest mulige udveksling af teknologi, som anvendes til verifikation af denne traktat, således at alle deltagerstater bliver i stand til at styrke deres nationale gennemførelse af verifikationsforanstaltninger og til at drage nytte af anvendelsen af en sådan teknologi til fredelige formål.

13. Bestemmelserne i denne traktat skal anvendes på en sådan måde, at deltagerstaterne ikke hæmmes i deres økonomiske og teknologiske udvikling henimod yderligere udvikling af anvendelsen af atomenergi til fredelige formål.

Det Tekniske Sekretariats verifikationsansvar

Det Tekniske Sekretariat skal i udførelsen af sine opgaver på verifikationsområdet, således som de er specificeret i denne traktat og i Protokollen, i samarbejde med deltagerstaterne og inden for rammerne af denne traktat:

a) træffe foranstaltninger til at modtage og udsende data samt rapportere om resultater, som er relevante for verifikationen af denne traktat, i overensstemmelse med dens bestemmelser, og opretholde en global kommunikationsinfrastruktur, som er hensigtsmæssig for denne opgave;

b) rutinemæssigt gennem sit Internationale Datacenter, som i princippet skal være det centrale sted inden for Det Tekniske Sekretariat for lagring og behandling af data:

i) modtage og indlede behandlingen af anmodninger om data fra Det Internationale Overvågningssystem;

ii) modtage data efter behov, som er resultat af konsultations- og opklaringsprocessen, fra inspektioner på stedet og fra tillidsskabende foranstaltninger; og

iii) modtage andre relevante data fra deltagerstater og internationale organisationer i overensstemmelse med denne traktat og Protokollen;

c) overvåge, koordinere og sikre driften af Det Internationale Overvågningssystem og dets bestanddele og af Det Internationale Datacenter i overensstemmelse med de relevante operationelle vejledninger;

d) rutinemæssigt behandle, analysere og rapportere om data fra Det Internationale Overvågningssystem i overensstemmelse med vedtagne procedurer, således at effektiv international verifikation af denne traktat muliggøres, og der bidrages til hurtig løsning af spørgsmål vedrørende overholdelse;

e) stille samtlige data, både ubehandlede og behandlede, og ethvert rapporteringsresultat til rådighed for alle deltagerstater, således at enhver deltagerstat påtager sig ansvaret for anvendelsen af data fra Det Internationale Overvågningssystem i overensstemmelse med artikel II, paragraf 7 og med paragrafferne 8 og 13 i denne artikel;

f) give alle deltagerstater ens, åben, passende og betimelig adgang til alle lagrede data;

g) lagre alle data, både ubehandlede og behandlede og rapporteringsresultater;

h) koordinere og lette anmodninger om yderligere data fra Det Internationale Overvågningssystem;

i) koordinere anmodninger om yderligere data fra én deltagerstat til en anden;

j) yde teknisk bistand og støtte til henholdsvis installationen og driften af overvågningsanlæg og respektive kommunikationsmidler i tilfælde, hvor den pågældende deltagerstat anmoder om sådan bistand og støtte;

k) efter anmodning fra enhver deltagerstat stille teknik til rådighed, som Det Tekniske Sekretariat og dets Internationale Datacenter har anvendt til at samle, lagre, behandle, analysere og rapportere data fra verifikationssystemet; og

l) overvåge, vurdere og rapportere om, hvorledes Det Internationale Overvågningssystem og Det Internationale Datacenter generelt virker.

15. De vedtagne procedurer, som Det Tekniske Sekretariat skal følge i forbindelse med udførelsen af verifikationsopgaverne, som der henvises til i paragraf 14, og som er nærmere beskrevet i Protokollen, skal udformes nærmere i de relevante operationelle vejledninger.

B. DET INTERNATIONALE OVERVÅGNINGSSYSTEM

16. Det Internationale Overvågningssystem skal omfatte anlæg til seismologisk overvågning, radionuklid overvågning, herunder godkendte laboratorier, hydroakustisk overvågning, infralydovervågning og respektive kommunikationsmidler, og skal støttes af Det Tekniske Sekretariats Internationale Datacenter.

17. Det Internationale Overvågningssystem skal placeres under Det Tekniske Sekretariats myndighed. Alle overvågningsanlæg under Det Internationale Overvågningssystem skal ejes og drives af de stater, hos hvem de er placeret, eller som påtager sig ansvaret for dem i overensstemmelse med Protokollen.

18. Enhver deltagerstat skal have ret til at deltage i den internationale udveksling af data og have adgang til alle data, som stilles til rådighed for Det Internationale Datacenter. Enhver deltagerstat skal samarbejde med Det Internationale Datacenter gennem sin Nationale Myndighed.

Finansiering af Det Internationale Overvågningssystem

19. For så vidt angår anlæg, som er omfattet af Det Internationale Overvågningssystem og specificeret i tabel 1-A, 2-A, 3 og 4 i bilag 1 til Protokollen, og vedrørende deres virksomhed skal Organisationen i det omfang, den relevante stat og Organisationen har indgået overenskomst om, at sådanne anlæg skal levere data til Det Internationale Datacenter i overensstemmelse med de tekniske krav i Protokollen og relevante operationelle vejledninger, og således som specificeret i aftaler eller overenskomster i henhold til Protokollens afsnit I, paragraf 4, dække udgifterne til:

a) etablering af ethvert nyt anlæg og opnormering af eksisterende anlæg, medmindre den stat, som er ansvarlig for sådanne anlæg, selv dækker disse udgifter;

b) drift og vedligeholdelse af Det Internationale Overvågningssystems anlæg, herunder efter behov fysisk anlægssikkerhed, samt anvendelse af vedtagne procedurer for bekræftelse af ægtheden af data;

c) transmission af Det Internationale Overvågningssystems data (ubehandlede eller behandlede) til Det Internationale Datacenter på den mest direkte og omkostningseffektive måde, herunder, om nødvendigt, via passende kommunikationsknudepunkter, fra overvågningsanlæg, laboratorier, analyseanlæg eller fra nationale datacentre; eller sådanne data (inklusive prøver efter behov) til laboratorier og analyseanlæg fra overvågningsanlæg; og

d) analyse af prøver på vegne af Organisationen.

20. For så vidt angår seismologiske hjælpenetværksstationer som specificeret i tabel 1-B i bilag 1 til Protokollen, skal Organisationen, således som specificeret i aftaler eller overenskomster i henhold til Protokollens afsnit I, paragraf 4, kun dække udgifterne til:

a) transmission af data til Det Internationale Datacenter;

b) bekræftelse af ægtheden af data fra sådanne stationer;

c) opnormering af stationer til den krævede tekniske standard, medmindre den stat, som er ansvarlig for sådanne anlæg, selv dækker disse udgifter;

d) om nødvendigt etablering af nye stationer inden for rammerne af denne traktat i tilfælde af, at der ikke for tiden findes noget passende anlæg, medmindre den stat, som er ansvarlig for sådanne anlæg, selv dækker disse udgifter; og

e) enhver anden udgift i forbindelse med fremskaffelsen af data, som Organisationen har behov for, således som specificeret i de relevante operationelle vejledninger.

21. Organisationen skal endvidere dække udgifterne til forsyningen til hver deltagerstat af det udvalg af rapporteringsresultater og tjenesteydelser, som den har anmodet om fra Det Internationale Datacenters standardudvalg, således som specificeret i Protokollens afsnit I, sektion F. Udgifterne til forberedelse og transmission af yderligere data eller produkter skal afholdes af den deltagerstat, som har anmodet derom.

22. Aftalerne eller overenskomsterne, som er indgået med deltagerstater eller med stater, hos hvem Det Internationale Overvågningssystems anlæg er placeret, eller som påtager sig ansvaret for disse, skal indeholde bestemmelser om dækningen af disse udgifter. Sådanne bestemmelser kan omfatte modaliteter for, hvorledes en deltagerstat dækker en hvilken som helst af de udgifter, som der henvises til i paragraf 19 a) og 20 c) og d), for så vidt angår anlæg, som er beliggende på dens territorium, eller som den er ansvarlig for, og som deltagerstaten kompenseres for gennem en passende reduktion af dens pålignede finansielle bidrag til Organisationen. En sådan reduktion må ikke overstige 50 procent af en deltagerstats årlige, pålignede finansielle bidrag, men vil kunne fordeles over efterfølgende år. En deltagerstat vil kunne dele en sådan reduktion med en anden deltagerstat efter indbyrdes aftale eller overenskomst og med Eksekutivrådets tilslutning. Aftalerne eller overenskomsterne, som der henvises til i denne paragraf, skal godkendes i overensstemmelse med artikel II, paragraf 26 h) og 38 i).

Ændringer i Det Internationale Overvågningssystem

23. En hvilken som helst foranstaltning, som der henvises til i paragraf 11, og som påvirker Det Internationale Overvågningssystem derved, at den tilføjer eller stryger en overvågningsteknologi, skal, når den er vedtaget, inkorporeres i denne traktat og Protokol, i henhold til artikel VII, paragraf 1 og 6.

24. De følgende ændringer i Det Internationale Overvågningssystem skal, når de direkte berørte stater er enige derom, betragtes som spørgsmål af administrativ eller teknisk karakter i henhold til artikel VII, paragraf 7 og 8:

a) ændringer i antallet af anlæg specificeret i Protokollen vedrørende en bestemt overvågningsteknologi; og

b) ændringer for så vidt angår andre detajler vedrørende særlige anlæg, jfr. tabellerne i bilag 1 til Protokollen (bl.a. spørgsmål om staten, som er ansvarlig for et anlæg; beliggenhed; betegnelse af anlægget; type af anlæg; samt henføring af et anlæg mellem seismologiske primære- og hjælpenetværk).

Såfremt Eksekutivrådet i henhold til artikel VII, paragraf 8 d) anbefaler, at sådanne ændringer vedtages, skal det som hovedregel også i henhold til artikel VII, paragraf 8 g) anbefale, at sådanne ændringer træder i kraft ved Generaldirektørens notifikation om deres godkendelse.

25. Generaldirektøren skal, når oplysninger og vurderinger fremsendes til Eksekutivrådet og deltagerstater i overensstemmelse med artikel VII, paragraf 8 b), for så vidt angår et hvilket som helst forslag, som er stillet i henhold til paragraf 24, lade disse omfatte:

a) en teknisk vurdering af forslaget;

b) en udtalelse om den administrative og finansielle virkning af forslaget; og

c) en rapport om konsultationer med stater, som direkte berøres af forslaget, herunder en tilkendegivelse om deres enighed.

Midlertidige foranstaltninger

26. I tilfælde af et betydningsfuldt eller uopretteligt sammenbrud af et overvågningsanlæg specificeret i tabellerne i bilag 1 til Protokollen, eller med henblik på at erstatte andre midlertidige reduktioner i overvågningsdækningen, skal Generaldirektøren efter konsultation og aftale med de direkte berørte stater, og med Eksekutivrådets godkendelse, iværksætte midlertidige foranstaltninger af højst ét års varighed, som om nødvendigt vil kunne forlænges efter aftale med Eksekutivrådet og de direkte berørte stater for yderligere ét år. Sådanne foranstaltninger må ikke bevirke, at antallet af Det Internationale Overvågningssystems operationelle anlæg overstiger det antal, som er specificeret for det pågældende netværk; skal i videst mulig udstrækning opfylde de tekniske og operationelle krav specificeret i den operationelle vejledning for det pågældende netværk; og skal udføres inden for Organisationens budget. Generaldirektøren skal endvidere tage skridt til at afhjælpe situationen og stille forslag til en varig løsning. Generaldirektøren skal notificere alle deltagerstater om enhver be-slutning, som er taget i henhold til denne paragraf.

Samarbejdende nationale anlæg

27. Deltagerstater vil også hver for sig kunne etablere samarbejdsforanstaltninger med Organisationen med henblik på at stille supplerende data fra nationale overvågningsstationer, som ikke formelt udgør en del af Det Internationale Overvågningssystem, til rådighed for Det Internationale Datacenter.

28. Sådanne samarbejdsforanstaltninger vil kunne etableres på følgende måde:

a) efter anmodning fra en deltagerstat og for den stats regning skal Det Tekniske Sekretariat tage de nødvendige skridt til at attestere, at et givet overvågningsanlæg opfylder de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i de relevante operationelle vejledninger vedrørende anlæg under Det Internationale Overvågningssystem, og træffe foranstaltninger til at bekræfte ægtheden af dets data. Efter godkendelse af Eksekutivsekretariatet skal Det Tekniske Sekretariat formelt udpege et sådant anlæg som et samarbejdende nationalt anlæg. Det Tekniske Sekretariat skal tage de nødvendige skridt til efter behov at forny dets attestering;

b) Det Tekniske Sekretariat skal føre en opdateret liste over samarbejdende nationale anlæg og skal fordele denne til alle deltagerstater; og

c) Det Internationale Datacenter skal trække på data fra samarbejdende nationale anlæg, såfremt en deltagerstat anmoder herom med henblik på at lette konsultation og opklaring samt behandlingen af anmodninger om inspektioner på stedet, idet udgifterne til datatransmission skal afholdes af den pågældende deltagerstat.

Betingelserne, hvorunder supplerende data fra sådanne anlæg stilles til rådighed, og hvorunder Det Internationale Datacenter vil kunne anmode om yderligere eller fremskyndet rapportering eller nærmere forklaringer, skal udarbejdes nærmere i de operationelle vejledninger for de pågældende overvågningsnetværk.

C. KONSULTATION OG OPKLARING

29. Uden præjudice for enhver deltagerstats ret til at anmode om en inspektion på stedet bør deltagerstater, når dette er muligt, først gøre ethvert forsøg på at opklare og indbyrdes løse, eller sammen med eller gennem Organisationen, enhver sag, som måtte give anledning til bekymring for mulig ikke-efterlevelse af de grundlæggende forpligtelser i denne traktat.

30. En deltagerstat, som modtager en anmodning i henhold til pa-ragraf 29 direkte fra en anden deltagerstat, skal fremkomme med afklarende oplysninger til den deltagerstat, som har anmodet herom, snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen af anmodningen. Den anmodende deltagerstat og den deltagerstat, som er blevet anmodet om afklarende oplysninger, vil kunne holde Eksekutivrådet og Generaldirektøren underrettet om anmodningen og besvarelsen.

31. En deltagerstat skal have ret til at anmode Generaldirektøren om at bistå med at opklare ethvert spørgsmål, som giver anledning til bekymring for mulig ikke-overholdelse af denne traktats grundlæggende forpligtelser. Generaldirektøren skal fremkomme med de oplysninger, som Det Tekniske Sekretariat råder over af relevans for en sådan bekymring. Generaldirektøren skal underrette Eksekutivrådet om anmodningen og om de oplysninger, som er blevet givet i besvarelsen, såfremt den anmodende deltagerstat anmoder derom.

32. En deltagerstat skal have ret til at anmode Eksekutivrådet om at indhente afklarende oplysninger fra en anden deltagerstat om ethvert spørgsmål, som giver anledning til bekymring for mulig ikke-overholdelse af denne traktats grundlæggende forpligtelser. I sådanne tilfælde skal følgende gælde:

a) Eksekutivrådet skal fremsende anmodningen om opklaring til den deltagerstat, som er blevet anmodet om afklarende oplysninger, gennem Generaldirektøren senest 24 timer efter modtagelsen;

b) den deltagerstat, som er blevet anmodet om afklarende oplysninger, skal fremkomme med sådanne til Eksekutivrådet snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen af anmodningen;

c) Eksekutivrådet skal tage de afklarende oplysninger til efterretning og videresende disse til den anmodende deltagerstat senest 24 timer efter modtagelsen;

d) såfremt den anmodende deltagerstat anser de afklarende oplysninger for utilstrækkelige, skal den have ret til at anmode Eksekutivrådet om at indhente yderligere oplysninger fra den deltagerstat, som er blevet anmodet om oplysningerne.

Eksekutivrådet skal straks underrette alle de øvrige deltagerstater om enhver anmodning om afklarende oplysninger i henhold til denne paragraf såvel som enhver besvarelse, som er givet af den deltagerstat, som er blevet anmodet herom.

33. Såfremt den anmodende deltagerstat anser de afklarende oplysninger indhentet i henhold til paragraf 32 d) for at være utilstrækkelige, skal den have ret til at anmode om en ekstraordinær samling af Eksekutivrådet, hvori de berørte deltagerstater, som ikke er medlemmer af Eksekutivrådet, skal have ret til at deltage. På en sådan samling skal Eksekutivrådet behandle sagen og vil kunne anbefale enhver foranstaltning i overensstemmelse med artikel V.

D. INSPEKTIONER PÅ STEDET
Anmodning om en inspektion på stedet

34. Enhver deltagerstat har ret til at anmode om en inspektion på stedet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel og i Protokollens afsnit II på enhver deltagerstats territorium eller på ethvert andet sted under dennes jurisdiktion eller kontrol eller inden for ethvert område, som ligger uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol.

35. Formålet med en inspektion på stedet skal udelukkende være at afklare, om en prøvesprængning af atomvåben eller nogen som helst anden nuklear sprængning er blevet gennemført i strid med artikel I og i muligt omfang indsamle fakta, som vil kunne medvirke til at identificere en mulig overtræder af traktaten.

36. Den anmodende deltagerstat skal være forpligtet til at holde anmodningen om inspektion på stedet inden for denne traktats rammer samt til i anmodningen at anføre oplysninger i overensstemmelse med paragraf 37. Den anmodende deltagerstat skal afstå fra inspektionsanmodninger, som er ubegrundede, eller som er misbrug.

37. Anmodningen om en inspektion på stedet skal være baseret på oplysninger indsamlet ved hjælp af Det Internationale Overvågningssystem, på en hvilken som helst relevant teknisk oplysning, som er opnået ved hjælp af nationale, tekniske verifikationsmidler på en måde, som er i overensstemmelse med generelt anerkendte folkeretlige principper, eller på en kombination heraf. Anmodningen skal indeholde oplysninger i henhold til Protokollens afsnit II, paragraf 41.

38. Den anmodende deltagerstat skal forelægge anmodningen om en inspektion på stedet samtidigt for Eksekutivrådet og for Generaldirektøren. Sidstnævnte skal øjeblikkeligt indlede behandlingen.

Opfølgning efter forelæggelse
af en anmodning om inspektion på stedet

39. Eksekutivrådet skal indlede sin behandling straks efter modtagelse af anmodningen om en inspektion på stedet.

40. Generaldirektøren skal efter at have modtaget anmodningen om en inspektion på stedet anerkende modtagelsen af anmodningen over for den anmodende deltagerstat inden to timer og underrette den deltagerstat, som ønskes inspiceret, om anmodningen inden seks timer. Generaldirektøren skal forvisse sig om, at anmodningen opfylder de i Protokollens afsnit II, paragraf 41 anførte krav, og om nødvendigt bistå den anmodende deltagerstat med at formulere anmodningen i overensstemmelse hermed, samt underrette Eksekutivrådet og alle andre deltagerstater om anmodningen inden 24 timer.

41. Når anmodningen om inspektion på stedet opfylder kravene, skal Det Tekniske Sekretariat straks indlede forberedelser til inspektionen på stedet.

42. Efter modtagelse af en anmodning om inspektion på stedet, hvori der henvises til et inspektionsområde under en deltagerstats jurisdiktion eller kontrol, skal Generaldirektøren øjeblikkeligt indhente afklarende oplysninger fra den deltagerstat, som ønskes inspiceret, med henblik på at opklare og løse sagen, som er rejst i anmodningen.

43. En deltagerstat, som modtager en anmodning om afklarende oplysninger i henhold til paragraf 42, skal forsyne Generaldirektøren med forklaringer og med andre relevante oplysninger, som er til rådighed, snarest muligt og senest 72 timer efter modtagelse af anmodningen om afklarende oplysninger.

44. Forinden Eksekutivrådet træffer beslutning vedrørende anmodningen om inspektion på stedet, skal Generaldirektøren øjeblikkeligt til Eksekutivrådet videresende enhver yderligere oplysning, som er til rådighed fra Det Internationale Overvågningssystem, eller som er fremskaffet af en deltagerstat vedrørende den begivenhed, som er specificeret i anmodningen, herunder enhver afklarende oplysning, som er givet i henhold til paragraf 42 og 43, såvel som enhver anden oplysning fra Det Tekniske Sekretariat, som Generaldirektøren anser for relevant, eller som Eksekutivrådet anmoder om.

45. Medmindre den anmodende deltagerstat anser det spørgsmål, som har givet anledning til bekymringen i anmodningen om en inspektion på stedet, for at være løst og tilbagekalder anmodningen, skal Eksekutivrådet træffe en beslutning vedrørende anmodningen i overensstemmelse med paragraf 46.

Eksekutivrådets beslutninger

 46. Eksekutivrådet skal træffe en beslutning vedrørende anmodningen om en inspektion på stedet senest 96 timer efter modtagelse af anmodningen fra den anmodende deltagerstat. Beslutning om at godkende inspektionen på stedet skal træffes med mindst 30 stemmer for fra medlemmer af Eksekutivrådet. Såfremt Eksekutivrådet ikke godkender inspektionen, skal forberedelserne standses, og der skal ikke foretages yderligere vedrørende anmodningen.

47. Senest 25 dage efter godkendelsen af inspektionen på stedet i overensstemmelse med paragraf 46 skal inspektionsholdet gennem Generaldirektøren fremsende en fremskridtsrapport om inspektionen til Eksekutivrådet. Fortsættelsen af inspektionen skal betragtes som godkendt, medmindre Eksekutivrådet senest 72 timer efter modtagelse af fremskridtsrapporten om inspektionen træffer beslutning med et flertal af alle sine medlemmer om ikke at fortsætte inspektionen. Såfremt Eksekutivrådet beslutter ikke at fortsætte inspektionen, skal inspektionen afsluttes, og inspektionsholdet skal forlade inspektionsområdet og den inspicerede deltagerstats territorium så hurtigt som muligt i overensstemmelse med Protokollens afsnit II,paragraf 109 og 110.

48. Under inspektionen på stedet kan inspektionsholdet gennem Generaldirektøren til Eksekutivrådet stille forslag om at udføre boring. Eksekutivrådet skal træffe beslutning om et sådant forslag senest 72 timer efter modtagelse af forslaget. Beslutning om at godkende boring skal træffes med et flertal af alle medlemmerne af Eksekutivrådet.

49. Inspektionsholdet kan gennem Generaldirektøren anmode Eksekutivrådet om at udstrække varigheden af inspektionen med højst 70 dage udover den tidsramme på 60 dage, som er specificeret i Protokollens afsnit II, paragraf 4, såfremt inspektionsholdet anser en sådan udstrækning for væsentlig for at sætte det i stand til at opfylde sit mandat. Inspektionsholdet skal i sin anmodning anføre, hvilke af de i Protokollens afsnit II, paragraf 69 opførte aktiviteter og teknikker det påregner at udføre i løbet af forlængelsesperioden. Eksekutivrådet skal træffe en beslutning vedrørende anmodningen om forlængelse senest 72 timer efter modtagelse af anmodningen. Beslutningen om at godkende en forlængelse af inspektionen skal træffes med et flertal af alle medlemmerne af Eksekutivrådet.

50. På ethvert tidspunkt efter godkendelsen af fortsættelsen af inspektionen på stedet i overensstemmelse med paragraf 47 kan inspektionsholdet gennem Generaldirektøren fremsende en anbefaling til Eksekutivrådet om at afslutte inspektionen. En sådan anbefaling skal betragtes som godkendt, medmindre Eksekutivrådet senest 72 timer efter modtagelse af anbefalingen med to tredjedeles flertal af alle dets medlemmer beslutter ikke at godkende afslutningen af inspektionen. I tilfælde af at inspektionen afsluttes skal inspektionsholdet forlade inspektionsområdet og den inspicerede deltagerstats territorium så hurtigt som muligt i overensstemmelse med Protokollens afsnit II, paragraf 109 og 110.

51. Den anmodende deltagerstat og den deltagerstat, som søges inspiceret, kan deltage i Eksekutivrådets drøftelser vedrørende anmodningen om inspektion på stedet uden ret til at stemme. Den anmodende deltagerstat og den inspicerede deltagerstat kan ligeledes deltage uden ret til at stemme i enhver efterfølgende drøftelse i Eksekutivrådet vedrørende inspektionen.

52. Generaldirektøren skal inden 24 timer underrette alle deltagerstater om enhver beslutning af samt rapporter, forslag, anmodninger og anbefalinger til Eksekutivrådet i henhold til paragraf 46-50.

Opfølgning efter Eksekutivrådets
godkendelse af en inspektion på stedet

53. En inspektion på stedet, som er godkendt af Eksekutivrådet, skal udføres uden forsinkelse af et inspektionshold, som er udpeget af Generaldirektøren og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat og i Protokollen. Inspektionsholdet skal ankomme til indrejsestedet senest seks dage efter Eksekutivrådets modtagelse af anmodningen om en inspektion på stedet fra den anmodende deltagerstat.

54. Generaldirektøren skal udstede et inspektionsmandat for gennemførelsen af inspektionen på stedet. Inspektionsmandatet skal indeholde de oplysninger, som er specificeret i Protokollens afsnit II, paragraf 42.

55. Generaldirektøren skal underrette den inspicerede deltagerstat om inspektionen senest 24 timer inden inspektionsholdets planlagte ankomst til indrejsestedet i overensstemmelse med Protokollens afsnit II, paragraf 43.

Gennemførelsen af en inspektion på stedet

56. Enhver deltagerstat skal tillade Organisationen at gennemføre en inspektion på stedet på dens territorium eller på steder under dens jurisdiktion eller kontrol i overensstemmelse med bestemmelserne i denne traktat og i Protokollen. Ingen deltagerstat skal dog være forpligtet til at acceptere samtidige inspektioner på stedet på dens territorium eller på steder under dens jurisdiktion eller kontrol.

57. I overensstemmelse med bestemmelserne i denne trakat og i Protokollen skal den inspicerede deltagerstat have:

a) ret og pligt til at gøre alle rimelige anstrengelser for at bevise sin overholdelse af denne traktat og med henblik herpå at gøre det muligt for inspektionsholdet at opfylde sit mandat;

b) ret til at træffe foranstaltninger, som den betragter som nødvendige, til at beskytte nationale sikkerhedsinteresser og til at forhindre afsløring af fortrolige oplysninger, som ikke vedrører formålet med inspektionen;

c) pligt til at give adgang inden for inspektionsområdet med det ene formål at fastlægge kendsgerninger, som er relevante i forbindelse med formålet med inspektionen under hensyntagen til paragraf b) samt til enhver forfatningsmæssig forpligtelse den måtte have med hensyn til ejendomsret eller ransagninger og beslaglæggelser;

d) pligt til ikke at påberåbe sig denne paragraf eller Protokollens afsnit II, paragraf 88 med henblik på at skjule enhver krænkelse af dens forpligtelser i henhold til artikel I; og

e) pligt til ikke at vanskeliggøre inspektionsholdets evne til at bevæge sig inden for inspektionsområdet og udføre inspektionsaktiviteter i overensstemmelse med denne traktat og Protokollen.

I forbindelse med en inspektion på stedet betyder adgang både inspektionsholdets og inspektionsudstyrets fysiske adgang til og gennemførelsen af inspektionsaktiviteter inden for inspektionsområdet.

58. Inspektionen på stedet skal gennemføres på den mindst muligt forstyrrende måde, som er forenelig med en effektiv og rettidig fuldførelse af inspektionsmandatet, og i overensstemmelse med de procedurer, som er fastlagt i Protokollen. Hvor det er muligt, skal inspektionsholdet begynde med de mindst forstyrrende procedurer og først derefter gå over til mere forstyrrende procedurer, når dette anses for nødvendigt med henblik på at indsamle tilstrækkelige oplysninger til at afklare bekymringen vedrørende mulig ikke-efterlevelse af denne traktat. Inspektørerne skal kun søge efter de oplysninger og data, som er nødvendige for formålet med inspektionen og skal bestræbe sig på at gøre deres indgriben i den inspicerede deltagerstats normale funktioner så lille som mulig.

59. Den inspicerede deltagerstat skal bistå inspektionsholdet under hele inspektionen på stedet og lette dets opgaver.

60. Såfremt den inspicerede deltagerstat under henvisning til Protokollens afsnit II, paragraf 86 - 96 begrænser adgangen inden for inspektionsområdet, skal den gøre enhver rimelig anstrengelse for efter konsultationer med inspektionsholdet at demonstrere sin efterlevelse af denne Traktat på andre måder.

Observatører

61. For så vidt angår observatører, gælder følgende:

a) den anmodende deltagerstat kan under forudsætning af den inspicerede deltagerstats godkendelse sende en repræsentant, som skal være statsborger enten i den anmodende deltagerstat eller i en tredje deltagerstat, med henblik på at overvåge gennemførelsen af inspektionen på stedet som observatør;

b) den inspicerede deltagerstat skal underrette Generaldirektøren om, hvorvidt den accepterer den foreslåede observatør eller ej, inden 12 timer efter Eksekutivrådets godkendelse af inspektionen på stedet;

c) i tilfælde af godkendelse skal den inspicerede deltagerstat give observatøren adgang i overensstemmelse med Protokollen;

d) den inspicerede deltagerstat skal som regel acceptere den foreslåede observatør, men i tilfælde af at den inspicerede deltagerstat giver afslag, skal dette faktum registreres i inspektionsrapporten.

Der må højst være tre observatører i tilfælde af, at der er flere anmodende deltagerstater.

Rapporter om en inspektion på stedet

62. Inspektionsrapporter skal indeholde:

a) en beskrivelse af den af inspektionsholdet udførte virksomhed;

b) de faktuelle resultater af inspektionsholdets virksomhed af relevans for formålet med inspektionen;

c) en redegørelse for samarbejdet under inspektionen på stedet;

d) en faktuel beskrivelse af omfanget af den tildelte adgang, herunder af de alternative midler, som holdet har haft under inspektionen på stedet; og

e) enhver anden oplysning af relevans for formålet med inspektionen.

Divergerende iagttagelser gjort af inspektørerne kan vedlægges rapporten.

63. Generaldirektøren skal stille udkast til inspektionsrapporter til rådighed for den inspicerede deltagerstat. Den inspicerede deltagerstat har ret til inden 48 timer at give Generaldirektøren sine bemærkninger og forklaringer og til at udpege enhver oplysning og data, som efter dens opfattelse ikke er af relevans for formålet med inspektionen, og som ikke bør cirkuleres uden for Det Tekniske Sekretariat. Generaldirektøren skal behandle den inspicerede deltagerstats forslag til ændringer i udkastet til inspektionsrapporten og skal i muligt omfang inkorporere dem. Generaldirektøren skal også vedlægge bemærkningerne og forklaringerne, som den inspicerede deltagerstat er fremkommet med til inspektionsrapporten.

64. Generaldirektøren skal straks fremsende inspektionsrapporten til den anmodende deltagerstat, den inspicerede deltagerstat, Eksekutivrådet og til alle andre deltagerstater. Generaldirektøren skal endvidere til Eksekutivrådet og til alle andre deltagerstater straks fremsende ethvert resultat af analyser af prøver, som er foretaget i udpegede laboratorier i overensstemmelse med Protokollens afsnit II, paragraf 104, relevante data fra Det Internationale Overvågningssystem, vurderingerne fra den anmodende og den inspicerede deltagerstat, såvel som enhver anden oplysning, som Ge-neraldirektøren finder relevant. For så vidt angår den i paragraf 47 nævnte fremskridtsrapport om inspektionen, skal Generaldirektøren fremsende rapporten til Eksekutivrådet inden for den i paragraffen specificerede tidsramme.

65. Eksekutivrådet skal i overensstemmelse med dets beføjelser og funktioner gennemgå inspektionsrapporten og ethvert materiale fremlagt i henhold til paragraf 64 og skal tage stilling til enhver bekymring med hensyn til:

a) hvorvidt der har fundet nogen som helst ikke-efterlevelse af denne traktat sted; og

b) hvorvidt retten til at anmode om en inspektion på stedet er blevet misbrugt.

66. Såfremt Eksekutivrådet i overensstemmelse med dets beføjelser og funktioner når frem til den konklusion, at yderligere skridt kan være nødvendige med hensyn til paragraf 65, skal det træffe de passende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel V.

Anmodninger om inspektioner på stedet,
som er useriøse eller misbrug

67. Såfremt Eksekutivrådet ikke godkender inspektionen på stedet på grund af, at anmodningen om inspektion på stedet er useriøs eller misbrug, eller såfremt inspektionen afsluttes af de samme grunde, skal Eksekutivrådet overveje og træffe beslutning om, hvorvidt der bør iværksættes passende foranstaltninger til at genoprette situationen, herunder følgende:

a) kræve betaling fra den anmodende deltagerstat for udgifter til enhver forberedelse gjort af Det Tekniske Sekretariat;

b) suspendere retten for den anmodende deltagerstat til at anmode om en inspektion på stedet for et af Eksekutivrådet fastsat tidsrum; og

c) suspendere retten for den anmodende deltagerstat til at være medlem af Eksekutivrådet for en periode.

E. TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER

68. Med henblik på at:

a) bidrage til en betids løsning af enhver bekymring for efterlevelse, som opstår fra eventuel misfortolkning af verifikationsdata, som vedrører kemiske eksplosioner; og

b) bistå med korrigeringen af stationerne, som udgør en del af Det Internationale Overvågningssystems netværk, skal enhver deltagerstat påtage sig at samarbejde med Organisationen og med andre deltagerstater vedrørende gennemførelsen af de i Protokollens afsnit III anførte relevante foranstaltninger.

ARTIKEL V
FORANSTALTNINGER TIL AFHJÆLPNING AF EN SITUATION
SAMT TIL SIKRING AF EFTERLEVELSE, HERUNDER SANKTIONER

1. Konferencen skal, bl.a. under hensyntagen til Eksekutivrådets anbefalinger, træffe de nødvendige foranstaltninger således som anført i paragraf 2 og 3 for at sikre efterlevelse af denne traktat og med henblik på at rette op på og afhjælpe enhver situation, som strider mod denne traktats bestemmelser.

2. I tilfælde, hvor en deltagerstat af Konferencen eller Eksekutivrådet er blevet anmodet om at afhjælpe en situation, som giver anledning til problemer for så vidt angår dens efterlevelse og undlader at efterkomme anmodningen inden for den fastsatte tidsfrist, kan Konferencen bl.a. beslutte at begrænse eller suspendere deltagerstaten fra at udøve sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne traktat, indtil Konferencen træffer anden beslutning.

3. I tilfælde, hvor ikke-efterlevelse af de grundliggende forpligtelser i denne traktat kan være til skade for denne traktats hensigt og formål, kan Konferencen anbefale deltagerstaterne at træffe kollektive foranstaltninger, som er i overensstemmelse med folkeretten.

4. Konferencen, eller alternativt i tilfælde, hvor sagen haster, Eksekutivrådet kan forelægge sagen, herunder relevante oplysninger og konklusioner, for De Forende Nationer.

ARTIKEL VI
BILÆGGELSE AF TVISTER

1. Tvister, som måtte opstå med hensyn til anvendelsen eller fortolkningen af denne traktat, skal afgøres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten og i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede Nationers Pagt.

2. Når en tvist opstår mellem to eller flere deltagerstater eller mellem én eller flere deltagerstater og Organisationen vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne traktat, skal de berørte parter konsultere hinanden med henblik på en snarlig løsning af tvisten gennem forhandling eller ved hjælp af andre fredelige midler efter parternes valg, herunder henvendelse til denne traktats rette organer og efter fælles overenskomst henvisning til Den Internationale Domstol i overensstemmelse med Domstolens statut. De berørte parter skal holde Eksekutivrådet underrettet om de foranstaltninger, som træffes.

3. Eksekutivrådet kan bidrage til løsningen af en tvist, som måtte opstå vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne traktat, med alle de midler, som det anser for passende, herunder tilbyde sig som mægler, opfordre de i tvisten involverede deltagerstater til at søge at finde en løsning gennem en proces efter deres eget valg, henlede Konferencens opmærksomhed på sagen samt anbefale en tidsfrist for den valgte procedure.

4. Konferencen skal behandle spørgsmål vedrørende tvister rejst af deltagerstater, eller som Eksekutivrådet har henledt dens opmærksomhed på. Konferencen skal, når den finder det nødvendigt, oprette organer til - eller til eksisterende organer overdrage opgaver - med henblik på løsning af disse tvister i overensstemmelse med artikel II, paragraf 26 j).

5. Konferencen og Eksekutivrådet er med forbehold af bemyndigelse fra De Forenede Nationers Generalforsamling hver især bemyndiget til at anmode Den Internationale Domstol om en vejledende udtalelse vedrørende ethvert retligt spørgsmål, som opstår inden for rammerne af Organisationens virksomhed. En aftale mellem Organisationen og De Forenede Nationer skal indgås til dette formål i overensstemmelse med artikel II, paragraf 38 h).

6. Denne artikel er uden præjudice for artikel IV og V.

ARTIKEL VII
ÆNDRINGER

1. På et hvilket som helst tidspunkt efter denne traktats ikrafttrædelse kan enhver deltagerstat foreslå ændringer til denne traktat, Protokollen, eller til Protokollens bilag. Enhver deltagerstat kan også foreslå ændringer i overensstemmelse med paragraf 7 til Protokollen eller bilagene dertil. Forslag til ændringer skal fremsættes i henhold til de i paragraf 2 - 6 anførte procedurer. Forslag til ændringer i overensstemmelse med paragraf 7 skal fremsættes i henhold til de i paragraf 8 anførte procedurer.

2. Den foreslåede ændring skal alene behandles og vedtages af en ændringskonference.

3. Ethvert forslag til ændring skal fremsendes til Generaldirektøren, der skal cirkulere det til alle deltagerstater og depositaren samt søge deltagerstaternes synspunkter indhentet om, hvorvidt en ændringskonference bør indkaldes med henblik på at behandle forslaget. Såfremt et flertal af deltagerstaterne senest 30 dage efter rundsendelsen af ændringsforslaget meddeler Generaldirektøren, at de støtter videre behandling af forslaget, skal Generaldirektøren indkalde en ændringskonference, hvortil alle deltagerstater skal indbydes.

4. Ændringskonferencen skal afholdes i umiddelbar forlængelse af én af Konferencens ordinære samlinger, medmindre alle deltagerstater, som støtter indkaldelsen af en ændringskonference, anmoder om, at den afholdes tidligere. I intet tilfælde skal en ændringskonference afholdes mindre end 60 dage efter rundsendelsen af den foreslåede ændring.

5. Ændringer skal vedtages af ændringskonferencen ved, at et flertal af deltagerstaterne har stemt for, og ingen deltagerstat har stemt imod.

6. Ændringer skal træde i kraft for alle deltagerstater 30 dage efter, at alle de deltagerstater, som har stemt for på ændringskonferencen, har deponeret deres ratifikations- eller godkendelsesinstrumenter.

7. For at sikre denne traktats levedygtighed og effektivitet skal Protokollens afsnit I og III samt Protokollens bilag 1 og 2 kunne ændres i overensstemmelse med paragraf 8, såfremt de foreslåede ændringer kun er af administrativ eller teknisk karakter. Alle de øvrige bestemmelser i Protokollen og dens bilag skal ikke kunne ændres i overensstemmelse med paragraf 8.

8. De i paragraf 7 nævnte ændringer skal foretages i overensstemmelse med følgende procedurer:

a) teksten til de foreslåede ændringer skal sammen med de nødvendige oplysninger fremsendes til Generaldirektøren. Yderligere oplysninger til brug for vurderingen af forslaget kan fremlægges af enhver deltagerstat og af Generaldirektøren. Generaldirektøren skal straks sende alle sådanne forslag og oplysninger til alle deltagerstater, Eksekutivrådet og depositaren;

b) senest 60 dage efter modtagelsen af forslaget skal General- direktøren foretage en vurdering heraf med henblik på at fastslå alle dets mulige konsekvenser for bestemmelserne i denne traktat og dens gennemførelse samt sende sådanne oplysninger til alle deltagerstater og Eksekutivrådet;

c) Eksekutivrådet skal undersøge forslaget i lyset af alle de foreliggende oplysninger, herunder om forslaget opfylder kravene i paragraf 7. Senest 90 dage efter modtagelsen af forslaget skal Eksekutivrådet sende sine anbefalinger sammen med relevante forklaringer til alle deltagerstater til overvejelse. Deltagerstaterne skal anerkende modtagelsen inden 10 dage;

d) såfremt Eksekutivrådet anbefaler alle deltagerstater, at forslaget vedtages, skal det anses for godkendt, såfremt ingen deltagerstat gør indsigelse herimod inden 90 dage fra modtagelsen af anbefalingen. Såfremt Eksekutivrådet anbefaler, at forslaget forkastes, skal det betragtes som forkastet, såfremt ingen deltagerstat gør indsigelse herimod inden 90 dage fra modtagelsen af anbefalingen;

e) såfremt en anbefaling fra Eksekutivrådet ikke accepteres i overensstemmelse med de under d) anførte krav, skal Konferencen på sin førstkommende samling træffe beslutning om forslaget, herunder om hvorvidt det opfylder kravene i paragraf 7, i overensstemmelse med de for afgørelse af substansspørgsmål gældende regler;

f) Generaldirektøren skal underrette alle deltagerstater og depositaren om enhver beslutning i henhold til denne paragraf;

g) ændringer, som er godkendt i henhold til denne procedure, skal træde i kraft for alle deltagerstater 180 dage efter den dato, hvor Generaldirektøren gav meddelelse om deres godkendelse, medmindre en anden tidsfrist anbefales af Eksekutivrådet eller besluttes af Konferencen.

ARTIKEL VIII
GENNEMGANG AF TRAKTATEN

1. Medmindre et flertal af deltagerstaterne træffer anden beslutning, skal der ti år efter denne Traktats ikrafttrædelse afholdes en konference mellem deltagerstaterne til gennemgang af denne

traktats virkemåde og effektivitet med henblik på at forvisse sig om, at formålene og hensigterne i Præamblen og bestemmelserne i traktaten bliver gennemført. En sådan gennemgang skal tage hensyn til enhver ny videnskabelig og teknologisk udvikling af relevans for denne traktat. På grundlag af en anmodning fra en hvilken som helst deltagerstat skal gennemgangskonferencen overveje muligheden af at tillade gennemførelse af underjordiske nukleare sprængninger til fredelige formål. Såfremt gennemgangskonferencen ved konsensus beslutter, at sådanne nukleare sprængninger vil kunne tillades, skal den straks påbegynde udarbejdelse med henblik på anbefaling til deltagerstaterne af en passende ændring til denne traktat, hvorved enhver militær fordel af sådanne nukleare sprængninger udelukkes. Ethvert forslag til en sådan ændring skal fremsendes til Generaldirektøren af enhver deltagerstat og skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel VII.

2. Såfremt Konferencen træffer proceduremæssig beslutning herom i det foregående år, vil yderligere gennemgangskonferencer kunne indkaldes med ti års mellemrum og med samme formål. Sådanne konferencer vil kunne indkaldes efter et mellemrum på mindre end ti år, såfremt Konferencen træffer substansmæssig beslutning herom.

3. Normalt skal enhver gennemgangskonference afholdes umiddelbart i forlængelse af Konferencens ordinære årlige samling i henhold til artikel II.

ARTIKEL IX
VARIGHED OG TILBAGETRÆDEN

1. Denne traktat skal være af ubegrænset varighed.

2. Enhver deltagerstat skal under udøvelse af sin nationale suverænitet have ret til at træde tilbage fra denne traktat, såfremt deltagerstaten finder, at ekstraordinære begivenheder, som vedrører denne traktats genstand, har bragt dens vitale interesser i fare.

3. Tilbagetræden gennemføres derved, at der seks måneder forinden sendes meddelelse til alle andre deltagerstater, Eksekutivrådet, depositaren og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd. Meddelelsen om tilbagetræden skal omfatte en redegørelse for den eller de ekstraordinære begivenheder, som deltagerstaten anser for at have bragt dens vitale interesser i fare.

ARTIKEL X
PROTOKOLLENS OG BILAGENES STATUS

Bilagene til denne traktat, Protokollen og Protokollens bilag udgør en integreret del af traktaten. Enhver henvisning til denne Traktat inkluderer bilagene til denne traktat, Protokollen og Protokollens bilag.

ARTIKEL XI
UNDERTEGNELSE

Denne traktat skal være åben for undertegnelse for alle stater, før den træder i kraft.

ARTIKEL XII
RATIFIKATION

Denne traktat skal ratificeres af signatarstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige procedurer.

ARTIKEL XIII
TILTRÆDELSE

Enhver stat, som ikke undertegner denne traktat før dens ikrafttræden, kan tiltræde den på et hvilket som helst senere tidspunkt.

ARTIKEL XIV
IKRAFTTRÆDEN

1. Denne traktat skal træde i kraft 180 dage efter datoen for deponeringen af ratifikationsinstrumenterne af alle de stater, som er anført i bilag 2 til denne traktat, men i intet tilfælde tidligere end to år efter, at den blev åbnet for undertegnelse.

2. Såfremt denne traktat ikke er trådt i kraft tre år efter årsdagen for dens åbning for undertegnelse, skal depositaren indkalde en konference mellem de stater, som allerede har deponeret deres ratifikationsinstrumenter, efter anmodning af et flertal af disse stater. Denne konference skal undersøge, i hvilken udstrækning kravet anført i paragraf 1 er blevet opfyldt samt overveje og ved konsensus træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger forenelige med folkeretten der vil kunne træffes til at fremskynde ratifikationsprocessen med henblik på at lette denne traktats snarlige ikrafttræden.

3. Medmindre den konference, som der henvises til i paragraf 2, eller andre sådanne konferencer træffer anden beslutning, skal denne proces gentages på de efterfølgende årsdage for åbningen for undertegnelse af denne traktat, indtil dens ikrafttræden.

4. Alle signatarstater skal indbydes til at deltage i konferencen, som der henvises til i paragraf 2, og i enhver efterfølgende konference, som der henvises til i paragraf 3, som observatører.

5. For så vidt angår stater, hvis ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter deponeres efter denne traktats ikrafttræden, skal den træde i kraft på den 30. dag efter datoen for deponeringen af deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.

ARTIKEL XV
FORBEHOLD

Artiklerne i og bilagene til denne traktat skal ikke gøres til genstand for forbehold. Bestemmelserne i Protokollen til denne traktat og i bilagene til Protokollen skal ikke gøres til genstand for forbehold, som er uforenelige med denne traktats hensigt og formål.

ARTIKEL XVI
DEPOSITAR

1. De Forenede Nationers Generalsekretær skal være depositar for denne traktat og skal modtage undertegnelser, ratifikationsinstrumenter og tiltrædelsesinstrumenter.

2. Depositaren skal omgående underrette alle signatarstater og tiltrædende stater om datoen for hver undertegnelse, datoen for deponering af hvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, datoen for denne traktats ikrafttræden og for ikrafttrædelsen af enhver ændring af denne samt om modtagelsen af andre meddelelser.

3. Depositaren skal fremsende behørigt bekræftede genparter af denne traktat til regeringerne i signatarstaterne og i de tiltrædende stater.

4. Denne traktat skal registreres af depositaren i henhold til artikel 102 i De Forenede Nationers Pagt.

ARTIKEL XVII
AUTENTISKE TEKSTER

Denne traktat, hvis arabiske, engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst har samme gyldighed, skal deponeres hos De Forenede Nationers Generalsekretær. 

BILAG 1 TIL TRAKTATEN
LISTE OVER STATER I HENHOLD TIL ARTIKEL II, PARAGRAF 28

Afrika
Algeriet, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Verde, Centralafrikanske Republik, Comorerne, Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagascar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tunesien, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Ækvatorial Guinea.

Østeuropa
Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Jugoslavien, Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiske Republik, Slovenien, Tjekkiske Republik, Ukraine, Ungarn.

Latinamerika og Caribien
Antigua og Barbuda, Argentina, Bahama-øerne, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts-Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Suriname, Trinidad og Tobago, Uruguay, Venezuela.

Mellemøsten og Sydasien
Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Forenede Arabiske Emirater, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kirgizistan, Kuwait, Libanon, Maldiverne, Oman, Nepal, Pakistan, Qatar, Saudi Arabien, Sri Lanka, Syrien, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.

Nordamerika og Vesteuropa
Amerikas Forenede Stater, Andorra, Belgien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tyrkiet, Tyskland, Vatikanstaten, Østrig.

Sydøstasien, Stillehavsområdet og Det Fjerne Østen
Australien, Brunei, Cambodia, Cook-øerne, Demokratiske Folkerepublik Korea, Fiji, Indonesien, Japan, Kina, Kiribati, Republikken Korea, Laos, Malaysia, Marshall-øerne, Mikronesien, Mongoliet, Myanmar, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippinerne, Samoa, Singapore, Solomon-øerne, Thailand, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam.

 BILAG 2 TIL TRAKTATEN
LISTE OVER STATER I HENHOLD TIL ARTIKEL XIV

Liste over Nedrustningskonferencens medlemsstater per 18. juni 1996, som formelt deltog i arbejdet under konferencens 1996-samling, og som er opført i tabel 1 i Den Internationale Atomenergiorganisations april 1996-udgave af "Kernekraftreaktorer i Verden", samt over Nedrustningskonferencens medlemsstater per 18. juni 1996, som formelt deltog i arbejdet under konferencens 1996-samling, og som er opført i tabel 1 i Den Internationale Atomenergiorganisations december 1995-udgave af "Atomforskningsreaktorer i Verden":

Algeriet, Amerikas Forenede Stater, Argentina, Australien, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Chile, Colombia, Demokratiske Folkerepublik Korea, Egypten, Finland, Frankrig, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, Kina, Republikken Korea, Mexico, Nederlandene, Norge, Pakistan, Peru, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Slovakiske Republik, Spanien, Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sverige, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vietnam, Zaire, Østrig.

 

PROTOKOL TIL DE FORENEDE NATIONERS TRAKTAT OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER

AFSNIT I
DET INTERNATIONALE OVERVÅGNINGSSYSTEM OG
DET INTERNATIONALE DATACENTERS OPGAVER
A. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Det Internationale Overvågningssystem skal omfatte de i artikel IV, paragraf 16 anførte overvågningsanlæg og respektive kommunikationsmidler.

2. Overvågningsanlæggene, som udgør en del af Det Internationale Overvågningssystem, skal bestå af de i bilag 1 til denne Protokol specificerede anlæg. Det Internationale Overvågningssystem skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i de relevante operationelle vejledninger.

3. Organisationen skal i overensstemmelse med artikel II og i samarbejde og samråd med deltagerstaterne, andre stater samt internationale organisationer efter behov, etablere og koordinere driften og vedligeholdelsen samt enhver fremtidig, vedtaget ændring eller udvikling af Det Internationale Overvågningssystem.

4. I overensstemmelse med relevante aftaler eller overenskomster og procedurer skal en deltagerstat eller en anden stat, hos hvem anlæg under Det Internationale Overvågningssystem er placeret, eller som påtager sig ansvaret for sådanne anlæg, og Det Tekniske Sekretariat opnå enighed om og samarbejde om etablering, drift, opnormering, finansiering og vedligeholdelse af overvågningsanlæg, tilknyttede godkendte laboratorier og respektive kommunikationsmidler inden for områder under dens jurisdiktion eller kontrol eller andetsteds i overensstemmelse med folkeretten. En sådan form for samarbejde skal være i overensstemmelse med sikkerheds- og ægthedskravene og de tekniske specifikationer i de relevante operationelle vejledninger. En sådan stat skal give Det Tekniske Sekretariat bemyndigelse til at få adgang til et overvågningsanlæg med henblik på at kontrollere udstyr og kommunikationsforbindelser, og skal indvillige i at foretage de nødvendige ændringer i udstyret og de operationelle procedurer med henblik på at opfylde vedtagne krav. Det Tekniske Sekretariat skal til sådanne stater yde den passende tekniske bistand, som af Eksekutivrådet skønnes påkrævet for anlæggets behørige drift som en del af Det Internationale Overvågningssystem.

5. Modaliteterne for et sådant samarbejde mellem Organisationen og deltagerstaterne eller stater, hos hvem Det Internationale Overvågningssystems anlæg er placeret, eller som på anden måde påtager sig ansvaret for dem, skal fastsættes i aftaler eller overenskomster efter behov i hvert tilfælde.

B. SEISMOLOGISK OVERVÅGNING

6. Enhver deltagerstat forpligter sig til at samarbejde om en international udveksling af seismologiske data med henblik på at bistå i verifikationen af efterlevelsen af denne Traktat. Dette samarbejde skal omfatte etableringen og driften af et verdensomspændende netværk af primære- og hjælpestationer til seismologisk overvågning. Disse stationer skal i overensstemmelse med vedtagne procedurer fremsende data til Det Internationale Datacenter.

7. Netværket af primære stationer skal bestå af de 50 stationer, som er specificeret i tabel 1-A i denne Protokols bilag 1. Disse stationer skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for seismologisk overvågning og den internationale udveksling af seismologiske data. Uafbrudte data fra de primære stationer skal fremsendes enten direkte eller gennem et nationalt datacenter via en opkobling til Det Internationale Datacenter.

8. Med henblik på at supplere det primære netværk skal et hjælpenetværk bestående af 120 stationer efter anmodning stille oplysninger til rådighed for Det Internationale Datacenter, enten direkte eller gennem et nationalt datacenter. De hjælpestationer, som skal anvendes, er anført i tabel 1-B i denne Protokols bilag 1. Hjælpestationerne skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for seismologisk overvågning og den internationale udveksling af seismologiske data. Det Internationale Datacenter vil på et hvilket som helst tidspunkt kunne anmode om data fra hjælpestationerne, og sådanne data skal øjeblikkeligt være til rådighed gennem opkoblede computerforbindelser.

C. RADIONUKLEID OVERVÅGNING

9. Enhver deltagerstat forpligter sig til at samarbejde om en international udveksling af data vedrørende radionukleider i atmosfæren med henblik på at bistå i verifikationen af efterlevelsen af denne Traktat. Dette samarbejde skal omfatte etableringen og driften af et verdensomspændende netværk af radionukleide overvågningsstationer og godkendte laboratorier. Netværket skal i overensstemmelse med vedtagne procedurer fremsende data til Det Internationale Datacenter.

 10. Netværket af stationer til måling af radionukleider i atmosfæren skal omfatte et netværk af i alt 80 stationer, som er specificeret i tabel 2-A i denne Protokols bilag 1. Samtlige stationer skal være i stand til at måle tilstedeværelsen af relevante partikelstoffer i atmosfæren. Fyrre af disse stationer skal også ved denne Traktats ikrafttræden være i stand til at måle tilstedeværelsen af relevante ædelgasser. Med henblik herpå skal Konferencen på sin første samling godkende en anbefaling fra Den Forberedende Kommission om, hvilke 40 stationer i tabel 2-A i denne Protokols bilag 1 der skal være i stand til at måle tilstedeværelsen af ædelgasser. På sin første ordinære, årlige samling skal Konferencen overveje og træffe beslutning om en plan for gennemførelsen af hele netværkets kapacitet til at måle ædelgasser. Generaldirektøren skal udarbejde en rapport til Konferencen om modaliteterne for en sådan gennemførelse. Alle overvågningsstationerne skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for radionukleid overvågning og den internationale udveksling af data vedrørende radionukleider.

11. Netværket af radionukleide overvågningsstationer skal støttes af laboratorier, som skal godkendes af Det Tekniske Sekretariat i overensstemmelse med den relevante operationelle vejledning for udførelsen af analyser af prøver fra radionukleide overvågningsstationer, og som skal have indgået kontrakt med Organisationen om betaling per tjenesteydelse. De laboratorier, som er specificeret i tabel 2-B i denne Protokols bilag 1, og som er behørigt udsty-ret, skal Det Tekniske Sekretariat efter behov også trække på med henblik på at udføre yderligere analyser af prøver fra radionukleide overvågningsstationer. Med Eksekutivrådets godkendelse kan Det Tekniske Sekretariat godkende yderligere laboratorier med henblik på at foretage rutinemæssige analyser af prøver fra manuelle overvågningsstationer, når dette er nødvendigt. Alle godkendte laboratorier skal fremsende resultaterne af sådanne analyser til Det Internationale Datacenter under iagttagelse af de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for radionukleid overvågning og den internationale udveksling af data vedrørende radionukleider.

D. HYDROAKUSTISK OVERVÅGNING

12. Enhver deltagerstat forpligter sig til at samarbejde om en international udveksling af hydroakustiske data med henblik på at bistå i verifikationen af efterlevelsen af denne Traktat. Dette samarbejde skal omfatte etableringen og driften af et verdensomspændende netværk af hydroakustiske overvågningsstationer. Disse stationer skal i overensstemmelse med vedtagne procedurer fremsende data til Det Internationale Datacenter.

13. Netværket af hydroakustiske stationer skal bestå af stationerne, som er specificeret i tabel 3 i denne Protokols bilag 1, og skal omfatte et netværk af i alt seks hydrofon- og fem T-fasestationer. Disse stationer skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for hydroakustisk overvågning og den internationale udveksling af hydroakustiske data.

E. INFRALYD OVERVÅGNING

14. Enhver deltagerstat forpligter sig til at samarbejde om en international udveksling af infralyd data med henblik på at bistå i verifikationen af efterlevelsen af denne Traktat. Dette samarbejde skal omfatte etableringen og driften af et verdensomspændende netværk af infralyd overvågningsstationer. Disse stationer skal i overensstemmelse med vedtagne procedurer fremsende data til Det Internationale Datacenter.

15. Netværket af infralyd stationer skal bestå af stationerne, som er specificeret i tabel 4 i denne Protokols bilag 1, og skal omfatte et netværk af i alt 60 stationer. Disse stationer skal opfylde de tekniske og operationelle krav, som er specificeret i den operationelle vejledning for infralyd overvågning og den internationale udveksling af infralyd data.

F. DET INTERNATIONALE DATACENTERS OPGAVER

16. Det Internationale Datacenter skal modtage, samle, bearbejde, analysere, rapportere om og arkivere data fra anlæg under Det Internationale Overvågningssystem, herunder resultaterne af analyser foretaget på godkendte laboratorier.

17. De procedurer og kriterier for frasortering af almindelige begivenheder, som Det Internationale Datacenter skal anvende under udførelsen af dets vedtagne opgaver, særligt med henblik på udarbejdelse af standardrapporter og udførelse af et standardudvalg af tjenesteydelser for deltagerstaterne, skal formuleres nærmere i den operationelle vejledning for Det Internationale Datacenter og skal gradvist udbygges. De procedurer og kriterier, som oprindeligt er blevet udarbejdet af Den Forberedende Kommission, skal godkendes af Konferencen på dens første samling.

Det Internationale Datacenters standardprodukter

18. Det Internationale Datacenter skal rutinemæssigt anvende automatiske bearbejdningsmetoder og interaktiv menneskelig analyse for så vidt angår ikke-bearbejdede data fra Det Internationale Overvågningssystem med henblik på at producere og arkivere Det Internationale Datacenters standardprodukter på vegne af alle deltagerstaterne. Disse produkter skal gratis stilles til rådighed for deltagerstaterne og skal være uden præjudice for endelig stillingtagen til beskaffenheden af enhver begivenhed, som fortsat skal være deltagerstaternes ansvar, og skal omfatte:

a) integrerede lister over alle signaler, som er registreret af Det Internationale Overvågningssystem, såvel som lister og meddelelser vedrørende standardbegivenheder, herunder valøren og tilknyttede usikkerhedsmomenter beregnet for hver begivenhed, som lokaliseres af Det Internationale Datacenter, på grundlag af et sæt standardparametre;

b) meddelelser om standardsorterede begivenheder, som er resultatet af Det Internationale Datacenters anvendelse for så vidt angår hver begivenhed af kriterier for frasortering af almindelige begivenheder, og under anvendelse af karakteriseringsparametrene, som er specificeret i denne Protokols bilag 2, med det formål at karakterisere og i meddelelsen vedrørende standardbegivenheder fremhæve og derved frasortere begivenheder, som anses for at være i overensstemmelse med naturlige fænomener eller ikke-nukleare, menneskeskabte fænomener. Meddelelsen vedrørende standardbegivenheder skal numerisk for hver begivenhed vise, i hvilken udstrækning den pågældende begivenhed opfylder eller ikke opfylder kriterierne for frasortering af begivenheder. Det Internationale Datacenter skal ved udførelsen af sorteringen af almindelige begivenheder anvende både globale og supplerende sorteringskriterier med henblik på at tage hensyn til regionale forskelligheder, når sådanne forekommer. Det Internationale Datacenter skal gradvist forhøje sine tekniske muligheder, efterhånden som det opnår erfaring i Det Internationale Overvågningssystems virkemåde;

c) sammendrag, som resumerer de af Det Internationale Datacenter indsamlede og arkiverede data, Det Internationale Datacenters produkter samt Det Internationale Overvågningssystems og Det Internationale Datacenters ydeevne og operationelle status; og

d) uddrag eller delmængder af Det Internationale Datacenters standardprodukter som specificeret under a) - c), udvalgt efter en individuel deltagerstats anmodning.

19. Det Internationale Datacenter skal uden udgift for deltagerstaterne foretage særlige undersøgelser med henblik på at tilvejebringe en dybgående, teknisk gennemgang ved hjælp af ekspertanalyser af data fra Det Internationale Overvågningssystem, såfremt Organisationen eller en deltagerstat anmoder derom, med det formål at forbedre de skønnede valører for standardsignalet og parametrene for begivenhederne.

Det Internationale Datacenters tjenesteydelser til deltagerstater

20. Det Internationale Datacenter skal give deltagerstaterne åben, ens, belejlig og passende adgang til alle data fra Det Internationale Overvågningssystem, både ikke-bearbejdede og behandlede, alle produkter fra Det Internationale Datacenter samt alle andre data fra Det Internationale Overvågningssystem, som findes i Det Internationale Datacenters arkiv, eller indsamlet fra anlæg under Det Internationale Overvågningssystem gennem Det Internationale Datacenter. Fremgangsmåden vedrørende støtte til dataadgang og tilvejebringelsen af data skal omfatte følgende tjenesteydelser:

a) automatisk og regelmæssig fremsendelse til en deltagerstat af Det Internationale Datacenters produkter eller af deltagerstatens udvalg heraf, samt efter anmodning deltagerstatens udvalg af data fra Det Internationale Overvågningssystem;

b) tilvejebringelse af data eller produkter, som er fremskaffet som svar på særskilte anmodninger fra deltagerstater om at trække data og produkter ud fra arkiverne i Det Internationale Datacenter og Det Internationale Overvågningssystems anlæg, herunder interaktiv elektronisk adgang til Det Internationale Datacenters database; og

c) bistand til individuelle deltagerstater, på deres anmodning og gratis for så vidt angår rimelige bestræbelser, med hensyn til tekniske ekspertanalyser af data fra Det Internationale Overvågningssystem og andre relevante data, som er stillet til rådighed af den anmodende deltagerstat med henblik på at bistå den pågældende deltagerstat med at identificere kilden til specifikke begivenheder. Resultatet af en sådan teknisk analyse skal betragtes som den anmodende deltagerstats produkt, men skal være til rådighed for alle deltagerstater.

Det Internationale Datacenters tjenesteydelser, som er specificeret under a) og b), skal stilles gratis til rådighed for hver deltagerstat. Omfanget og formatet af data skal fastsættes nærmere i den operationelle vejledning for Det Internationale Datacenter. 

Frasortering af nationale begivenheder

21. Det Internationale Datacenter skal, såfremt det anmodes derom af en deltagerstat, anvende de af den pågældende deltagerstat etablerede kriterier for frasortering af nationale begivenheder på ethvert af dets standardprodukter på regelmæssig og automatisk basis, samt stille resultaterne af sådanne analyser til rådighed for denne deltagerstat. Denne service skal udøves uden omkostning-er for den anmodende deltagerstat. Resultatet af sådanne fra-sorteringsprocesser vedrørende nationale begivenheder skal betragtes som den anmodende deltagerstats produkt.

Teknisk bistand

22. Det Internationale Datacenter skal, hvor det er påkrævet, yde teknisk bistand til individuelle deltagerstater:

a) med at formulere deres behov med hensyn til valg og frasortering af data og produkter;

b) ved at installere, i Det Internationale Datacenter uden udgift for en anmodende deltagerstat for så vidt angår rimelige bestræbelser, computeralgoritmer eller software, som er stillet til rådighed af den pågældende deltagerstat med henblik på at beregne nye signal- og begivenhedsparametre, som ikke er omfattet af den operationelle vejledning for Det Internationale Datacenter, idet resultaterne betragtes som den anmodende deltagerstats produkt; og

c) ved at bistå deltagerstater med at udvikle mulighederne for at modtage, behandle og analysere data fra Det Internationale Overvågningssystem på nationale datacentre.

23. Det Internationale Datacenter skal uafbrudt overvåge og rapportere om den operationelle status for Det Internationale Overvågningssystems anlæg, for kommunikationsforbindelserne og dets eget bearbejdningssystem. Det skal straks sende underretning til de ansvarlige, i tilfælde af at den operationelle funktion af en komponent ikke skulle opfylde det vedtagne niveau, som er fastsat i den relevante operationelle vejledning.

AFSNIT II
INSPEKTIONER PÅ STEDET
A. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Procedurerne i dette afsnit skal gennemføres i henhold til bestemmelserne vedrørende inspektioner på stedet i artikel IV.

2. Inspektionen på stedet skal foretages inden for det område, hvor begivenheden, som foranledigede anmodningen om inspektion på stedet, fandt sted.

3. Området for en inspektion på stedet skal være sammenhængende, og dets størrelse må ikke overstige 1.000 kvadratkilometer. Der må ikke være nogen lineær afstand, som er større end 50 kilometer i en hvilken som helst retning.

 4. Varigheden af en inspektion på stedet må ikke overstige 60 dage fra datoen for godkendelsen af anmodningen om inspektion på stedet i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 46, men vil kunne forlænges med maksimalt 70 dage i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 49.

5. Såfremt inspektionsområdet, som er specificeret i inspektionsmandatet, strækker sig over territoriet eller et andet sted under mere end én deltagerstats jurisdiktion eller kontrol, skal bestemmelserne vedrørende inspektioner på stedet efter behov finde anvendelse for hver af de deltagerstater, hvor inspektionsområdet strækker sig.

6. I tilfælde hvor inspektionsområdet er under den inspicerede deltagerstats jurisdiktion eller kontrol, men er beliggende på en anden deltagerstats territorium, eller hvor adgangen fra indrejsestedet til inspektionsområdet kræver transit gennem territorium tilhørende en anden deltagerstat end den inspicerede deltagerstat, skal den inspicerede deltagerstat udøve rettighederne og opfylde forpligtelserne vedrørende sådanne inspektioner i overensstemmelse med denne Protokol. I et sådant tilfælde skal den deltagerstat, på hvis territorium inspektionsområdet er beliggende, lette inspektionen og sørge for den nødvendige støtte med henblik på at gøre inspektionsholdet i stand til at udføre sine opgaver på en hurtig og effektiv måde. Deltagerstater, gennem hvis territorium transit er nødvendig for at nå frem til inspektionsområdet, skal lette sådan gennemrejse.

7. I tilfælde hvor inspektionsområdet er under den inspicerede deltagerstats jurisdiktion eller kontrol, men er beliggende på territorium tilhørende en stat, som ikke er deltager i denne Traktat, skal den inspicerede deltagerstat træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at inspektionen kan udføres i overensstemmelse med denne Protokol. En deltagerstat, som har ét eller flere områder under sin jurisdiktion eller kontrol, som er beliggende på territorium tilhørende en stat, som ikke er deltager i denne Traktat, skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre godkendelse af den stat, på hvis territorium inspektionsområdet er beliggende, af inspektører og inspektionsassistenter, som er udpeget til den pågældende deltagerstat. Såfremt den inspicerede deltagerstat ikke er i stand til at sikre adgang, skal den påvise, at den traf alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre adgang.

8. I tilfælde hvor inspektionsområdet er beliggende på en deltagerstats territorium, men er under jurisdiktion eller kontrol af en stat, som ikke er deltager i denne Traktat, skal deltagerstaten træffe alle de nødvendige foranstaltninger, som kræves af den inspicerede deltagerstat og af en deltagerstat, på hvis territorium inspektionsområdet er beliggende, og som er uden præjudice for folkerettens regler og praksis, til at sikre, at inspektionen på stedet kan udføres i overensstemmelse med denne Protokol. Såfremt deltagerstaten ikke er i stand til at sikre adgang til inspektionsområdet, skal den påvise, at den traf alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre adgang, uden præjudice for folkerettens regler og praksis.

9. Størrelsen af inspektionsholdet skal holdes på det minimum, som er nødvendigt for behørig opfyldelse af inspektionsmandatet. Det totale antal medlemmer af inspektionsholdet, som er til stede på den inspicerede deltagerstats territorium på et hvilket som helst tidspunkt, skal ikke overstige 40 personer, bortset fra når der foretages boringer. Ingen statsborgere fra den anmodende deltagerstat eller fra den inspicerede deltagerstat skal være medlem af inspektionsholdet.

10. Generaldirektøren skal fastsætte størrelsen af inspektionsholdet og udvælge dets medlemmer fra listen over inspektører og inspektionsassistenter under hensyn til omstændighederne ved en særlig anmodning.

11. Den inspicerede deltagerstat skal sørge for inspektionsholdets nødvendige bekvemmelighed, såsom kommunikationsmidler, tolkning, transport, arbejdsplads, indkvartering, måltider og lægehjælp.

12. Den inspicerede deltagerstat skal i rimelig kort tid efter inspektionens afslutning af Organisationen blive refunderet for alle udgifter, inklusive de i paragraf 11 og 49 nævnte udgifter, vedrørende inspektionsholdets ophold og officielle aktiviteter på den inspicerede deltagerstats territorium.

13. Procedurerne for gennemførelsen af inspektioner på stedet skal fastsættes nærmere i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet.

B. STÅENDE FORANSTALTNINGER
Udpegning af inspektører og inspektionsassistenter

14. Et inspektionshold kan bestå af inspektører og inspektionsassistenter. En inspektion på stedet må kun udføres af kvalificerede inspektører, som er særligt udpegede til denne opgave. De vil kunne assisteres af særligt udpegede inspektionsassistenter, såsom teknisk og administrativt personel, flybesætninger og tolke.

15. Inspektører og inspektionsassistenter skal indstilles til udpegning af deltagerstaterne, eller for så vidt angår Det Tekniske Sekretariats stab, af Generaldirektøren på grundlag af deres ekspertise og erfaring af relevans for formålet og hensigten med inspektioner på stedet. Kandidaterne skal være godkendt i forvejen af deltagerstaterne i overensstemmelse med paragraf 18.

16. Enhver deltagerstat skal senest 30 dage efter denne Traktats ikrafttræden for den pågældende deltagerstat underrette Generaldirektøren om navn, fødselsdato, køn, rang, kvalifikationer og erhvervserfaring for de personer, som af deltagerstaten foreslås udpeget som inspektører og inspektionsassistenter.

17. Senest 60 dage efter denne Traktats ikrafttræden skal Det Tekniske Sekretariat skriftligt til alle deltagerstater fremsende en første liste over navnene, nationaliteter, fødselsdatoer, køn og rang for de inspektører og inspektionsassistenter, som foreslås udpeget af Generaldirektøren og deltagerstaterne, såvel som en beskrivelse af deres kvalifikationer og erhvervserfaring.

18. Enhver deltagerstat skal straks anerkende modtagelsen af den første liste over inspektører og inspektionsassistenter, som er foreslået udpeget. Enhver inspektør eller inspektionsassistent, som står på denne liste, skal betragtes som accepteret, medmindre en deltagerstat senest 30 dage efter anerkendelsen af modtagelsen af listen har gjort skriftlig indsigelse. Deltagerstaten kan angive grunden til indsigelsen. I tilfælde af indsigelse, skal den foreslåede inspektør eller inspektionsassistent ikke foretage eller deltage i aktiviteter forbundet med inspektion på stedet på territoriet i eller på ethvert andet sted under jurisdiktion eller kontrol af den deltagerstat, som har gjort indsigelse. Det Tekniske Sekretariat skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelsen om indsigelse.

19. Hver gang tilføjelser eller ændringer til listen over inspektører og inspektionsassistenter foreslås af Generaldirektøren eller en deltagerstat, skal afløsende inspektører og inspektionsassistenter udpeges på samme måde som fastsat for så vidt angår den første liste. Enhver deltagerstat skal straks underrette Det Tekniske Sekretariat, såfremt en inspektør eller inspektionsassistent, som den har indstillet, ikke længere kan udføre en inspektørs eller en inspektionsassistents hverv.

20. Det Tekniske Sekretariat skal holde listen over inspektører og inspektionsassistenter ajourført og underrette alle deltagerstater om enhver tilføjelse eller ændring i listen.

21. En deltagerstat, som anmoder om en inspektion på stedet, kan foreslå, at en inspektør fra listen over inspektører og inspektionsassistenter gør tjeneste som deltagerstatens observatør i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 61.

22. Med forbehold af paragraf 23 skal en deltagerstat have ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod en inspektør eller inspektionsassistent, som allerede er blevet accepteret. Den skal skriftligt underrette Det Tekniske Sekretariat om dens indsigelse og kan angive grunden til indsigelsen. En sådan indsigelse skal have virkning 30 dage efter Det Tekniske Sekretariats modtagelse af underretningen. Det Tekniske Sekretariat skal straks bekræfte modtagelsen af underretningen om indsigelsen og underrette den deltagerstat, som har gjort indsigelsen, og den deltagerstat, som har foretaget indstillingen, om den dato, hvorfra inspektøren eller inspektionsassistenten skal ophøre med at være udpeget for sidstnævnte deltagerstat.

23. En deltagerstat, som er blevet underrettet om en inspektion, skal ikke forsøge at få fjernet nogen af inspektørerne eller inspektionsassistenterne, som er nævnt i inspektionsmandatet, fra inspektionsholdet.

24. Det antal inspektører og inspektionsassistenter, som en deltagerstat har accepteret, skal være tilstrækkeligt stort til, at et passende antal inspektører og inspektionsassistenter er til rådighed. Såfremt en deltagerstats indsigelse mod foreslåede inspektører eller inspektionsassistenter efter Generaldirektørens opfattelse hindrer udpegningen af et tilstrækkeligt antal inspektører og inspektionsassistenter eller på anden måde hæmmer den effektive gennemførelse af formålene med en inspektion på stedet, skal Gene-raldirektøren forelægge spørgsmålet for Eksekutivrådet.

25. Enhver inspektør, som er omfattet af listen over inspektører og inspektionsassistenter, skal modtage relevant uddannelse. En sådan uddannelse skal gives af Det Tekniske Sekretariat i henhold til de procedurer, som er specificeret i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet. Det Tekniske Sekretariat skal efter aftale med deltagerstaterne koordinere en uddannelsesplan for inspektørerne.

Privilegier og immuniteter

26. Efter godkendelse af den første liste over inspektører og inspektionsassistenter ifølge paragraf 18 eller som senere ændret i overensstemmelse med paragraf 19 skal enhver deltagerstat være forpligtet til i overensstemmelse med dens nationale procedurer og efter ansøgning fra en inspektør eller inspektionsassistent at udstede indrejse-/udrejsevisa og/eller transitvisa gældende for flere rejser og andre relevante dokumenter, som gør det muligt for hver enkelt inspektør og inspektionsassistent at indrejse i og opholde sig på den pågældende deltagerstats territorium med det ene formål at gennemføre inspektionsvirksomhed. Enhver deltagerstat skal udstede de nødvendige visa eller rejsedokumenter til dette formål senest 48 timer efter modtagelsen af ansøgningen eller umiddelbart efter inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet på deltagerstatens territorium. Disse dokumenter skal være gyldige, så længe det er nødvendigt for at sætte inspektøren eller inspektionsassistenten i stand til at forblive på den inspicerede deltagerstats territorium med det ene formål at gennemføre inspektionsvirksomhed.

27. Med henblik på effektiv udførelse af deres opgaver skal medlemmer af inspektionsholdet nyde de privilegier og immuniteter, som er anført nedenfor under a) til i). Privilegier og immuniteter skal tilstås medlemmerne af inspektionsholdet af hensyn til denne Traktat og ikke til den enkeltes personlige fordel. Sådanne privilegier og immuniteter skal tilstås dem for hele perioden mellem indrejse i og udrejse fra den inspicerede deltagerstats territorium og derefter for så vidt angår handlinger, som tidligere er udført under udøvelsen af deres officielle funktioner.

a) medlemmerne af inspektionsholdet skal nyde samme ukrænkelighed som diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 29 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser af 18. april 1961;

b) beboelsessteder og kontorlokaler, som anvendes af det inspektionshold, som udfører inspektionsvirksomhed i henhold til denne Traktat, skal nyde samme ukrænkelighed og beskyttelse som diplomatiske repræsentanters lokaler i henhold til artikel 30, paragraf 1 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

c) inspektionsholdets dokumenter og korrespondance, herunder dens akter, skal nyde samme ukrænkelighed, som gives alle dokumenter og korrespondance tilhørende diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 30, paragraf 2, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Inspektionsholdet skal have ret til at gøre brug af koder i sin kommunikation med Det Tekniske Sekretariat;

d) prøver og godkendt udstyr, som transporteres af medlemmer af inspektionsholdet, skal med forbehold af bestemmelserne i denne Traktat være ukrænkelige og fritaget for alle toldafgifter. Farlige prøver skal transporteres i overensstemmelse med de relevante bestemmelser;

e) medlemmerne af inspektionsholdet skal nyde samme immuniteter som diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 31, paragraf 1, 2 og 3, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

f) medlemmerne af inspektionsholdet, som udfører foreskreven virksomhed i henhold til denne Trakat, skal være fritaget for skatter og afgifter i lighed med diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 34 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

g) medlemmerne af inspektionsholdet skal have lov til ind på den inspicerede deltagerstats territorium uden betaling af told eller lignende afgifter at medtage artikler til personligt brug med undtagelse af artikler, som det ved lov er forbudt at importere eller eksportere, eller som er underlagt karantænebestemmelser;

h) medlemmerne af inspektionsholdet skal have samme muligheder med hensyn til valuta og veksling, som gives repræsentanter for udenlandske regeringer i midlertidigt officielt ærinde; og

i) medlemmerne af inspektionsholdet skal ikke udøve nogen faglig eller kommerciel virksomhed med henblik på personlig vinding på den inspicerede deltagerstats territorium.

28. Ved transit gennem territorium tilhørende andre deltagerstater end den inspicerede deltagerstat skal medlemmerne af inspektionsholdet nyde samme privilegier og immuniteter som diplomatiske repræsentanter i henhold til artikel 40, paragraf 1, i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser. Dokumenter og korrespondance, herunder akter, samt prøver og godkendt udstyr, som de bringer med sig, skal nyde de privilegier og immuniteter, som er fastsat i paragraf 27 c) og d).

29. Uden præjudice for deres privilegier og immuniteter skal medlemmerne af inspektionsholdet være forpligtet til at respektere den inspicerede deltagerstats love og bestemmelser og i den udstrækning, det er foreneligt med inspektionsmandatet, være forpligtet til ikke at blande sig i denne stats indre anliggender. Såfremt den inspicerede deltagerstat finder, at der har fundet misbrug sted af de privilegier og immuniteter, som er specificeret i denne Protokol, skal der gennemføres konsultationer mellem deltagerstaten og Generaldirektøren med henblik på at fastslå, hvorvidt et sådant misbrug har fundet sted, og hvis dette konstateres, for at forhindre gentagelse af et sådant misbrug.

30. Den immunitet fra jurisdiktion, som medlemmerne af inspektionsholdet nyder, kan ophæves af Generaldirektøren i de tilfælde, hvor Generaldirektøren er af den opfattelse, at immunitet ville hindre rettens fylde, og at den kan ophæves uden at skade gennemførelsen af bestemmelserne i denne Traktat. Afkald skal altid være udtrykkeligt.

31. Observatører skal nyde de samme privilegier og immuniteter, som tilstås medlemmerne af inspektionsholdet i henhold til dette afsnit, med undtagelse af privilegier og immuniteter tilstået i henhold til paragraf 27 d).

Indrejsesteder

32. Enhver deltagerstat skal udpege sine indrejsesteder og skal give de nødvendige oplysninger til Det Tekniske Sekretariat senest 30 dage efter, at denne Traktat træder i kraft for den pågældende deltagerstats vedkommende. Disse indrejsesteder skal være således beliggende, at inspektionsholdet kan nå frem til et hvilket som helst inspektionsområde fra mindst ét indrejsested inden for 24 timer. Indrejsestedernes beliggenhed skal meddeles alle deltagerstaterne af Det Tekniske Sekretariat. Indrejsesteder vil også kunne tjene som udrejsesteder.

33. Enhver deltagerstat kan ændre sine indrejsesteder ved at give meddelelse om en sådan ændring til Det Tekniske Sekretariat. Ændringer skal træde i kraft 30 dage efter, at Det Tekniske Sekretariat har modtaget en sådan meddelelse, for at muliggøre behørig underretning af alle deltagerstater.

34. Såfremt Det Tekniske Sekretariat finder, at antallet af indrejsesteder er utilstrækkeligt for en rettidig gennemførelse af inspektioner, eller at de af en deltagerstat foreslåede ændringer af indrejsestederne ville hindre en sådan rettidig gennemførelse af inspektioner, skal det indlede konsultationer med den pågældende deltagerstat med henblik på at løse problemet.

Foranstaltninger vedrørende anvendelse af ikke-ordinære fly

35. I tilfælde af at det ikke vil være muligt at nå frem til indrejsestedet i tide ved anvendelse af ordinære rutefly, vil et inspektionshold kunne anvende ikke-ordinære fly. Senest 30 dage efter, at denne Traktat træder i kraft for den pågældende deltagerstats vedkommende, skal enhver deltagerstat meddele Det Tekniske Sekretariat nummeret på den permanente diplomatiske landingstilladelse for ikke-ordinære fly, som transporterer inspektionshold og nødvendigt inspektionsudstyr. Ruterne, der anvendes af flyene, skal følge etablerede internationale flyruter, som deltagerstaten og Det Tekniske Sekretariat er blevet enige om som grundlag for en sådan diplomatisk landingstilladelse.

Godkendt inspektionsudstyr

 36. Konferencen skal på sin første samling behandle og godkende en liste over udstyr til brug under inspektioner på stedet. Enhver deltagerstat kan fremlægge forslag vedrørende udstyr, som foreslås optaget på listen. Specifikationer vedrørende brug af udstyret som nærmere fastsat i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet skal tage højde for sikkerheds- og fortrolighedshensyn, hvor sådant udstyr kan tænkes anvendt.

37. Udstyr til brug under inspektioner på stedet skal bestå af kerneudstyr til brug for inspektionsvirksomheden og teknikker som specificeret i paragraf 69 og hjælpeudstyr, som er nødvendigt for en effektiv og rettidig gennemførelse af inspektioner på stedet.

38. Det Tekniske Sekretariat skal sikre, at alle slags godkendt udstyr er til rådighed for inspektioner på stedet, når der er behov herfor. Til brug for en inspektion på stedet skal Det Tekniske Sekretariat behørigt bekræfte, at udstyret er blevet justeret, vedligeholdt og beskyttet. Med henblik på at lette den inspicerede deltagerstats kontrol af udstyret ved indrejsestedet skal Det Tekniske Sekretariat fremlægge dokumentation for og vedlægge segl til bekræftelse af attesteringen.

39. Samtlige faste udstyr skal være i Det Tekniske Sekretariats varetægt. Det Tekniske Sekretariat skal være ansvarlig for vedligeholdelsen og justeringen af sådant udstyr.

40. Det Tekniske Sekretariat skal efter behov indgå aftaler med deltagerstater om at stille udstyr, som er optaget på listen, til rådighed. Sådanne deltagerstater skal være ansvarlige for vedligeholdelsen og justeringen af sådant udstyr.

C. ANMODNING OM INSPEKTION PÅ STEDET, INSPEKTIONSMANDAT OG NOTIFIKATION AF INSPEKTION
Anmodning om inspektion på stedet

41. I henhold til artikel IV, paragraf 37 skal anmodningen om inspektion på stedet indeholde i det mindste følgende oplysninger:

a) de skønnede geografiske og vertikale koordinater for beliggenhed af den begivenhed, som foranledigede anmodningen med en angivelse af mulig fejlmargen;

b) den foreslåede afgrænsning af det område, som skal inspiceres, specificeret på et kort og i overensstemmelse med paragraf 2 og 3;

c) deltagerstaten eller deltagerstaterne, som skal inspiceres, eller en angivelse af, at det område, som skal inspiceres, eller en del deraf ligger uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol;

d) det mulige miljø, hvori begivenheden, som foranledigede anmodningen, fandt sted;

e) det skønnede tidspunkt for begivenheden, som foranledigede anmodningen, med en angivelse af den mulige fejlmargen;

f) alle oplysninger, hvorpå anmodningen er baseret;

g) detaljerede oplysninger om den eventuelt foreslåede observatørs person; og

h) resultaterne af en konsultations- og opklaringsproces i overensstemmelse med artikel V eller en forklaring, hvis en sådan er relevant, om årsagerne til, at en sådan konsultations- og opklaringsproces ikke er blevet gennemført.

Inspektionsmandat

42. Mandatet for en inspektion på stedet skal indeholde:

a) Eksekutivrådets beslutning vedrørende anmodningen om inspektion på stedet;

b) navnet på den deltagerstat eller de deltagerstater, som skal inspiceres eller en angivelse af, at inspektionsområdet eller en del deraf ligger uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol;

c) beliggenheden af eller grænserne for inspektionsområdet specificeret på et kort og med angivelse af alle oplysninger, hvorpå anmodningen var baseret samt alle andre tekniske oplysninger, som er til rådighed, efter konsultation med den anmodende deltagerstat;

d) oplysning om, hvilken slags virksomhed inspektionsholdet har planlagt i inspektionsområdet;

e) indrejsestedet, som inspektionsholdet vil anvende;

f) eventuelle transit- eller basissteder;

g) navnet på lederen af inspektionsholdet;

h) navnene på medlemmerne af inspektionsholdet;

i) navnet på den eventuelt foreslåede observatør; og

j) listen over udstyr, som skal anvendes i inspektionsområdet.

Såfremt en beslutning truffet af Eksekutivrådet i henhold til artikel IV, paragraf 46 til 49, nødvendiggør en ændring af inspektionsmandatet, kan Generaldirektøren ajourføre mandatet for så vidt angår punkt d), h) og j) efter behov. Generaldirektøren skal straks underrette den inspicerede deltagerstat om enhver sådan ændring.

Notifikation af inspektion

43. Generaldirektørens notifikation i henhold til artikel IV, paragraf 55, skal indeholde følgende oplysninger:

a) inspektionsmandatet;

b) dato og planlagt tidspunkt for inspektionsholdets ankomst til indrejsestedet;

c) transportmiddel for at nå frem til indrejsestedet;

d) eventuel permanent diplomatisk landingstilladelse for ikke-ordinære fly; og

e) en liste over ethvert udstyr, som Generaldirektøren anmoder den inspicerede deltagerstat om at stille til rådighed for inspektionsholdet til brug inden for inspektionsområdet.

44. Den inspicerede deltagerstat skal anerkende modtagelsen af Generaldirektørens notifikation senest 12 timer efter at have modtaget notifikationen.

D. FORANSTALTNINGER FORUD FOR EN INSPEKTION

Indrejse på den inspicerede deltagerstats territorium
Foranstaltninger ved indrejsestedet og
Transport til inspektionsområdet

45. Den inspicerede deltagerstat, som er blevet underrettet om inspektionsholdets ankomst, skal sikre, at inspektionsholdet omgående kan indrejse på dens territorium.

46. I tilfælde, hvor et ikke-ordinært fly benyttes til rejsen til indrejsestedet, skal Det Tekniske Sekretariat gennem den nationale myndighed forsyne den inspicerede deltagerstat med en flyplan for flyets rute fra den sidste flyveplads før indflyvningen i den pågældende deltagerstats luftrum, til indrejsestedet mindst seks timer før det planlagte afrejsetidspunkt fra denne flyveplads. Denne plan skal registreres i overensstemmelse med Den Internationale Civile Luftfartsorganisations procedurer for civil luftfart. Det Tekniske Sekretariat skal i flyplanens rubrik for bemærkninger anføre nummeret på den permanente diplomatiske landingstilladelse og en passende betegnelse, som identificerer flyet som et inspektionsfly. Såfremt et militærfly anvendes, skal Det Tekniske Sekretariat anmode om forudgående tilladelse fra den inspicerede deltagerstat til at indflyve i dens luftrum.

47. Senest tre timer inden inspektionsholdets planlagte afrejse fra den sidste flyveplads inden indflyvningen i den inspicerede deltagerstats luftrum, skal den inspicerede deltagerstat sikre, at den i overensstemmelse med paragraf 46 indgivne flyplan er godkendt, således at inspektionsholdet kan ankomme til indrejsestedet på det planlagte ankomsttidspunkt.

48. Om nødvendigt skal lederen af inspektionsholdet og repræsentanten for den inspicerede deltagerstat være enige om et basissted og om en flyplan fra indrejsestedet til basisstedet samt, hvis det er påkrævet, til inspektionsområdet.

49. Den inspicerede deltagerstat skal sørge for eller arrangere parkering, sikkerhedsmæssig beskyttelse, service og brændstof efter Det Tekniske Sekretariats behov til inspektionsholdets fly ved indrejsestedet og om nødvendigt ved basisstedet og inspektionsområdet. Et sådant fly skal ikke betale landingsafgifter, afrejseskat eller lignende afgifter. Denne paragraf gælder også for fly, som anvendes til overflyvning under inspektionen på stedet.

50. Med forbehold af paragraf 51, skal den inspicerede deltagerstat ikke pålægge inspektionsholdet nogen begrænsning med hensyn til at bringe godkendt udstyr, som er i overensstemmelse med inspektionsmandatet, ind på denne stats territorium, eller til udstyrets brug i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten og denne Protokol.

51. Den inspicerede deltagerstat skal, uden at dette påvirker den i paragraf 54 specificerede tidsfrist, have ret til på indrejsestedet og i nærværelse af medlemmer af inspektionsholdet at kontrollere, at udstyret er blevet godkendt og bekræftet i overensstemmelse med paragraf 38. Den inspicerede deltagerstat kan udelukke udstyr, der ikke er i overensstemmelse med inspektions-mandatet, eller som ikke er blevet godkendt og bekræftet i overensstemmelse med paragraf 38.

52. Straks ved ankomsten til indrejsestedet, og uden at dette påvirker den i paragraf 54 specificerede tidsfrist, skal lederen af inspektionsholdet over for repræsentanten for den inspicerede deltagerstat fremvise inspektionsmandatet og en af inspektionsholdet udarbejdet første inspektionsplan, som specificerer de aktiviteter, som det skal udføre. Inspektionsholdet skal orienteres af repræsentanter for den inspicerede deltagerstat ved hjælp af kort og anden dokumentation efter behov. Orienteringen skal omfatte relevante særpræg ved det naturlige terræn, sikkerheds- og fortrolighedsspørgsmål og logistiske arrangementer vedrørende inspek-tionen. Den inspicerede deltagerstat kan angive steder inden for inspektionsområdet, som efter dens opfattelse ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål.

53. Efter orienteringen forud for inspektionen skal inspektionsholdet efter behov ændre den første inspektionsplan under hensyntagen til den inspicerede deltagerstats bemærkninger. Den ændrede inspektionsplan skal stilles til rådighed for repræsentanten for den inspicerede deltagerstat.

54. Den inspicerede deltagerstat skal gøre alt, hvad der står i dens magt, for at yde bistand til og for at sikre en sikker overførsel af inspektionsholdet, det godkendte udstyr specificeret i paragraf 50 og 51 og bagagen fra indrejsestedet til inspektionsområdet senest 36 timer efter ankomsten til indrejsestedet, såfremt intet andet tidspunkt er blevet aftalt inden for den i paragraf 57 specificerede tidsramme.

55. Med henblik på at bekræfte at det område, hvortil inspektionsholdet er blevet transporteret, svarer til inspektionsområdet, som er specificeret i inspektionsmandatet, skal inspektionsholdet have ret til at anvende godkendt udstyr til stedsbestemmelse. Den inspicerede deltagerstat skal bistå inspektionsholdet med denne opgave.

E. GENNEMFØRELSE AF INSPEKTIONER
Generelle bestemmelser

56. Inspektionsholdet skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten og denne Protokol.

57. Inspektionsholdet skal påbegynde sin inspektionsvirksomhed i inspektionsområdet så hurtigt som muligt, og i intet tilfælde senere end 72 timer efter ankomsten til indrejsestedet.

58. Inspektionsholdets virksomhed skal organiseres på en måde, der sikrer rettidig og effektiv gennemførelse af dets opgaver, og således at den inspicerede deltagerstat generes mindst muligt og inspektionsområdet forstyrres mindst muligt.

59. I tilfælde hvor den inspicerede deltagerstat i henhold til paragraf 43 e) eller i løbet af inspektionen er blevet anmodet om at stille udstyr til rådighed for inspektionsholdet til brug i inspektionsområdet, skal den inspicerede deltagerstat efterkomme anmodningen i det omfang den kan.

60. Under en inspektion på stedet skal inspektionsholdet blandt andet have:

a) ret til at beslutte, hvordan inspektionen skal fortsætte, i overensstemmelse med inspektionsmandatet og under hensyntagen til ethvert skridt, som den inspicerede deltagerstat har taget i overensstemmelse med bestemmelserne om organiseret adgang;

b) ret til at ændre inspektionsplanen, hvis dette er nødvendigt, med henblik på at sikre en effektiv udførelse af inspektionen;

c) pligt til at tage hensyn til den inspicerede deltagerstats anbefalinger og forslag til ændringer af inspektionsplanen;

d) ret til at anmode om opklaring i forbindelse med uklarheder, som måtte opstå under inspektionen;

e) pligt til kun at anvende de teknikker, som er specificeret i paragraf 69, og til at afholde sig fra aktiviteter, som ikke er relevante for formålet med inspektionen. Inspektionsholdet skal indsamle og dokumentere sådanne faktuelle oplysninger, som har forbindelse med formålet med inspektionen, og skal hverken søge eller dokumentere oplysninger, som klart er uden forbindelse til formålet. Ethvert materiale, som er indsamlet, og som efterfølgende viser sig ikke at være relevant, skal returneres til den inspicerede deltagerstat;

f) pligt til at tage hensyn til og i sin rapport indføje data og forklaringer om karakteren af den begivenhed, som foranledigede anmodningen, som den inspicerede deltagerstat har stillet til rådighed fra sit nationale overvågningsnetværk og fra andre kilder;

g) pligt til at stille kopier af den oplysning og de data, som er indsamlet i inspektionsområdet til rådighed for den inspicerede deltagerstat efter dennes anmodning; og

h) pligt til at respektere den inspicerede deltagerstats fortrolighed samt sikkerheds- og sundhedsbestemmelser.

61. Under en inspektion på stedet skal den inspicerede deltagerstat blandt andet have:

a) ret til på et hvilket som helst tidspunkt at fremkomme med anbefalinger til inspektionsholdet vedrørende mulige ændringer til inspektionsplanen;

b) ret og pligt til at stille en repræsentant til rådighed med henblik på at fungere som forbindelsesofficer til inspektionsholdet;

c) ret til at have repræsentanter, som ledsager inspektionsholdet under udførelsen af dets opgaver, og iagttage alle inspektionsaktiviteter, som udføres af inspektionsholdet. Dette må ikke forsinke eller på anden måde hindre inspektionsholdet i udførelsen af dets opgaver;

d) ret til at stille yderligere oplysninger til rådighed og til at anmode om indsamling og dokumentation af yderligere faktuelle oplysninger, som den inspicerede deltagerstat anser for relevante for inspektionen;

e) ret til at undersøge alle fotografiske og målingsprodukter samt prøver, og til at tilbageholde ethvert fotografi eller dele heraf, der viser sensitive områder, som ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at modtage kopier i to eksemplarer af alle fotografiske og målingsprodukter. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at tilbageholde fotografiske originaler og første generations fotografiske produkter samt til at henlægge fotografier eller dele heraf under fælles forsegling inden for sit territorium. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til stille sin egen kameraoperatør til rådighed til at tage fotografier og videobilleder efter inspektionsholdets anmodning. Iøvrigt skal disse funktioner udføres af medlemmer af inspektionsholdet;

f) ret til at stille data og forklaringer fra sit nationale overvågningsnetværk og fra andre kilder om karakteren af den begivenhed, som foranledigede anmodningen, til rådighed for inspektionsholdet; og

g) pligt til at give inspektionsholdet sådanne opklarende oplysninger, som måtte være nødvendige, for at løse enhver uklarhed, som opstår under inspektionen.

Kommunikation

62. Medlemmerne af inspektionsholdet skal på ethvert tidspunkt under en inspektion på stedet have ret til at kommunikere med hinanden og med Det Tekniske Sekretariat. Til dette formål kan de anvende deres eget behørigt godkendte og kontrollerede udstyr med den inspicerede deltagerstats samtykke, i den udstrækning den inspicerede deltagerstat ikke giver dem adgang til andre telekommunikationsmidler.

Observatører

63. I overensstemmelse med artikel IV, paragraf 61, skal den anmodende deltagerstat holde kontakt med Det Tekniske Sekretariat med henblik på at koordinere ankomsten af observatøren til det samme indrejsested eller basissted som inspektionsholdet inden for et rimeligt tidsrum i forbindelse med inspektionsholdets ankomst.

64. Observatøren skal under hele inspektionen have ret til at have kommunikation med den anmodende deltagerstats ambassade beliggende i den inspicerede deltagerstat eller i tilfælde af, at en ambassade ikke findes, med selve den anmodende deltagerstat.

65. Observatøren skal have ret til at ankomme til inspektionsområdet og til at få adgang til og bevæge sig inden for inspektionsområdet, således som givet af den inspicerede deltagerstat.

66. Observatøren skal under hele inspektionen have ret til at fremkomme med anbefalinger til inspektionsholdet.

67. Inspektionsholdet skal under hele inspektionen holde observatøren informeret om gennemførelsen af inspektionen og om resultaterne.

68. Den inspicerede deltagerstat skal under hele inspektionen sørge for eller arrangere de nødvendige bekvemmeligheder for observatøren magen til dem, som inspektionsholdet nyder, som beskrevet i paragraf 11. Alle udgifter i forbindelse med observatørens ophold på den inspicerede deltagerstats territorium skal afholdes af den anmodende deltagerstat.

Inspektionsaktiviteter og -teknikker

69. Følgende inspektionsaktiviteter kan gennemføres og følgende teknikker anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne om organiseret adgang med hensyn til indsamling, håndtering og analyse af prøver samt til overflyvning:

a) positionssøgning fra luften og ved overfladen med henblik på at bekræfte grænserne for inspektionsområdet og fastlægge koordinaterne for steder inden for dette til støtte for inspektionsaktiviteterne;

b) visuel observation, video-, fastbilledfotografi- og multispektral afbildning, inklusive infrarød måling ved og under overfladen og fra luften med henblik på at søge efter anomalier eller artefakter;

c) måling af niveauet for radioaktivitet over, ved og under overfladen ved brug af måling af gamma stråling og analyse af energi udløsning fra luften og ved eller under overfladen med henblik på at søge efter og identificere strålingsanomalier;

d) prøvetagning fra miljøet og analyse af faste stoffer, flydende stoffer og luftarter fra over, ved og under overfladen med henblik på at opdage anomalier;

e) passiv seismologisk overvågning af efterchok med henblik på at lokalisere eftersøgningsområdet og lette fastlæggelsen af en begivenheds karakter;

f) resonansseismometri og aktiv seismisk måling med henblik på at søge efter og lokalisere underjordiske anomalier, herunder hulrum og området med uregelmæssig samling af stenblokke;

g) magnetisk og gravitationsfelt kortlægning, målinger af jordgennemtrængende radar- og elektricitetsledeevne ved overfladen og fra luften, efter behov, med henblik på at opdage anomalier og artefakter; og

h) boring med henblik på at opnå radioaktive prøver.

70. Inspektionsholdet skal i op til 25 dage efter godkendelsen af inspektionen på stedet i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 46, have ret til at gennemføre enhver af de aktiviteter og anvende enhver af de teknikker, som er opregnet i paragraf 69 a) til e). Efter godkendelsen af fortsættelsen af inspektionen i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 47, skal inspektionsholdet have ret til at gennemføre enhver af de aktiviteter og anvende enhver af de teknikker, som er opregnet i paragraf 69 a) til g). Inspektionsholdet må kun foretage boringer efter godkendelse af Eksekutivrådet i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 48. I tilfælde af at inspektionsholdet anmoder om en forlængelse af varigheden af inspektionen i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 49, skal det i sin anmodning anføre, hvilke af aktiviteterne og teknikkerne, som er opregnet i paragraf 69, det har til hensigt henholdsvis at udføre og anvende for at kunne opfylde sit mandat.

Overflyvninger

71. Inspektionsholdet skal have ret til under inspektionen på stedet at foretage en overflyvning over inspektionsområdet med det formål at give inspektionsholdet en generel orientering om inspektionsområdet, indsnævre og optimere lokaliteterne for inspektion på jorden samt lette indsamlingen af faktuelle beviser ved brug af det i paragraf 79 specificerede udstyr.

72. Overflyvningen skal gennemføres så hurtigt som praktisk muligt. Den samlede varighed af overflyvningen over inspektionsområdet må højst være 12 timer.

73. Yderligere overflyvninger, hvorunder der anvendes det i paragraf 79 og 80 specificerede udstyr, kan gennemføres efter godkendelse af den inspicerede deltagerstat.

74. Det område, som dækkes af overflyvninger, må ikke strække sig ud over inspektionsområdet.

75. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at pålægge begrænsninger eller i undtagelsestilfælde og med rimelig begrundelse

forbud mod overflyvning af sensitive områder, som ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål. Begrænsningerne kan vedrøre flyvehøjden, antallet af passager og rundflyvninger, varigheden af omkredsning, flytype, antallet af ombordværende inspektører, samt typen af målinger eller observationer. I tilfælde af at inspektionsholdet finder, at begrænsningerne eller forbudene vedrørende overflyvningerne af sensitive områder vil kunne forhindre opfyldelsen af dets mandat, skal den inspicerede deltagerstat gøre ethvert rimeligt forsøg på at stille alternative inspektionsmidler til rådighed.

76. Overflyvninger skal gennemføres i henhold til en flyveplan, som er behørigt indgivet og godkendt i overensstemmelse med den inspicerede deltagerstats luftfartsbestemmelser og -regulativer. Den inspicerede deltagerstats flysikkerhedsbestemmelser skal nøje overholdes under alle flyoperationer.

77. Under overflyvninger bør landinger normalt kun tillades for opstilling og genoptankning.

78. Overflyvninger skal foretages i de flyhøjder, som inspektionsholdet har anmodet om, og som er i overensstemmelse med de aktiviteter, som skal gennemføres, sigtbarhedsforhold, samt den inspicerede deltagerstats luftfarts- og sikkerhedsregulativer og dens ret til at beskytte sensitive oplysninger, som ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål. Overflyvninger må gennemføres i en maksimal højde af op til 1.500 meter over jorden.

79. For så vidt angår overflyvninger, som gennemføres i henhold til paragraf 71 og 72, må følgende udstyr anvendes om bord på flyet:

a) feltkikkert;

b) udstyr til passiv lokalitetsbestemmelse;

c) videokameraer; og

d) håndholdte fastbilledkameraer.

80. For så vidt angår enhver yderligere overflyvning, som gennemføres i henhold til paragraf 73, må inspektører om bord på flyet også anvende bærbart udstyr, som er let at installere, til:

a) multi-spektrale (inklusive infrarøde) billeder;

b) gammaspektroskopi; og

c) magnetisk feltkortlægning.

81. Overflyvninger skal gennemføres med et relativt langsomtflyvende fly med faste eller roterende vinger. Flyet skal give et bredt og frit udsyn mod overfladen nedenunder.

82. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at stille sit eget fly til rådighed, som er udstyret på forhånd efter behov og i overensstemmelse med de tekniske krav i den relevante operationelle vejledning, samt besætning. Iøvrigt skal flyet stilles til rådighed eller lejes af Det Tekniske Sekretariat.

83. I tilfælde af at flyet er stillet til rådighed eller lejet af Det Tekniske Sekretariat, skal den inspicerede deltagerstat have ret til at kontrollere flyet med henblik på at sikre, at det er udstyret med godkendt inspektionsudstyr. En sådan kontrol skal være afsluttet inden for den i paragraf 57 specificerede tidsramme.

84. Personellet om bord på flyet skal bestå af:

a) det minimale antal flybesætningsmedlemmer, som er foreneligt med en sikker brug af flyet;

b) højst fire medlemmer af inspektionsholdet;

c) højst to repræsentanter for den inspicerede deltagerstat;

d) eventuelt en observatør, under forudsætning af den inspicerede deltagerstats indforståelse; og

e) en tolk, om nødvendigt.

85. Procedurerne for gennemførelsen af overflyvninger skal fastsættes nærmere i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet.

Organiseret adgang

86. Inspektionsholdet skal have ret til at få adgang til inspektionsområdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktaten og denne Protokol.

87. Den inspicerede deltagerstat skal give adgang til inspektionsområdet i overensstemmelse med den i paragraf 57 specificerede tidsramme.

88. I henhold til artikel IV, paragraf 57 og ovenstående paragraf 86, skal den inspicerede deltagerstats rettigheder og forpligtelser omfatte:

a) ret til at træffe foranstaltninger til at beskytte sensitive installationer og steder i overensstemmelse med denne Protokol;

b) pligt til, når adgangen er begrænset inden for inspektionsområdet, at gøre enhver rimelig bestræbelse med henblik på at opfylde kravene i inspektionsmandatet på alternative måder. Løsningen af ethvert spørgsmål vedrørende et eller flere af inspektionens aspekter må ikke forsinke eller forstyrre inspektionsholdets gennemførelse af andre af inspektionens aspekter; og

c) ret til at træffe den endelige beslutning vedrørende enhver adgang for inspektionsholdet under hensyntagen til den inspicerede deltagerstats forpligtelser i henhold til denne Traktat og til bestemmelserne om organiseret adgang.

89. I henhold til artikel IV, paragraf 57 b), og ovenstående paragraf 88 a) skal den inspicerede deltagerstat have ret til over hele inspektionsområdet at træffe foranstaltninger til at beskytte sensitive installationer og steder samt til at forhindre afsløring af fortrolige oplysninger, som ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål. Sådanne foranstaltninger kan blandt andet omfatte:

a) sløring af sensitive udstillinger, oplagringer og udstyr;

b) begrænsning af målinger af radionukleid aktivitet og nuklear stråling med henblik på at fastslå tilstedeværelsen eller fraværet af de typer og kræfter af stråling, som har sammenhæng med inspektionens formål;

c) begrænsning af indsamlingen af eller analysen af prøver med henblik på at fastslå tilstedeværelsen eller fraværet af radioaktive eller andre produkter, som har sammenhæng med inspektionens formål;

d) organisering af adgang til bygninger og andre indretninger i overensstemmelse med paragraf 90 og 91; og

e) erklæring af steder med begrænset adgang i overensstemmelse med paragraf 92 til 96.

90. Adgang til bygninger og andre indretninger skal udsættes indtil efter godkendelsen af fortsættelsen af inspektionen på stedet i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 47, bortset fra adgang til bygninger og andre indretninger, hvori indgangen er beliggende til en mine, andre udgravninger eller store huler, hvortil der ikke er adgang på anden måde. For så vidt angår sådanne bygninger og indretninger, skal inspektionsholdet alene have ret til gennemgang, således som anvist af den inspicerede deltagerstat, med henblik på at komme ind i sådanne miner, huler eller andre udgravninger.

91. Såfremt inspektionsholdet efter godkendelsen af fortsættelsen af inspektionen i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 47, på troværdig måde over for den inspicerede deltagerstat påviser, at adgang til bygninger og andre indretninger er nødvendig for at opfylde inspektionsmandatet og at de nødvendige aktiviteter, som er autoriseret i mandatet, ikke kunne udføres udefra, skal inspektionsholdet have ret til at opnå adgang til sådanne bygninger eller andre indretninger. Lederen af inspektionsholdet skal anmode om adgang til en specifik bygning eller indretning og tilkendegive formålet med en sådan adgang, det specifikke antal inspektører samt de tilsigtede aktiviteter. Modaliteterne for adgangen skal være genstand for forhandling mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagerstat. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at pålægge begrænsninger for, eller i undtagelsestilfælde og med rimelig begrundelse, forbud mod adgangen til bygninger og andre indretninger.

92. I tilfælde af at steder erklæres som steder med begrænset adgang i henhold til paragraf 89 e), må ethvert sådant sted ikke være større end fire kvadratkilometer. Den inspicerede deltagerstat har ret til at erklære op til 50 kvadratkilometer som steder med begrænset adgang. Såfremt mere end eet sted med begrænset adgang erklæres, skal ethvert sådant sted være adskilt fra ethvert andet sådant sted med en afstand på mindst 20 meter. Hvert sted med begrænset adgang skal have klart angivne og tilgængelige grænser.

93. Størrelsen, beliggenheden og grænserne for steder med begrænset adgang skal meddeles lederen af inspektionsholdet senest på det tidspunkt, hvor inspektionsholdet søger adgang til en lokalitet, som indeholder hele eller dele af et sådant sted.

94. Inspektionsholdet skal have ret til at anbringe udstyr og tage andre skridt, som er nødvendige for at gennemføre sin inspektion, op til grænsen for sted med begrænset adgang.

95. Inspektionsholdet skal have tilladelse til visuelt at iagttage alle åbne steder inden for stedet med begrænset adgang fra grænsen til stedet.

96. Inspektionsholdet skal gøre enhver rimelig bestræbelse på at opfylde inspektionsmandatet uden for de erklærede steder med begrænset adgang, forinden der anmodes om adgang til sådanne steder.

Såfremt inspektionsholdet på et hvilket som helst tidspunkt på troværdig måde over for den inspicerede deltagerstat påviser, at de nødvendige aktiviteter, som er autoriseret i mandatet, ikke vil kunne udføres udefra, og at adgang til et sted med begrænset adgang er nødvendigt for at opfylde mandatet, skal nogle af inspektionsholdets medlemmer have tildelt adgang til at udføre specifikke opgaver inden for stedet. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at sløre eller på anden måde beskytte sensitivt udstyr, genstande og materialer, som ikke har nogen sammenhæng med inspektionens formål. Antallet af inspektører skal holdes på det nødvendige minimum til at fuldføre de opgaver, som har sammenhæng med inspektionen. Modaliteterne for en sådan adgang skal være genstand for forhandling mellem inspektionsholdet og den inspicerede deltagerstat.

Indsamling, behandling og analyse af prøver

97. Med forbehold af paragraf 86 til 96 og 98 til 100 skal inspektionsholdet have ret til at indsamle og fjerne relevante prøver fra inspektionsområdet.

98. Inspektionsholdet skal i muligt omfang analysere prøver på stedet. Repræsentanter for den inspicerede deltagerstat skal have ret til at være til stede, når prøverne analyseres på stedet. Efter anmodning fra inspektionsholdet skal den inspicerede deltagerstat i overensstemmelse med aftalte procedurer yde bistand til analyse af prøverne på stedet. Inspektionsholdet skal alene have ret til at overføre prøver til analyse uden for inspektionsstedet på laboratorier udpeget af Organisationen, såfremt inspektionsholdet påviser, at den nødvendige analyse af prøver ikke kan udføres på stedet.

99. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at beholde en del af alle de indsamlede prøver, når disse er blevet analyseret, og kan tage et ekstra sæt prøver.

100. Den inspicerede deltagerstat skal have ret til at anmode om, at ubrugte prøver eller dele heraf bliver returneret.

101. De udpegede laboratorier skal udføre kemiske og fysiske analyser af de prøver, som er blevet overført med henblik på analyse uden for inspektionsstedet. Detaljerede regler for sådanne analyser skal fastsættes nærmere i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet.

102. Generaldirektøren skal have hovedansvaret for sikkerheden, integriteten og opbevaringen af prøverne og skal sikre, at den fortrolige karakter af prøverne, der overføres med henblik på analyse uden for inspektionsstedet, beskyttes. Generaldirektøren skal gøre dette i overensstemmelse med de procedurer, som er indeholdt i den operationelle vejledning for inspektioner på stedet. Gene-raldirektøren skal under alle omstændigheder:

a) fastsætte strenge regler for indsamling, behandling, transport og analyse af prøver;

b) godkende de laboratorier, der er udpeget til at udføre forskellige slags analyser;

c) føre tilsyn med standardiseringen af udstyr og metoder anvendt på disse udpegede laboratorier og af det mobile analyseudstyr og metoderne i forbindelse hermed;

d) overvåge kvalitetskontrollen og anvendelsen af generelle normer i forbindelse med godkendelsen af disse laboratorier og i forbindelse med mobilt udstyr og anvendte metoder; og

e) blandt de udpegede laboratorier udvælge dem, der skal udføre analytiske eller andre opgaver i forbindelse med specifikke undersøgelser.

103. Når analyse skal foretages uden for inspektionsstedet, skal prøverne analyseres i mindst to udpegede laboratorier. Det Tekniske Sekretariat skal sikre hurtig bearbejdning af analyserne. Det Tekniske Sekretariat skal føre regnskab med prøverne, og alle ubrugte prøver eller dele heraf skal returneres til Det Tekniske Sekretariat.

104. Det Tekniske Sekretariat skal samle resultaterne af laboratorieanalysen af prøverne, som er relevante for inspektionens formål. I henhold til artikel IV, paragraf 63, skal Generaldirektøren hurtigt videresende ethvert sådant resultat til den inspicerede deltagerstat med henblik på bemærkninger og derefter til Eksekutivrådet og til alle andre deltagerstater og skal fremsende detaljerede oplysninger om det udstyr og den metodik, som er blevet anvendt af de udpegede laboratorier.

Gennemførelse af inspektioner i områder uden for
nogen stats jurisdiktion eller kontrol

105. I tilfælde af en inspektion på stedet i et område uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol skal Generaldirektøren konsultere med vedkommende deltagerstat og aftale ethvert transit- eller basissted med henblik på at lette inspektionsholdets hurtige ankomst til inspektionsområdet.

106. Deltagerstater på hvis territorier transit- eller basissteder er beliggende, skal i så vid udstrækning som muligt bistå med at lette inspektionen, herunder med at transportere inspektionsholdet, dets bagage og udstyr til inspektionsområdet, såvel som at sørge for de relevante bekvemmeligheder, som er specificeret i paragraf 11. Organisationen skal refundere deltagerstater, der yder bistand, for alle påbeløbne omkostninger.

107. Med forbehold af Eksekutivrådets godkendelse kan Generaldirektøren forhandle stående arrangementer med deltagerstater med henblik på at lette bistanden i tilfælde af en inspektion på stedet i et område uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol.

108. I tilfælde hvor een eller flere deltagerstater har gennemført en undersøgelse af en tvetydig begivenhed i et område uden for nogen stats jurisdiktion eller kontrol, forinden der fremsættes anmodning om en inspektion på stedet i det pågældende område, vil Eksekutivrådet kunne tage hensyn til ethvert resultat af en sådan undersøgelse i dets overvejelser i henhold til artikel IV.

Procedurer efter inspektioners gennemførelse

109. Efter afslutningen af inspektionen skal inspektionsholdet mødes med repræsentanten for den inspicerede deltagerstat for at gennemgå inspektionsholdets foreløbige resultater og afklare eventuelle uklarheder. Inspektionsholdet skal give repræsentanten for den inspicerede deltagerstat sine foreløbige resultater i skriftlig form i overensstemmelse med et standardiseret format, tillige med en liste over alle prøver og andet materiale, som er indsamlet fra inspektionsområdet i henhold til paragraf 98. Dokumentet skal underskrives af lederen af inspektionsholdet. Med henblik på at angive at han eller hun har taget dokumentets indhold til efterretning, skal repræsentanten for den inspicerede deltagerstat kontrasignere dokumentet. Mødet skal være afsluttet senest 24 timer efter inspektionens afslutning.

Afrejse

110. Efter afslutningen af procedurerne efter inspektionens gennemførelse skal inspektionsholdet og observatøren snarest muligt forlade den inspicerede deltagerstats territorium. Den inspicerede deltagerstat skal gøre alt, hvad der står i dens magt, for at yde bistand og for at sikre, at inspektionsholdet, udstyret og bagagen ankommer sikkert til udrejsestedet. Medmindre andet er aftalt mellem den inspicerede deltagerstat og inspektionsholdet, skal det udrejsested, som anvendes, være det samme som indrejsestedet.

AFSNIT III
TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER

1. I henhold til artikel IV, paragraf 68, skal enhver deltagerstat på frivillig basis fremsende notifikation til Det Tekniske Sekretariat om enhver kemisk eksplosion, hvori der anvendes 300 tons eller mere TNT-ækvivalent sprængstof, der detoneres som en enkelt eksplosion på et hvilket som helst sted på dens territorium eller på ethvert sted under dens jurisdiktion eller kontrol. Såfremt det er muligt, skal en sådan notifikation fremsendes i forvejen. En sådan notifikation skal omfatte detaljerede oplysninger om sted, tid, mængde og type anvendt sprængstof, samt eksplosionens form og tilsigtede formål.

2. Enhver deltagerstat skal på frivillig basis og så hurtigt som muligt efter denne Traktats ikrafttræden til Det Tekniske Sekretariat fremsende oplysninger, som med årlige mellemrum derefter skal opdateres, vedrørende dens nationale anvendelse af alle andre kemiske eksplosioner, som er større end, hvad der svarer til 300 tons TNT. Deltagerstaten skal især forsøge at anmelde:

a) geografiske beliggenheder af de steder, hvor eksplosionerne foretages;

b) karakteren af aktiviteterne, som fremkalder dem, samt det generelle billede og hyppighed af sådanne eksplosioner;

c) enhver anden relevant, detaljeret oplysning, såfremt den findes; og bistå Det Tekniske Sekretariat med at afklare oprindelsen af en hver sådan begivenhed, som er blevet opdaget af Det Internationale Overvågningssystem.

3. En deltagerstat kan på frivillig og gensidigt acceptabel basis indbyde repræsentanter for Det Tekniske Sekretariat eller for andre deltagerstater til at besøge de steder inden for dens territorium, som der henvises til i paragraf 1 og 2.

4. Med det formål at justere Det Internationale Overvågningssystem vil deltagerstater kunne samarbejde med Det Tekniske Sekretariat om at udføre kemiske sprængninger til korrigering af Det Internationale Overvågningssystem eller fremsende relevante oplysninger om kemiske eksplosioner, som er planlagt til andre formål.

BILAG 2 TIL PROTOKOLLEN

Liste over karakteriseringsparametre for Det Internationale Datacenters frasortering af almindelige begivenheder

1. Det Internationale Datacenters kriterier for frasortering af almindelige begivenheder skal baseres på karakteriseringsparametrene for almindelige begivenheder, som er blevet fastlagt under den samlede behandling af data fra alle overvågningsteknologierne i Det Internationale Overvågningssystem. Ved sorteringen af almindelige begivenheder skal der anvendes både globale og supplerende sorteringskriterier med henblik på at tage hensyn til regionale forskelligheder, når sådanne forekommer.

2. For så vidt angår begivenheder, som opdages af Det Internationale Overvågningssystems seismiske komponent, vil blandt andet følgende parametre kunne anvendes:

- stedet for begivenheden;

- dybden af begivenheden;

- forholdet mellem størrelsen af overfladebølger og kernebølger;

- signalfrekvensvolumen;

- spektralforhold mellem faserne;

- spektralafvigelser;

- første bevægelse af P-bølger;

- fokalmekanisme;

- relative udsving i de seismiske faser;

- komparative forholdsregler i relation til andre begivenheder og grupper af begivenheder; og

- regionale diskriminanter, når sådanne forekommer.

3. For så vidt angår begivenheder, som opdages af Det Internationale Overvågningssystems hydroakustiske komponent, vil blandt andet følgende parametre kunne anvendes:

signalfrekvensvolumen, inklusive hjørnefrekvens, bredbåndsenergi, middel centerfrekvens og båndbredde;

- signalernes frekvensafhængige varighed;

- spektralforhold; og

- indikationer af luftboblesignaler og luftbobleforsinkelser.

4. For så vidt angår begivenheder, som opdages af Det Internationale Overvågningssystems infralyd komponent, vil blandt andet følgende parametre kunne anvendes:

- signalfrekvensvolumen og spredning;

- varigheden af signaler; og

- topamplitude.

5. For så vidt angår begivenheder, som opdages af Det Internationale Overvågningssystems radionukleide komponent, vil blandt andet følgende parametre kunne anvendes:

- koncentration af baggrundsmængder af naturlige og af menneskeskabte radionukleider;

- koncentration af specifikke fissions- og aktiviseringsprodukter uden for normal observation; og

- forhold mellem eet specifikt fissions- og aktiviseringsprodukt og et andet.


1. viðgerð 6. oktober 1998. Málið beint í uttanlandsnevndina, sum tann 21. oktober 1998 legði fram soljóðandi

Á l i t

Málið er lagt fram av landsstýrinum tann 30. september 1998 og eftir 1. viðgerð tann 6. oktober 1998 beint í Uttanlandsnevndina.

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 19. oktober 1998.

Upp á fyrispurning frá nevndini hevur landstýrið upplýst, at soleiðis sum málið liggur, meta tey ikki, at fíggjarligar avleiðingar standast av uppskotinum.

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskot landsstýrisins.

2. viðgerð 23. oktober 1998. Uppskot til samtyktar samtykt 28-0-0. Málið avgreitt.

J.nr. 90-9/97